Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки
ИмеКонспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер39.83 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/93395/715012/version/1/file/09-BD.doc

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛ. ОХРОДСКИ”

ФАКУЛТЕТ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

КОНСПЕКТ


за конкурсен изпит за докторанти

по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки

(Информатика - Бази от данни)


I. МОДЕЛ НА ДАННИ СЪЩНОСТ  ВРЪЗКИ

 1. Основни елементи на модела същност  връзки. Множества същности. Атрибути. Връзки. Диаграми същност  връзки. Екземпляри на диаграма същност  връзки. Видове бинарни връзки. Небинарни връзки. Роли при връзките. Атрибути на връзките. Преобразуване на небинарните връзки в бинарни. Подкласове в модела същност  връзки.

 2. Принципи на проектиране. Съответствие. Избягване на излишествата. Простота. Избор на точните връзки. Избор на точните елементи.

 3. Моделиране на ограниченията. Класификация на ограниченията. Ключовете в модела същност  връзки. Представяне на ключовете в модела същност  връзки. Ограничения на единствената стойност. Референтна цялостност. Представяне на референтната цялостност в дисграмите същност  връзки. Други видове ограничения.

 4. Слаби множества същности. Причини за наличието на слаби множества същности. Изисквания към слабите множества същности. Нотация на слабите множества същности.

II. РЕЛАЦИОНЕН МОДЕЛ НА ДАННИ

 1. Основни понятия в релационния модел. Атрибути. Схеми. Кортежи. Домени. Еквивалентни представяния на релация. Екземпляри на релация.

 2. Преобразуване на диаграмите същност  връзки в релационни проекти. Преобразуване на множествата същности в релации. Преобразуване на връзките в релации. Комбиниране на релации. Преобразуване на слабите множества същности.

 3. Преобразуване на йерархия от подкласове в релации. Подход същност  връзки. Обектно  ориентиран подход. Използване на нулевите стойности за комбиниране на релациите. Сравнение на подходите.

 4. Функционална зависимост. Определение за функционална зависимост. Ключове на релациите. Суперключове. Откриване на ключовете в релациите.

 5. Правила за функционалните зависимости. Правило за разделяне/комбиниране. Тривиални функционални зависимости. Пресмятане покритието на атрибути. Коректност на алгоритъма за покритията. Правила на транситивността. Покриващи множества на функционалните зависимости. Проектиране на функционалните зависимости.

 6. Проектиране схемите на релационните бази от данни. Аномалии. Декомпозиция на релация. Нормална форма на Бойс-Код. Декомпозоция в нормална форма на Бойс-код. Възстановяване на информацията след декомпозицията. Трета нормална форма.

 7. Многозначни зависимости. Независимост на атрибут и следващото от това излищество. Определение за многозначна зависимост. Причини за многозначните зависимости. Четвърта нормална форма. Декомпозиция в четвъртата нормална форма. Връзка между нормалните форми.

III. ДРУГИ МОДЕЛИ НА ДАННИ

 1. Обзор на обектно  ориентираните концепции. Системата за типизация. Класове и обекти. Идентификация на обектите. Методи. Йерархия от класове.

 2. Увод в ODL. Обектно  ориентирано проектиране. Декрарации на класове. Атрибутите в ODL. Връзките в ODL. Инверсни връзки. Множественост на връзките. Методите в ODL. Типовете в ODL.

 3. Допълнителни концепции в ODL. Небинарните връзки в ODL. Подкласовете в ODL. Множественото наследяване в ODL. Разширения. Деклариране на ключове в ODL.

 4. Преобразуване на ODL проектите в релационни проекти. Преобразуване на ODL атрибутите в релационни атрибути. Неатомарните атрибути в класовете. Представяне на множествените атрибути. Представяне на типове конструирани с другите конструктури. Представяне на ODL връзките. Какво да се прави, когато няма ключ?

IV. РЕЛАЦИОННА АЛГЕБРА

 1. Алгебра на релационните операции. Основи на релационната алгебра. Множествени операции върху релациите. Проекция. Селекция. Декартово произведение. Естествено съединение. съединения. Комбиниране на операции за формиране на заявки. Преименование. Зависими и независими операции. Линейна нотация на алгебричните изрази.

 2. Релационни операции върху мултимножества. Защо са необходими мултимножествата? Обединение, сечение и разлика при мултимножествата. Проекция върху мултимножества. Декартово произведение върху мултимножества. Съединенията при мултимножествата.

 3. Допълнителни операции в релационната алгебра. Премахване на дубликати. Агрегатни операции. Групиране. Оператор за групиране. Разширяване на оператора за проекция. Оператор за сортиране. Външни съединения.

 4. Ограничения върху релациите. Релационната алгебра като език за ограниченията. Ограниченията за референтна цялост. Други видове ограничения.

V. ЕЗИК ЗА МАНИПУЛАЦИЯ И ДЕФИНИЦИЯ НА ДАННИ SQL

 1. Прости заявки с SQL. Заявки върху повече от една релация. Подзаявки. Операции върху цяла релация. Модификация на базата от данни. Дефиниране на релационната схема в SQL. Дефиниция на вюта.

 2. Ограничения и тригери. Ключове и външни ключове. Ограничения върху атрибути и кортежи. Изменения на ограниченията. Ограничения и тригери на ниво схема.

ПРИМЕРНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Hector Garcia-Molina, Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom, Database Systems: The Complete Book, Prentice Hall, 2003.

 2. Дейт К. Введение в системы баз данных. Наука, Москва, 1980.

 3. Мартин Дж. Организация баз данных в вычислительных системах. Мир, Москва, 1980.

 4. Мейер Д. Теория релационных баз данных. Мир, Москва, 1987.

 5. Цикритзитис Д., Ф. Лоховски. Моделы данных. Финансы и статистика, Москва, 1985.доц. д-р Вл. Димитров

Свързани:

Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки
Компютърни архитектури с паралелна и разпределена обработка – класове, компоненти, метрика, системи
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconKoнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика – Интелигентни системи)
Компютърни архитектури. Основни принципи. Организация на централен процесор. Оперативна и дискова памет. Йерархия. Организация. [,...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconKoнспект за кандидат-докторантски изпит по професионално направление Информатика и компютърни науки (Информатика Изкуствен интелект)
Компютърни архитектури. Основни принципи. Организация на централен процесор. Оперативна и дискова памет. Йерархия. Организация. [,...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconСофийски университет "СВ. Климент охридски" факултет по математика и информатика конспект за конкурсен изпит за докторанти по специалност "Информатика"
Компютърни архитектури. Структура на централен процесор – блокове и конвейерна обработка, инструкции. Структура и йерархия на паметта....
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconКонспект за конкурсен изпит за асистенти или докторанти по професионално направление 5 Математика (Диференциални уравнения)
Теорема за съществуване и единственост за нормални системи. Зависимост от начални данни и параметри
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Биомедицинска информатика
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconПрограма за конкурсен изпит за докторанти по 4
За конкурсен изпит за докторанти по 3 Биологически науки (молекулярна биология- биологични мембрани)
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconКонспект за докторантски конкурсен изпит в
Професионално направление: „Обществени комуникации и информационни науки“ по научната специалност „Организация и управление извън...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconКонспект за конкурсен изпит за докторанти по научната специалност 01. 01. 12 „Информатика (Вградени системи) Вградени автономни системи
Автономни компютърни архитектури: обща архитектура, процесори, памети и запаметяващи устройства, паралелни и серийни комуникационни...
Конспект за конкурсен изпит за докторанти по професионално направление Информатика и компютърни науки iconПрограм а за конкурсен изпит за докторанти по Информатика, Направление: Телекомуникации
На писмения изпит се дават два въпроса, един от общата и един от специализираната част на конспекта. Устният изпит е събеседване...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом