Придобиване на българско гражданство Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица от български произход
ИмеПридобиване на българско гражданство Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица от български произход
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер73.07 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bulgaria.by/rus/download/64/INF-Pridobivane-BG-Proizhod.rtf
Придобиване на българско гражданство

Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица от български произход:

1. Молба до Консулска служба (по образец; получава се от Консулска служба или се изтегля от сайта на посолството).

2. Молба до министъра на правосъдието (по образец; получава се Министерството на правосъдието, от Консулската служба или се изтегля от сайта на посолството).

Молбата трябва да трябва да бъде написана (попълнена) на български език и да съдържа:

а) собствено, бащино и фамилно име по акт за раждане. При промяна на което и да е от имената се представя документ от общината по постоянен адрес в България, удостоверяващ извършване на промяната (удостоверение за брак; съдебно решение за развод или за промяна на имената. Ако първоначалното съдебно решение не е на български съд, то се представя решение на Софийски градски съд за признаване на решението на чуждестранния съд. Не се признават съдебни решения на чуждестранни съдилища за осиновяване на български граждани);

б) постоянен адрес в България и адрес в чужбина;

в) причини и обстоятелства, поради които се иска придобиване на българско гражданство.

Молбите се подават в Дирекция “Българско гражданство” на Министерството на правосъдието на Република България лично, по пощата, чрез изрично упълномощено лице или чрез българските дипломатически или консулски представителства.

Подписите върху молби, подадени по пощата, чрез пълномощник или чрез българско дипломатическо или консулско представителство трябва да бъдат нотариално заверени от български нотариус или от българско консулско длъжностно лице.

Живеещите в чужбина могат да посочат в молбата си лице, пребиваващо в Република България, на което да бъдат връчвани съобщенията във връзка с молбата. В този случай в молбата следва да се посочат имената (име, бащино и фамилно име) и точен адрес.Ако лицето не е навършило 14-годишна възраст или със съдебно решение е поставено под пълно запрещение, молбата се подава от двамата родители или настойника му. Тя се подава само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права с изрично съдебно решение. В тези случаи към молбата се прилага заверено копие/препис на съдебното решение. Когато съдебното решение не е издадено от български съд, то копието/преписът трябва да имат заверка Apostille.

Лицата от 14 до 18-годишна възраст (непълнолетни лица), както и лица, поставени със съдебно решени е под ограничено запрещение подават молбата лично. Молбата се приподписва от двамата родители или от попечителя. Тя се приподписва само от единия родител, когато с изрично съдебно решение другият е лишен от родителски права.

Ако решението е издадено от съдебен орган на държава, с която Република България няма договор за взаимно признаване на съдебни решения по гражданските дела и документи, решението следва да бъде внесено за признаване в Софийски градски съд. В този случай към молбата се прилага заверено копие на решението на българския съд.

Забележки : Молбата се приподписва само от единия родител, когато другият е лишен от родителски права с изрично съдебно решение.

При разногласия между родителите, или между непълнолетно лице и неговите родители, или между непълнолетно лице и единия от родителите, или между непълнолетно лице и попечител молбата не се подписва от несъгласните родител или попечителя, но към нея се прилага съдебно решение по спора.

Ако решенията са издадени от съдебни органи на държава, с която Република България няма договор за взаимно признаване на съдебни решения по гражданските дела и документи, те следва да бъдат внесени за признаване в Софийски градски съд. В този случай към молбата се прилага нотариално заверено копие на съответното решение на българския съд.


3. Подробна автобиография. За лицата до 14-годишна възраст се представят автобиографии на двамата родители. За лице, поставено със съдебно решение под пълно запрещение, се представя автобиография на неговия настойник.

4. Актуални цветни снимки паспортен формат (височина – 45 мм; широчина - 35 мм; анфас или ляв полуанфас) - 2 броя.


5. Акт за раждане (фотокопие или препис). Актовете за раждане на родените в България лица трябва  да бъдат заверени от общината, в която са съставени.

Родените в друга държава представят и копие / препис на чуждестранния акт за раждане със заверка Apostille и заверен превод на български език.

Забележка : В случай, че държавата, издала акта, не е страна по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. за апостилите, то актът трябва да бъде легализиран в Консулската служба на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава.

Преводите трябва да бъдат заверени в Консулската служба, в която е регистриран съответния преводач. Извършените в България преводи следва да бъдат заверени от Дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи (бул. “Евлоги Георгиев” № 117, София).

Не се заверяват преводи, които са извършени преди поставяне на заверка Apostille.


6. Декларация “Образец № 2” (формулярът се получава от Министерство на правосъдието или от съответната консулска служба). Подписите върху подадените по пощата, чрез пълномощник или чрез българските дипломатически или консулски представителства декларации трябва да бъдат нотариално заверени от български нотариус или от българско консулско длъжностно лице.

7. Документ за постоянно или преимуществено пребиваване в чужбина. Пребиваващите над 90 дни в  чуждата държава следва да представят “Удостоверение за адресна регистрация”
със заверка Apostille и превод на български език от правоимащ преводач.

Преводът трябва да бъде заверен от Консулската служба, в която е регистриран преводача. Извършените в България преводи следва да бъдат заверени от Дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи (бул. “Евлоги Георгиев” № 117, София).

Не се заверяват преводи, които са извършени преди поставяне на заверка Apostille.

8. Нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи българското гражданство на родителите или на единия от родителите от общината/общините по постоянен адрес в България и/или от Министерството на правосъдието на Република България или на документи, удостоверяващи българския етнически произход на лицето. Копията могат да бъдат заверени от български нотариус или от българско консулско длъжностно лице.

Ако лицето кандидатства за придобиване на българско гражданство на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за българското гражданство (осиновени лица), то следва да представи влязло в сила решение на български съд за допускане на осиновяването и актуално удостоверение от Министерството на правосъдието, че осиновителят е български гражданин.

9. Оригинални свидетелства за съдимост, издадени от районен съд по месторождение в Република България (само за родените в България) и от чуждата държава.

Ако лицето е гражданин на държава, различна от тази на пребиваване, то следва да представи и оригинално свидетелство за съдимост, издадено от компетентните власти на тази държава със заверка Aposille и превод на български език от правоимащ преводач.


Забележка : В случай, че държавата, издала документа не е страна по Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г. за апостилите, той трябва да бъде легализиран в Консулската служба на българското дипломатическо или консулско представителство в съответната държава или да бъде представен за легализация в консулската служба на българско дипломатическо или консулско представителство след предварителна заверка от дипломатическото или консулското представителство на държавата, издала документа.

Преводът трябва да бъде заверен от Консулската служба, в която е регистриран преводача. Извършените в България преводи следва да бъдат заверени от Дирекция “Консулски отношения” на Министерството на външните работи (бул. “Евлоги Георгиев” № 117, София).

Не се заверяват преводи, които са извършени преди поставяне на заверка Apostille.

9. Удостоверение (служебна бележка) от българската прокуратура, че срещу кандидата за придобиване на българско гражданство няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер, ако лицето живее постоянно или преимуществено в България (повече от 185 дни в рамките на 1 календарна година).

10. Медицинско свидетелство, че кандидатът не страда от заболяванията по чл. 36 и 36 а от Закона за народното здраве (СПИН, Васерман и психични заболявания), издадено от Лекарската консултативна комисия на здравното заведение по местоживеене в България, ако лицето живее постоянно или преимуществено в България (повече от 185 дни в рамките на 1 календарна година).

Лицата, които живеят постоянно или преимуществено в чужбина (повече от 185 дни в рамките на 1 календарна година) представят удостоверение от личния си лекар, към което се прилагат резултатите от клиничните изпитания (СПИН, Васерман).

Удостоверението трябва да бъде заверено от съответната здравна служба, да има заверка Apostille и превод на български език от правоимащ преводач.


11. Вносен лист за внесена държавна такса по сметка на Министерството на правосъдието в размер на ……….лв. /сумата следва да се уточни към момента на подаване на документите/ по сметка БНБ – ЦУ, Министерство на правосъдието, сметка № 3000173700, БИН – 6301301084, Банков код – 66196611 (Забележка : сумата се внася в Банка “ДСК”).

Забележка : Учащите се до навършване на 26 – годишна възраст, ползващи тарифни облекчения представят и Уверение от ВУЗ с апостил и заверен превод на български език.

В случаите, в които молбите и придружаващите ги документи се подават чрез консулските служби на дипломатическите или консулските представителства на Република България, се събират такси по Тарифа № 1 в размер и парична единица, определени със заповед на ръководителя на съответното дипломатическо или консулско представителство. Към молбите се прикрепват оригиналните екземпляри на приходните квитанции, образец на Министерството на финансите на Република България за събраните такси.

12. Копие на валиден документ за самоличност. Копието трябва да бъде заверено от български
нотариус или от българско консулско длъжностно лице.


13. Анкетна карта за вписване или за установяване на вписване в регистрите на населението (по образец; получава се от КС)

За извършените преводи, заверки и легализации и за обработка на документите се събират такси по реда на Тарифа № 1 и Тарифа № 3.

Към молбите, които се подават чрез дипломатическите и консулски представителства на Република България, се прикрепват оригиналните екземпляри на приходните квитанции, образец на
Министерството на финансите на Република България за събраните такси.


Дипломатическите и консулски представителства на Република България извършват преводи по ред, определен със заповед на ръководителя на представителството.

Свързани:

Придобиване на българско гражданство Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица от български произход iconПридобиване на българско гражданство от лица под 18 г. Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица, които към датата на подаване на молбата не са навършили 18 години и чиито родители, или единият от родителите е гражданин на Република България
Молба до министъра на правосъдието (по образец; получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба). Молбата трябва...
Придобиване на българско гражданство Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица от български произход iconПридобиване на българско гражданство по обща натурализация Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Молба до министъра на правосъдието (по образец; получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба). Молбата трябва...
Придобиване на българско гражданство Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица от български произход iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък на необходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Придобиване на българско гражданство Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица от български произход iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък на необходимите документи за придобиване на българско гражданство по обща натурализация
Придобиване на българско гражданство Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица от български произход iconОсвобождаване от българско гражданство Списък на небходимите документи за освобождаване от българско гражданство
Молба до министъра на правосъдието (по образец; получава се Министерството на правосъдието или от Консулската служба). Молбата трябва...
Придобиване на българско гражданство Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица от български произход iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък за необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство
Придобиване на българско гражданство Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица от български произход iconМинистерство на правосъдието дирекция "българско гражданство"
Списък за необходимите документи за установяване наличието на българско гражданство
Придобиване на българско гражданство Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица от български произход iconУстановяване на българско гражданство Списък на небходимите документи за установяване на българско гражданство, за установяване на Единен граждански номер (егн) и/или за вписване в Национална база-данни "Население"
Списък на небходимите документи за установяване на българско гражданство, за установяване на Единен граждански номер (егн) и/или...
Придобиване на българско гражданство Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица от български произход iconЗакон за българско гражданство чл13, чл. 37, чл. 39-40
Министерство на правосъдието /чл. 39, ал. 1 от збг/. Тези регистри са: на лицата, придобили българско гражданство по натурализация;...
Придобиване на българско гражданство Списък на небходимите документи за придобиване на българско гражданство от лица от български произход iconДокументи, свързани с придобиване на българско гражданство от чуждестранни физически лица за особени заслуги по предложение на министри за периода 2002 – 2005 г

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом