Обяснителен меморандум
ИмеОбяснителен меморандум
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер59.65 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.parliament.bg/pub/ECD/122075COM_2012_593_BG_ACTE_f.doc
ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

В контекста на процеса на присъединяване на Руската федерация към Световната търговска организация Европейският съюз и Руската федерация договориха и подписаха двустранно Споразумение под формата на размяна на писма и Протокол относно техническите условия и ред за управлението на тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на дървен материал от Руската федерация към Съюза (наричан по-долу „протоколът“) и Споразумение за търговията с части и компоненти за моторни превозни средства между Европейския съюз и Руската федерация (наричано по-долу „споразумението“).

В член 25 от протокола и член 12 от споразумението се предвижда прилагането на процедурите за уреждане на спорове, установени в приетото на 7 април 2004 г. Решение на Съвета за сътрудничество, създаден със Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, от 24 юли 1994 г. (наричано по-долу „споразумението за партньорство“), за установяване на процедурен правилник за уреждане на спорове съгласно посоченото споразумение (наричано по-долу „решението на Съвета за сътрудничество за уреждане на спорове“).

В член 4, параграф 1 от посоченото решение се предвижда страните в рамките на Комитета за сътрудничество, създаден съгласно споразумението за партньорство, да изготвят примерен списък на помирителите за целите на уреждането на спорове.

За да осигурят ефективното функциониране на механизмите за уреждане на спорове, предвидени в член 25 от протокола и член 12 от споразумението, Комисията и правителството на Руската федерация се споразумяха относно имената на 15 лица, които да бъдат включени в списъка на помирителите, както е предвидено в решението на Съвета за сътрудничество за уреждане на спорове.

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО

Приложеното предложение представлява предложение за правен инструмент за одобряване на позицията, която Европейският съюз ще заеме в рамките на Комитета за сътрудничество по отношение на изложения по-горе въпрос.

2012/0287 (NLE)

Предложение за

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз в рамките на Комитета за сътрудничество, създаден със Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, от 24 юни 1994 г., по отношение на изготвянето на списък на помирителите

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207, параграф 4 във връзка с член 218, параграф 9 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1) В съответствие с член 4 от приетото на 7 април 2004 г. решение на Съвета за сътрудничество, създаден със Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, от 24 юни 1994 г.1, за установяване на процедурен правилник за уреждане на спорове съгласно посоченото споразумение (наричано по-долу „решението на Съвета за сътрудничество за уреждане на спорове“) Съветът за сътрудничество следва да изготви примерен списък с 15 лица, които да изпълняват функцията на помирители.

(2) Протоколът между Европейския съюз и правителството на Руската федерация относно техническите условия и ред по Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Руската федерация за управлението на тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на дървен материал от Руската федерация за Европейския съюз2 (наричан по-долу „протоколът“), се прилага временно от датата на присъединяване на Русия към Световната търговска организация до момента на влизането му в сила.

(3) Споразумението между Европейския съюз и правителството на Руската федерация за търговията с части и компоненти за моторни превозни средства между Европейския съюз и Руската федерация3 (наричано по-долу „споразумението“) се прилага временно от датата на присъединяване на Русия към Световната търговска организация до момента на влизането му в сила.

(4) В съответствие с член 25 от протокола и член 12 от споразумението, споровете могат да бъдат разглеждани от помирителен съвет в съответствие с член 3 от решението на Съвета за сътрудничество за уреждане на спорове.

(5) Комисията и правителството на Руската федерация се споразумяха относно имената на 15 лица, които да бъдат включени в примерния списък на помирителите.

(6) Съответно е необходимо да се определи позицията, която трябва да бъде заета от името на Съюза в рамките на Комитета за сътрудничество,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Позицията, която Европейският съюз трябва да заеме в рамките на Комитета за сътрудничество, се основава на проекта на решение на този орган, приложен към настоящото решение.

Член 2

След приемането му решението на Комитета за сътрудничество се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на [...] година.

За Съвета

Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ № 1 НА КОМИТЕТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕС И РУСИЯ

от [...] 2012 г.

за изготвяне на списък на помирителите, посочени в член 4 от Решението на Съвета за сътрудничество за уреждане на спорове от 7 април 2004 г.

КОМИТЕТЪТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО,

Като взе предвид член 4 от приетото на 7 април 2004 г. Решение на Съвета за сътрудничество, създаден със Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, за установяване на процедурен правилник за уреждане на спорове съгласно посоченото споразумение,

като има предвид, че:

(1) В съответствие с член 4 от Решението на Съвета за сътрудничество, създаден със Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, за установяване на процедурен правилник за уреждане на спорове съгласно посоченото споразумение, прието на 7 април 2004 г., Комитетът за сътрудничество изготвя примерен списък с 15 лица, които са съгласни и могат да изпълняват функцията на помирители.

(2) В член 12 от Споразумението за търговията с части и компоненти за моторни превозни средства между Европейския съюз и Руската федерация, подписано в Женева на 16 декември 2011 г., и в член 25 от Протокола относно техническите условия и ред по Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на Руската федерация за управлението на тарифните квоти, прилагани по отношение на износа на дървен материал от Руската федерация за Европейския съюз, подписани от Европейския съюз и правителството на Руската федерация в Женева на 16 декември 2011 г., се предвижда, че споровете могат да бъдат разглеждани от помирителен съвет в съответствие с член 3 от Решението на Съвета за сътрудничество за уреждане на спорове,

(3) Страните се споразумяха за списък с 15 имена,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Списъкът с 15-те помирители е посочен в приложението към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено на … … …..

За Комитета за сътрудничество

За Европейския съюз

За Руската федерацияПриложение

Списък на помирителите

Помирители, предложени от ЕС:

Bourgeois, Jacques

Ehlermann, Claus –Dieter

Kuijper, Pieter Jan

Sacerdoti, Giorgio

Torrent, Ramon

Помирители, предложени от Руската федерация:

Komarov, Alexander

Makovsky, Alexander

Martynov, Anatoly

Shumilov, Vladimir

Velyaminov, Georgy

Председатели:

Luzius Wasescha (Швейцария)

Crawford Falconer (Нова Зеландия)

Christan Haberli (Швейцария)

Paul Richard O 'Connor (Австралия)

Helge Seland (Норвегия)

1ОВ L 327, 28.11.1997 г., стр. 3.

2ОВ L 57, 29.2.2012 г., стр. 3.

3ОВ L 57, 29.2.2012 г., стр. 15.

BG   BG

Свързани:

Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
Тъй като е била изменяна неколкократно, с настоящото предложение тя се преработва за повече яснота. В обяснителния меморандум се...
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
Ес и 24 европейски и централноазиатски държави понастоящем са договарящи страни по посоченото споразумение
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
Основните съображения, които обосновават необходимостта от това изменение са следните
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
Ес си поставя амбициозни цели по отношение на внедряването и разпространението на широколентовите технологии до 2020 г
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
Съществуващите акр трябваше да подадат заявление за регистрация и да се съобразят с изискванията на регламента до 7 септември 2010...
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
Споразумението относно улесняване на издаването на визи между Европейската общност и Украйна1 е в сила от 1 януари 2008 г
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
Въведение: Контекст на финансова и икономическа криза, политически цели и необходимост да се гарантира правилното функциониране на...
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
...
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
В регламента се предвижда, че употребата на одобрени вещества не освобождава предприятията за хранителни продукти от задължението...
Обяснителен меморандум iconОбяснителен меморандум
Ревизираното споразумение от 1958 г и да гарантират, че тези превозни средства осигуряват висока степен на безопасност и опазване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом