Министерство на образованието, младежта и науката
ИмеМинистерство на образованието, младежта и науката
страница6/9
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер1.56 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://novshans.mon.bg/materiali/BEL 5-7 kl.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

Колона 5

Колона 6

Ядра на учебното съдържание

Очаквани резултати на ниво учебна програма


Очаквани резултати по теми

Основни нови понятия

(по теми)

Контекст и дейности

(за цялото ядро и/или за цялата програма)

Възможности за междупред- метни връзки


Стандарт 1:

Разбират значението на думи, свързани с обществения, икономическия и културния живот, и ги използват уместно.

• Владеят разговорно-битова и научна лексика, която им позволява свободно да общуват в съответствие с комуникативните си потребности.


Стандарт 2:

Владеят определен кръг термини за базисни понятия в основни науки,

ориентират се в специфичната им за съответната научна област употреба с оглед на учебните предмети

Познават особеностите на правописа и употребата им.

- Използват причастията в текста, като правят

синонимни замени /на практическо равнище с подчинени изречения/.


Тема 6: Глагол. Система на глаголните времена

- Разбират и изразяват в текст отношения във времето; осмислят системата на българските глаголни времена и умеят да ги използват съвместно в текста.

- Владеят /на практическо равнище/ основната и някои от преносните и модалните употреби на

минало неопределено време, минало предварително време и бъдеще време в миналото.


Тема 7: Думата в речниковия състав на българския език

- Разпознават домашни думи, заемки и чуждици и ги

използват уместно в текста.

- Осмислят значението и функциите на термините в текста.


Тема 8: Звукови промени в думата

- Осмислят промените, които настъпват в звуковия състав на думите при определени условия; спазват правоговорните и правописните правила.

- Откриват и коментират случаи на несъответствие между изговор и правопис.

страдателно/

сегашно деятелно причастие

деепричастие


сложни глаголни времена

минало неопределено време на глагола

минало предварително време

бъдеще време в миналото


речников състав

домашни думи

заемки

чуждици

термини

речник на чуждите думи

звукови промени

фонетика

употребата на причастните форми.

- Редактират и сравняват новите варианти с първоначалния текст.


- Разказват случки от живота в и извън учебна обстановка.

- Пишат самостоятелно съчинения (описание, повествование, разсъждение) по въпроси, които ги вълнуват.

- В малки групи обсъждат и оценяват съчиненията; сравняват и

коментират съвместната употреба на глаголните времена.


- Коментират уместната или неуместната употреба на заемки и чуждици в текстове от средствата за масова комуникация.

- Усъвършенстват текстовете.

- Правят справки в тълковния речник, в речника на чуждите думи,

в терминологични речници и др.


- Установяват връзки между текст и съпътстващи шумове; между текст, звук и образ /филми, театрални спектакли и пр./. Изпълняват ролеви игри при зададени елементи от ситуации на официалното и

неофициалното общуване.Литература Чужд език Умения за говорене и четене с правилно ударение и подходяща интонация. Умения за преодоля-ване на интерфе- ренцията в произноше-

нието.
Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

Колона 5

Колона 6

Ядра на учебното съдържание

Очаквани резултати на ниво учебна програма


Очаквани резултати по теми

Основни нови понятия

(по теми)

Контекст и дейности

(за цялото ядро и/или за цялата програма)

Възможности за междупред- метни връзки


Ядро 3:


Социокултурна и езикова компетентност. Устно общуване


Стандарт 1:

Участват с изказване в дискусия:

- придържат се към темата и организират логически своето

изказване;

- могат да оспорят мнение, различно от тяхното, като проявяват

толерантност;

- следват хода на диалога;

- позовават се на вече казаното.

• Умеят да водят диалог.

• Формулират теза, привеждат аргументи, обобщават разсъжденията си.


Стандарт 2:

При публични изказвания:

- спазват нормите на книжовния правоговор;

- говорят с подходяща за ситуацията

интонация и сила на гласа;

- проявяват усет за поставяне на логическо ударение.

• Съобщават за събития и факти.

• Предават накратко съдържанието на текстове от различни сфери на общуване, като спазват правоговорните правила, съобразяват силата на гласа си с изискванията на съответната комуникативна ситуация.

Обучаемите трябва да усвоят:

Тема 1: Диалог

- Ориентират се в съдържанието и структурата на диалогичен текст.

- Усъвършенстват уменията си за диалогична реч, като задават въпроси и отговарят, за да представят факти, да изразят съгласие / несъгласие със събеседника си и пр.

- Умеят да перифразират изказването си при комуникативни затруднения и пр.


Тема 2. Резюме на текст

- Съкратено, но достоверно предават информацията на (част от) текстове от всички области на живота.

- Използват езикови средства, подходящи за

икономично представяне на информацията от изходния текст и съобразени с основните изисквания за устно общуване (интонация, мимики и пр.).


Тема 3. Съобщение

- Умеят да се информират и да предават информация за факти и събития.

- Изказват съобщения, свързани с училищния живот.


Тема 4. Съчинение разсъждение

- Възприемат и осмислят аргументативни текстове

(текстове с преобладаващо разсъждение).

- Умеят да формулират теза, да подбират аргументи,

да правят обобщения.

- Съобразяват езиковите си средства със ситуацията на общуване; използват подходяща интонация,

мимики, жестове и др.диалог

реплики


резюме /устно/


съобщение /устно/


разсъждение

/устно/

теза

аргументи

На обучаемите трябва да се даде възможност да:


- Водят разговори на различни теми, изразяват мнение, оценки, чувства.

- Прилагат различни стратегии при водене на диалог за преодоляване

на комуникативни проблеми.

- Проявяват толерантност към събеседниците си.

- Предават сбито съдържанието на

игрален филм.

- Устно представят актуална информация от автентични текстове – от новинарски емисии

на електронните медии и печатните издания на средствата за масова комуникация; от научно-популярни публикации и пр.

- Правят съобщения по различни поводи.

- Изказват се спокойно в малки

групи и пред по-голяма група слушатели, като разсъждават по проблеми, които ги вълнуват.


Литература, история, природозна ние и др. Използват умения за водене на дискусия по проблем от съответната предметна област; умения за резюмиране на урочни статии, текстове от допълнител- на литература и пр.
Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

Колона 5

Колона 6

Ядра на учебното съдържание

Очаквани резултати на ниво учебна програма


Очаквани резултати по теми

Основни нови понятия

(по теми)

Контекст и дейности

(за цялото ядро и/или за цялата програма)

Възможности за междупред- метни връзки


Ядро 4:

Социокултурна и езикова компетентност.

Писмено общуване


Стандарт 1:

Търсене на информация от различни източници:

• Използват учебници, енциклопедии, речници; извличат информация от документи.

• Ориентират се в структурните особености на научен текст /научно- популярна и речникова статия/.

• Могат да резюмират съдържанието на текст.


Стандарт 2:

Създаване на собствени текстове:

• Умеят да предават точно и ясно информация.

• Създават текстове от аргументативен тип – отговор на научен и житейски въпрос.

• Умеят да композират съчинение-

разсъждение.

• Пишат вярно и уместно употребяват думи от терминологичната лексика.

Обучаемите трябва да усвоят:


Тема 1. Резюме на текст

- Извличат съществената информация от част от текст.

- Съкратено, но достоверно предават информацията на

(част от) текстове от всички области на живота).

- Използват езикови средства, подходящи за икономично представяне на информацията от изходния текст и

съобразени с основните изисквания за писмено

общуване (правопис, пунктуация, графично оформяне на текста и пр.).


Тема 2.Съобщение, обява.

- Пишат обяви и съобщения, свързани с непосредствените им потребности.


Тема 3: Съчинение разсъждение /по научен и житейски проблем/

- Възприемат и осмислят аргументативни текстове

(текстове с преобладаващо разсъждение по научен или житейски проблем).

- Умеят да формулират теза и да подбират аргументи.

- Използват езикови средства, съобразени със

ситуацията на общуване и подходящи за писмено общуване (правопис, пунктуация, графично оформяне на текста и пр.).резюме

/писмено резюме/


съобщение

/писмено/

обява


разсъждение

/писмено/

теза

аргументи

На обучаемите трябва да се даде възможност да:


- Писмено представят актуална информация от автентични текстове от новинарски емисии на електронните медии и печатните издания на средствата за масова комуникация; от научни и научно-популярни публикации и пр.


- Работят върху варианти за чернова и белова, за да

отговорят писмено на въпрос от живота или от изучавана предметна област.


Литература, история, човек и природа . Разсъждаване по литературен проблем;

умения за отговор на научен въпрос. Представяне в резюме на допъл-нително прочетени текстове.

Учебна програма по литература за VІ клас


ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ И БРОЙ НА ТЕМИТЕ ЗА НОВИ ЗНАНИЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА VI КЛАС:


ЧОВЕКЪТ И ФАНТАЗИЯТА

1. "Косачи" - Елин Пелин

2. "Щастливият принц" – Оскар Уайлд (със съкращения)


ЧОВЕКЪТ И ДРУГИТЕ

3. "Серафим" - Йордан Йовков

4. “Жабата поискала да стане колкото вола” - Лафонтен


ЧОВЕКЪТ И РЕАЛНОСТТА

5. “Братчетата на Гаврош” – Христо Смирненски

6. "Принцът и просякът" от Марк Твен (глава първа "Раждането на принца и на просяка" - със съкращения)


ЧОВЕКЪТ И ИЗКУСТВОТО

7. "Художник" - Веселин Ханчев


ЧОВЕКЪТ В БЪЛГАРСКИЯ СВЯТ

8. Из “История славянобългарска” – Паисий Хилендарски (“О, неразумни...”)

9. “Къде си, вярна ти любов народна?” и “Вятър ечи, Балкан стене” – Добри Чинтулов

10. “Хубава си, моя горо” – Любен Каравелов

11."Хайдути" - Христо Ботев

12. "Отечество любезно" - Иван Вазов

13. "Под игото" - Иван Вазов ("Представлението")

14. "Към родината" - Атанас Далчев

Учебна програма по литература за VІ клас

Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

Колона 5

Колона 6

Ядра на учебното съдържание

Очаквани резултати на ниво учебна програма


Очаквани резултати по теми

Основни нови понятия

(по теми)

Контекст и дейности

(за цялото ядро и/или за цялата програма)

Възможности за междупред- метни връзки

Ядро 1:


Социоултурни компетентности

Стандарт 3:

Осмисля основните ценности на националната общност и ги открива в

изучаваните произведения.

Очаквани резултати:

• Познава специфичните черти на българския свят.

• Изгражда и утвърждава съзнание за национална принадлежност.

Обучаемите трябва да :

1. Познават основни образи на родното -

национално пространство, литературни образи на националната история (“Хайдути”, “Под игото”).

2. Формират самосъзнание за

национална принадлежност.

3. Осъзнават възможността за проблематизиране образа на родното (“Към родината”).

• родно

• национално пространство

• национална принадлежност

• национална общност

• национални ценности

• национален герой

• исторически момент

• историческо събитие

• исторически етап

На обучаемите трябва да се даде възможност:

1. Да осмислят чрез общуването си с изучаваните литературни текстове образи и

идеи, създаващи представа за националния свят.

2. Да коментират:

• в прочетените произведения националните ценности като фактор за изграждане на човешката идентичност;В съпоставка с изученото по история да се открият връзките

между историческо събитие и неговия литературен образ.
Стандарт 4:

Осъзнава основните принципи на общочовешката морална система.

Доказва валидността им с примери от изучени произведения.

Очаквани резултати:

• Осъзнава непреходния характер на общочовешките норми.

• Разбира социалното разслоение на обществото.

• Осъзнава равноценността на природния и човешкия свят.

• Разбира културната роля на твореца.

Обучаемите трябва да:

1. Изградят представа за общочовешките нравствени норми и формират съзнание за тяхната непреходност.

2. Осмислят социалното разслоение на обществото и характеристиките на отделни социални групи.

3. Осъзнаят културната роля на твореца

за утвърждаването на общочовешките нравствени норми.

4. Формират съзнание за равноценността на природния и човешкия свят.• нравствени норми

• непреходност

• социално разслоение

• творец

• природен свят

• човешки свят

На обучаемите трябва да се даде възможност:


1. Да наблюдават и коментират различни прояви на отношение към моралните ценности и да заемат позиция спрямо тях.

2. Да споделят и обосновават своите

наблюдения и впечатления от социалните проблеми в обществото.

3. Да коментират личните си впечатления от общуването с различни по вид изкуства.

4. Да обсъждат различни прояви на отношение между човека и природата.

Във връзка с изученото по природни

науки да откриват различни отношения природен-

човешки свят.
Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

Колона 5

Колона 6

Ядра на учебното съдържание

Очаквани резултати на ниво учебна програма


Очаквани резултати по теми

Основни нови понятия

(по теми)

Контекст и дейности

(за цялото ядро и/или за цялата програма)

Възможности за междупред- метни връзки

Ядро 2


Литературни компетентности

Стандарт 2:

Разбира спецификата на фигурите и тропите на художествената реч и познава значенията на понятия като метафора и хипербола. Открива ги в изучавани текстове. Разбира значението на стиховата организация.


Обучаемите трябва да:

1. Получат представа за спецификата на тропите и фигурите на художествената реч.

2. Откриват тропите и фигурите в

изучените текстове.

• метафора

• алегория

• градация

• реторичен въпрос

• реторично възклицание

• реторично обръщение

На обучаемите трябва да се даде възможност:

1. Да определят въздействието на тропите и фигурите във връзка със смислово-емоционалното внушение на изучавания текст.

2. Да съпоставят стиховата организация на изучаваните художествени текстове.

В съпоставка с

музикални творби да осмислят ролята на ритъма и тоналността за организацията и въздействие-то на творбите.

Стандарт 3:

Познава основните принципи на художествената композиция и значението на понятието сюжет. Осмисля ролята на

епизодите в разгръщане на действието.

Очаквани резултати:

• Разбира същността на понятието художествена композиция.


Обучаемите трябва да :

1. Придобият знания за основните принципи на художествена композиция.

2. Да разберат функциите на епизодите

и връзките между тях за изграждането на художествен текст.


• композиция

• пейзаж

• художествен детайл

На обучаемите трябва да се даде възможност:

1. Да съпоставят текстове с различни композиционни схеми.

2. Да определят ролята на епизода за цялостното въздействие на текста.

В съпостави-телен план да разглеждат

композицион- ни модели в киното и литературата.

Стандарт 4:

Разбира комуникативната структура на художествената творба и обяснява

връзките между нейните участници.

Познава основните принципи в жанровата

Обучаемите трябва:

1. Да придобият знания за комуникативния модел на жанра и

умения да отчитат функционирането и спецификите на художествената

• фантазно

• реално

• литературна приказка

На обучаемите трябва да се даде възможност:

1. Да разпознават жанровите белези на изучаваните произведения.

2. Да коментират художествените текстове с оглед на заложения в тях комуникативен


В съпоставка с изученото по музика и изобразително
Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

Колона 5

Колона 6

Ядра на учебното съдържание

Очаквани резултати на ниво учебна програма


Очаквани резултати по теми

Основни нови понятия

(по теми)

Контекст и дейности

(за цялото ядро и/или за цялата програма)

Възможности за междупред- метни връзки
система на литературата и разбира

понятията: басня, разказ, лирическо стихотворение, роман.

Очаквани резултати:

• Разбира същността на понятията: басня, разказ, роман, лирическо стихотворение.

• Разпознава типичните жанрови особености на изучаваните текстове.

• Осмисля връзките между човека и света, представени в различни художествени текстове.


Световете на човека

1. Човекът и фантазията

“Косачи” – Елин Пелин;

“Щастливият принц” – О. Уайлд (със

съкращения)


2. Човекът и другите

“Серафим” – Й. Йовков

Из “Малкият принц” – Екзюпери (част ХХІ) “Жабата поискала да стане колкото вола” - Лафонтен

образност:

• време и пространство;

• изобразен свят и герои;

• функциониране на изказването в различни комуникативни ситуации.


1.1. Да разпознават и коментират основните проявления на фантастичното в изучаваните текстове.

1.2. Да свързват и разграничават митологично-фолклорните версии на

фантастичното с фантазното в литературните текстове.

1.3. Да откриват и коментират нравствените аспекти на отношението

реално – фантазно.

1.4. Да придобият начални умения за тълкуване на художествени текстове.

1.5. Да задълбочат познанията си за

спецификата на художествения образ.


2.1. Да откриват и осъзнават хуманистичното послание на текстовете

2.2. Да задълбочават и обогатяват способността си да коментират етиката и естетиката на човешкото.

• лирическо стихотворение

• басня

• разказ

• роман

• романизирана автобиография

модел.

3. Да разсъждават върху характера и ролята на героите и особеностите на изобразения

свят.

4. Да коментират спецификата на представата за време и пространство в изучаваните текстове.

изкуство да

осъзнаят функционира-

нето на различни художествени жанрове.
Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

Колона 5

Колона 6

Ядра на учебното съдържание

Очаквани резултати на ниво учебна програма


Очаквани резултати по теми

Основни нови понятия

(по теми)

Контекст и дейности

(за цялото ядро и/или за цялата програма)

Възможности за междупред- метни връзки


3. Човекът и реалността

“Братчетата на Гаврош” – Хр. Смирненски

Из “Принцът и просякът” – М. Твен

( първа глава “Раждането на принца и на просяка” със съкращения)


4. Човекът и изкуството

“Художник” – В. Ханчев


2.3. Да задълбочават способността си

към емпатия - уважение към всичко природно и човешко едновременно.

2.4. Да съчетават вече изградените представи за човешките общности с проблемите и стойностите на индивидуалния избор и универсалните

ценности.


3.1. Да откриват и коментират разликите между фантастичния и реалистичния художествен свят и мястото на човека във всеки един от тях.

3.2. Да съпоставят и коментират проблематиката в изучаваните текстове.


4.1. Да осъзнават и коментират естетическия характер на изкуството и неговата роля за човешкото битие.

4.2. Да осъзнават ролята на изкуството за пораждането и развитието на ценностите – личностни и универсални.

4.3. Да съпоставят художествените образи на различните видове изкуства в тяхната връзка с изобразяващото ги слово в изучаваните текстове.

4.4. Да осъзнават и коментират връзката между изкуството и етиката – нравствените аспекти на човека и човешкото поведение в изучаваните

текстове.Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

Колона 5

Колона 6

Ядра на учебното съдържание

Очаквани резултати на ниво учебна програма


Очаквани резултати по теми

Основни нови понятия

(по теми)

Контекст и дейности

(за цялото ядро и/или за цялата програма)

Възможности за междупред- метни връзки
5. Човекът в българския свят

Из “История славянобългарска” – П.

Хилендарски (“О, неразумни...)

“Къде си, вярна ти любов народна?” и “Вятър ечи, Балкан стене” – Д. Чинтулов “Хубава си, моя горо” – Л. Каравелов

“Хайдути” – Хр. Ботев

Из “Под игото” – Ив. Вазов (“Представлението”)

“Отечество любезно” – Ив. Вазов “Към родината” – Ат. Далчев

5.1. Да изграждат понятието за национална принадлежност.

5.2. Да откриват и коментират специфичните черти на българския свят в изучаваните текстове.

5.3. Да развиват емоционално-оценъчни способности за осмисляне на

специфичните характеристики на българския свят.

5.4. Да осъзнават националните ценности като фактор за изграждане и

развитие на личностните ценности.

5.5. Да съпоставят националните и универсалните ценности.


Ядро 3

Социокултурна и литературна компетентност:

Общуване с художествената творба.

Стандарт 1:

Осъзнава ролята на автора като създател на изобразената в произведението

действителност. Трайно свързва името на автора със заглавията на неговите

творби. Притежава мотивирани индивидуални читателски предпочитания.

Умее самостоятелно да подбира четива и да използва популярни информационни източници за книжовната продукция. Очаквани резултати:

• Разграничава литературна от фолклорна приказка;

• Може да назовава произведенията на изучените автори;

• Обосновава читателските си предпочитания, като използва познанията

си за сюжет, герой, начин на разказване и пр.

Обучаемите трябва:

1. Да осмислят връзката автор – творба.

2. Да разбират създаването на художествената творба като творчески

акт.

3. Да бъдат запознати с различните видове авторства – анонимно и лично.


• автор

• творба

• читател

На обучаемите трябва да се даде възможност:

1. Да осъзнаят ролята на автора при създаването на текста от безкрайното

множество възможни теми, сюжети и мотиви.

2. Да създават кратки художествени текстове.

3. Да разговарят за изучавани или самостоятелно четени творби, като споделят

читателските си впечатления.Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

Колона 5

Колона 6

Ядра на учебното съдържание

Очаквани резултати на ниво учебна програма


Очаквани резултати по теми

Основни нови понятия

(по теми)

Контекст и дейности

(за цялото ядро и/или за цялата програма)

Възможности за междупред- метни връзки
Стандарт 4:

Описва особеностите на художествения свят, създаван от творбата (историческа епоха, обществена и нравствена проблематика, основни конфликти, бит, характерни герои, авторски внушения за разрешаване на различни хуманитарни проблеми).

Очаквани резултати:

• Различава характерните белези на историческата епоха, разкрита в произведението;

• Разпознава основните нравствени проблеми и ги коментира;

• Определя основния конфликт и коментира представянето му.


Обучаемите трябва:

1. Да осмислят, че художественият свят на творбата носи белези на историческата епоха и присъщите й обществени и нравствени проблеми, бит и култура.

2. Да определят начините на изграждане на образите във връзка със смисловото внушение на текста.

3. Да определят основния конфликт и моментите от неговото развитие.

• литературен герой

Похвати за изграждане на

герой от прозаически художествен текст:

• портретна характеристика

• косвена характеристика

• речева характеристика

• характеристика чрез постъпки и действия

На обучаемите трябва да се даде възможност:

1. Да откриват конфликтите в изучавани и самостоятелно четени произведения.

2. Да откриват белезите на различни исторически епохи, описани в произведенията

на словесното изкуство и да ги съпоставят с тези на съвременността.

3. Да характеризират литературните герои и да заемат оценъчна позиция спрямо тях.

В съпоставка с изученото по

история да откриват основните

белези на различните исторически епохи.

Ядро 4

Социокултурна и литературна компетент-ност: създаване на изказвания и писмени текстове

Стандарт 3:

Владее основните опорни точки в структурата на изказването (въведение,

основен проблем, аргументация, главни моменти в съдържанието, изводи и заключителни обобщения). При изготвяне на самостоятелни изказвания разработва план и събира информация по темата от различни източници.

Очаквани резултати:

• Умее да организира изложението си във връзка с определен проблем;

• Използва аргументацията при защитаване на определена позиция.

Обучаемите трябва:

1. Да развиват познанията си за композционните части на устен и писмен

текст и тяхната функция за формиране на цялостния му смисъл:

• начало/въведение;

• аргументативна част;

• заключение.
• аргумент

• аргументативна част

На обучаемите трябва да се даде възможност:

1. Да анализират устни и писмени текстове с оглед развитието на тяхната съдържателна

структура.

2. Да правят аргументация в защита на определена позиция.

3. Да изграждат начална стратегия за едно бъдещо изказване или писмен текст чрез създаване на устен или писмен план.

4. Да създават изказвания с определено

очаквано въздействие и да проверяват дали то е постигнало целта си.

Уменията за композиране на

изказването/ текста са универсални

за работата по всички останали учебни

предмети.
Колона 1

Колона 2

Колона 3

Колона 4

Колона 5

Колона 6

Ядра на учебното съдържание

Очаквани резултати на ниво учебна програма


Очаквани резултати по теми

Основни нови понятия

(по теми)

Контекст и дейности

(за цялото ядро и/или за цялата програма)

Възможности за междупред- метни връзки
Стандарт 4:

Владее структурата на следните учебни жанрове: сбит преразказ, подборен преразказ.

Очаквани резултати:

• Затвърждава уменията си за разказване на случки (действителни и въображаеми).

• Развива умения за характеризиране на литературен герой.

• Умее да предава съдържание на по-

обемен текст.

• Умее да създава сбит и подборен преразказ.

• Разсъждава по въпрос, свързан с житейски проблем според интересите си.

• Отговаря на въпрос, свързан с проблематиката на изучаваните художествени произведения.

Обучаемите трябва:

1. Да затвърдят уменията си за разказване и информиране.

2. Да развиват умения за предаване на съдържанието на избрани фрагменти от

текста, които са във връзка с формулираната тема за подборен преразказ.

3. Да развиват умения за редуцирано, но достоверно предаване на сюжетната

основа на (част от) текст при сбит преразказ.

4. Да развиват умения за характеристика на литературен герой във връзка със

системата от образи в художествената творба.

5. Да разширят уменията си за разсъждение:

• отговор на въпрос, свързан с житейски проблем;

• отговор на въпрос, свързан с темите и проблемите в изучаваните художествени произведения.

• сбит преразказ

• подборен преразказ

На обучаемите трябва да се даде възможност:

1. Да анализират предвиден за преразказване текст с цел откриване на основните моменти в неговото съдържание и отделяне на главното от второстепенното.

2. Да съставят план на преразказ и

съчинение.

3. Да правят подбор на аргументи в защита на определена позиция.

4. Да коментират допуснатите типови грешки

в писмени текстове и да редактират собствените си писмени работи.

Уменията за информиране, описване и разсъждаване са универсални умения и поради това са функционални

при работата по всички останали

учебни предмети.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката европейски социален фонд оперативна програма „развитие на човешките ресурси 2007 – 2013
Бенефициент: Министерство на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”
Министерство на образованието, младежта и науката iconРезултати от първа част на V конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности
Конкурсът се организира от Международна фестивална програма “Приятели на България”, в партньорство с Министерство на образованието,...
Министерство на образованието, младежта и науката iconОбяв a министерство на образованието, младежта и науката
На основание изпълнението на международните спогодби, програми и споразумения в областта на образованието и науката
Министерство на образованието, младежта и науката iconПроект bg051PO001
Подобряване достъпа до образование и обучение” и област на интервенция 2 „Децата и младежта в образованието и обществото”, Училище...
Министерство на образованието, младежта и науката iconАнекс към Колективен трудов договор от 28. 06. 2012 г за системата на народната просвета
Министерството на образованието, младежта и науката, представлявано от академик Стефан Воденичаров министър на образованието, младежта...
Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град

Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката регионален инспекторат по образованието, софия-град протокол за явилите

Министерство на образованието, младежта и науката iconОрганизатори на конкурса са
Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на образованието, младежта и науката (момн), Министерство на физическото възпитании...
Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката

Министерство на образованието, младежта и науката iconМинистерство на образованието, младежта и науката

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом