П роект За к он за изменение и допълнение на За к она за достъп до обществена информация
ИмеП роект За к он за изменение и допълнение на За к она за достъп до обществена информация
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер152.13 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://parliament.bg/bills/39/154-01-78.rtf


Проект


Закон за изменение и допълнение на

Закона за достъп до обществена информация

(Обн., ДВ, бр. 56 от 7 юли 2000 г.)

§ 1. Чл. 2, ал. 1 се изменя така:

„(1) Обществена информация е всяка информация, създавана, получавана или съхранявана от задължените по този закон субекти, която не е определена със закон като предмет на държавна или друга защитена тайна."

§ 2. Чл. З се изменя така:

Чл. 3. (1) Държавните органи, техните териториални звена и органите на местно самоуправление са длъжни да предоставят достъп до обществената информация, която създават, получават или съхраняват.

(2) Ал. 1 се прилага и по отношение на:

1. публичноправни субекти, различни от тези по ал. 1;

2. физически и юридически лица само относно извършвана от тях дейност, финансирана със средства от консолидирания държавен бюджет."

§ 3. В чл. 13, ал. 2, т. 1 накрая се добяват думите „до издаването на тези актове".

§ 4. В чл. 14, ал. 2, т. З след думата"интерес" се поставя запетая и се добавят думите „включително, когато достъпът до нея е ограничен, но общественият интерес от разкриването е по-значим от защитения с ограничението интерес".

§ 5. Чл. 18 се отменя. § в. Чл. 19 се отменя. § 7. В чл. 20 сe правят следните измененият

1. Ал. 2 се изменя така:

„(2) Разходите по предоставяне на обществена информация във формата по чл. 26, ал. 1, т. З и 4 се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето."

2. Създава се нова ал. 3:

„(З) Предоставянето на обществена информация във формата по чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 не се заплаща."

3. Досегашната ал. З става ал. 4.

§ 8. В чл. 31, ал. 4 думите „може да предостави" се заменят с „думата „предоставя".

§ 9. В Раздел IV се създава нов чл. 39а:

Обжалване на решенията и отказите по административен

ред

Чл. 39а. Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, както и мълчаливите откази могат да се обжалват по административен ред пред по-горестоящия административен орган по реда на Закона за административното производство."

§ 10.В чл. 40, ал.1;

1. След думите „отказ за предоставяне на достъп до обществена информация" се поставя запетая и се ;

добавят думите „както и мълчаливите откази".

2. След думата „обжалват" се добавя съюза „и".

§ 11. Чл. 41, ал. 2 се изменя така:

„(2) В случаите по ал. 1 достъп до исканата обществена информация се предоставя въз основа на съдебното решение."

§ 12. В чл. 42 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 изразът „от 20 до 50 лв." се заменя с „от 50 до 150 лв.".

2. В ал. 2 изразът „от 100 до 300 лв." се заменя с „от 200 до 500 лв.".

3. В ал. З изразът „от 50 до 100 лв." се заменя с „от 100 до 200, лв.", а изразът „от 100 до 200 лв." с „от 200 до 300 лв.".

4. В ал. 4 изразът „от 100 до 200 лв." се заменя с „от 500 до 1000лв."


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Параграф единствен. В срок от 6 месеца от влизането в сила на този закон субектите по чл. З, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация са длъжни да определят длъжностни лица от съответната администрация, които отговарят пряко за предоставянето на обществена информация, както и да обособят подходящо място за четене на предоставена информация.Вносители: Борислав Цеков, Валентин Церовски, Николай Бучков, Рупен Крикорян, Емил Кошлуков, Хюсеин Чаушмотиви

Към законопроект за изменение и допълнение на

Закона за достъп до обществена инфомация

Законодателната уредба на правото на достъп до обществена информация е необходима предпостави за разширяване на прозрачността в дейността на държавните органи, органите на местното самоуравление и другите публични институции, както и за ограничаване на корупционните предпостави в работата на администрацията.

Действащият Закон за достъп до обществена информация (ЗДОИ) беше приет през 2000 г. след широка обществена дискусия, в която взеха активно участие и редица представители на български и чуждестранни неправителствени организации, журналисти и експерти. В хода на тази дискусия бяха изтъкнати множество критики и препоръки, основаващи се на международноправни актове /Всеобща декларация за правата на човека, международен пакт за гражданските и политически права, Европейска Конвенция за правата на човека и основните свободи, Препоръка Р(81)19 на Комитета на министрите на Съвета на Европа от 25.11.1981 г./, както и на законодателството в тази област, действащо в страните от Европейския съюз и Централна и Източна ЕВропа, в САЩ, Канада и Австралия. Те се отнасяха преди всичко до дефинирането на понятието „обществена информация", определянето на кръга от задължени по закона субекти и реда за обжалване на решенията за предоставяне и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация.

За съжаление, мнозинството в 38-то Народно събрание не взе предвид повечето от направените препоръки. Това доведе и до редица практически проблеми, които възникнаха при прилагането на ЗДОИ.

Ето защо, предлаганият законопроект за изменение и допълнение на ЗДОИ включва:

1. Предефиниране на понятието „обществена информация", в съответствие със законодателните модели в страните от ЕС и САЩ, с което се цели преодоляване на прекаления субективизъм и се ограничават възможностите за дискреционна преценка на задължените субекти коя информация да предоставят и коя не.

2. Прецизиране на кръга от субекти, задължени да предоставят достъп до обществена информация. От този кръг се изключват средствата за масова информация, тъй като европейските и световни стандарти не допускат въвеждане на задължения за медиите в законодателството за достъп до информация. Предлага се отмяна на чл. 18 и свързания с него ча. 19 от ЗДОИ, които понастоящем въвеждат изискване медиите да предоставят информация относно:

- лицата, които участват в управлението на съответното средство за масова информация или осъществяват ефективен контрол върху управлението или дейността му;

- икономически свързани лица, които участват в управлението и на други СМИ, което им позволява да осъществяват ефективен контрол върху тяхното управление или върху дейността им;

- лицата, които са непосредствено заети в средството за масова информация и участват във формирането на редакционната политика;

- направени изявления за обществените цели на средството за масова информация, както и за принципите или вътрешните механизми. Които прилага средството за масова информация за гарантиране на достоверността и обективността на изнасяната информация;

финансовите резултати на собственика на СМИ и разпространението на неговата продукция".

3. Включването на този текст в действащия ЗДОИ несъмнено създава предпоставки и възможности за контрол върху медиите и неправомерен натиск спрямо техните ръководства и собственици. Подобна уредба няма аналог в законодателствата на развитите демокрации и с основание е обект на критики от международни експерти и представители на авторитетни неправителствени организации като Програма „Достъп до информация", Article 19, Хелзинкския комитет и др.

4. Предлага се да бъде уредена и обжалваемостта на решенията и отказите за предоставяне на достъп до обществена информация, каксто и на мълчаливите откази не само по съдебен, но и по административен ред, пред по-горестоящия административен орган, с цел намаляване на тежестта върху съдилищата.

5. Изрично се предвижда, че устните справки и прегледа на оригинал или копие от документ не се заплащат.

6. Предлага се, в случаите, когато съдът отмени или измени решението за предоставяне на достъп поради незаконосъобразност исканата информация да се предоставя въз основа на самото съдебно решение, а не по общия ред предвиден в закона както е според сега действащата разпоредба.

7. Предвижда се в срок от 6 месеца след влизането на закона в сила всички задължени по закона субекти да определят длъжностно лице, което пряко отговаря за достъпа до обществена информация и да обособят подходящо място за четене на предоставена информация. Включването на тази разпоредба е продиктувано от съществуващите практически проблеми за гражданите и юридическите лица, които упражняват правото си на достъп до информация. Тези проблеми се илюстрират от данните в националното проучване на Програма „Достъп до информация", според които към 9 март 2001 г. в 136 централни и местни административни структури все още не е определен служител, отговарящ за предоставяне на достъп до информация по ЗДОИ, а в 107 не е определено място за четене на документи.

Свързани:

П роект За к он за изменение и допълнение на За к она за достъп до обществена информация iconЗапове д
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 28, ал. 2 и чл. 35 от Закона за достъп...
П роект За к он за изменение и допълнение на За к она за достъп до обществена информация iconСтановищ е
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация
П роект За к он за изменение и допълнение на За к она за достъп до обществена информация iconПравила за достъп до обществена информация в административен съд кърджали понятие за обществена информация 1
Обществената информация, по смисъла на Закона за достъп до обществена информация, е всяка информация, свързана с обществения живот...
П роект За к он за изменение и допълнение на За к она за достъп до обществена информация iconВътрешни правила за достъп до обществена информация и реда за достъп до публичните регистри водени в областна администрация разград
Чл. 1 С тези правила се определят редът и условията за достъп до обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена...
П роект За к он за изменение и допълнение на За к она за достъп до обществена информация iconВътрешни правила
Елена уреждат реда за приемане, регистриране, разпределяне и разглеждане на заявления и устни запитвания за достъп до обществена...
П роект За к он за изменение и допълнение на За к она за достъп до обществена информация iconЗаявление за достъп до обществена информация, Приложение №1 към чл. 8 До председателя на рс-благоевград заявлени е
На основание Закона за достъп до обществена информация, желая да ми бъде предоставена информация относно
П роект За к он за изменение и допълнение на За к она за достъп до обществена информация iconДо изпълнителния директор на българския институт за стандартизация г-жа ирен дабижева заявлени е за достъп до обществена информация
На основание Закона за достъп до обществена информация, моля да ми бъде предоставена следната информация
П роект За к он за изменение и допълнение на За к она за достъп до обществена информация iconРед за предоставяне на достъп до обществена информация в агенция по вписванията: Достъп до обществена информация се предоставя
Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление по образец, изпратено по пощата или подадено в деловодството...
П роект За к он за изменение и допълнение на За к она за достъп до обществена информация iconАдминистративна услуга разглеждане на заявления за достъп до обществена информация Правно основание
Закон за достъп до обществена информация (здои) – чл. 1; Вътрешни правила за условията и реда за предоставяне достъп до обществена...
П роект За к он за изменение и допълнение на За к она за достъп до обществена информация iconO за предоставяне на достъп до обществена информация
Закона за достъп до обществена информация, желая да ми бъде предоставена следната информация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом