Решение №54 гр. Раднево 19. 05. 2012 год
ИмеРешение №54 гр. Раднево 19. 05. 2012 год
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер66.5 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.rs-radnevo.org/CMS_ADM/images_content/and-40.rtf
Р Е Ш Е Н И Е № 54


гр. Раднево 19.05.2012 год.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Радневския районен съд в публичното заседание на деветнадесети април две хиляди и дванадесета година, в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ : Христина Вълчанова


с участието на секретаря Ж.М. и в присъствието на прокурора ….като разгледа докладваното от СЪДИЯ Вълчанова НАХД №40 по описа за 2012 г. на Радневския районен съд , за да се произнесе, взе предвид следното :


Производството е на основание чл.59 и сл. от ЗАНН, във връзка с чл.93 ал.1 т. 1 от Закона за автомобилните превози..

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ- Н. К. К. е депозирал жалба против НП № хххххххх от хх.хх.ххххг.,издадено от господин М. Т. Ч.- и.д. началник ОО”КД-ДАИ” град С. З., с което за това, че на хх.хх.ххххг. около 07.30 часа в област С. З. община Р. пред портала на ТЕЦ-2 като водач на автобус С. с рег.№А ххххКА извършвал специализиран превоз на пътници по маршрут град Н. З.- ТЕЦ-2.При проверката се констатирало,че водачът Н. К. К. управлявал автобуса без да притежава карта за квалификация на водача .Водачът бил придобил категория „Д” през 1979г.,като е трябвало да си изкара карта за професионална квалификация до края на 2010г..След направена справка в база данни на ИА „АА” било установено , че водачът няма издавана карта за квалификация .За това деяние на нарушителя му е наложена глоба в размер на 1500(хиляда и петстотин лева) на основание чл.93 ал.1 т.1 от Закона за автомобилните превози.

ВЪЗЗИВАЕМИЯ ИА „Автомобилна администрация”Областен отдел „КД-ДАИ” град С. З. не се явяват и не изпращат представител.

Съдът намира:

Факти по делото

При извършена проверка от И. Г. в качеството му на младши инспектор при ДАИ С. З. на хх.хх.ххххг. около 07.30 часа в област С. З. община Р. пред портала на ТЕЦ-2 като водач на автобус С. с рег.№АххххКА жалбоподателя извършвал специализиран превоз на пътници по маршрут град Н. З.- ТЕЦ-2.При проверката се констатирало,че водачът Н. К. К. управлявал автобуса без да притежава карта за квалификация на водача .Водачът бил придобил категория „Д” през 1979г.,като е трябвало да си изкара карта за професионална квалификация до края на 2010г..След направена справка в база данни на ИА „АА” било установено , че водачът няма издавана карта за квалификация .

Като нарушение , както в акта ,така и в наказателното постановление е посочена разпоредбата на чл.66 т.9 от Наредба №33 на Министерство на транспорта.

В хода на съдебното следствие съдът е разпитал актосъставителя и свидетеля по съставянето на акта.Те установиха ,че акта е бил съставен в присъствието на нарушителя ,след което му е предявен,но същият е отказал да го подпише.Въпреки това е представена на съда разписка ,установяваща връчването на акта на нарушителя.

В съдебното заседание актосъставителя не установи пред съда да са събрани доказателства в подкрепа на установеното в акта , че става въпрос за специализиран,а не за случаен превоз.Няма такива доказателства приложени по преписката,образувана пред административно наказващия орган.

Член 93 ал.І т. 1 от Закона за автомобилните превози гласи:

Водач на моторно превозно средство, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари без редовно издадени лиценз, разрешение, документ за регистрация или други документи, които се изискват от регламент на европейските институции, от този закон и от подзаконовите нормативни актове по прилагането му, се наказва със:глоба 1500 лв. - при първо нарушение;

Съгласно §1 от Закона за автомобилните превози „Обществен превоз „ е превоз, който се извършва с моторно превозно средство срещу заплащане.

"Превоз на пътници" е дейност на физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, за превоз на пътници срещу заплащане, която се осъществява със специално конструирани и оборудвани моторни превозни средства независимо дали са натоварени или не.

"Превоз за собствена сметка" е:

превоз на пътници без заплащане с нетърговска или нестопанска цел, предназначен единствено за собствена дейност или произтичащ от собствена дейност, извършван със собствени или наети без водач пътни превозни средства, управлявани от водачи, назначени по трудов договор с лицето, за чиято сметка се извършва превозът, когато този превоз не е основна дейност за него.

Съгласно разпоредбата на чл. 61 от наредбата специализиран превоз се извършва въз основа на сключен договор между лице по чл. 2, ал. 1 и предприятие или учебно заведение. Неразделна част от договора е разписание по образец (приложение № 9а), което е съобразено с началото и края на работното (учебното) време на клиента. Разписанието е подписано от двете страни по договора за превоз и е съгласувано с областния отдел "Контролна дейност - ДАИ" по месторегистрация на превозвача. Областният отдел "Контролна дейност - ДАИ" съгласува разписанието по ал. 2 при подадени от клиента списък на превозваните лица съгласно договора и декларация, че същите са негови работници, служители или ученици. А по силата на чл. 62 от същата наредба при специализираните превози всеки пътник трябва да има карта, издадена от превозвача, по образец (приложение № 10), удостоверяваща правото му да пътува. Картите са с размери 60 мм x 100 мм, с черни букви на бял фон.

От събраните по делото доказателства /акт за установяване на административно нарушение, показанията на разпитаните актосъставители и др./ се установява по категоричен начин, че при проверката не са представени договор за специализиран превоз, разписание по образец, съгласувано от ОО "КД" ДАИ-С. З., нито пътниците са представили(нито пък са им изисквани), изискващите се съгласно наредбата карти. Цитираните документи не са представени пред настоящата инстанция. Липсват доказателства, от които да се направи извод, че превозваните пътници, са били работници на ТЕЦ-2. За да се приеме, че даден превоз е специализиран е необходимо да са изпълнени всички изисквания на закона и наредбата, отнасящи се до този вид превоз.т.е. недоказано остава твърдението на актосъставителя и наказващия орган,че превоза е специализиран.Няма такива доказателства приложени към преписката.Съставът на разпоредбата на чл.93 ал.1 т.1 от Закона за авт.превози- не съдържа понятието специализиран превоз- а обществен превоз.Разликата между специализиран и обществен превоз е твърде съществена и за установяването на кой вид от превозите е всъщност осъществяван е следвало да се съберат доказателства и представят пред наказващите органи.Същите доказателства е следвало да се съдържат в преписката за да може да се установи в какво всъщност се състоят обстоятелствата около нарушението на жалбоподателя.Още повече , когато административно-наказващия орган е изписал текста на основание на който налага наказанието глоба- не посочва всъщност кое от предложенията в него –понеже те са множество –като изпълнително деяние е осъществил наказания.В този смисъл липсата на индивидуализация на извършеното нарушение напълно лишава жалбоподателя от правото да разбере в какво точно е уличен.Това нарушение,допуснато в наказателното постановление съдът достатъчно за да счете , че то опорочава изцяло наказателното постановление ,като го прави незаконосъобразно.

Съгласно § 1, т. 23 ДР на ЗАП "Специализирани автобусни превози" са превозите на работници, ученици и други по договор с определени от клиента маршрут и разписание. Т. е за да се приеме за специализиран един превоз е необходимо освен договор да е налице и определен от клиента маршрут и разписание. В конкретния случай не е налице такова разписание, нито е установено или доказано, че пътуващите са работници или ученици на клиента или други лица, свързани по някакъв начин с клиента. Следователно неправилно административният орган е приел, че превозът е извършван под формата на "специализиран" превоз, доколкото не попада в определението за специализиран превоз по смисъла на § 1, т. 23 ДР на ЗАП.

Безспорно е обаче, че към момента на извършената проверка хх.хх.ххххг.. превозвачът не е представил изискващото се по силата на чл. 66, ал.1 т.9 от Наредба №33 карта за квалификация . Изложеното по-горе обосновава извод, че извършваният на хх.хх.ххххг. превоз от страна на жалбоподателя , не попада в обхвата на определението за специализиран превоз и не отговоря на изискванията за специализиран превоз. Доколкото маршрутът на превоза е по автобусна линияТЕЦ-2-Н. З. –ТЕЦ-2, при липса на предпоставките по чл. 17 и следващите от ЗАП, следва да се приеме, че въпросният превоз на пътници осъществява хипотезата на чл. 106а, ал. 1, т. 3 б. "в" ЗАП.

Това деяние не би следвало да се третира като нарушение, за което да се търси административнонаказателна отговорност по чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвП, която както и по-горе е отразено, важи за водач на МПС, който извършва обществен превоз или превоз за собствена сметка на пътници и товари. По-скоро за конкретния случай би следвало да важи разпоредбата на чл. 105 от ЗАвП, като административнонаказателна разпоредба, на база която се налага наказание, а не чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвП. Но съдът няма право да коригира дейността на административнонаказващия орган и да налага наказания, когато установи извършено нарушение. Това е така, защото законосъобразността, правилността и обосноваността на наказателното постановление се наблюдават от аспект и в рамките на съдържанието на същото, затова е без значение установеното вън от съдържанието на наказателното постановление. Тези нарушения са достатъчни и абсолютни основания наказателното постановление да бъде отменено като неправилно и незаконосъобразно постановено.


Водим от горното, съдът


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ НАКАЗАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ №хх-ххххх на М. Т. Ч. и.д.началник Областен отдел „КД-ДАИ”,град С. З.,кв.”Индустриален”,определен от министъра на МТИТС за длъжностно лице по реда на чл.9е ал .2 от Закона за автомобилните превози ,с което на Н. К. К. му е наложено наказание глоба в размер на 1500(хиляда и петстотин )лева на основание чл.93 ал.1 т. 1 от Закона за автомобилните превози, КАТО НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО И НЕПРАВИЛНО.

Решението подлежи на обжалване в 14- дневен срок пред Административен съд С. З. от съобщаването му на страните.


Съдия в Районен съд:

Свързани:

Решение №54 гр. Раднево 19. 05. 2012 год iconРешение №61 гр. Раднево 16. 05. 2012 год
Радневския районен съд в публичното заседание на двадесет и пети април двехиляди и дванадесета година, в състав
Решение №54 гр. Раднево 19. 05. 2012 год iconЗапове д №573 гр. Трявна, 10. 08. 2012 г
Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Заповед №371/07. 08. 2012 год на кмета на община...
Решение №54 гр. Раднево 19. 05. 2012 год iconРешение №142 гр. Раднево 13. 08. 2012 год
Радневския районен съд в публичното заседание на двадесет и трети юли двехиляди и дванадесета година, в състав
Решение №54 гр. Раднево 19. 05. 2012 год iconРешение №55 гр. Раднево, 09. 05. 2012 год
...
Решение №54 гр. Раднево 19. 05. 2012 год iconРешение №68 гр. Раднево, 06 април 2012 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на четиринадесети март през две хиляди и дванадесета...
Решение №54 гр. Раднево 19. 05. 2012 год iconРешение №42 гр. Раднево, 13 март 2012 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на тринадесети февруари през две хиляди и дванадесета...
Решение №54 гр. Раднево 19. 05. 2012 год iconРешение №88 гр. Раднево, 11 юни 2012 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на девети май през две хиляди и дванадесета година,...
Решение №54 гр. Раднево 19. 05. 2012 год iconРешение №59 гр. Раднево, 03 април 2012 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на шести март през две хиляди и дванадесета година,...
Решение №54 гр. Раднево 19. 05. 2012 год iconРешение №11 гр. Раднево, 09 януари 2012 год. Виметонанарод а
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на седми декември през две хиляди и дванадесета година,...
Решение №54 гр. Раднево 19. 05. 2012 год iconРешение №62 гр. Раднево, 04 април 2012 год
Радневският районен съд гражданско отделение, в публичното съдебно заседание на двадесет и шести март през две хиляди и дванадесета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом