От заседание, проведено на 15. 12. 2010 г по точка
ИмеОт заседание, проведено на 15. 12. 2010 г по точка
страница1/17
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер2.02 Mb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.vlastta.com/admin/pics/kratyk protokol 29.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
№ 29


от заседание, проведено на 15.12.2010 г.
по точка  първа от дневния ред

 

                  ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.

Николай ДЖАГАРОВ
Уважаеми г-н зам. кмет, уважаеми г-н председател, драги колеги. Позволете ми да прочета питане на група общински съветници заведено на 06.12.2010 г. под № РД 10-9100(1615)/06.12.2010 г. Уважаеми г-н Йорданов.
В периода 11-15.11.2010 г. в гр. Варна, на булевард "Владислав Варненчик"в участъка от "Елпром" към Аерогара Варна ...

Николай АПОСТОЛОВ
Колеги, запазете тишина да се чува питането на общинския съветник.

Николай ДЖАГАРОВ
... е извършена реконструкция на уличното осветление, чрез подмяна на съществуващите уличните осветители със светодиодни (LED) такива, в голямо количество - над 180 броя. 
На Двадесет и четвъртото заседание на Общински съвет Варна беше взето решене № 2406-10-1, с което се възлага на Кмета на община Варна да назначи експертна комисия с участието на служители от общинската администрация и представители на Общински съвет Варна, която да проучи, да систематизира, анализира и даде становище относно необходимостта и начина за обновление на уличното и парково осветление на Община Варна. Към настоящия момент такова становище няма. 
Във връзка с това Ви питаме: 
1. По    силата    на    какво    решение    е    извършена    тази
едромащабна и очевидно много скъпа реконструкция, след като все
още    няма    становище    относно    необходимостта    и    начина   за
обновление на уличното и парковото осветление на Община Варна?
2. Спазени ли са законовите процедури, необходими в подобни
случаи?
3. Налична ли е проектна документация, съобразена със стандартизационните документи за улично осветление?
4. Съгласувана ли е реконструкцията с всички заинтересовани
организации по необходимия процедурен ред, предвид на това, че
обектът е от висока категория и е част от републиканската пътна
мрежа, където основно изискване е сигурността на движението?
5. Кой е производителят на монтираните осветители и имат ли
те сертификат на Европейския съюз, разрешаващ използването им в границите на Европейския съюз?
6. Кой е доставчик на осветителите?
7. Какви са единичната цена на осветител и общият обем на инвестицията?
8. В какви договорни и финансови отношения е Община Варна с доставчика на осветителите?
9. Проведени ли са необходимите измервания на светлотехническите и енергийни показатели на реконструирания участък, с цел установяване техническа състоя   телност, съответствие с действащите стандарти и икономическа ефективност? Има ли документи за това – протоколи, експертни становища, разрешения за въвеждане в експлоатация и други? 
Благодаря за вниманието.

         Николай АПОСТОЛОВ
Благодаря на проф. Джагаров. Други питания? Д-р Митковски, заповядайте. 

Ивайло МИТКОВСКИ
Уважеми г-н зам. кмет, въпросът разбира се към кмета и надявам се, че ще отговори писмено, тъй като няма да имате възможност в момента да дадете конкретен отговор. Въпросът ми е следният. Колко от придобитите от разпоредителни сделки от Община Варна апартаменти са продадени, каква е била пазарната оценка, на която Община Варна ги е придобила и на каква стойност са продадени, като се има в предвид, че обикновената практика на общината е да ги продава на данъчна оценка плюс 20%. Предлагам да се ограничите в последния мандат, но ако се върнете и по-назад няма да ви се разсърдя. Благодаря.

         Николай АПОСТОЛОВ
Други питания колеги? Заповядайте г-н Къчев.

 

Огнян КЪЧЕВ
Уважаеми колеги, уважаеми заместник кметове. Тъй като кмета го няма, моето питане е към кмета директно, но се надявам на писмен отговор след като отсъства да ми бъде предоставено такова. Както предполагам се досещате, отново ще бъде насочено към казуса за зелената система на Община Варна. Независимо от изключително болезнения въпрос за всички варненци относно съхраняването и възпроизводството на околната среда, г-н кмета Кирил Йорданов се ограничава само в любезната размяна на кореспонденция между мен и него в продължение на повече от година. Поднесените от кмета на Община Варна публични извинения чрез заместник кмета Венелин Жечев в никакъв случай нали не удовлетворява изискванията и очакванията на варненци за тази зелена система. С риск да се повторя ще ви напомня на всички, тъй като е необходимо да се натрупва хронологично събитията до момента какво се е случило: 
- още на 24.09.2009 г. внесох докладна записка до ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда” относно предприемане на действия по запазване на земните площи в гр. Варна, уважавания колега от мен и председател на комисията тогава скиптично отговори, че няма да се случи това, което го искам, но така или иначе продължихме с битката и на базата на решение по протокол № 10/13.07.2010 г. на ВрК “Опазване и възпроизводство на околната среда” и на 25-то заседание на Общински съвет Варна на 28, 29.07.2010 г. в т. 12 взе решение, с което възложи на кмета на Община Варна в срок до 01.11.2010 г. да организира съставянето и актуализирането (по чл. 63 от ЗУТ) на публичен регистър на озеленените площи, на дълготрайните декоративни дървета и на дърветата с историческо значение в Община Варна, това естествено не се случи; 
- поради последващото бездействие, повтарям на тази администрацията на Община Варна, която ръководи г-н Кирил Йорданов, последва мое питане на 26-то заседание, на следващото за това, че нищо не се предприема и се бездейства. За всеобщо учудване г-н кмета ми отговори, че има такъв регистър изготвен и изработен на зелените площи в периода 2004 – 2006 г., естествено това е абсолютно невярно, с което последваха извиненията след това; 
- с мое писмо от 24.09.2010 г. поисках да ми бъде предоставен този регистър, който кмета твърди, че е създаден. Естествено, поднесената информация е невярна и беше поднесено извинение публично с писмо от 11.10.2010 г. до мен лично, тук го прочете заместник кмета Вили Жечев. 
Обръщам се към г-н кмета на Община Варна и се учудвам на неговото търпение, някой от администрацията толкова години, добре дошъл г-н кмете, учудвам се на търпението Ви някой от администрацията толкова години да Ви заблуждава, извинявам се за така острите думи, съгласен съм с Вас, но все пак, когато имаме вменени от ЗУТ, задължения по чл. 63 от 2006 г. още и би трябвало да се предприемат действия от Вашата администрация, която да изготви, създаде и актуализира ежегодно този публичен регистър на озеленените площи. Това нещо е с бр. 65 на Държавен вестник от 2004 г. вменено, като Ваше задължение. Би трябвало да е създадена до сега или дирекция “Екология и озеленяване” или поне отдел “Озеленяване”, а не само отделни старши експерти по озеленяване, епизодично да се грижат и бих казал хаотично да се извършва и санитарна реч, и резитба и т.н. Всички знаем какво е състоянието в последните години на зелената система. По моя информация след проведена среща на Обществения съвет към район Приморски от което възникна тази инициатива за създаване на такъв регистър, със зам. кмета архитект Вили Жечев се е стигнало до обещанието, че ще се изготви оферта за технико-икономическо задание от ландшафтна фирма, без да споменавам името на фирмата, като без да се ангажира общината по ЗОП, т.е. до 15 000 лв. да имате прави Вие да възложите това нещо да се случи още тази година. И сега Ви питам, г-н кмете, защо още не е издадена тази заповед за такова технико-икономическо задание за изготвяне на този регистър на озеленените площи. След като 6 години не Ви стигат, аз Ви предлагам, най-учтиво Ви моля даже, до края на работното време на настоящата сесия, днес или утре, ако продължи сесията, да изготвите такава заповед за технико-икономическо задание. На базата, на което ще имаме основание и Вие ще имате основание да заложим средствата, които обещахте от тази трибуна за бюджет 2011 г., да се заложат средства за подготовката на такъв регистър. Пак по мои сведения и информация, подготовката на такъв регистър ще отнеме около 500 хил. лв. Благодаря за вниманието. Очаквам, че ще откликнете на очакването на варненци да се създаде такъв регистър и да се спре това безразборно застрояване върху озеленените площи. Благодаря Ви.

         Николай АПОСТОЛОВ
Благодаря на доц. Къчев. Други питания колеги? Не виждам други питания. В залата е г-н кмета Кирил Йорданов. Давам думата на г-н кмета за отговор. Заповядайте.

Кирил ЙОРДАНОВ
Уважаеми г-н председател на Общинския съвет, уважаеми общински съветници, дами и господа. Разбрах, че по единия от зададените въпроси за сключените сделки, г-жа Трендафилова ще изготви подробен писмен отговор, тъй като не е възможно в този момент да се направи подробен, изчерпателен отчет на всички тези сделки, сключени през годината. Ще имате този писмен отговор. 
Ще има Варна регистър. Нова година, нов късмет, нов бюджет, нови изпълнени задачи, нови хоризонти. Няма никакъв спор. Репликирам последната Ви констатация за безразборно застрояване на зелените площи. Такова нещо, малко пресилено е да се направи този извод, съгласете се. Инциденти, нарушители е имало и ще има. Друг е въпросът, че им е отнета възможността това да бъде правило. ... ето го, ще го получите, но някои акценти от този отговор трябва да прозвучат и за благодарната телевизионна аудитория, благодарна казвам, защото тя следи, а който следи нашите сесии това е традиция за него, това е правило. И с цел да уважа и присъстващите в залата, но и като акт на внимание към зрителите, които следят нашите сесии ще прочета акцентите. Във всички онези аспекти, обобщавам в самото начало, на въпросите, които съдържат тревога, отговарям няма основание за такава. Някъде във въпросите е споменато скъпо струваща, много скъпо струваща, 9 464 лв. струва цялата операция, 9464 лв. и това е сумата, за която са подменени старите с новите осветителни тела. Отговарят ли на европейските сертификати, категорично да. Причината, 10 г. е вече това осветление, което беше там, едно на ръка, зачестилите сигнали на граждани за неизправност в осветлението. Тук отварям скоба да припомня, че то не съществуваше. Туристите, които кацаха на летище Варна потъваха в един тъмен ръкав, някъде да се просветли тук таме по дължината на цялото трасе до Златни пясъци, спомняте си преди 10 г. възстановихме това осветление. Но минало времето. Договор не е необходим. В рамките на договора с фирмата изпълнител, която поддържа осветлението в този участък на града. Съгласувана ли е реконструкцията с всички заинтересовани организации по необходимия процедурен ред? Няма реконструкция, има подмяна. Спазени ли са законовите процедури необходими в подобни случаи? Възлагането се извърши пак повтарям, въз основа на действащият между нас и фирмата изпълнител договор. Налична ли е проектна документация съобразена със стандартизационните документи за улично осветление? Има подмяна, не е нито ремонт, нито реконструкция, такава е необходима, когато се изгражда на ново осветление. Подмяна на стари с нови осветителни тела. Кой е производителят на монтираните осветители? Имат ли сертификат? Отговорих на втората част на въпроса. Да, имат, производител е японската фирма “Шарп”. Осветителните тела са със сертификат за качество и сертификат за съответствие разрешаващ използването им в границите на Европейския съюз. Кой е доставчик на осветителите, какво са единичните цени на осветител и общият обем на инвестицията? Казах, 9464 лв. от наша страна. Доставчик е фирма “Интерсервиз Узунови”. В момента на различни по клас улици, другата цел на подмяната е по-добро осветление и намаляване на средствата за заплащане на електрическата енергия., т.е. спестяване на ел. енергия. В момента на различни по клас улици сме монтирали пробни такива осветители, доставени от няколко фирми. Такива има на кръстовището на бул. “Цар Освободител” и бул. “Осми приморски полк”, пред хотел “Димят”, на Аспарухов мост, на кръстовището на ул. “Адмирал Иван Въриклечков” и “Княз Борис I”. Бяха проведени много срещи, на които присъстваха и общински съветници с представители на японската фирма “Шарп”, приехме пробно тяхното предложение да бъдат подменени осветителните тела в този участък с техни светодиодни, отговарящи на изискванията за висока степен сертификати и техническа състоятелност с действащи европейски стандарти, като се засече разхода за доказване на тяхната икономичност и целесъобразност. Нямаме финансови задължения към доставчика, но при доказване на тяхната икономичност и ефективност отговарящи на съответните изисквания и стандарти, съгласно законовите разпоредби, закона за обществените поръчки и други действащи документи ще бъдат предприети мерки за подмяна на осветителните тела на някои от основните булеварди и Аспарухов мост със светодиодни. При положение, че след съответните замервания се докаже тяхната енергийна ефективност. Знаете, подписали сме европейското споразумение на стотици европейски градове от градове членки, от държави членки на Европейския съюз, имаме такова задължение, което трябва да бъде приключено до 2021 г., на лице са и възможности да бъдат ползвани фондовете за тази цел. Това е отговора на кратко прочетен, иначе той е разгърнат подробно, писмено и ще ви бъде връчен още днес. Успешна работа.

         Николай АПОСТОЛОВ
Благодаря на г-н кмета. Г-н Джагаров, някакво уточняващо питане. Заповядайте.

Николай ДЖАГАРОВ
Не, вижте. Почти с всички мотиви, които г-н Йорданов прочете аз имам контра аргументи, но аз предполагам, че това му е написано и го подвеждат, но бих искал да кажа, че все пак Общинския съвет се произнесе по това нещо. Има си решение на Общинския съвет. Г-н Узунов си предложи въвеждането на едни такива осветители, комисията по “Конфликт на интереси” разкри, че г-н Узунов е в конфликт на интереси, сега ни казват, че отношението на Община Варна е само с поддържащата фирма. Всички разбира ме за какво става въпрос. Само че на три въпроса не се отговори и няма как да бъде отговорено и аз искам да ги задам още веднъж. Първо, говори се за икономическа ефективност. Никъде не се казва, сега се каза, че само 9000 лв. са само за подмяната на тези осветители, но никъде не се казва колко струва един осветител “LED”, който е към 2000 лв., така г-н Узунов искаше да вземе един озветител. Във Варна има над 30 000 улични осветления, всеки един може да си направи сметка колко би струвало на Община Варна подмяната с такива осветители, а това, че той казва, че ще се икономиса от електрическа енергия е пълна лъжа. Заявявам го, може пак да проверите, но е доказано, че светлоотдаването, т.е. количество светлина на “LED” осветителите е по-ниско от тези натриеви, които в момента са на улиците на Варна. второ, г-н Йорданов, даже подмяната на старите живачни осветители с натриеви осветители също стана с проект възложен от Община Варна, лично от Вас, т.е. от Общински съвет и Вие сключихте договор, който беше разработен. Т.е. това не е просто сменяне на крушка в къщи. Това е от значение, което има влияние, както на хората, така и на движението, така и на безопасността на движението. Нещо друго ще Ви кажа. Ние сме предприели измервания и това, което се твърди от г-н Узунов е пълна лъжа, тъй като осветеността, показателите на осветеност на този участък от пътя са паднали няколко пъти в сравнение с натриевите. Какво да говорим за икономическата ефективност.? Така че Вие сега по този начин криейки се зад тази фирма, която е по поддържането, с която община Варна има сключен договор, не можете да си представите каква отговорност Вие предприемате, тъй като мисля, а пък между впрочем трябва да Ви кажа, че когато се събра тази комисия, която обсъждаше при обсъждането на бюджет 2010 г., разгледа предложението на г-н Узунов и беше предложен състав на такава комисия. Аз поканих всички членове на тази комисия във Варна, в “Жулю Кюри” в юни месец бе проведен редовното заседание на научната конференция по осветление, т.е. най-големите специалисти в България и там след дебати, който иска може да се запознае и в медиите беше отразено, беше оценена качеството на електрическата енергия, т.е. всички тези параметри, за които ние си говорим. Т.е. това са го оценили не г-н Узунов, не продавача, който твърди такива работи, а са го оценили специалистите. И накрая бих завършил с един въпрос, който аз го зададох февруари месец на г-н Узунов, тъй като той казва “Това е за първо път в Европа”. Аз му зададох един прост въпрос, ако това е действително така ефективно и така добро, защо нито една държава още не го е въвела? Т.е. може би това е бъдещето, но в момента техническите показатели на тези осветители и тяхната висока цена спират тяхното внедряване за улично осветление. Благодаря ви.

         Николай АПОСТОЛОВ
Благодаря на проф. Джагаров. Кмета за отговор поиска думата.

Кирил ЙОРДАНОВ
Съжалявам, че ще загубим доста време в бих казал излишни приказки. Контра въпрос. На кои Ваши въпроси не отговорих? Прозвучаха ли три въпроса, на които аз не съм отговорил във Вашето изказване пост фактум? Аз не ги чух? Ако някой в залата е в по-изострен слух и по-остро логическо мислене да стане и да формулира трите нови въпроси, които би трябвало, според твърденията на проф. Джагаров, да са прозвучали в неговото изказване. Кои са те? Та аз да не съм им дал отговор. На всеки писмено поставен въпрос ви давам отговор. Ако са прозвучали нови три въпроса според вашето твърдение станете и отново, моля Ви, ги формулирайте, за да ми стане ясно. За какво заблуждение говорим? Кой кого заблуждава? По-скоро Вие, ако ще ползваме тази терминология. Ако тя Ви е по-удобна. Защото Вие говорите за цена на осветително тяло, така като че ли то вече е платено и са подменени 30 000 осветителни тела в града. Няма такова нещо. Нали си давате сметка, че няма такова плащане. А ако се стигне при доказана, тъй като Вие не можете да докажете обратното, както и аз не мога да докажа, че ще докажат своята ефективност, така както аз завърших своето изложение, ако тя се докаже то тогава при спазване на закона за обществените поръчки ще бъдат доставени съответните осветителни тела, но едва тогава, а не днес. И не пред микрофона. Конфликт на интереси. Имате комисия, ако Ваш колега е изпаднал в такова състояние, решето го, мотивирайте го. Това не се отнася за администрацията. Надявам се да не повдигате повече темата, за енергоспестяващи тела по начина, по който сте я повдигали до сега, като представител на технически университет и член на колектива, който го разработва вероятно по съображения, които отнасяте към г-н Узунов, конфликт на интереси. И приключвам с това, но не и диалога с Вас. Да бяхте така активен в защита интересите на Община варна в дружество, в което ни представлявате, “Ефкон”. Друга болна тема. А не сега да ни се налага със задна дата да търсим изход от създалата се ситуация, уважаеми проф. Джагаров.

         Николай АПОСТОЛОВ
Благодаря на г-н кмета. Преминаваме към ...

Николай ДЖАГАРОВ
Извинявайте, две обвинения бяха отправени към мен.

         Николай АПОСТОЛОВ
Ок. Две минути. Отговор. 

Николай ДЖАГАРОВ
Значи, г-н Йорданов. Значи, може би Вие не следите заседанията на Общинския съвет. По мое предложение комисията за “Конфликт на интереси” се занимава с това имали Джагаров конфликт на интереси по отношение на улично осветление Варна. Днес, ако останете на предпоследната точка, комисията ще се произнесе. Аз не съм член на колектива разработил автоматизираната система за управление на уличното осветление на Варна, която беше поръчана от община Варна. Второ, второ обвинение. По отношение на моето участие, като представител на Община Варна в съвместното дружество “Ефкон” – Варна, искам да докладвам на всички, тъй като отношенията с тази, това съвместно дружество, Джагаров нито е съставял договора за съвместното дружество, нито е участвал в управлението на това дружество. Джагаров е изпълнявал решенията на Общински съвет в това дружество. Трябва да Ви кажа, че до толкова представителя на Общинския съвет в това дружество беше игнориран, че даже когато се откриваше пробната експлоатация представителя на Община Варна не беше поканен на това откриване. Аз даже не съм виждал тази система, а някои други са участвали, така че тук аз не нося никаква вина и днес също има точка, с която Общинския съвет ще натовари представителя на Община Варна за участие в това общо събрание на съвместното дружество “Ефкон” – Варна. Така че аз бих желал в бъдеще изказвания, тъй като днес аз също направя, след като комисията по “Конфликт на интереси” се докладва, да се как да кажа ... Когато казваме нещо или обвиняваме някого, все пак да имаме някакви аргументи, които биха могли да бъдат доказани. Благодаря Ви.

         Николай АПОСТОЛОВ
Благодаря на проф. Джагаров. Г-н кмета за дуплика.

Кирил ЙОРДАНОВ
Усложни се и се опрости същевременно диалога помежду ни. Вие твърдите, че не до там следя заседанията на Общинския съвет и като че ли Вие не до там следите днешния диалог. Защото не “Ефкон” е в основата на нашият диалог днес. Аз много внимателно само запитах. Може би, без да Ви обвинявам. Вие почувствахте морален ангажимент да дадете обяснение, няма нищо лошо. Не съм целял това. И второ, повтарям, ако Вие колеги общински съветници решите, че може да има данни за конфликт на интереси на ваш колега, решето го, но това няма никакво отношение по това, което ви докладвах за подмяната на осветителните тела. Изпадаме в излишни и странични на основната тема дреболии бих казал, г-н Джагаров, не се чувствайте ангажиран да давате обяснения за други теми, още повече, за които не съм Ви питал. Допуска, допускам, предполагам, възможно би било, не го приемайте, като директен упрек.

         Николай АПОСТОЛОВ
Благодаря на г-н кмета. Г-н Марешки и преминаваме към точка втора.

         Веселин МАРЕШКИ
Уважаеми колеги, г-н кмете, зам. кмете, районни кметове, главният секретар, журналисти и гости. Използвам процедурата и задавам този въпрос към Вас с ясното съзнание, че това не е Ваша далавера, но просто няма процедура, по която да задам въпроса на човека, който смятам, че е замесен в тази далавера. Но така или иначе е във Ваше правомощие да решите този проблем. Проблем, който искам да Ви поставя е многократно поставян и аз очаквах, че до момента ще е решен, поне така се твърдеше в медиите. Става дума за така наречената дупка и бараките, които продължават да стоят там и до колкото си спомням беше казано, че ще ги оставим хората да си изработят лятото, което нали прие се тук, оставихме ги хората, само че започна зимата, ще дойде и другото лято и моят въпрос е конкретен. Ние ще освободим ли центъра от тези загрозяващи бараки, особено, че те в момента в голямата си част са празни и да създадем една благоприятна среда за преминаване на хората, защото там пространството на всичкото от горе е силно стеснено или това ще си остане в този вид, в който е в момента. Благодаря.

         Николай АПОСТОЛОВ
Благодаря на г-н Марешки, доц. Къчев беше последният заявил желание. Преминаваме към точка втора.

         Огнян КЪЧЕВ
Много кратък ще бъда, г-н кмете. Просто помолих преди малко, тъй като шест години не са стигнали за такава заповед за техническо задание до края на деня или утре представете я тази заповед, смятам, че не е проблем да се изготви заповед за техническо задание. Не да се гласуват пари, просто да се стартира този процес за изготвяне на публичен регистър по чл. 63 и на базата на тази заповед да ни даде възможност да планираме средства за 2011 г. в общинския бюджет за такъв голям регистър да бъде създаден. Благодаря.

         Николай АПОСТОЛОВ
Благодаря на доц. Къчев. Г-н кмета, заповядайте.

Кирил ЙОРДАНОВ
Моето предложение е да не си сядате, защото може да се наложи пак да вземете думата. Това въпрос ли беше или напомняне? Настойчив ставате Вие, така в съветите, които така ... в ангажиментите, които възлагате на администрацията. Аз не си позволявам такава настойчивост към ангажименти на Общинския съвет, които също с години чакат своето. Бих казал решение или сменяме шапките. Няма нужда от такова нещо. Казах, нова година, нов късмет, нов бюджет, нови хоризонти. 
Премахването, г-н Марешки, на бараките и обезопасяването на този централен район на нашият град, като финансово измерение не е по нашите сили. Нека да бъдем реалисти, вие знаете каква е сумата. Заедно едновременно с тяхното премахване и с обезопасяването на района, това надхвърля нашите финансови възможности. Ние започнахме тяхното премахване и точно когато се изправихме лице в лице с цифрите реших да спра тази операция. Ако сте съгласни гласуваме сумата по проект, който ще внеса, проект имам предвид за количествата средства, които ще ми бъдат необходими. Гласувайте ги, ще ги премахна, това би било логичната точка на една далавера, започнала преди много, много, много години, далеч ние преди с вас да влезем в тази зала. Нямам нищо против, това е начинът. Другият е чрез разгръщане на строителство, но не мога да кажа, в какви срокове то би могло да бъде осъществено, т.е. да бъдат подготвени строителните книжа, документи за изграждането на обекта, който е предвиден там да бъде изграден. Това е другото решение, но то ми се струва по-отдалечено във времето. Другото е това, за което ви казах. Гласуваме в новия бюджет сумата, която мога да ви внеса, като проект, след което няма  никаква пречка, ама никаква пречка, ние спечелихме делата, преминаха обжалванията и имаме законното основание да ги премахнем. Да не го сторим е това съображение.

         Николай АПОСТОЛОВ
Благодаря на г-н кмета. Отговор на г-н Марешки.

         Веселин МАРЕШКИ
Г-н кмете, благодаря Ви за отговора, така смея да Ви убедя, че нагласите сред голямата част от колеги си, че това трябва да се реши така че очакваме от Вас това решение. Аз мисля, че то ще намери подкрепа в залата. Благодаря Ви.

по точка  втора от дневния ред

                  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за избор на контрольор на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Варна” ЕООД.

                                                        Докл.:Н.Апостолов-председател ОбС

 

Общ брой присъстващи общински съветници –44 
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

 

2821-2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 144, ал. 3 от Търговския закон, Общински съвет – Варна избира за контрольор на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина I-Варна” ЕООД лицето:
- д-р Лидия Велик Маринова

/Резултат от поименно явно гласуване
за-27, против-10, въздържали се-7, отсъстват-7/

по точка  трета от дневния ред

 

ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК „Финанси и бюджет” относно:
- корекция на решение № 2012-4 на Общински съвет-Варна от Протокол № 20/17.02.2010 г. 
участие на община Варна с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Схема BG161РО001/1.4-07/2010: “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма “Регионално развитие “ 2007-2013г. 
- вземане на решение за поемане на общински дълг и упълномощаване на Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед в полза на Министерство на околната среда и водите  (договарящ орган по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.”), гарантиращо авансово плащане по проект № 58-131-82-82 “Техническа помощ за   подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” и Допълнително споразумение № 2 от 31.08.2010г.
- изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна
- отпускане на финансови средства за извършване на неотложен ремонт на покрива на сградата  и подмяна на дограмата на библиотеката на народно читалище “Цар Борис ІІІ”, ж.к. “Победа”, ул. “Анри Барбюс” № 53 - Варна
- отпускане на финансови средства за осигуряване на гориво за отопление на Културните институти на гр. Варна до края на 2010 г.
- отпускане на финансови средства за извършване на неотложен ремонт на постройката на народно читалище Димо Цонков, с. Звездица, Община Варна  
- вземане на решение относно опрощаване на публично задължение по молба Момчо Стойчев Момчев до Президента на Република България  
- актуализиране на решение №2788-9/28/10,17.11.2010г. на Общински съвет – Варна за финансиране на инвестиционни обекти с остатъка от банков заем 2009г., с облигационен заем 2010г. и получени целеви средства от МФ и трансфери от ПУДООС за капиталови разходи
- възлагане на Кмета  на Община Варна да подаде заявление до Министъра на околната среда и водите за получаване на безвъзмездно управление и ползване на минералните води от находищата по приложение № 2 към чл. 14, ал. 2 от Закона за водите, разположени на територията на Община Варна.
- даване на съгласие за участие на Община Варна в изпълнение на Проект за социално включване на Министерство на труда и социалната политика и осигуряване на  съфинансиране на “Проект за социално включване” и осигуряване на устойчивост на услугите, разкрити по Проект за социално включване в гр. Варна, чрез тяхното поддържане в продължение на 10 години след приключване на проекта.
- актуализация на бюджета на “Комплексен онкологичен център д-р Марко Марков – Варна” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания - Варна”     ЕООД
- молби от граждани и юридически лица относно освобождаване от такса битови отпадъци

                                               Докл.:д-р Я.Станев-председател ПК „ФБ”

 

Общ брой присъстващи общински съветници –37 
Общински съвет – Варна прие следните
Р Е Ш Е Н И Я :

 

2822-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Варна корегира свое решение № 2012-4 от Протокол № 20/17.02.2010 г. като средствата за  доизграждането на Системата за  обществено видеонаблюдение в град Варна в размер на 1 000 000 лв. да бъдат заложени в Бюджет 2011 г. 
Средствата да бъдат осигурени от дейност 831 „Управление, контрол и регулиране на дейностите по транспорта и пътищата”, § 43.
/Резултат от поименно явно гласуване
за-31, против-3, въздържали се-0, отсъстват-17/

 

2823-3. На основание чл.21, ал.1, т.6, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/144/29.11.10 г., Общински съвет-Варна   решава:
2823-3-1. Дава съгласие Община Варна да кандидатства с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Схема BG161РО001/1.4-07/2010: “Подкрепа за Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” в рамките на приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: “Подобряване на физическата среда и превенция на риска” на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г. 
2823-3-2. При одобрение на проекта за финансиране и подписване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., Община Варна да осигури собствен принос в размер на 5% (до 50 000 лв.) от общата стойност на проектното предложение. Средствата за обезпечаване на собствения принос да бъдат предвидени в Общинския бюджет в съответствие с времевия график за изпълнение на дейностите. 
/Резултат от поименно явно гласуване
за-34, против-3, въздържали се-0, отсъстват-14/

 

 

2824-3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и т. 10  от ЗМСМА,  във връзка с  предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-9-0400/266/09.11.2010г., Общински съвет – Варна взема решение за поемане на общински дълг и упълномощава Кмета на Община Варна да подпише Запис на заповед на Министерство на околната среда и водите  Договарящия орган по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” За стойността на авансовото плащане по чл. 2, т. 2.1-1 826 924, 00(един милион осемстотин двадесет и шест хиляди деветстотин двадесет и четири лв.) от договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 58-131-82-82 “Техническа помощ за   подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” По процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 “Техническа помощ за   подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” и Допълнително споразумение № 2 от 31.08.2010г. 
/Резултат от поименно явно гласуване
за-26, против-4, въздържали се-0, отсъстват-21/

2825-3. На  основание   чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2  от  ЗМСМА, във връзка с чл. 9 и чл. 67 от ЗМДТ във връзка с  предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД10-9302/142/29.11.2010г., Общински съвет – Варна изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Варна, както следва:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Свързани:

От заседание, проведено на 15. 12. 2010 г по точка iconЗакрито заседание точка първа
От решенията на общинския съвет – севлиево, взети в редовно заседание, проведено на 21 септември 2010 година /протокол №10
От заседание, проведено на 15. 12. 2010 г по точка iconТочка първа
От решенията на общинския съвет – севлиево, взети в редовно заседание, проведено на 21 септември 2010 година /протокол №10/ закрито...
От заседание, проведено на 15. 12. 2010 г по точка iconТочка втора
От решенията на общинския съвет – севлиево, взети в заседание, проведено на 28 април 2010 година /протокол №5
От заседание, проведено на 15. 12. 2010 г по точка iconТочка първа
От решенията на общинския съвет – севлиево, взети в заседание, проведено на 28 април 2010 година /протокол №5
От заседание, проведено на 15. 12. 2010 г по точка iconТочка първа
От решенията на общинския съвет – севлиево, взети в заседание, проведено на 28 април 2010 година /протокол №5
От заседание, проведено на 15. 12. 2010 г по точка iconТочка първа
От решенията на общинския съвет – севлиево, взети на заседание, проведено на 12 май 2010 година /протокол №6
От заседание, проведено на 15. 12. 2010 г по точка iconТочка първа
От решенията на общинския съвет – севлиево, взети в заседание, проведено на 24 март 2010 година /протокол №4
От заседание, проведено на 15. 12. 2010 г по точка iconТочка първа
От решенията на общинския съвет – севлиево, взети в заседание, проведено на 24 март 2010 година /протокол №4
От заседание, проведено на 15. 12. 2010 г по точка iconТочка първа
От решенията на общинския съвет – севлиево, взети в заседание, проведено на 24 март 2010 година /протокол №4
От заседание, проведено на 15. 12. 2010 г по точка iconТочка първа
От решенията на общинския съвет – севлиево, взети в заседание, проведено на 28 април 2010 година /протокол №5
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом