Общински съвет пловдив
ИмеОбщински съвет пловдив
Дата на преобразуване08.11.2012
Размер15.79 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.plovdiv.bg/wp-content/uploads/2012/06/r-e415.doc
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЛОВДИВ
Р Е Ш Е Н И Е


415

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 17 ОТ 10. 10. 2012 г.


О Т Н О С Н О : Кандидатстване на Община Пловдив като партньор в проект „Социализация на младежи в риск” по схема „Без граници – Компонент 1 – Фаза – 2”, бюджетна линия: BG051РО001-7.0.07 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и утвърждаване на Споразумение за партньорство между Български червен кръст, Австрийски червен кръст, Община Пловдив и Дирекция „Социално подпомагане” - Пловдив


ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА: Стефан Стоянов – Зам.-кмет на Община Пловдив


На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 7, и на основание чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА и предвид изложените в предложение с вх. № 12ХІ-442 от 03. 10. 2012 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив


Р Е Ш И :


1. Дава съгласие за подготовка и депозиране на проектно предложение „Социализация на младежи в риск” по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051РО001-7.0.07 „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2”, Приоритетна ос 7 „Транснационално и междурегионално сътрудничество” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

2. Одобрява Споразумение за партньорство с Български червен кръст, Австрийски червен кръст и „Дирекция социално подпомагане” гр. Пловдив, приложено към решението.

3. Възлага на Кмета на Община Пловдив да извърши всички правни и фактически действия по т. 1 и т. 2 от настоящото решение, необходими за кандидатстване с проект „Социализация на младежи в риск” по схема „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2”, бюджетна линия: BG051РО001-7.0.07 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Български червен кръст, Австрийски червен кръст, Община Пловдив и „Дирекция социално подпомагане” гр. Пловдив.


МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 7, и на основание чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА.


----------------

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 17.10. 2012 г.;

2. Интернет страницата – 17. 10. 2012 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 17.10.2012 г.

Свързани:

Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив решени е
Община Пловдив и чл. 10 ал. 7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, предвид фактическите основания в предложение...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” №6, представлявано от Управителя и едноличен собственик на капитала Нерман Кемалова Алиева, определен...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Избор на Временна комисия за подбор и внасяне на предложение в Общински съвет – Пловдив за избор на кандидати за...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Осигуряване на средства за бюджетни мероприятия от резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на Община...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
Георги Кръстев, в качеството му участник в Конкурс за възлагане управлението на „Диагностично-консултативен център I пловдив” еоод,...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от змсма, чл. 35, ал. 1 от зос, чл. 39, ал. 3, т. 1, чл. 46, ал. 2, т. 1, чл. 91, чл. 92 от нрпурои,...
Общински съвет пловдив iconОбщински съвет пловдив
О т н о с н о : Изменение и допълнение на Решение №45, взето с Протокол №2/02. 02. 2012 г на Общински съвет – Пловдив за преобразуване...
Общински съвет пловдив iconОбщина пловдив
Нрпурои, приета с Решение №172 / 27. 05. 2010 г., изм и доп с Решение №225 / 24. 06. 2010 г., Решение №73 / 17. 03. 2011г и Решение...
Общински съвет пловдив iconОбщина пловдив
Нрпурои, приета с Решение №172 / 27. 05. 2010 г., изм и доп с Решение №225 / 24. 06. 2010 г., Решение №73 / 17. 03. 2011г и Решение...
Общински съвет пловдив iconПроект на правилник за почетните отличия и звания на град пловдив и реда за удостояване и връчване
Димитър Цветков – общински съветник от ппгос от герб, Зам председател на Общински съвет Пловдив
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом