Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
ИмеПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер57.47 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://karnobat.acstre.com/assets/MIG KARNOBAT/Obyava.doc

powerpluswatermarkobject153853835
Страница |Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за

развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони


СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА

КАРНОБАТ”Сдружение „Местна инициативна група - Карнобат”


На основание Заповед №СМР-09/15.08.2012 г. на Изпълнителния директор на „МИГ - Карнобат”


Във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти-консултанти на бенефициенти и оценители на заявления към Стратегия за местно развитие на МИГ- Карнобат.


В изпълнение на Стратегия за местно развитие на МИГ - Карнобат с № 41-04-24/07.11.2011 г.;

В изпълнение на мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.;

В изпълнение на тристранен договор за финансиране № РД-50-93/13.06.2012 г. между СНЦ „МИГ-Карнобат”, МЗФ и ДФ „Земеделие-РА”;

В изпълнение на бюджет по Мярка 431-1 за 2012г. на МИГ - Карнобат


ОБЯВЯВА ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА

ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ/КОНСУЛТАНТИ И ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ КЪМ

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ


 1. Предмет на обявата: създаване на база данни от външни експерти: консултанти на бенефициенти и оценители, които подпомагат прилагането на Стратегия за местно развитие и които да бъдат включвани в техническата оценка на проектни предложения по мерките от ос 1 и 3 на ПРСП - 111, 121, 123, 311, 312, 313, 321, 322, 323 и 331, залегнали в Стратегията на МИГ -Карнобат.
 1. Минимални и специфични изисквания към кандидатите за участие:

  1. Да са физически лица.

  2. Да не са осъждани за престъпление по служба с влязла в сила присъда; или за измама, корупция, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на страната и общността; да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

  3. Образование – висше (минимум бакалавърска степен);

2.4. Специалност, съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

 • Област „Социални, стопански и правни науки“:

Професионални направления:

 • Социални дейности;

 • Право;

 • Икономика;

 • Обществени комуникации и информационни науки;

 • Туризъм.

 • Област „Природни науки, математика и информатика“:

Професионални направления:

 • Биологически науки;

 • Информатика и компютърни науки;

 • Област „Технически науки“:

Професионални направления:

 • Комуникационна и компютърна техника;

 • Енергетика;

 • Хранителна технология;

 • Архитектура, строителство и геодезия.

 • Област „Аграрни науки“;

Професионални направления:

 • Растениевъдство;

 • Растителна защита;

 • Животновъдство;

 • Ветеринарна медицина;

 • Област „Хуманитарни науки“:

Професионални направления:

 • История и археология;

  1. Професионален опит по съответната специалност/и – най-малко 5 години;

  2. Добро познаване на нормативната база – европейско и национално законодателство, приложимо Програмата за развитие на селските райони.

  3. Добро познаване на ОС 4 ЛИДЕР.

  4. Притежаване на експертни познания и опит в консултиране и оценяване на проекти и програми:

 • Участие в оценка на програма/и

 • Участие в комисия за оценка на проекти.

 • Да е консултирал документи на кандидати по мерките от ПРСР - предимство.

 • Да е разработвал проекти или да е участвал в управлението им - предимство.

 • Участие в разработването и/или прилагането и/или оценка на стратегии или други инициативи за местно развитие;
 1. Допълнителни изисквания:

  1. Добри познания относно цикъла на управление и финансиране на проекти по ПРСР.

  2. Компютърна грамотност – Word и Excel;

  3. Владеене на английски език-предимство.

  4. Способност да анализира информацията, да я обобщава и да представя резултатите в прегледен и разбираем вид.
 1. Не се допуска участието на лице, което:

4.1. се намира в конфликт на интереси с някой от кандидатите в процедурата за предоставяне за безвъзмездна помощ по смисъла на чл.52, параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) №1605/2002 на Съвета, приложим към общия бюджет на Европейските общности;

4.2. има интерес от отпускането на безвъзмездна финансова помощ за конкретен кандидат по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) – (Обн.ДВ. бр.94 от 31 октомври 2008 год.):

4.3. не отговаря на изискванията на чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,

4.4. е свързано лице с кандидат за подпомагане, чието заявление се разглежда от съответната комисия, като съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство. Роднини по права и съребрена линия – до четвърта степен включително, и роднини по сватовство – втора степен включително, както и физически и юридически лица , с които лицето, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност;

4.5. участва в управление на дружество, в управлението на което, участва и кандидат за подпомагане или друг член на комисията.

4.6. е в йерархическа зависимост с кандидат за подпомагане или с друг член на комисията;


5. Начин на провеждане на конкурса: Подборът на външни експерти за консултиране на бенефициенти и на външни оценители ще се извърши от специално назначена за целта Комисия. Конкурсът преминава през следните етапи:

5.1. Проверка по документи за наличието на професионален опит и квалификация, съгласно посочените изисквания в настоящото обявление за конкурс;

5.2. Интервю.

5.3. С одобрените експерт – оценители се сключва рамков договор със срок на действие до края на 2013 год.


6. Необходимите документи, които кандидатите трябва да представят за участие в конкурса са:

6.1. Заявление по образец.

6.2. Автобиография на български език по образец;

6.3.Фотокопие от документ за завършено висше образование;

6.4. Фотокопие от документи удостоверяващи професионален опит (трудова, служебна или осигурителна книжка, граждански договор/и или други документ/и удостоверяващи професионалния опит):

6.5.Фотокопие от други документи, удостоверяващи минималните и специфични изисквания (удостоверения, изпълнени договори за сходни с поканата дейности или референции, заповеди от участия в оценителни комисии, сертификати и други документи от подобен характер);

6.6 Декларация (по образец).

Забележка: Документите по т.6.3, 6.4, и 6.5 трябва да са заверени с „Вярно с оригинала” от кандидата.


7. Документите следва да бъдат представени в офиса на МИГ –Карнобат , който се намира на адрес: гр.Карнобат, ул.”Димитър Полянов” №2 изпратени задължително в електронен вариант на адрес: migkarnobat@mail.bg в срок до 17.00 ч. на 30 август 2012 г. , като важи датата на пощенското клеймо.


Документи, списъци и други съобщения във връзка с провеждане на конкурса ще бъдат обявявани на електронните страници – mig-karnobat.eu и karnobat.acstre.com и съобщения по електронна поща до кандидатите.


Настоящият документ е разработен по от екипа на СНЦ”МИГ-Карнобат” по прилагане на Стратегия за местно развитие под № 41-04-24/07.11.2011г. , Договор за финансиране :№РД-50-93/13.06.2012г. между СНЦ”МИГ-Карнобат”, МЗФ и ДФ”Земеделие-РА”Свързани:

Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 321,,Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Основни услуги за населението и икономиката в селските райони’’ от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие на снц „миг карнобат” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г в изпълнение на Договор...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г
Приемане на заявления за подпомагане по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програмата за развитие на селските...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 29/11. 08. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 32/12. 09. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Договор № рд 50-98/13. 06. 2012 г. – за предоставяне на финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconПрограма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони
Стратегията за местно развитие и Наредба 23/14. 07. 2008г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони Европа инвестира в селските райони iconЕвропа инвестира в селските райони европейския земеделски фонд за развитие на селските райони Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013г
Обновяване и развитие на населените места” от Стратегията за местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом