Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №44
ИмеРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №44
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер18.91 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://nellyo.files.wordpress.com/2012/01/11pr044-14_-acta1.docР Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я

М И Н И С Т Е Р С К И С Ъ В Е Т


И З В Л Е Ч Е Н И Е


ОТ

П Р О Т О К О Л № 44


ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

на 16 ноември 2011 година
Д Н Е В Е Н Р Е Д:


Р Е Ш Е Н И Я:14. Проект на Решение за одобряване проекти на решения на Съвета за сключване и подписване от името на Европейския съюз на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати.

1. Одобрява проекта на Решение на Съвета за сключване на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати.2. Одобрява проекта на Решение на Съвета за подписването от името на Европейския съюз на Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати.


3. Одобрява Търговското споразумение за борба с фалшифицирането между Европейския съюз и неговите държави членки, Австралия, Канада, Япония, Република Корея, Мексиканските съединени щати, Кралство Мароко, Нова Зеландия, Република Сингапур, Конфедерация Швейцария и Съединените американски щати, парафирано на 25 ноември 2010 г.


4. Упълномощава постоянния представител на Република България към Европейския съюз да подпише споразумението по т. 3 от името на правителството на Република България при условие за последваща ратификация.
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов


ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Росен Желязков


Свързани:

Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №44 iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №33
Проект на Решение за одоб-ряване на Стратегия за подкрепа на развитието на гражданските органи-зации в Република България за пе-риода...
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №44 iconРепубликабългари я министерскисъве т извлечени е от
Проект на Решение за приемане на Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2012 г
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №44 iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №44 iconРепубликабългари я министерскисъве т
На основание § 6е, ал. 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №44 iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане и актуализиране на национални програми за развитие на средното образование
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №44 iconРепубликабългари я министерскисъве т държавна агенция по горите
Изборното прореждане представлява сеч за трансформация по смисъла на чл. 30 ал. 1 на Наредба 33
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №44 iconРепубликабългари я министерскисъве т
Одобрява Националната стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2011-2020
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №44 iconРепубликабългари я министерскисъве т препис решение n 122 от 2 март 2007 година
На основание чл. 10, ал. 4 от Закона за биологичното разнообразие и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №44 iconРепубликабългари я министерскисъве т
За приемане на актуализация на Плана за действие по Националната програма за реформи на Република България (2008 2010 г.) за 2009...
Републикабългари я министерскисъве т извлечени е от протокол №44 iconРепубликабългари я министерскисъве т
При прилагането на единните разходни стандарти за общообразователните училища общините се разпределят в седем групи съгласно приложение...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом