2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов №66
Име2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов №66
страница1/10
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер1.2 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://cst.swu.bg/bak/INFOPAKET-CST-Bak.-2012.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 66


тел.: +359/73/88 55 01, факс: +359/73/88 55 16

e-mail: info@aix.swu.bg

http://www.swu.bg
ИНФОРМАЦИОНЕН ПАКЕТ

/ECTS/


ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 5. ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 5.3. КОМУНИКАЦИОННА И КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА

СПЕЦИАЛНОСТ: КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ


КВАЛИФИКАЦИОННА ХАРАКТЕРИСТИКА

НА

СПЕЦИАЛНОСТ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН: БАКАЛАВЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: ИНЖЕНЕР

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 4 /четири/ ГОДИНИ

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА


I. Предназначение на бакалавъра – компютърен инженер

Завършилите тази специалност са подготвени за професионална дейност в една от най-перспективните технически области, свързана с използването и внедряването на компютърни системи и информационни технологии във всички сфери на стопанската дейност на страната – промишленост, държавен и частен бизнес, здравеопазване, транспорт, банково дело, комуникации, екология, образование, услуги и др.


II. Компетенции, изисквания и реализация

1. Специалистът има широка социална култура, умения за общуване, емоционална стабилност, организираност и деловитост, креативност и способности за въздействие. Завършилите специалността се реализират като инженери по комуникационна техника, конструктори, технолози и системни администратори.

2. Едновременно с това притежава знания в областта на естествените и техническите науки, има изградена технологична култура, отразяваща основните научни принципи в техниката и технологиите.

3. Има задълбочени теоретични и приложни знания в областта на електронната техника, компютърните системи и информационните технологии. Притежава експериментални и конструкторски умения в тази област. Ориентира се в проблемните ситуации и притежава способност за решаването им с нестандартни средства. Тези изисквания се изпълняват на базата на: фундаментална, хуманитарна и специална подготовка.

Фундаменталната подготовка включва задълбочено изучаване на физика, математика, електротехника, електроника, материалознание, общотехнически дисциплини и др.

Хуманитарната подготовка, определяща университетския характер на образованието, включва изучаването на основни курсове по икономика, инженерна екология и др.

Специалната подготовка в областта на електронната и компютърната техника включва курсове в областта на аналогова схемотехника, цифрова схемотехника, микропроцесорна техника, измервания в електрониката, операционни системи, компютърни архитектури, компютърни мрежи, компютърна периферия и др.

Обучението на бакалавъра по Компютърни системи и технологии е съобразено със световния опит и задълбочен анализ на учебни планове и програми за аналогични специалности на наши и чуждестранни висши учебни заведения.


III. Структура и организация на учебния процес

1. Обучението се извършва по задължителни, избираеми, факултативни дисциплини и практическо обучение.

2. Продължителността на всеки семестър и изпитните сесии се определят с график, утвърден от Ректора на Университета.

3. Организационните форми за провеждане на учебния процес са: лекции, семинарни и лабораторни упражнения.

4. Проверяването и оценяването на знанията и уменията на студентите се извършва чрез писмени изпити и текущи оценки.


СТРУКТУРА НА УЧЕБЕН ПЛАН

НА

СПЕЦИАЛНОСТ КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ

код: 06.56.8.10Първа година

Първи семестър

ECTS кредити

Втори семестър

ECTS кредити

Задължителни дисциплини

Висша математика I

Висша математика II

Програмиране и използване на компютри I

Техническо документиране

Физика I

Спорт


6,5

6,5

6,5

5

5,5

0

Задължителни дисциплини

Висша математика III

Физика II

Програмиране и използване на компютри II

Чужд език

Материалознание

Спорт


6,5

6,5

6

5

6

0
Общо: 30
Общо: 30

Втора година

Първи семестър

ECTS кредити

Втори семестър

ECTS кредити

Задължителни дисциплини

Теоретична електротехника I част

Полупроводникови елементи

Анализ и синтез на логически схеми

Техническа безопасност

Сигнали и системи
7,5

7,5

6

3

6Задължителни дисциплини

Оптимизационни алгоритми

Теоретична електротехника II част

Дискретни структури

Организация на компютъра


Избираеми дисциплини (студентите избират по една дисциплина от всяка група)

Група I

Икономика

История и развитие на електронната и компютърна техника

Инженерна екология

Група II

Компютърни методи за математически изчисления

Числени методи в техниката


5

6

5,5

6


4


4

4


3,5

3,5
Общо: 30
Общо: 30

Трета година

Първи семестър

ECTS кредити

Втори семестър

ECTS кредити

Задължителни дисциплини

Електрически измервания

Приложна електроника

Програмни езици

Компютърни архитектури

Машинознание

Практика I част


6

6

5,5

6,5

3,5

2,5

Задължителни дисциплини

Операционни системи

Микропроцесорна техника

Бази от данни

Електромеханични устройства и управление

Цифрова схемотехника6

6

6

6

6

Общо: 30
Общо: 30

Четвърта година

Първи семестър

ECTS кредити

Втори семестър

ECTS кредити

Задължителни дисциплини

Синтез и анализ на алгоритми

Компютърна периферия

Компютърни мрежи

Практика II част

Компютърно проектиране в електрониката


Избираеми дисциплини (студентите избират една дисциплина от група IVA или IVБ)

Група IVA

Програмиране на микропроцесорни системи

Макроасемблерни езици

Група IVБ

Приложни програмни системи

Мултимедийни технологии
6

6

6,5

2,5

4,5


4,5

4,5


4,5

4,5Задължителни дисциплини

Визуално програмиране и Web дизайн

Практика III част


Избираеми дисциплини (студентите избират една дисциплина от група IIIA или IIIБ и една дисциплина от група VA или VБ)

Група IIIA

Сигнални процесори

Проектиране на компютърни системи

Група IIIБ

CAD/CAM/CAx интегриране

Цифрова обработка на сигнали

Група VA

Микроконтролери и микрокомпютри

Програмиране на PLD

Група VБ

Оптични системи за предаване на данни

Комуникационна техника


6,5

2,5


5,5

5,5


5,5

5,5


5,5

5,5


5,5

5,5Дипломна работа

10
Общо: 30
Общо: 30
ОБЩО ЗА 4 УЧЕБНИ ГОДИНИ: 240 КРЕДИТА

ВИСША МАТЕМАТИКА I


ECTS кредити: 6,5 Седмичен хорариум: 2 Л + 2 СУ+ 0

Форма на оценяване: писмен изпит Статут на дисциплината: задължителна

Семестър: I

Методическо ръководство:

Катедра „Компютърни системи и технологии“

Природо-математически факултет

Лектори:

проф. д-р Илия Гюдженов, катедра „Математика“

е-mail: iliadgl@swu.bg

Анотация:

В учебната дисциплина се разглеждат въпроси от линейната алгебра и аналитичната геометрия. Дадени са основните понятия от комбинаториката и комплексните числа. От линейната алгебра се изучават матрици, детерминанти, системи линейни уравнения и методите за решаването им, линейни пространства и линейни преобразувания /оператори/, квадратични форми от аналитичната геометрия се разглеждат вектори и действия с тях, прави и равнини, линии и повърхнини от втора степен. Основната задача на курса е да осигури функционална подготовка на студентите от специалност „Компютърни системи и технологии” за овладяване на останалите математически и технически дисциплини, включени в учебния план и прилагане на теоретичните им познания при решаването на конкретни задачи в информатиката.

Съдържание на учебната дисциплина:

1. Елементи от комбинаториката – 1 ч.

2. Комплексни числа и полиноми– 1 ч.

3. Матрици и детерминанти – 4 ч.

4. Вектори и действия с тях – 3 ч.

5. Аритметично /n-мерно/ векторно пространство. Системи линейни уравнения – 5 ч.

6. Уравнения на права в равнина – 2 ч.

7. Уравнение на права и равнина в пространството – 3 ч.

8. Линейни пространства и линейни преобразувания /оператори/ – 2 ч.

9. Аналитично представяне на линии и повърхнини. Безкрайни елементи и хомогенни координати – 7 ч.

10. Квадратични форми – 2 ч.

Технология на обучението и оценяване:

А. Лекции: Разработват се подробно посочените теми. В подходяща форма в рамките на всяка тема се дават основните й приложения в другите учебни дисциплини в рамките на специалността.

Б. Семинарни упражнения: Разглеждат се задачи от посочени в плана теми, които са съобразени с конкретните практическите приложения в другите дисциплини.

Основна форма за проверка и оценка на знанията на студентите е писменият изпит.

Оценъчните процедури, които се прилагат по време на обучението на студентите от специалност “КСТ” са: текущ контрол, текуща оценка и писмен изпит.

Текущият контрол се прилага за оценяване на дейности, които оценяват степента на овладяване на материала, получените знания, умения и компетентности по време на обучението през семестъра. Той се състои в периодична проверка на придобитите знания от студентите и способността им да усвояват нови знания. Осъществява се чрез контрол на присъствието на лекции и упражнения, домашни задания и контролни работи.

Студентите, получили оценка от текущия контрол поне 41 точки се допускат до писмен изпит.

Студентите, получили от текущия контрол от 80 – 94 точки се освобождават от писмен изпит-задачи и се явяват само на писмен изпит-теория. Студентите, получили оценка от текущия контрол от 95 – 100 точки, се освобождават от изпит. На студентите, които не се допуснати до изпит от текущия контрол, се възлагат допълнителни задачи.

Пълен писмен изпит: състои се от решаването на задачи /писмен изпит – задачи/ и развиването на теоретични въпроси /писмен изпит – теория/. Изпитът се провежда задължително от преподавателя, който е чел лекционния курс. Окончателната оценка се формира само при условие, че студентът е получил оценка от писмения изпит поне Среден 3. Тя се пресмята по следната формула: ОО = 0,6. ТО + 0,4. ПИ

ВИСША МАТЕМАТИКА II


ECTS кредити: 6,5 Седмичен хорариум: 2 Л + 2 СУ+ 0

Форма на оценяване: изпит Статут на дисциплината: задължителна

Семестър: I


Методическо ръководство:

Катедра „Компютърни системи и технологии“

Природо-математически факултет

Лектори:

доц. д-р Васил Грозданов, катедра „Математика“

тел.: 0899 117023, е-mail: vassgrozdanov@yahoo.com

Анотация:

Дисциплината Висша Математика – втора част запознава студентите с основните понятия, твърдения, техники и методи на диференциалното и интегрално смятане на функции на една реална променлива. Целта на тази дисциплина е студентите да получат знания и умения по тези теми, които ще им позволят успешно да усвояват други учебни дисциплини.

Съдържание на учебната дисциплина:

Програмата съдържа традиционния материал от диференциално и интегрално смятане на функция на една реална променлива. Изучават се безкрайни числови редици, граница на функция на една променлива, непрекъснатост на функция на една променлива, производна и диференцируемост на функция, основни теореми на диференциалното смятане, изследване на функции на една променлива. Разглеждат се неопределени интеграли – основни свойства, методи за интегриране, интегриране на рационални, ирационални и трансцедентни функции. Изучават се определените интеграли – основни свойства, класове интегрируеми функции, теореми за средните стойности, връзки с неопределените интеграли. Чрез лекционния курс студентите се запознават с основния теоретичен материал по тази дисциплина. На семинарните занятия студентите трябва да умеят да прилагат основните теоретични знания и методи при решаване на задачи. Извънаудиторната заетост по дисциплината включва домашни работи, курсови задачи, работа в библиотека, консултации, подготовки за контролни работи, усвояване на лекционния материал и др.

Технология на обучението и оценяване:

Обучението се състои от лекционен курс, семинарни занятия и организиране и контрол на извънаудиторната заетост на студентите. По време на лекционния курс на студентите се преподава теоретичния материал по тази дисциплина, на семинарните занятия студентите решават задачи по съответните теми, а по време на извънаудиторната заетост студентите самостоятелно усвояват материала, подготвят контролните работи и домашните задания.

Оценявянето се състои от текущ контрол- котролни работи и оценяване на домашните задания и от писмен изпит- решаване на задачи и развиване на теоретични въпроси. Има процедури и правила за освобождаване от изпит, освобождаване от решаване на задачи по време на писмения изпит. Има въведена точкова система, която обективно оценява всеки компонент на студентската активност.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов №66 icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
В предложената учебна програма се разглеждат основните принципи на компютърното моделиране на въздействието електромагнитното поле...
2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов №66 icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Особено внимание се отделя на интерфейсните компоненти и принципите на интерфейсната техника. Отделните теми се илюстрират със съвременни...
2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов №66 icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Компютърни системи и технологии” основни познания за нормативната база, методите, начините и средствата за осъществяване на управленските...
2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов №66 iconBg-благоевград: Покупка обявление за поръчка доставки
Многопрофилна болница за активно лечение -благоевград" ад, ул. "Славянска" №60, За: д-р Красимир Михайлов Изпълнителен Директор,...
2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов №66 iconИщец в процеса е Белви оод, еик 101628518, седалище и адрес на управление Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е
Благоевград, ул. Иван Михайлов 2, представлявано от управителя Е. К. Е ответник е Б. В. К., Егн, адрес б предявени са искове по чл....
2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов №66 icon2700 Благоевград, ул."Иван Михайлов" №66
Дисциплината „Оптически комуникации и предаване на данни” запознава студентите с основните компоненти и процеси за изграждането и...
2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов №66 icon2700 Благоевград, ул. Иван Михайлов, 66 Tel. + 359 /73/ 8855 01, Fax: + 359 /73/ 8855 16
Студентите, завършили бакалавърски програми в така посочените направления имат правото по свой избор да запишат учебен план на три...
2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов №66 iconИван Михайлов Радко: Аз съм българин от Македония
...
2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов №66 iconДо Областен управител на Благоевград Адрес: пл. "Г. Измирлиев" №9 2700 Благоевград, Копие
Община Благоевград и/или юридически лица с нейно участие в държавен поземлен имот №000951, в земл на с. Бистрица, общ. Благоевград,...
2700 Благоевград, ул. „Иван Михайлов №66 iconBg-благоевград: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Многопрофилна болница за активно лечение -благоевград" ад, ул. "Славянска" №60, За: Биляна Митева юрисконсулт, р българия 2700, Благоевград,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом