Документация за участие в открита процедура за възлагане на
ИмеДокументация за участие в открита процедура за възлагане на
страница1/6
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер0.62 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.esmis.government.bg/upload/docs/2012-10/documentatsia.doc
  1   2   3   4   5   6
Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”


ДОКУМЕНТАЦИЯ


ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА ГЛАСОВИ И ВИДЕО КОМУНИКАЦИИ НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ”
София, Октомври 2012 г.

(Тази документация е изготвена съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и за всички въпроси, които не са разгледани в нея, се прилагат разпоредбите на ЗОП)

СЪДЪРЖАНИЕ  РАЗДЕЛ I: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

  РАЗДЕЛ II: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

  РАЗДЕЛ III: ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

  РАЗДЕЛ ІV: ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ И Указания ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

  РАЗДЕЛ V: ДОПЪЛВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ В ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ПОДБОР

РАЗДЕЛ VI. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА


РАЗДЕЛ VII. ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА


РАЗДЕЛ VIII. ГАРАНЦИИ


РАЗДЕЛ IX: НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВЕНАТА ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА

  РАЗДЕЛ X: МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

  РАЗДЕЛ XI: ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

  ПРИЛОЖЕНИЯ: ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ


  РАЗДЕЛ I: РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА


  РАЗДЕЛ II: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  РАЗДЕЛ III: ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


1. ЦЕЛ

Проектиране и изграждане на IP базирана национална система за гласови и видео комуникации за нуждите на държавната администрация с пълно използване възможностите на действащата мрежа на ИА ЕСМИС за обмен на данни.


2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА ГЛАСОВИ И ВИДЕО КОМУНИКАЦИИ

2.1 Техническото решение за изграждане на IP базирана национална система за гласови и видео комуникации за нуждите на държавната администрация трябва да е базирано на наличната в ЕЕСМ комуникационна и информационна инфраструктура и да не налага обособяване на физически отделена мрежа.

2.2 Националната система за гласови и видео комуникации трябва да:

2.2.1 осигури използване на единна среда за комуникация на държавната и областни администрации за предоставяне на гласови и видеокомуникации базирани на съвременни протоколи за телефония с използване на стандартни алгоритми за кодиране на глас и видео;

2.2.2 е интегрирана със съществуващата мрежа за предаване на данни на ИА ЕСМИС и да осигурява пълно използване на възможностите й;

2.2.3 е изградена на модулен принцип и да дава възможност за подбор и поддръжка на различни модули в зависимост от нуждите, като поддържа принципите за скалируемост и гъвкавост;

2.2.4 осигури подходящи интерфейси за връзка със съществуващите ведомствени телефонни централи, предоставящи класически телефонни услуги и да гарантира безпроблемен преход на корпоративните централи за гласови комуникации на държавните ведомства към VoIP;

2.2.5 позволява реализация на обединени комуникации, чрез които потребителите да комуникират по различни канали в реално време чрез съобщения, аудио и видео и конферентни връзки;

2.2.6 осигурява формиране на затворени групи на отделните ведомства с лимитиран достъп;

2.2.7 осигури оптимална и икономически най-изгодна свързаност с търсените абонати на територията на страната, чрез използване на гъвкави механизми за конфигуриране на свързаност по трафичен признак, направления или стойност, възможност за лимитиране на трафика по направления или разрешени региони;

2.2.8 осигурява възможност за създаване, управление и присъединяване към предварително планирани и динамично възникнали аудио, видео и Web конференции, както от страна на потребителите, така и от външни потребители (посредством Интернет), за не по-малко от 5 участника;

2.2.9 дава възможност за презентации със споделяне на екрана и виртуални табла в реално време;

2.2.10 поддържа IP видеотерминали с възможност за Full HD видео връзки помежду им със споделяне на съдържание (документи, таблици, графики и т.н.) с високо качество;

2.2.11 дава възможност за връзка с други системи през Интернет;

2.2.12 осигурява централизирано управление на IP видеотерминалите;

2.2.13 предоставя връзка към системата за колаборация в реално време, чрез съвместни видео разговори;

2.2.14 предоставя възможност за въвеждане на оторизация с парола или ПИН код за определени външни направления;

2.2.15 предлага платформата за комуникация и колаборация в реално време, не изискваща закупуването на клиентски лицензии за работните станции извън тези, които са налични в държавната администрация;

2.2.16 гарантира бъдещо разширение със софтуерни и/или хардуерни решения, без необходимост от ново проектиране и подмяна на използвания хардуер;

2.2.17 използва съвременни технически решения за достъп до предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги.
  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Документация за участие в открита процедура за възлагане на iconДокументация за участие в открита процедура по реда на зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет„Строителни работи по реализирането на проект
Документация за участие в открита процедура по реда на зоп за възлагане на обществена поръчка с предмет„Строителни работи по реализирането...
Документация за участие в открита процедура за възлагане на iconДокументация за участие в открита процедура за възлагане на

Документация за участие в открита процедура за възлагане на iconОбщинасмоля н документация за участие откритапроцедур а
Условия за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Документация за участие в открита процедура за възлагане на iconОткрита процедура за възлагане на обществена поръчка документация за участие в открита процедура
Доокомплектоване и разширяване на възможностите на наличната апаратура за полеви измервания и лабораторни анализи на радиоактивност...
Документация за участие в открита процедура за възлагане на iconЕвропейски съюз
Към документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Документация за участие в открита процедура за възлагане на iconДокументаци я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
Съдържание на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „доставка на лекарствени продукти...
Документация за участие в открита процедура за възлагане на iconЗа участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:...
Документация за участие в открита процедура за възлагане на iconДокументация за участие в открита процедура
Решение № р-23/21. 06. 2012 година за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка
Документация за участие в открита процедура за възлагане на iconДокументация за участие в открита процедура за възлагане на
Тази документация е изготвена съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки (зоп) и за всички въпроси, които не са разгледани...
Документация за участие в открита процедура за възлагане на iconПроф дтн инж мат. П. Колев документаци я за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на ваучери за...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом