На историчната геология
ИмеНа историчната геология
страница1/24
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер1.48 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://unicheats.net/files/su_files/20080902_171844_636.ist.geol1.DOC
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

1.ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ

НА ИСТОРИЧНАТА ГЕОЛОГИЯИсторичната геология е наука за историята на Земята и нейните обитатели. Тя търси и предсказва явленията, които са се случили в геоложкото минало, въз основа на познаването на съвременните процеси и явления. Геолозите могат да предскажат къде могат да се намерят седиментни, магмени и метаморфни скали и свързаните с тях твърди полезни изкопаеми и големите нефтени и газови полета. Както човешката история ни помага да разберем средата, в която живеем и процесите и явленията, които й влияят и я създават историчната геология ни помага да предскажем промените в тази среда, както за миналото, така и за бъдещето развитие на Земята. От историчната геология можем да научим как да избегнем неблагоприятните промени в обкръжаващата ни среда, които могат да доведат до измирането на човешката раса.

На практика методите на историчната геология са основни за всеки геолог.

За да разберем проблемите в геологията ние трябва да направим подробен анализ на всички процеси и явления, които ги предизвикват. Разкривайки тези процеси, явления и обстановки, които са се случили в геоложкото минало първо трябва да се намерят доказателства, които да се сортират, оценят и логически, за да се стигне до най-вярното заключение. При определяне на процесите и явленията в геоложкото минало, геологът използва цялата информация, която може да извлече от скалите. Изборът на всяко доказателство зависи от проблема, който трябва да разрешаваме. Малко по мащаб събитие и явление в геоложката история е напр. възстановянето на утайконатрупването на пясъчни частици в речното корито. Големи проблеми и събития, които решава историчната геология, са сблъсъка на континентите при тяхното движение върху астеносферата и образуването на големи орогени (Анди, Хималаи) Кога? По кое време? Сблъсъкът на големите метеорити със Земята, все повече налага мнението за внезапните измирания на отделни групи в геоложката история. При разрешаването на тези проблеми не можем да кажем, че едно доказателство е по-важно от друго. Изучавайки малки територии от повърхността на Земята, след тяхното съпоставяне се стига до изводи за цялостното развитие на нашата планета в различни етапи от нейното развитие.

Историчната геология като наука неминуемо борави с фактора време. Какво е времето? От кога има време? За да има начало трябва да има голям взрив.

Има няколко типа време:

  1. психологическо – живеем в сегашното и можем да си спомняме само минали неща и не можем да знаем неща, които не са се случвали;

  2. т. д. време – основна роля играе ентропията и безпорядъка в цялата система на Вселената продължило при развитието и движението на Вселената от един по-подреден стадий до един по-малко подреден стадий.

Времето е относително. Теорията на относителността на Айнщайн покава, че времето не е абсолютно и зависи от това къде всеки е разположен във Вселената и колко бързо той се движи спрямо друг обект който го наблюдава.

Не е възможно да се каже, че две явления които се намират на голямо разстояние едно от друго са едновременни, защото от различна гледна точка тази двойка явления може да се развива по три различни начина. Ако едното явление е А, а другото В, то А може да е преди В, В преди А и А и В могат да се случват в едно и също време. Скоростта на времето зависи от това с каква скорост наблюдението се премества в това време. Времето намалява своята скорост на движение, колкото повече нараства скоростта на наблюдение. Времето спира когато достигне скоростта на светлината.

Предметът на изучаване на историчната геология са основно скалите и минералите. При седиментните скали се изследва освен техния минерален състав, така и съдържащите се в тях вкаменелости. Детайлното изучаване на седиментните скали ни позволява да възстановим палеообстановката, в която те са се образували, животинския и растителен свят, който е живял в тази обстановка, и нейния климат. Поделения на историчната геология, както и науките, които й помагат да разреши своите задачи са: палеонтология, стратиграфия, седиментология, геохронология, океанография, вулканология, тектоника, планетарните науки – астрономия, астрофизика, геофизика и геохимия.

Историчната геология си служи и с методите на почти всички останали природни науки.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

Свързани:

На историчната геология iconМинно-геоложки университет "Св. Иван рилски", София геологопроучвателен факултет катедра „геология и палеонтология"
Иван Рилски”, София по конкурс за избор на академичната длъжност „професор” по професионално направление «Науки за земята», специалност...
На историчната геология iconКонспект по инженерна геология и хидрогеология за хс и вк раздел І. Обща геология Въпрос Строеж и състав на Земята и земната кора
Въпрос 12. Нееднородност, анизотропност и прекъснатост на скалите и скалните масиви
На историчната геология iconМуховски Й., О. Витов. 1995. Израстване на кристали от калциев двуфлуорид с материали от флуоритово проявление "Зидинци". Сп. "Геология и минерални ресурси", кн. 5, 23-28
Витов О. 1995. Шлихоминераложка карта на България (проект). Сп. “Геология и минерални ресурси”, кн. 4, 6-11
На историчната геология iconОценки от поправителния изпит по „Инженерна геология и хидрогеология

На историчната геология iconХ – не се извършва обучение Пример: Позицията ( 01, 01) означава, че магистратурата "Икономическа геология" има код за редовно обучение 011, а за задочно обучение 311 и продължителност за завършилите специалност гпмер 3 и 4 семестъра съответно за редовно и задочно обучение
Пример: Позицията ( 01, 01) означава, че магистратурата “Икономическа геология” има код за редовно обучение 011, а за задочно
На историчната геология iconОценки от изпита по „Инженерна геология и хидрогеология на хмс – 3 група, II курс

На историчната геология iconОценки от изпита по „Инженерна геология и хидрогеология на хмс – 3 група, II курс

На историчната геология iconКатедра:"Геология и палеонтология"
Сума, необходима на ръководителя за провеждане на практиката, закръглена към 100 лв
На историчната геология iconКатедра:"Геология и палеонтология"
Сума, необходима на ръководителя за провеждане на практиката, закръглена към 100 лв
На историчната геология iconБиография Доц д-р Камен Богданов
Софийски Университет „Св. Кл. Охридски”, Геолого-географски факултет; Катедра” Минералогия, петрология и икономическа геология”
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом