Национален конкурс "Иновативни практики в управлението" комуникационна стратегия
ИмеНационален конкурс "Иновативни практики в управлението" комуникационна стратегия
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер212.65 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://web.net-surf.net/riomontana/normdocs/inovativni/KOMUNIKACIONNA_STRAREGIA.doc

powerpluswatermarkobject18771118

Република България

Министерство на образованието, младежта и науката

Национален институт за обучение и квалификация в системата на образованието

Национален конкурс "Иновативни практики в управлението"


КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Иновационен Модел за управление на взаимодействието със заинтересованите страни с цел овладяване на агресията в училищата на територията на област Монтана


Януари 2012 г,

Монтана


БНТ, 25.11.2011 г. „16-годишен ученик бе зверски пребит от свои връстници в София. При направената  операция е изваден единият му бъбрек. От побоя е травмиран и далакът. Момчето е жертва на вражда между ученици от столичните Строително-архитектурна гимназия и 35-то СОУ в София”.

Dnes.bg, 07.12.2011 г. „15-годишен деветокласник от Професионалната гимназия по дървообработване и строителство в Хасково е с комоцио след побой от съученици.”

Без милост. Без причина. Жестоко. Неоправдано … Не по детски!


ВЪВЕДЕНИЕ


В забързания и напрегнат ден с многобройни проблеми сякаш свикваме с това, че изконни човешки ценности постепенно губят значението си. Потресени сме, когато разберем, че в непосредствена близост до нас са се разиграли трагедии … Но свикваме.

Трудно, но трябва да признаем, че около нас убиват, изнасилват и отвличат деца. Най-страшното е, че това понякога се извършва … от деца.

И сякаш никой не отчита, че стъпването върху цветя и нараняването на животни, обиждането и заплашването, ”нормалните сбивания” и ”обичайният рекет” в училище са също толкова истински форми на агресия, както и ударите с юмруци.

Трябва да признаем, че агресията е реален проблем за всяко едно училище.

Трябва да признаем, че проявите на насилие сред децата са едни от най-сериозните социални проблеми на обществото, поради което училището, родителите, държавата и нейните институции, обществото като цяло, са длъжни да предприемат общи, целенасочени и ефективни мерки.

Трябва да признаем, че проблемът е толкова голям, че изолираните, самостоятелни усилия на нито една от страните не са в състояние да го разрешат.

Настоящата Комуникационна стратегия за управление на взаимодействието със заинтересованите страни за ограничаване на агресията в училищата е резултат от:

 • тревожната тенденция на нарастваща агресия сред децата и не малкото конкретни случаи на насилие, извършвани от ученици в област Монтана;

 • острата необходимост от активизиране и обединяване на усилията на училище, семейство и всички институции, работещи с деца на територията на региона, за изграждане на обща политика за планирана, системна и комплексна превенция и противодействие на детското асоциално поведение и агресия;

 • потребността от преодоляване на усещането за «самотност» у училището в борбата му с противообществените прояви, извършвани от малолетните и непълнолетните;

 • необходимостта от реализирането на система от ефективни комуникационни дейности между училището и другите институции, имаща за цел да повиши ефективността от общите им действия при реализирането на училищните политики за овладяване на агресията.


Изработването на стратегията е отражение на стремежа на екипа, който я предлага, за хармонизиране на всички институционални усилия, тяхното координиране и даване на обществена гласност на тези действия и публичност на случващото се.


І. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА


1. Институционална рамка за осигуряване на модела за взаимодействие

При разработването на Комуникационната стратегия са включени основните заинтересовани институции с преки функции и отговорности по отношение на ограничаването на агресията в училище. Тук са взети предвид следните им компетенции:

Училища

Област Монтана има широк диапазон от видове учебни заведения и обслужващи звена, съответстващ във висока степен на потребностите на региона. Областната образователна система включва 70 училища, един професионален колеж и пет обслужващи звена. Училищната мрежа се състои от 1 начално училище, 36 основни училища, 2 гимназии, 3 профилирани гимназии, 12 СОУ, 12 професионални гимназии, 1 професионален колеж, 3 специални основни училища – оздравително и две помощни и едно СОУ към Поправителен дом.


Във всички училища на област Монтана са изградени Училищни комисии за превенция на противообществените прояви на ученици (УКПППУ) с цел да подпомагат училището в дейности, насочени към ранна превенция на асоциалното поведение на учениците. В правомощията им е осъществяване на ранно-превантивна дейност, проучване причините и условията за извършване на противообществени прояви от учениците и участие в разработването на училищни превантивни програми. Училищните комисии за ПППУ нямат ясен правен статут - работят по методически насоки, разработени от Министерството на образованието, младежта и науката и от местните комисии за БППМН. Установена практика в работата на комисиите е те по-често да се намесват, когато е възникнал проблем в училище, отколкото да провеждат целенасочена и системна превантивна работа с учениците.


Общините

Местни комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)

В правомощията на общинските администрации е анализиране на състоянието и тенденциите на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в общината, както и създаването на общински политики по отношение на превенцията и предотвратяването на извършването на противообществени прояви и криминални деяния от малолетни и непълнолетни.

Към всички общини на територията на областта са създадени МКБППМН като органи за организация, ръководство и контрол на дейността по превенция и противодействие на детското асоциално поведение на ниво община. Като органи по превенцията на местно ниво, местните комисии осъществяват различни дейности, включващи и идентификация и проучване на проблемите на територията на общината; консултиране и квалификация; разработване и издаване на информационни материали.

През 2011 г. местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в общините Монтана, Лом и Берковица са провели предимно обучителни дейности (лекции, беседи) и информационни кампании в училищата на съответната община.

Областна дирекция на МВР - Монтана

Детски педагогически стаи

В Областна дирекция на МВР – Монтана, сектор “Криминална полиция”, работят на териториален принцип 5 инспектори от Детска педагогическа стая към съответните районни управления на МВР, съответно: трима в град Монтана, по един в градовете Лом и Берковица. Тяхната дейност се изразява в издирвателна, санкционираща и консултативна дейност за ранна и вторична превенция на децата от извършване на противообществени прояви и престъпления.

През м. декември 2011 г. в област Монтана е проведена специализирана полицейска акция за предотвратяване на агресията сред учениците. Акцията обхваща всички училища в областта и включва беседи, които запознават с конкретни случаи, причините и начините за избягване на агресивно поведение и с наказателната отговорност за причиняване на телесни повреди.


Регионална дирекция “Социално подпомагане”

Отдели за закрила на детето

Държавната агенция за закрила на детето е специализиран орган за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето, както и институциите и гражданските организации в Република България, които имат отговорности по закрилата на децата. Може да се твърди обаче, че децата, обект или изразители на агресия, не са в най-висока степен приоритетна група на системата за закрила на детето и тя не ги разпознава в достатъчна степен като деца в риск. Отчитайки, че много често проблемите при децата са провокирани от проблеми, свързани с родителския капацитет и недостатъчни услуги, предлагащи превенция на отпадането от училище, подкрепа в образователния процес, както и за подкрепа на родителите, Екипът идентифицира Отделите за закрила на детето като заинтересована страна при изпълнение на Комуникационната стратегия.


Регионалната здравна инспекция – Монтана

Регионалната здравна инспекция – Монтана осъществява профилактика на психичното и физическо здраве на населението в областта. В сферата на психичното здраве специалистите в РЗИ извършват диагностика, обучение, издаване и разпространение на здравно – образователни материали. През 2011 г. са осъществени тренинги с училищата на тема: „Стрес и стратегии за преодоляването му”, обучение на педагогическите съветници в област Монтана на тема: „Групово консултиране на тийнейджъри”, лятно училище. Предвид факта, че много често агресивното поведение на децата е провокирано от употребата на упойващи вещества и пряко кореспондира с психичното здраве, екипът припознава РЗИ – Монтана като заинтересована страна на Комуникационната стратегия.


2. Правно-нормативно осигуряване на модела за взаимодействие


Международни нормативни актове:

Няколко са основните международни документи, които имат отношение към превенцията и противодействието на асоциалното поведение на децата:

 • Конвенция на ООН за правата на детето, ратифицирана от Р. България 1991 година;

 • Насоките на ООН за превенция на правонарушенията на ненавършилите пълнолетие  лица (1990 г. Ръководни насоки от Риад);

 • Европейската конвенция за упражняване правата на детето, 1996 г.;

 • Препоръка (87)20 относно обществените мерки срещу противоправните деяния на ненавършилите пълнолетие лица;

 • Препоръка (2000)20 относно ролята на ранната психосоциална интервенция за превенция на престъпността


Нормативни актове на национално ниво:

 • Национална стратегия за детето 2008 – 2018 година;

 • Национална стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на малолетни и непълнолетни” (2003 г.);

 • План за действие по изпълнение на Националната стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на малолетни и непълнолетни (2003-2006 г.)

 • Закон за закрила на детето (2000) и Правилник за неговото приложение (2003 г.);

 • Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (2003 г.);

 • Закон за изменение и допълнение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (2004 г.).


Нормативни актове на регионално ниво:

 • Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2010 -2015 г.

 • Планове за дейността на МКБППМН


3. Агресията сред децата на област Монтана – същност, тенденции

Децата, обхванати в училище, са 15756 и представляват 10,6 % от населението на областта.

През последните години в училищата на областта все по-често се наблюдават форми на деструктивно поведение, изразяващи се във враждебност, демонстрация на неприязън, обиди, ирония, а често и на груба сила спрямо другите.

През първото полугодие на 2011 г. на отчет в Детските педагогически стаи на областта са били заведени 255 малолетни и непълнолетни лица. През периода на отчет са водени общо 284, като 28 лица са новозаведени, а 31 са снети от отчет, от които 21 поради поправяне и 10 поради навършване на пълнолетие и предаване за включване в криминалния контингент по различните линии.

За първото полугодие на 2011 година (по последна официална статистика) общо за ОДМВР - Монтана са разкрити 363 престъпления, от които подрастващи са извършили общо 62 престъпления /непълнолетни са извършили 47, а малолетни – 15 престъпления/, което е 17.08 % от всички извършени престъпления.  

Установените извършители са 54 лица, като непълнолетните са 42, а малолетните – 12 лица, или това представлява 14,47% от всички установени общо 373 извършители. За сравнение, през същия период на предходната 2010 г., са разкрити общо 337 престъпления, от които 60 са извършени от непълнолетни и 7 – от малолетни лица, което е 19.88% от всички извършени през периода престъпления. Установените извършители са 47 непълнолетни и 7 малолетни лица, което прави 14,92% от всички установени извършители, които са 362 броя лица.

Анализът на статистиката показва, че през първото полугодие на 2011 год. делът на детската престъпност е намалял с 2.8% спрямо същия период на 2010 год. Въпреки това намаление, трябва да се отбележи, че се запазва абсолютният брой на извършителите – малолетни, непълнолетни, което не води до съществена промяна и на груповата престъпност.  

По най-актуалните данни на Националния статистически институт (2010 г.), за област Монтана статистиката за последните четири години показва траен ръст на броя на малолетните и непълнолетни лица, водени на отчет в детските педагогически стаи и извършители на престъпления.

В хода на разработването на Комуникационната стратегия екипът направи предварителни проучвания с цел анализ на състоянието на процесите в регион Монтана.

Проведени са две анкетни проучвания.

Обект на първото проучване са 7397 ученици от 59 училища в област Монтана, от които 4004 са момичета и 3393 – момчета, на възраст от 11 до 18 години. Целта на анкетата е да се установят нивата и формите на агресивни прояви сред учениците, както и уменията им да се справят с агресивно поведение и нагласите им да търсят професионална помощ от институциите.

Резултатите от проучването показват следното:

Учениците имат ясна представа какво е агресия, като болшинството от тях я свързват с насилие, бой, гняв, омраза, психически тормоз.

Притеснителен факт е, че много голяма част от анкетираните посочват, че са били свидетели на агресия и/или към тях е проявявана агресия и/или те са проявявали агрсия спрямо други.

Най-често учениците се сблъскват с агресия в училище (54.85%) и на улицата (44.33%), като преобладават индиректната и вербална агресия (обиди, клевети, унижения), следвана от физическата агресия.

30.73% от учениците посочват, че ако станат обект на насилие, ще опитат да се справят сами, а 25.05% - ще потърсят помощ от органите на реда.

Констатира се, че училището е място, където има насилие и учениците се чувстват несигурни и незащитени в него.

Втората анкета е насочена към директорите на училищата и цели да установи съществува ли и доколко е ефективна комуникацията между училищата и следните институции: Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Детските педагогически стаи, Отделите за закрила на детето и Регионалната здравна инспекция – Монтана.

Резултатите от проучването показват следното ниво на взаимодействие между училището и всяка една от заинтересованите инстуции:Анализът на данните от анкетата показва, че:

 • институциите от системата като цяло стоят сравнително отчуждено спрямо ежедневието в училище;

 • инициативата за осъществяване на общи действия е преди всичко на училищата;

 • не е налице свързващо звено между институциите, осигуряващо работеща комуникация между тях и училищата;

 • 68% от анкетираните считат, че е необходимо подобрение на комуникацията между училището и институциите.

Загрижени от описаната ситуация и водени от общото ни разбиране за необходимостта от реформиране на действащите модели за управление на взаимодействието и «отваряне» на комуникационните канали между училищата и институциите и осъществяване на ефективен междуинституционален диалог по проблема,

Екипът разработи настоящата Комуникационна стратегия като инструмент за извеждане на модел за управление на взаимодействието със заинтересованите страни с цел овладяване на агресията в училищата на територията на област Монтана.


II. ЦЕЛ И ПОДЦЕЛИ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ


ЦЕЛ НА комуникационната СТРАТЕГИЯТА

Създаване на модел на ефективна комуникационна среда за обединяване на усилията на всички заинтересовани институции, за изготвянето и реализирането на регионални и училищни политики, насочени към ограничаване на агресията в училище.


ПОДЦЕЛИ НА комуникационната СТРАТЕГИЯ

 1. Да стимулира открит обществен дебат по проблемите на агресията в училище.

 2. Да изгради ефективни комуникационни канали за съгласуваност на действията на заинтересованите институции, основаващи се на принципите на диалогичност, доверие, зачитане правата на всички заинтересовани страни и отвореност (в хода на реализиране на практиката могат да бъдат привлечени и други заинтересовани страни).

 3. Да повиши информираността на обществеността в регион Монтана за ролята и мястото на всички заинтересовани институции в провеждането на политики за ограничаване на проявите на агресивно поведение сред подрастващите.

 4. Да популяризира резултатите и добрите практики, създадени чрез модела за взаимодействие със заинтересованите институции.


III. ОБЩ СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОДХОД ЗА ИЗБОР НА УПРАВЛЕНСКИ МОДЕЛ. СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ


Обосновка на избраната методика

Предвид значимостта на проекта, екипът избра като подход създаването на нови решения на проблема с училищната агресия на базата на вече съществуващия опит и знания.

При избора на подхода са отчетени следните аспекти:

социална и институционална необходимост, неотложност и приоритетност на търсената промяна в обществото;

значимост на промяната за заинтересованите институции и целевите групи;

 • налични условия в регион Монтана за осъществяване на промяната (институционална и училищна мрежа);

 • устойчивост на постигнатите резултати и след приключване на проектните дейности (Харта на сътрудничество).

Комуникационната стратегия се фокусира върху следния модел за управление на взаимодействието на заинтересованите страни:

ПЪРВА ФАЗА: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ на потребностите, интересите и ползите от промяната

Във фазата на идентификацията са синхронизирани четири основни групи фактори:

 • Сполучлива идентификация на необходимостта от проекта чрез събиране и анализ на достатъчно информация за проблемната ситуация в област Монтана;

 • Адекватна идея и подходящи дейности за постигане на целите на проекта;

 • Обективно и перспективно определяне на възможността проектът да си създаде пространство за реализация (училищни и институционални мрежи);

 • Достатъчен по обем и съдържание капацитет на проектните дейности: стабилна организация, качествен човешки ресурс и достатъчно минал опит.


ВТОРА ФАЗА: ИДЕНТИФИЦИРАНЕ на целевите групи и заинтересованите страни

Изборът на целевите групи е съобразен с правилата на организирания от Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието и Дирекция „Квалификация и кариерно развитие” на МОМН конкурс: ”Иновативни практики в управлението» и е насочен към учениците от прогимназиален и гимназиален етап.

Въпреки че учителите, родителите и учениците са пряко заинтересовани от положителната промяна, целяща да бъде постигната, за целите на настоящия проект Екипът ги ситуира като целеви групи, като ги конкретизира в рамките на 12 училища на територията на общините: Монтана, Лом и Берковица (Приложение 3). При подбора на пилотните училища е отчетено влиянието на следните фактори:

   • Реализирането на по-голям от определения с регламента на конкурса минимум от четири пилотни училища;

   • Неограничаване на проекта в рамките на една община;

   • Разнообразие на видовете училища, определени за пилотни.

Предвид обхвата на проекта и неговата времева рамка, въпреки многообразието на заинтересовани страни към проблема с училищната агресия, Екипът избра да се фокусира върху извеждането на модел на комуникация между следните институции, като ги определя за ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ на проекта:

  • Общините Монтана, Лом и Берковица чрез Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН)

  • Областна дирекция на МВР – Монтана чрез Детските педагогически стаи

  • Регионална дирекция “Социално подпомагане” – Монтана чрез Отделите за закрила на детето

  • Регионалната здравна инспекция – Монтана


ТРЕТА ФАЗА: ПЛАНИРАНЕ на дейностите и ресурсите

Планът за действие (План за комуникационните дейности) на проекта е изготвен по метода на критичния път, с цел да бъдат подбрани оптимален брой най-подходящи дейности.

Всяка дейност е планирана логически, в съответствие с мястото й в цялостната система на Комуникационната стратегия, по следния модел:

Планирането на дейностите се извършва на две нива: на регионално и на училищно ниво. Изборът на този модел цели:

- от една страна - да се зададе общата рамка за комуникационни дейности, припознати от всички заинтересовани институции;

- от друга – да се предостави възможността на конкретното пилотно училище да персонализирана общата идея според собствената си специфика - чрез изготвяне на индивидуални планове за действие.

Предвид факта, че иновативната практика не се финансира, планът за комуникационните дейности е разработен при максимално активиране на човешки, оптимално разпределение на времеви и минимален разход на финансов ресурс на институциите и училищата.


ЧЕТВЪРТА ФАЗА: РЕАЛИЗАЦИЯ на комуникационните дейности

“Отварянето” на комуникационните канали се осъществява на три нива:

- между заинтересованите институции (хоризонтална комуникация);

 • на ниво пилотно училище – между учители, ученици и родители (хоризонтална комуникация);

 • между институциите и пилотните училища (вертикална комуникация).

Следвайки целите на Комуникационната стратегия, началото на открит публичен дебат по проблемите на агресията се поставя чрез провеждането на Регионална кръгла маса с участието, както на заинтересованите институции, така и на представители на целевите групи и медиите. Този форум има за цел, от една страна, да очертае неизползваните до момента възможности на всяка една от институциите в регионалната политика за ограничаване на агресията сред учениците, и от друга – да накара институциите да припознаят своето точно място в комуникацията и да поемат конкретни ангажименти при изпълнение на Комуникационната стратегия. Израз на декларираното желание за сътрудничество и воля за обединяване на усилията е подписването на „Харта на сътрудничеството” – документ с ясно разписани ангажименти на заинтересованите институции. В хартата се регламентират институционалните правомощия, на чиято основа се осъществява взаимодействието на всички нива.

С цел изграждане на подкрепяща среда за осъществяване на ефективна регионална политика се създава и Регионално сдружение на училищните психолози и педагогически съветници. Сдружението обединява наличния капацитет от педагогически съветници и училищни психолози за разработване и провеждане на анкети, проучвания, тренинги и др., за координирани действия по реализиране на политиката, както и за оказване на помощ на училищата, които не разполагат с такъв капацитет.

За осъществяване на вертикалната комуникация между институциите (заинтересовани страни) и училищата (учители, ученици родители – целеви групи) в трите пилотни общини се изграждат Общински консултативни екипи (ОКЕ), включващи по един представител на всяка от заинтересованите институции. Те са практическият израз на постигнатите чрез хартата договорености. Целта е чрез тях институциите да «влязат» в училищата в подкрепа на училищните комисии за превенция на противообществените прояви за оказване на помощ при планиране и реализиране на съвместни превантивни и корекционни действия и впоследствие за изграждане на устойчиви училищни политики.

Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на непълнолетни и малолетни в пилотните училища, подкрепени от Общинските консултативни екипи, реализират комуникационни дейности в три направления:

 • «Университет против агресията» - Обучителни модули, обхващащи всички целеви групи, за повишаване информираността относно агресията и изграждане на умения за справянето с нея.

 • «Изкуството и спортът срещу агресията» - Инициативи за активизиране на ученици, родители и учители за противодействие на агресивните прояви чрез изкуството и спорта.

 • «Да споделим мига с родителите» - Кампания за привличане на родителите в училище чрез съвместни инициативи и др.

Конкретните дейности в тези направления са ангажимент на всяко едно училище според спецификата му. То е свободно да избира и реализира свои форми на взаимодействие със заинтересованите страни на базата на договореностите на регионално ниво.

За установяване на първоначалните умения и нагласи на целевите групи и желаните промени в тях, в началото и в края на проекта се провеждат анкетни проучвания.

За отчитане на резултатите на проекта се провежда заключителна конференция за отчитане на дейностите.


ПЕТА ФАЗА: МОНИТОРИНГ и ОЦЕНЯВАНЕ

Наблюдението и оценката в проекта се осъществяват не само първоначално (на етапа на обосноваване), но и текущо, в хода на реализацията му. По този начин, от една страна, се гарантира устойчивостта на проекта, и от друга, се създават благоприятни условия за перманентна актуализация на цялата стратегия и в частност на целите и дейностите на проекта. Използват се методи за вътрешно и външно наблюдение и контрол (наблюдение, анкетиране, контакти, анализ), както и процедура за вътрешна оценка чрез ежемесечни работни срещи на Общинските консултативни екипи.

Управлението на проекта се осъществи при спазването на основните елементи на концепцията за добро управление на проекти, а именно:

 • Законност – предвидените дейности са взаимно обвързани с правомощията, вменени на всяка една от заинтересованите институции и със съществуващата правна уредба на системата на средното образование.

   • Прозрачност – открито, ясно и своевременно предоставяне на широката общественост на пълна информация относно провежданата промяна;

   • Ефикасност – постигането на общите и специфичните цели на проекта отразява нуждите на обществото при най-добро използване на наличните ресурси.

За оценка на изпълнението на Комуникационната стратегия, екипът определя следните индикатори:

Количествени индикатори:

 • Брой училища, участници в иновацията

 • Брой идентифицирани заинтересовани страни

 • Брой проведени инициативи на регионално ниво

 • Брой проведени инициативи на училищно ниво

 • Брой проведени обучения

 • Брой участници в обученията

 • Брой публикации

 • Брой издадени печатни материали

 • Брой медийни изяви

Качествени индикатори:

 • Повишено ниво на взаимодействието на следните нива:

- между заинтересованите институции;

- на ниво пилотно училище – между учители, ученици, родители;

- между институциите и пилотните училища.

 • Формирани умения у участниците от целевите групи за справяне с агресията и на нагласи за непримиримост към насилствени прояви.

 • Придобити умения от училищните екипи за работа с деца с агресивно поведение.

IV. ПЛАН НА КОМУНИКАЦИОННИТЕ ДЕЙНОСТИ (Приложение 1)


V. ДЕЙНОСТИ ПО ПУБЛИЧНОСТ И ИНФОРМИРАНЕ

Реализирането на Комуникационната стратегия включва множество разнообразни дейности за информиране и визуализация на резултатите. Информирането на възможно най-широк кръг от обществеността гарантира прозрачност и достъпност, повишава чувствителността по проблема за училищната агресия и мултиплицира ефектите от иновативната практика. Планирането на този вид дейности е отразено в План на дейностите за прозрачност и информационно покритие на иновативната практика (Приложение 2).


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комуникационната стратегия е опит за всеобхватен и съгласуван управленски подход за отваряне на комуникационните канали между заинтересованите институции и училището за постигане на нулева толерантност към насилието сред учениците.

Комуникационната стратегия е пътят за създаване на общност от заинтересовани страни за сътрудничество по проблема на училищната агресия и за изграждане на устойчива информационна среда, в която да се реализира промяната - извеждане и утвърждаване на модел за управление на взаимодействието със заинтересованите страни с цел овладяване на агресията в училищата на територията на област Монтана.

С прилагането на Комуникационната стратегия, Екипът очаква да постигне следните резултати:

1. Създаване на нов вид среда на общуване с изградени ефективни и устойчиви комуникационни канали между заинтересованите страни

 1. Реализирани регионална и училищни политики за ограничаване на агресията и извеждане на добри практики

 2. Повишена обществена чувствителност към темата за училищната агресия

 3. Повишена информираност на обществеността за ролята и мястото на всички заинтересовани институции в провеждането на политики за ограничаване на проявите на агресивно поведение сред подрастващите.КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ Е ИЗГОТВЕНА ОТ ЕКИП:


Трайка Тодорова Трайкова - началник отдел ИОМД в РИО - Монтана

Пенка Николова Ненкова – директор на Гимназия с преподаване на чужди езици "Петър Богдан" - Монтана

Христина Младенова Христова - директор на Лесотехническа професионална гимназия - Берковица

Десислава Викторова Александрова – директор на ОУ "Христо Ботев" - Лом

Христина Стефанова Христова – директор на ОУ "Никола Първанов" – Лом


арх. Белин Моллов – национален консултант


Свързани:

Национален конкурс \"Иновативни практики в управлението\" комуникационна стратегия iconКонкурс „иновативни практики в управлението
Тематична област: Иновативни подходи в управлението за развиване на граждански и социални компетентности у учениците”
Национален конкурс \"Иновативни практики в управлението\" комуникационна стратегия iconПресконференция -28. 06. 2012г
През м ноември 2011г по нп „Квалификация”, момн и Националният институт за обучение и квалификация в системата на образованието –Банкя...
Национален конкурс \"Иновативни практики в управлението\" комуникационна стратегия iconКонкурс „иновативни практики в управлението
Управленски подход за привличане на заинтересовани страни за формиране на позитивна ученическа среда
Национален конкурс \"Иновативни практики в управлението\" комуникационна стратегия iconКонкурс за директори "Иновативни практики в управлението"
Банкя, ул. „Княз Борис І” №7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod 2006@abv bg
Национален конкурс \"Иновативни практики в управлението\" комуникационна стратегия iconКонкурс за директори "Иновативни практики в управлението"
Банкя, ул. „Княз Борис І” №7, телефон: 02/ 9977402, факс: 02/ 9977127, e-mail: niod 2006@abv bg
Национален конкурс \"Иновативни практики в управлението\" комуникационна стратегия iconИновативни практики в управлението Дейност 5 нп квалификация заедно, задружно, с общи усилия заинтересовани страни

Национален конкурс \"Иновативни практики в управлението\" комуникационна стратегия iconИновативни практики в управлението Дейност 5 нп квалификация заедно, задружно, с общи усилия заинтересовани страни – родители

Национален конкурс \"Иновативни практики в управлението\" комуникационна стратегия iconИновативни практики в управлението Дейност 5 нп квалификация заедно, задружно, с общи усилия училищен екип за управление на иновацията

Национален конкурс \"Иновативни практики в управлението\" комуникационна стратегия iconИновативни практики в управлението Дейност 5 нп квалификация заедно, задружно, с общи усилия областен екип за управление на иновацията

Национален конкурс \"Иновативни практики в управлението\" комуникационна стратегия iconИновативни практики в управлението 2011-2012
Стратегията за развитие на житейските умения у учениците от област Търговище е разработена от екипа за иновации в област Търговище...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом