Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Но какво всъщност означават те?
ИмеАкт 14, Акт 15 и Акт 16. Но какво всъщност означават те?
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер40.94 Kb.
ТипВопрос
източникhttp://special.zonebg.com/imoti/db/acts.rtf
Какво се крие зад Акт 14, Акт 15 и Акт 16

Ако си решил да купуваш имот и пристъпваш към проучване на пазара, със сигурност ще се сблъскаш с думите Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Но какво всъщност означават те?

Акт образец 14, Акт образец 15 и Акт образец 16 (накратко Акт 14, Акт 15 и Акт 16) са основните етапи, през които минава една сграда преди в нея да могат да се нанесат новите собственици.

Издаването на отделните актове в строителния процес е описано в една от наредбите към Закона за устройство на територията (ЗУТ). Изискванията са различни в зависимост от категорията на обекта. Съвременното жилищно строителство най-често попада в т.нар. четвърта и пета категория строежи, в по-редки случаи и в трета, когато обекта е по-голям.

Целта на Акт 14, Акт 15 и Акт 16 е да контролират отделните етапи от строителните дейности и дали отделните видове строителни и монтажни работи са извършени според действащата нормативна уредба.

Акт 14 е първата стъпка на контрол на строителните дейности, защото това е документът за приемане на конструкцията на сградата. С най-прости думи Акт 14 може да се определи като документа, който се издава, когато сградата достигне етап „груб строеж”*.

Актът е важен главно с това, че от този момент е реализирано правото на строеж и вече е предмет на разпоредителни сделки правото на собственост върху отделните обекти в зданието. Заедно с акта за констатиране се издава и удостоверение от общинската администрация по чл. 181, ал. 2 от ЗУТ.

Следващият етап е Акт 15. Това е документът, с който се констатира, че сградата е напълно завършена. Документът се подписва както от компетентните длъжностни лица, така и от собствениците на обекти в сградата.

След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя.

Акт образец 15 служи за установяване на годността за приемане на строежа (част или етап от него). Той е констативен акт, с който се удостоверява, че строежът е изпълнен съобразно одобрените проекти. Това на практика означава, че строежът се предава от строителя на възложителя.

Съставя се от строителя, инвеститора, строителния предприемач, технически правоспособните физически лица по всички части на проекта, към лицето, упражняващо строителен надзор, проектантите по всички части на проекта, лицензианта по смисъла на Закона за енергетиката и енергиината ефективност, концесионера, представители на експлоатационните дружества, както и предстваител на експлоатацията за строежите с производствено и общестъвено предназначение.

Документът съдържа описание на договорите за изпълнение на строителството, строителните книжа, екзекутивната документация и съставените актове и протоколи по време на строителството. Книжата включват още строителното досие на обекта като актове, протоколи, дневници, декларации за съответствие на вложените строителни продукти и други документи, изискващи се по съответен нормативен акт.

Добавя се също документация за проведени изпитвания, измервания или други дейности, които доказват, че обектът е изпълнен правилно. Прави се опис на мястото и на околното пространство, за да се види дали то е възстановено във вида му при откриване на строителната площадка. Описват се неизвършени или недобре завършени работи, които трябва да бъдат изчистени като проблем до подаване на искането за издаване на разрешението за ползване на обекта.

Акт образец 15 е основание за съставяне на протокол образец 16 за установяване годността за ползване на строежа.

Акт 16 обикновено е най-очакваният документ от новите собственици на жилището. Акт 16 е познат и като „Разрешение за ползване” и представлява разрешение за ползване на една сграда, което е свързано с възможността сградата да бъде въведена в експлоатация и да може редовно да се живее в нея.

Това разрешение за ползване е завършващият акт за всяко строителство и то удостоверява, че действително обекта, за който се отнася, е годен да бъде въведен в експлоатация, т.е. годен да се живее в него.

При издаване на разрешението за ползване се проверяват редица неща, свързани с:
• установените права на собственост от гледна точка на законност на построената сграда
• дали сградата е строена с одобрени проекти или без одобрени проекти
• съответствието между фактическото изпълнение и одобрените проекти


Не може да бъде издадено разрешение за ползване тогава, когато бъде констатирано несъответствие между фактически изпълнено строителство и одобрени проекти преди да бъдат одобрени извършените в различие от одобрените проекти строителни работи. Такова одобряване става чрез екзекутиви.

Екзекутивната документация се изготвя от изпълнителя или от лице, което е определено от възложителя. Представлява неразделна част от издадените строителни книжа. Екзекутивите също подлежат на одобряване.

При всички случаи обаче липсата на разрешение за ползване на една сграда е индикация, че нещо в чисто документалното оформяне на документите за строителство не е в ред.

Това означава, че може да има:
• несъответствие между одобрени проекти и изпълненото на място строителство.
• може да има строителство, което е извършено извън всякакви одобрени проекти и без да бъде узаконено не може да бъде разрешено ползването на сградата.


Когато купуваш завършен имот задължително провери дали сградата има издаден Акт 16 и причините, поради които разрешението за ползване на сградата не е издадено.

Информация дали има издадено разрешение за ползване на дадена сграда може да бъде взета от Районна дирекция за национален и строителен контрол или от продавача на обекта.


*етап груб строеж означава сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи.


по материали на http://www.bulgarianproperties.com/

Свързани:

Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Но какво всъщност означават те? iconЗаключителен акт конференцията на представителите на правителствата на държавите-членки, проведена в Брюксел на 30 септември 2003 г за приемане с общо съгласие Договора за създаване на Конституцията на Европа, прие следния текст
Декларации, приложени към Заключителния акт на междуправителствената конференция и Заключителен акт
Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Но какво всъщност означават те? iconИзпълнителна агенция по лозата и виното
Издаване на акт за засаждане на нови лозя, акт за презасаждане, акт за засаждане с права от Националния резерв от права на засаждане...
Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Но какво всъщност означават те? iconНезаконосъобразност на оспорения административен акт с твърдения за нарушение
В. И. Н. У. против Ревизионен акт №01-ра/04. 03. 2009 г., издаден от Б. С., на длъжност "Мл инспектор мдт" при Община Б
Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Но какво всъщност означават те? iconУчредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност
Чл (1). Настоящият учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на г в гр. София
Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Но какво всъщност означават те? iconУчредителен акт на еднолично дружество с ограничена отговорност
Чл (1). Настоящият учредителен акт е приет от Едноличния собственик на капитала на в гр. Русе
Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Но какво всъщност означават те? iconДоклад и придружаващите го документи за да може да ги оспори. Иска се отмяна на обжалвания акт
Излагат се мотиви, че оспореното писмо има характер на индивидуален административен акт, но е нищожен, поради липса на представителна...
Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Но какво всъщност означават те? iconЗакона за Г. е наложено административно наказание "Глоба" в размер на 150. 00
Иска се от съда да бъде постановен съдебен акт, с който атакувания административен акт да бъде отменен
Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Но какво всъщност означават те? iconНаименование на лечебното заведение
Внимание! Настоящото съобщение не в акт за смърт. То следва задължително да се представи в общината (населеното място) по местонастъпване...
Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Но какво всъщност означават те? iconЗаконосъобразност на отменения Акт за узаконяване. Моли оспорената заповед да бъде отменена
Югозападен район, с която на основание чл. 216, ал. 5 от зут е отменен издадения от Главния архитект на община С. Акт за узаконяване...
Акт 14, Акт 15 и Акт 16. Но какво всъщност означават те? iconНотариален акт №. том І, рег. №., нот дело №. г на Нотариус И. К., вписана под №241 при Нотариалната камара, с район на действие- района на рс- г. Б
Нотариален акт №., рег. №. нот дело №., на Нотариус И. К., е постановено да се отмени Нотариален акт №., рег. №., нот дело №. на...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом