Програма за профилактика
ИмеПрограма за профилактика
страница1/19
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер2.13 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.aidsbg.info/attachment/47/Natzionalna programa 2001-2007.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


Н А Ц И О Н А Л Н А П Р О Г Р А М АЗА ПРОФИЛАКТИКА

И КОНТРОЛ НА СПИН

И ПОЛОВО ПРЕДАВАНИ

БОЛЕСТИ


(2001 -2007)


 1. Синдром на придобитата имунна недостатъчност и полово предаваните болести - общонационален

социален, медицински и икономически проблем


Понастоящем епидемията от Синдрома на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) е придобила глобален характер. От нейното начало броят на инфектираните е достигнал вече над 40 милиона души, като само през 1999 г. в света са регистрирани 5.6 милиона нови случаи при възрастни и деца. ХИВ/СПИН заедно с полово предаваните болести (ППБ) и инфекциите, предавани по кръвен път като вирусни хепатити генерират загуба на човешка дееспособност, водят до повишена инвалидизация и смъртност и оказват неблагоприятно въздействие върху финансовата и социална стабилност на индивида, семейството и обществото. Огромните щети причинени от тези заболявания в личен и обществен план налагат обществото да мобилизира всички свои усилия в борбата с тях.

Националната програма за профилактика и контрол на СПИН и ППБ за периода 2001-2007 г. в Република България е разработена в съответствие с изискванията на Световната здравна организация, като са отчетени националните особености и хода на реформата в здравеопазването. Тя се базира на разработена Национална стратегия за ХИВ/СПИН и ППБ и отчита главните фактори, определящи риска от тези болести.

Значителни са финансовите и материалните ресурси, отделяни за изследване и лечение на лицата засегнати от СПИН/ХИВ и ППБ. За лечението само на един пациент със СПИН се изразходват 30 000 лв. годишно. За лечението на заболелите от хепатит В и С в нашата страна годишно са необходими около 5 000 000 лева. Ето защо профилактиката и контрола на тези заболявания следва да бъде първостепенна задача на нашето общество.


II. Разпространение на ХИВ и ППБ у нас

В момента разпространението на ХИВ/СПИН в България е все още сравнително ограничено. До момента са открити 310 серопозитивни. Данните от последните години обаче, очертават тенденция за бързо нарастване на броя на новооткритите случаи. Докато през 1990 г. са открити три нови случая, то през настоящата година техният брой се е повишил десетократно (Фиг.1). В класацията на СЗО, България е поставена в 7-мия от 10-те района на света, подредени възходящо по степен на застрашеност в близките 10 години. Според анализа на ситуацията в настоящият момент все още е възможно пред-приемането на ефективни мерки за ограничаване на епидемията на ХИВ у нас.


От 1990 г. заболяемостта от сифилис също бележи тревожна тенденция на трайно нарастване (Фиг. 1). Докато през 1990 г. броят на новооткритите заболели от сифилис е бил 378 души (заболяемост 4.5 %ооо), то през 1999 г. са открити 2509 нови случая (заболяемост 30 %ооо). Според критериите на Световната здравна организация (СЗО) в някои райони на страната вече е достигнат прагът за появата на епидемичен взрив.

У нас заболяемостта от хепатит В и хепатит С е няколко пъти по-висока в сравнение с някои европейски страни. Високата честота на хроничните инфекции, водещи до инвалидизация и смъртност, съчетани със значителните разходи за лечение на тези заболявания, определят тяхната голямата социална и икономическа значимост.


III. Рискови фактори

Извършеният анализ на ситуацията у нас разкри следните главни детерминанти за бързото нарастване на заболяемостта от ХИВ/СПИН:

С директно влияние са следните фактори: рисково полово поведение чрез необезопасени полови контакти; високо разпространение на полово предавани болести и рискова венозна употреба на наркотици чрез използване на общи игли и спринцовки.

Към факторите с индиректно влияние се причисляват: бедността (икономическа несъстоятелност); проституция; употреба на наркотици и алкохол; ниска здравна култура; ниско общо образование за някои уязвими групи; висока мобилност. Към последните следва да се добавят и липсата на цялостна политика за ограничаване на разпространението на рисково поведение и разпространението на ХИВ/СПИН; недостатъчната ефективност на институциите, службите и услугите и кризата на социализацията.

В областта на медицината най-висок риск представляват кръвните продукти и инвазивни манипулации. Като индиректни фактори следва да се посочат: недостатъчно изградени стандарти и добри практики, липсата на достатъчни умения за диагнозата, консултирането и обслужването на лицата засегнати от ХИВ/СПИН.
IV. Рискови групи

Сред населението се очертават няколко групи, които са най-уязвими към ХИВ/СПИН и ППБ.

A. Подрастващи и млади хора. Подрастващите и младите хора се причисляват към уязвимите групи в нашето общество. Обективните анализи посочват, че при младите хора не са развити в достатъчна степен за възрастта социални и жизнено важни умения за правене на избори и поемане на отговорност в общ житейски план, в това число и по отношение на сексуалното поведение. Статистиката сочи увеличаване на рисковото поведение сред младите хора с едновременно намаляване на възрастта на участниците – непосещаване и отпадане от училище, безработица, младежка престъпност, проституция (най-вече сред 16-24 годишни), наркоманно поведение и особено инжекционна употреба на наркотици, употреба на алкохол и тютюнопушене, рисково сексуално поведение. Средната възраст за първа бременност и данните за абортите по желание са индикатори, по които България изпреварва повечето европейски страни. Значително нарастват регистрираните случаи на ППБ в това число и сифилис. Практически в повечето от регистрираните случаи на заразяване с ХИВ, това се е случило преди навършване на 24 години.

Б. Интравенозни наркомани. В България през последните години е налице постоянно нарастващ брой на интравенозни наркомани, които злоупотребяват основно с хероин. Известно е, че интравенозната употреба на наркотици е един от основните директни рискови фактори за заразяване със СПИН, но досега броят на ХИВ позитивните интравенозни наркомани у нас е сравнително малък. Специалистите са на мнение, че съществува огромен риск от рязко увеличаване на разпространението на ХИВ сред популацията от интравенозни наркомани в близкото бъдеще. Сравнително високият процент на наркомани, заразени с други кръвно-преносими болести (хепатити В и С), е тревожен индикатор за взривоопасността при тази група. Много хора от тази група проявяват и рисково сексуално поведение, което има съществено значение за разпространението на СПИН в българската популация, сред която хетеросексуалният е основен път на заразяване. В същото време, поради възможността чрез инжекционна практика бързо да се разпространи вируса в групата, е необходимо да се положат специални усилия за ранно откриване на вирусоносителите в тази популация.

В. Проституиращи жени и мъже. Проституцията в България се превръща също в сериозен фактор за разпространението на ХИВ/СПИН и ППБ. Това е нехомогенна, трудно достъпна и уязвима за риска от ХИВ/СПИН и ППБ група, от която инфекцията да се разпространи сред българската популация.

Г. Мъже, които правят секс с мъже. Исторически, за първи път СПИН беше открит в тази група. В тази общност са обособени три подгрупи - елитарна, средна - с високо ниво на смесване и "аутсайдерска" - намираща се на най-ниското стъпало в социално-икономическия живот, състояща се предимно от роми. Тази подгрупа е особено уязвима, трудно достъпна за интервенции, практикува високо рисков, често платен секс и опасността за разпространение на ХИВ/СПИН сред нея е твърде висока. Наличието на бисексуални лица в тази общност създава опасност за многопосочно разпространение на заразата.

Д. Ромска общност. Ромската общност е сред уязвимите групи, поради бързо настъпващата десоциализация в общността, социалната изолация, ниска обща и икономическа култура, висок ръст на безработица - до 90%, липса на социални умения и мотивация за социализация. които обуславят увеличаващата се проституция, употреба на наркотици, престъпност и мобилност, създаващи предпоставки за разпространение на ХИВ/СПИН и ППБ. Голяма част от ромската общност е засегната от банални ППБ, които представляват отворена врата за ХИВ/СПИН.

Е. Затворени колективи и лица лишени от свобода. Често невъзможността за хетеросексуални контакти, стресът, променената ценностна система, насилието вътре в групата, липсата на външни контакти и финансови средства водят до рисков стил на хомосексуално поведение и проституция и опасност от заразяване с ХИВ и ППБ.

V. Цел на програмата


Целта на Националната програма за профилактика и контрол на СПИН и полово предаваните болести е чрез ангажиране на политическата и изпълнителна власт да се ограничат максимално рисковите фактори, за да се преустанови настоящата тенденцията за бързото им нарастване на тази група болести.

А. Приоритетни цели

 1. Да се положат основите на устойчив процес за намаляване на факторите благоприятстващи разпространението на ХИВ/СПИН и ППБ, като се обърне главно внимание на уязвимите групи в обществото.

 2. Да се обезпечи толерантна и поддържаща социална среда и достъпно медицинско обслужване на засегнатите от ХИВ/СПИН и ППБ.

 3. Да се намали рискът от разпространение на ХИВ и другите кръвно преносими инфекции чрез въвеждане на добри практики и стандарти в медицинските дейности, които са съобразени с директивите на СЗО и Съвета на Европа (СЕ).

Б. Ръководни насоки :

 1. Промоцията и превенцията на ХИВ/СПИН и ППБ да бъдат сред основните приоритети на всички етажи на държавната, областната и общинската администрация

 2. Програмата трябва да е обезпечена с финансови и човешки ресурси.

 3. Програмата да е насочена приоритетно към най-уязвимите групи в обществото и да използва ефективни икономически и мотивационни стимули за реализиране на промяната.

 4. Да послужи като коректив на дейността на здравните, социални и други служби по посока на тяхното осъвременяване и подобряване на качеството на предлаганите услуги според потребностите на целевите групи и обществото като цяло.

 5. Да се подобри ефективно достъпа на целевите групи до мултидис-циплинарни служби и услуги, чрез изграждане на взаимосвързани “мрежи”, принадлежащи към различни ведомства и стопански сектори.

 6. С оглед гарантиране реализирането на програмата е необходимо актуализа-ция и промени в нормативните и подзаконови документи.

 7. МОН да поеме отговорността за повишаване нивото на здравното, со-циалното и сексуално образование в училищата за формиране на необ-ходимите знания и умения в тази област сред подрастващите.

 8. Обединяване на усилията на МОН, МВР, МЗ, МП, средствата за масово осведомяване за издигане ролята и значението на здравното обучение и социализация на целевите групи.
VI. Институционална рамка на програмата

Подготовката и изпълнението на национална програма от такъв мащаб изисква предварително установяването на следните задължителни принципи:

 1. Политическа воля от страна на правителството за практическото реализиране на тази програма.

 2. Консенсус между органите на държавната и местна власт, политически сили, бизнес среди и граждански организации за значението на СПИН и ППБ за съдбата на нацията , както и неотложността на мерките в тази област.

 3. Ангажиране в пряко участие на органите на изпълнителната власт, местната власт, националните и местни средства за осведомяване, неправителствени организации, здравни и лечебни заведения.

Предприемането на добре координирана всеобхватна национална кампания за профилактика на ХИВ/СПИН и полово предавани болести и въвеждане на съвременно здравно образование за придобиване на специфични умения за предпазване от тях ще доведе до подобряване на здравния статус на нацията.

Във връзка с това с Постановление на МС № 61/26.03.1996 г. ( изменено с Постановление на МС № 256/30.12.1999 г.) за създаване на Национален комитет по профилактика на Синдрома на придобитата имунна недостатъчност и полово предаваните болести бе създаден орган за координация на дейностите на държавните органи по ограничаване разпространението на СПИН и ППБ и намаляване на здравните, демографските и социално-икономическите последици за личността, семейството и обществото. Комитетът е колегиален орган, чиито членове са министрите и зам.- министрите на министерствата на Република България.

Националният комитет по СПИН и ППБ има следните основни дейности и задачи:

 1. Разработва и предлага на Министерския съвет национална политика за профилактика и ограничаване разпространението на СПИН и ППБ.

 2. Предлага на Министерския съвет национална програма за профилактика и контрол на СПИН и ППБ

 3. Координира дейностите на държавните органи за предотвратяване на заразяването със СПИН и ППБ

 4. Анализира данните за разпространението на СПИН и други ППБ, като информира МС и обществеността за съществуващите тенденции, предлага мерки за намаляване на заболяемостта, както и за последиците за здравето на нацията.

 5. Осъществява връзка и подпомага дейностите на неправителствените организации за профилактика на СПИН и ППБ.

 6. Предлага на МС становища по разработени от международни организации проекти на декларации, конвенции, споразумения и други документи за профилактика и ограничаване на СПИН и ППБ.

В комитета са включени представители на:

 • Министерство на външните работи

 • Министерство на вътрешните работи

 • Министерство на здравеопазването

 • Министерство на културата

 • Министерство на образованието и науката

 • Министерство на отбраната

 • Министерство на правосъдието

 • Министерство на транспорта и съобщенията

 • Министерство на труда и социалната политика

 • Министерство на финансите

 • Държавна агенция за младежта и спорта
VII. Изпълнители на програмата

Пряко с изпълнението на програмата ще бъдат ангажирани:

 • Лечебни и здравни заведения и Националните центрове към МЗ: Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ), Национален център по хематология и трансфузиология (НЦТХ), Национален център по наркомании, Национален център по обществено здраве (НЦОЗ), Хигиенно епидемиологичните инспекции (ХЕИ), Кожно-венерологични диспансери (КВД) и Кожно- венерологични отделения (КВО).

 • Националната здравно-осигурителна каса

 • Лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ

 • Висшите медицински институти

 • Медицински колежи

 • Средни и висши училища

 • Българския лекарски съюз

 • Съюза на стоматолозите в България

 • Национална служба за социално подпомагане и Общински служби за социално подпомагане.

 • Общинска администрация.

 • Органи на Министерството на вътрешните работи

 • Органи на Министерството на отбраната

 • Български червен кръст.

 • Неправителствени организации и фондации със здравно-социални цели.

 • Граждански сдружения

Важността на проблемите, които се решават в тази програма са от такова естество, че предполагат широка обществена ангажираност с активно участие на НСРТ медиите, национални и международни организации, синдикални организации.
VIII. Етапи за реализиране на програмата

Поради многопосочността и сложността на програмата, за нейното успешно реализиране от изключително значение са добро планиране, координиране и контрол. Във връзка с това изпълнението на задачите се предвижда да бъде в три етапа, както следва:

1. Етап на подготовка (2001-2002 г). Той има решаващо значение за правилното организиране и координиране на изпълнението на задачите. Етапът включва:

 • Сформиране на действащи структури и управление на програмата;

 • Сформиране на експертни групи от наши и чужди консултанти;

 • Изработване на критерии за оценка;

 • Изграждане на система за мониторинг на изпълнението на програмата;

 • Изграждане на система за контрол;

 • Персонифициране на изпълнителите по направления;

 • Обучение на участниците в програмата;

 • Определяне на региони, в които националната програма ще бъде основен регионален приоритет;

 • Изграждане на информационна и комуникационна система;

 • Изработване и разпространение на здравно-просветни материали;

 • Прогнозиране на ограничения и рискове за програмата;

 • Медийна и образователна кампания.

2. Етап на активно действие (2002-2006): Предвижда реализиране на целите и задачите от работния план и периодична оценка на тяхната ефективност.

Възможно е част от задачите на първия етап да преминат в етапа на активно действие, тъй като много от набелязаните елементи касаят и двата етапа. Предвижда се ежегодно актуализиране на програмата предвид динамиката на процесите, свързани с ХИВ/СПИН и ППБ.

3. Заключителен етап (2007) - В етапа се предвижда анализ на резултатите от програмата и разработване на програма за следващия период от време.

IX. План за действие

Работната програма е съставена от четири компонента :

А) Промоция на здравето
Б) Епидемиологично наблюдение и политика на тестуването;
В) Здравни и социални грижи
Г) Лечение.


А. ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО


1. Увод

Предпазването от заразяване и промоцията на здравето са в основата на профилактиката и контрола на ХИВ/СПИН и ППБ. Съвременното здравно образование залага не само на знанията, но и на обучението в социални умения - умения за вземане на решение, умения за общуване, за поемане на отговорност, за управление на риска. Ефективното изпълнение на тази програма ще доведе не само до намаляване на средствата за лечение, а и до изграждане на социална компетентност като предпоставка за личностно развитие и активно участие в социалния и икономически живот на страната. В планирането и изпълнението на задачите са включени различни институции, сектори и групи в обществото, както и неправителствени организации. Усилията са насочени както към осъществяване на бърз отговор за най-уязвимите групи в обществото така и към създаване на устойчиви фактори, водещи до намаляване на разпространението на ХИВ/СПИН и ППБ в страната.

2. Цели:

2.1. Да се подпомогне изграждането на отговорно и здравословно сексуално поведение на основата на добра осведоменост и развитие на социални и комуникативни умения за вземане на решения, поемане на отговорност и управление на риска.

2.2 Да се увеличи употребата на презервативи чрез повишаване на тяхната достъпност и намаляване на финансовите и социални бариери.

2.3. Да се намалят рисковете сред лицата, употребяващи венозно наркотици.

2.4. Да се повиши информираността и нагласите сред целевите групи за използуване на предлаганите им социални и здравни услуги.

2.5. Да се изгражда подкрепяща околна среда и условия за личностно общностно развитие на територията, на която живеят или учат целевите групи.

2.6. Да се повиши толерантността и загрижеността на обществото и институциите към уязвимите групи.

3. Задачи

3.1. Периодичен анализ на ситуацията по отношение на рисковото поведение сред целевите групи

3.1.1. Провеждане на проучвания с качествени методи за определяне на специфичните потребности на отделни уязвими групи, с оглед на адекватно провеждане на здравно-образователна дейност.

3.1.2. Провеждане на репрезентативни проучвания за рисковото поведение сред уязвими групи и за анализ на ситуацията.

3.2. Нормативно обезпечаване въвеждането на ефективни методи за промоция на здраве сред целевите групи и осигуряване на политическа подкрепа.

3.2.1. Aнализ на съществуващата нормативна база и предложение за актуализация.

3.2.2. Провеждане на консенсусни съвещания с представители на различни сектори.

3.2.3. Приемане на нови нормативни актове за въвеждане на здравно образование и развитие на житейски умения като отделен предмет в средното образование.

3.3. Въвеждане на програми за съвременно сексуално здравно образование и развитие на жизнено важни умения от 1 до 12 клас.

3.3.1.Създаване на стандарти и методология за сексуално здравно образование и развитие на жизнено важни умения.

3.3.2. Разработване на програми за сексуално здравно образование и развитие на жизнено важни умения от 1 до 12 клас.

3.3.3. Разработване на учебници и учебни помагала, съгласно програмите.

3.3.4. Апробация на учебните програми, учебници и учебни помагала.

3.3.5. Подготовка на преподаватели от университетите и центровете за следдипломна квалификация за провеждане на сексуално здравно обра-зование и развитие на жизнено важни умения

3.3.5.1. Разработване и провеждане на обучителни курсове.

3.3.5.2. Разработване на съответни обучителни материали.

3.4. Включване на общностите чрез пряка здравно-образователна и социално-психологическа работа на индивидуално и групово ниво за повишаване на информираността, позитивна промяна на нагласите и груповите норми за отговорно поведение по отношение на ХИВ/СПИН и ППБ.

3.4.1. Обучение на лидери на неформални организации сред подрастващи и младежи за работа с техните връстници по проблемите на сексуално здравно образование и превенция на ХИВ/СПИН и ППБ, нежелана бременност, срещу злоупотреба с наркотични вещества.

3.4.2. Реализиране на младежки инициативи в областта на промоция на здраве, сексуално здравно образование и превенция на ХИВ/СПИН, ППБ, семейно планиране и срещу злоупотреба с наркотични вещества, чрез финансиране на проекти на конкурсен принцип

3.4.3. Реализиране на пряка здравно-образователна и социално-психологическа работа сред уязвими общности, чрез финансиране на проекти на конкурсен принцип

3.5. Промоция на безопасно сексуално поведение и употреба на презервативи и лубриканти и повишаване на тяхната достъпност сред отделните целеви групи на програмата

3.5.1. Кампании за промоция на безопасно полово поведение, презервативи и лубриканти сред отделните целеви групи на програмата.

3.5.2. Разширяване на възможностите за продажба на предпазни средства в бензиностанции, мотели, хотели, крайпътни заведения, паркинги, обществени тоалетни, дискотеки, младежки домове, и др.

3.5.3. Безплатно предоставяне на места за поставяне на автомати за продажба на презервативи в университети, спортни комплекси, общежития, охраняеми общински площи.


3.6. Пряка здравно-образователна и социално-психологическа работа сред уязвими общности

3.6.1. Изработване на стандарти и формуляри за конкурсни проекти

3.6.2. Осъществяване на пряка здравно-образователна и социално-психологическа работа сред ромски общности чрез проекти

3.6.3. Осъществяване на пряка здравно-образователна и социално-психологическа работа сред интравенозни наркомани чрез проекти

3.6.4. Осъществяване на пряка здравно-образователна и социално-психологическа работа сред проституиращи чрез проекти.

3.7. Децентрализиране на програмата и осигуряване на развитие на местно ниво

3.7.1.Изработване на стандарти и формуляри за конкурсни проекти.

3.7.2.Осъществяване на здравно-образователни проекти от регионални структури и комитети.

3.8. Ефективно сътрудничество с медиите и повишаване на възможностите за комуникация по други канали

3.8.1. Осъществяване на сътрудничество между МЗ, НСРТ и представители на националните медии за формиране на национална политика за участие на медиите в промоцията здраве по въпросите на ХИВ/СПИН и ППБ.

3.8.2. Осъществяване на сътрудничество между МЗ, Съюза на журналистите в България и представители на националните ежедневници за формиране на национална политика за участие на медиите в промоцията здраве по въпросите на ХИВ/СПИН и ППБ.

3.8.3. Семинари със журналисти за разясняване на целите и задачите на програмата и активно медийно представяне на информация по проблемите, третирани в програмата.

3.8.4. Проучване на адекватните канали за ефективна комуникация с уязвимите групи.

3.8.5. Пресконференции и годишни награди за медии и журналисти за най-активно отразяване и интерпретиране на проблемите, залегнали в програмата .

3.8.6. Разработване и осъществяване на специфични послания за отделните уязвими групи чрез използване на адекватни канали на комуникация – билбордове, видео- и аудио клипове, плакати, брошури, стикери и др.
3.8.7. Осигуряване на безплатно време и място в електронните и печатни медии за клипове за промоция на здраве и безопасно сексуално поведение

3.8.8. Осигуряване на гореща телефонна линия по проблемите на ХИВ/СПИН, ППБ и срещу злоупотреба с наркотични вещества.

3.9. Подобряване на обществения и институционален климат по отношение на уязвимите групи.

3.9.1. Проучвания на обществените и институционални нагласи спрямо уязвимите групи чрез качествени методи на изследване – наблюдение и проучване на случаи.

3.9.2. Дискусии в публичното пространство на резултатите от проучванията чрез кръгли маси, предаване в медиите и др.

3.9.3. Издаване на съвместен бюлетин по проблема съвместно с други национални програми.

4. Стратегии за действие

4.1. Осигуряване на широко междусекторно и интердисциплинарно участие с ясно поемане на отговорности пред държавната власт и обществото.

4.2. Интервенциите се основават на солидни анализи на ситуацията и оценка на ефективността на отговора.

4.3. Прилага се прагматичния подход, като се дава приоритет на най-уязвимите групи в обществото и на най-ефективните и икономически изгодни дейности за необходимата промяна.

4.4. Интегриране на различни равнища на интервенция: индивидуално и групово; общност; служби и услуги; подкрепяща околна среда; и адекватна политика.

4.5. Интервенциите са не само в посока на информираност и умения за ползуване на предпазни средства, но и в посока на осъзнаване на риска, промяна на убежденията, груповите норми и най-вече развитие на социални и жизненоважни умения.

4.6. Общностите участват в планирането, изпълнението и оценяването на интервенциите като се разпознават и подкрепят агентите на промяна, които вече конструктивно работят в общността - НПО, религиозни организации, лидери на неформални организации.

4.7. Установяване на контакти със "скритите" популации за осъществяване на пряка "работа на място", изграждане и включване на мрежи от местни организации и служби, тъй като ефективните отговори са базирани в общността.

4.8. Изграждане на подкрепяща околна среда с условия за промяна на поведението по посока на избягване на рисковете за здравето.

4.9. Промени в законодателството с оглед на гарантиране на приложението на ефективни интервенции.

4.10. Стимулира се политика за цялостна промяна в отношенията между групите и общностите в българското общество, от една страна, и общото повишаване на здравната култура и поемане на отговорността за лично благополучие на българските граждани, от друга.

4.11. Използува се ролята и възможностите на неправителствените организации като мотивирани агенти на промяната, гъвкави структури и добър посредник между институциите и общностите за изпълнение на определената им мисия.

4.12. Училището поема своята образователна и развиваща роля по отношение на здравната и социална култура на подрастващите, като другите социализиращи институции - армията, средствата за масово осведомяване, местата за лишаване от свобода и други оказват необходимата подкрепа и надграждане.

4.13. Изграждане на механизми за обучение на кадри в различните сектори на национално, регионално и местно равнище, също така и на политическо равнище, за успешно въвеждане на добрите съвременни практики.

4.14. Въвеждане на механизми за децентрализация и поемане на отговорността на местно равнище.

5. Критерии за осъществяване и очаквани резултати

5.1. Намаляване на разпространението на рисковото полово поведение

5.2. Намаляване на разпространението на рисковите практики на венозно инжектиране на наркотици

5.3. Подобряване на използуването на здравни и социални услуги от уязвимите групи

5.4. Ограничаване на разпространението на ППБ и на ХИВ инфекцията.

5.5. Създаване на процес за намаляване на факторите, които благоприятстват разпространението на ХИВ/ППБ чрез активното участие на ведомства, организации и обществото на национално и регионално/местно ниво.

 1. Мониторинг, оценка на изпълнението и коригиране на работния план.

  1. Провеждане на проучвания за знанията, нагласите, вярванията, груповите норми и поведението по отношение на ХИВ/СПИН и ППБ сред целевите групи чрез качествени методи за изследване.

  2. Провеждане на представителни за страната и за отделни региони проучвания за установяване на размера на рисковите фактори и поведения чрез количествени методи за изследване.

6.3. Използуване на експертни оценки за ефективността на дейностите в различни направления

6.4. Проучване на обращаемостта на целевите групи към здравни и други налични грижи и услуги.

6.5. Наличие на адекватна нормативна база за ефективни дейности за промоция на здраве.

  1. Проучвания на мнението на целевите групи за изпълнението на дейностите по програмата

  2. Оценка на ефективността на извършените дейности и внасяне на необходимите корекции в работния план.


7. Срок за изпълнение 2001-2007 година


8. Заключение

Ефектът от успешното изпълнение на поставените задачи ще бъде във въвеждането на съвременни добри практики за промоция на здраве, повишаване на качеството на живот и ограничаването на ХИВ/СПИН и ППБ в страната.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Свързани:

Програма за профилактика iconНационална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0-18 годишна възраст
Николай Шарков, и приета от Комисията по здравеопазане към Четиридесетото народно събрание Национална програма за профилактика на...
Програма за профилактика iconРепубликабългари я
Националната програма за профилактика на наследствените болести, предразположения и вродените аномалии 2000-2005 г
Програма за профилактика iconПрограма Стоп на годините
Предлагаме програми за профилактика и рехабилитация в Медицински център „Сирона Велинград
Програма за профилактика iconНа 01. 11. 2012г, в гр. Плевен се състоя първата среща по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

Програма за профилактика iconПокан а уважаеми колега
Ви канят да вземете участие в среща за разясняване на дейностите по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната...
Програма за профилактика iconИнформационна кампания на рзи-софийска област
Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012-2016 г
Програма за профилактика iconПрограма "детско здравеопазване", лекаря специалист по "
Дейности на лекаря специалист по “детски болести” по програма “детско здравеопазване”, лекаря специалист по “акушерство и гинекология”...
Програма за профилактика iconНационална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Р. България 2012 2016 г., приета от Министерски съвет с Протокол №29 / 25 юли 2012 г
Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Р. България 2012 – 2016 г., приета от Министерски съвет...
Програма за профилактика iconПрограма за профилактика на оралните заболявания
Стремежът на България като част от това общество налага анализите, основните насоки и решенията да бъдат в съответствие с принципите...
Програма за профилактика iconПрограма за първична профилактика на рака на маточната шийка
График за провеждане на срещи по Програмата за област Враца- за общопрактикуващите лекари, педиатри, акушер-гинеколози, онкогинеколози...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом