Литература български език
ИмеЛитература български език
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер96.39 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://petkanov.eu.server19.host.bg/wp-content/uploads/2012/04/9.doc

КОНСПЕКТИ – САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА – 9 КЛАС


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА


Български език

 1. Българският книжовен език – средство за национално общуване.

 2. Майчин и книжовен език.

 3. Части на речта и части на изречението.

 4. Езикова свързаност на текста. Начини за осъществяване.

 5. Композиционна свързаност на текста.

 6. Стилово единство на текста.

 7. Стилистични грешки.

 8. Публично общуване.

 9. Стилове на книжовния език.

 10. Конспект.

 11. Отзив.

 12. Есе. Специфика на жанра. Видове есе.

 13. Правописни и пунктуационни правила.

 14. Официално-делови стил.

 15. Жанрове на официално-деловия стил.


Литература

 1. Старогръцка митология. Основни митологични цикли.

 2. Старогръцка литература. Историческо развитие. Основни литературни родове.

 3. Омир. Омиров епос. „Илиада”. Сюжет и композиция. Тема.

 4. „Илиада”. Първа, Втора, Шеста, Осемнадесета и Двадесет и втора песен /анализационен прочит/.

 5. Есхил. „Прикованият Прометей”. Ход на действието. Конфликти. Образна система.

 6. Библия. Стар завет. Основен сюжет. Десетте божи заповеди

 7. Библия. Нов завет. Основен сюжет. Евангелия.

 8. Старобългарска литература. Житието като жанр.

 9. Пространно житие на св. Кирил. Сюжет. Теми. Образът на агиогероя. Ч. Храбър. „За буквите”. Жанр, теми, идеи.

 10. Апокрифи. „Ходене на Богородица по мъките”. Образът на Богородица.


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – ЗИП – Задължително избираема подготовка


 1. Фолклор. Обреден фолклор.

 2. Фолклор, свързан с житейския обреден цикъл.

 3. Възцаряване на Зевс на олимпийския престол.

 4. Особености на епическото слова.

 5. Сюжет и композиция на поемата „Одисея”.

 6. Характеристика на Одисей.

 7. „Прикованият Прометей” от Есхил – тема, идея, сюжет.

 8. Характеристика на Прометей.

 9. „Едип цар” от Софокъл – тема, идея, сюжет.

 10. Характеристика на Едип цар.

 11. „Електра” от Еврипид – тема, идея, сюжет.

 12. Старогръцкият роман.

 13. Библия – история на Йосиф и неговите братя.

 14. Жанрова система на старобългарската литература.

 15. Богомилска литература. Тайната книга на богомилите.

 16. Търновска книжовна школа.

 17. Григорий Цамблак. „Похвално слово за Евтимий”.

 18. Разкази и повести в старобългарската литература.

 19. Превод. Видове преводи.

 20. Реферат – същност, характерни особаности.

МАТЕМАТИКА


 1. Рационална дроб.

 2. Рационални уравнения.

 3. Квадратно уравнение. Формули на Виет.

 4. Системе уравнения от втора степен с две неизвестни.

 5. Ирационални изрази – операции с ирационални изрази.

 6. Ирационални уравнения.

 7. Пропорционални отсечки. Теорема на Талес.

 8. Подобни триъгълници. Признаци за подобни триъгълници.

 9. Правоъгълен триъгълник.

 10. Метрични зависимости в правоъгълен триъгълник.

 11. Питагорова теорема.

 12. Решаване на трапец.


БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ


 1. Равнища на организация на живата материя.

 2. Екологията като наука.

 3. Същност на екологичните фактори на средата.

 4. Лъчистата енергия на Слънцето като екологичен фактор.

 5. Топлината като екологичен фактор.

 6. Водата като среда на живот.

 7. Вътревидови взаимоотношения.

 8. Междувидови взаимоотношения.

 9. Популация и вид – същност и характеристика.

 10. Биоценоза – същност и подразделения.

 11. Структура на биоценозата.Екологична ниша.

 12. Екосистема – същност, структура и функциониране.

 13. Кръговрат на веществата.

 14. Поток на енергията.

 15. Биосфера – същност и структура.

 16. Химични елементи и съединения в клетката.

 17. Въглехидрати.

 18. Белтъци.

 19. Нуклеинови киселини.

 20. Вируси.

 21. Прокариотна клетка.

 22. Еукариотна клетка – клетъчна мембрана.

 23. Цитоплазма. Цитоплазмени органели.

 24. Двумембранни цитоплазмени органели.

 25. Клетъчно ядро.

 26. Репликация на ДИК.

 27. Митоза.

 28. Мейоза.


ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА


Световен природно-ресурсен потенциал

 1. Видове природни ресурси.

 2. Ресурси на Световния океан.

 3. Суровинно-енергиен и екологичен проблем.


Политическа и социално-икономическа организация на обществото

 1. Политическа география.

 2. Геополитика и геостратегия.

 3. Политическа карта на света.

 4. Международни организации.


География на населението и селищата

 1. Брой, гъстота и разпределение на населението.

 2. Движение на населението.

 3. Видове структури на населението.

 4. Езикови групи и селища.

 5. Демографска и селищно политика. Демографски проблем.


География на световното стопанство

 1. Обществено разделение на труда.

 2. Световно и национално стопанство.

 3. Първичен сектор на стопанството.

 4. Втори сектор на стопанството.

 5. Трети сектор на стопанството.


Географски райони в света

 1. Източно-европейски район.

 2. Западно-европейски район.

 3. Русия.

 4. Германия, Франция Великобритания.

 5. Централна и Източна Азия.

 6. Япония и Китай.

 7. Югоизточна и Южна Азия.

 8. Индия.

 9. Северно-Американски регион.

 10. САЩ и Канада.

 11. Латинска Америка.

 12. Южно-Американски регион.

 13. Африка в съвременния свят.

 14. Южно-Африканска република.

 15. Австралийски съюз.


ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА


 1. Периодичен закон и периодична система.

 2. Строеж на атома.

 3. Електронна обвивка.

 4. Строеж на атома и периодична система.

 5. Ковалентна връзка.

 6. Йонна химична връзка.

 7. Валентност и степен на окисление.

 8. Наситени въглеводороди. Метан.

 9. Въглеводороди, подобни на метана.

 10. Структура, изомерия и наименования на алканите.

 11. Ненаситени въглеводороди. Етан.

 12. Алкени.

 13. Етин. Алкини.

 14. Хидроксилни производни на мастните въглеводороди.

 15. Карбонилни производни на въглеводородите. Мравчен алдехид. / НСНО/

 16. Ацетон. / СН3СОСН3/

 17. Карбоксилни производни на въглеводородите.Оцетна киселина. / СН3СОСН/

 18. Мазнини.

 19. Въглехидрати. Глюкоза /С6Н12О6/.

 20. Захароза.

 21. Ароматни съединения. Бензин /С6Н6/.

 22. Фенол / С6Н5ОН/


ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ


 1. Закон на Кулон.

 2. Електрично поле.Интезитет на полето.

 3. Потенциал на електричното поле.

 4. Запазване на енергията.

 5. Проводник в електричното поле.

 6. Кондензатори.

 7. Поляризация на диелектриците.

 8. Закон на Ом.

 9. Работа и мощност на постоянния ток.

 10. Закон на Ом за цялата верига.

 11. Ток в метали.

 12. Ток в електролити и газове.

 13. Ток в полупроводници.

 14. Магнитна индукция.

 15. Закон на Ампер.

 16. Електромагнитна индукция. Закон на Фарадей.

 17. Трансформатори.

 18. Хармонично трептене.

 19. Принудени трептения и резонанс.

 20. Звук. Ефект на Доплер.


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ


 1. Великите географски открития.

 2. Начало на Реформацията в Европа.

 3. Османската империя и свободата на Европа.

 4. Русия – Северната империя.

 5. Война за независимост и създаване на САЩ.

 6. Великата френска революция.

 7. Наполеоновите войни и новата Европа.

 8. Виенски конгрес и „Свещеният съюз”.

 9. Англия – промишленият гигант.

 10. Война за независимост в Латинска Америка.

 11. Национално-освободителните движения в Европа през първата половина на 19 век.

 12. Обединение на Италия и Германия.

 13. Българско Възраждане.

 14. Национално освобождение на българския народ.

 15. Международни отношения през втората половина на 19 век.

 16. Гражданската война в САЩ /1861 – 1865/.

 17. Научно-техническата революция в света в края на 19 и началото на 20 век.

 18. Международните отношения в края на Първата световна война.

 19. Национално-освободителните движения на Балканите 1878 – 1913 година.

 20. Първата световна война.


ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ – ЗИП – Задължително избираема подготовка


 1. Великите географски открития.

 2. Реформация и контрареформация в Европа.

 3. Русия – Северната империя.

 4. Османската империя и заплахата на Европа.

 5. Война за независимост и създаване на САЩ.

 6. Великата френска революция.

 7. Наполеоновите войни и стария ред в Европа.

 8. Пролетта на народите в Европа 1848 – 1849.

 9. Българското Възраждане и новото време в Европа.

 10. Източен въпрос.

 11. Обединителни процеси в Европа – Германия и Италия.

 12. Русия от 1815 до 1861 година.

 13. Гражданската война в САЩ /1861 – 1865/.

 14. Началото на Нова България 1878 – 1887 година.

 15. Международни отношения 1871 – 1900.

 16. Източна Азия в епохата на Новото време.

 17. Международни отношения 1900 – 1914.

 18. Първата световна война 1914 – 1918 година.


ПСИХОЛОГИЯ И ЛОГИКА


 1. Психологията – наука и практика.

 2. Аз и другите.

 3. Приятелството.

 4. Сексуалността.

 5. Бъдещето и жизнената позиция.

 6. Личността и общуването.

 7. Психическа зависимост.

 8. Рационалност и мислене.

 9. Логични закони.

 10. Логика и аргументи.


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ.


 1. Увод в информационните технологии.

 2. Единство между хардуер, софтуер и човешки ресурси.

 3. Операционни системи.

 4. Компресиране и предпазване от вируси.


Раздел 2. ТЕКСТООБРАБОТКА.


 1. Компютърна обработка на текстове.

 2. Създаване и редактиране на текст. Структура на документ.

 3. Форматиране на документ.

 4. Вмъкване на символи и графични обекти в текстов документ.

 5. Вмъкване на ефектни текстове и геометрични форми в текстов документ.

 6. Вмъкване на таблица в текстов документ.

 7. Подготовка на документ за печат. Отпечатване на документ.

 8. Обобщение с допълнение.


Раздел 3. КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА.


 1. Компютърна графика.

 2. Компютърна графика. Графично редактиране.


Раздел 4. ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ


 1. Табличен процесор и електронна таблица.

 2. Форматиране и редактиране на данни.

 3. Формули, функции и адресиране.

 4. Създаване на диаграми. Отпечатване.


Раздел 5. ИНТЕГРИРАНЕ.


 1. Технология за интегриране на документи.

 2. Създаване на интегриран документ.


ИНФОРМАТИКА


Раздел 1. УВОД В ИНФОРМАТИКАТА


 1. Информационно общество. Информационни дейности.

 2. Магията „компютър”.

 3. Кой казва на компютъра какво да прави.

 4. Мога да бъда навсякъде.

 5. Всичко се свежда до нули и единици.


Раздел 2.ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ


 1. Основни функции и структура на операционните системи.

 2. Операционни системи с графичен интерфейс – MS Windows.

 3. Други елементи на Windows.

 4. Управление на файловата система.

 5. Операционни системи с текстов интерфейс – MS DOS.

 6. Команди в MS DOS.


Раздел 3. ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ


 1. Компютър вместо пишеща машина.

 2. Коригиране на текст.

 3. Форматиране на текст.

 4. Понятия за електронна таблица.

 5. Автоматизиране на изчисленията и графиките.

 6. Бази данни.

 7. Докосване до мрежови технологии.

 8. Компресиране. Предпазване от вируси.


Раздел 4. АЛГОРИТМИ


 1. Алгоритми.

 2. Програмиране.

 3. Разработване на програми.

 4. Условен оператор.

 5. Циклични пресмятания.

 6. Масиви.

 7. Структури от данни.


МУЗИКА


 1. Фолклорът – един вълшебен синтез.

 2. Фолклорът и професионалните композитори.

 3. Тенденцията „world musik” и съвременният шоубизнес.

 4. Музика и медии.

 5. Музика, стока и мода.

 6. Главни стилове в съвременната популярна музика. Представители.

 7. Основни моменти в развитието на съвременната популярна музика. Представители.

 8. Българската популярна музика през 19 век.

 9. Българската музика и светът.

 10. Изпълнение:

 • българска народна песен – сватбена,лазарска или коледарска;

 • българска хохулярна песен;

 • песен на чужд език.


РУСКИ ЕЗИК


АНГЛИЙСКИ ЕЗИК


НЕМСКИ ЕЗИК


Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Литература български език iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...

Литература български език iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели

Литература български език iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...

Литература български език iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...

Литература български език iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...

Литература български език iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...

Литература български език iconС решение на Управителния съвет на аубел набраните средства се използват само за квалификационна дейност
Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 13. 11. 2011 г. – неделя, квалификационен семинар на тема:...

Литература български език iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...

Литература български език iconПоглед върху обучението по български език и литература в начален етап без претенции за изчерпателност
Основна цел на обучението по български език и литература е усвояване на книжовноезиковите норми в устен и писмен вариант и формиране...

Литература български език iconБиография на
Софийски университет “Св. Кл. Охридски”; специалност Славянска филология; магистър по сърбохърватски език и сръбска, хърватска и...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом