Република българия сметнапалат а докла д
ИмеРепублика българия сметнапалат а докла д
Дата на преобразуване06.10.2012
Размер47.05 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.bulnao.government.bg/files/_bg/UNSS_internet.doc

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


С М Е Т Н А П А Л А Т А


Д О К Л А Дза резултатите от извършения одит в
Университета за национално и световно стопанство
На основание Заповед № П-165 от 03.10.2002 г. на председателя на Сметната палата е извършен одит на финансовото управление на имуществото в Университета за национално и световно стопанство, за периода от
01.01.2002 г. до 30.09.2002 г.

Одитът е извършен на основание чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за Сметната палата и програмата за одитната дейност на Сметната палата за 2002 г. от одитен екип от отделение V “Финансов одит”.Цел на одита

Да се извърши проверка и оценка на системата за финансово управление и контрол и на управленските решения във връзка с организацията, планирането, управлението, отчитането и контрола на имуществото в университета и поделенията му.


Анализ на резултатите от извършения одит и някои основни изводи

Ръководството на университета е предприело необходимите мерки и са отстранени констатираните нарушения от Сметната палата, както и нарушенията, установени от други контролни органи.

В университета е изградена и функционира система за финансово управление и контрол в съответствие с чл. 19, ал. 1 и ал. 3 от Закона за държавен вътрешен финансов контрол. Прилагането на системата създава възможности за ефективно постигане на целите на университета и поделенията му, осигурява съответствие на дейността им със законодателната и вътрешната нормативна база, както и предпоставки за опазване на техните активи. Чрез предварителния контрол се предотвратяват нарушения и грешки в дейността на висшето училище, осигурява се достоверност и опазване на счетоводната информация, както и на наличните активи.

Съгласно чл. 12 от Закона за счетоводството и Раздел ІІІ от Правилника за документооборота на счетоводните документи във висшето училище и неговите поделения е утвърдена формата на счетоводство, която осигурява синхронизирано осъществяване на хронологичното, аналитичното и синтетичното счетоводно отчитане.

За функционирането на финансово-счетоводната дейност се използват отделни програмни продукти. Няма изградена единна интегрирана информационна система за финансова, счетоводна и административна информация. Създадена е необходимата организация за техническата поддръжка на мрежата, сървърите и компютрите. В резултат на автоматизираната обработка на счетоводната информация са осигурени пълен обхват на счетоводните операции и получаването на всички необходими отчетни показатели.

При одита са установени грешки и нередности по счетоводното отчитане на книгите в библиотеките и компютрите, като не са спазени изискванията на Сметкоплана на бюджетните предприятия и Индивидуалния сметкоплан на университета. Неправилно се отчита сградата на филиала “Икономика и управление” в структурата на УНСС –
гр. Хасково, по задбалансови сметки вместо в съответната счетоводна сметка за сгради. Предприети са мерки за отстраняване на тези пропуски в университета и поделенията.

Университетът управлява и стопанисва земи на територията на гр. София, за които няма документи за собственост. Тези земи са придобити до 1996 г. с решения на поземлени комисии и заповеди на Министерството на земеделието и горите.

За сградния фонд на университета има издадени актове за собственост и други документи, но те са преди влизането в сила на Закона за държавната собственост. За учебната сграда – стар корпус, няма акт за собственост, за което са предприети действия в съответствие с разпоредбите на параграф 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

През одитирания период е придобит нов недвижим имот - сграда (Учебно–оздравителната база в с. Равда), изградена със собствени средства, за която е издаден нотариален акт и са предприети действия за издаването на акт за частна държавна собственост. Установено е, че сградата е въведена в експлоатация и е осчетоводена. Предстоящо е приемането на проект за развитие на базата за нейното целогодишно използване и механизъм за финансирането й.

Предоставеното и придобитото имущество на университета и поделенията се използва за провеждането на учебна, научноизследователска и административна дейност, за социално–битово обслужване на студенти, преподаватели, докторанти и служители. Подписани са три договора с фирма “ОГ – КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ” АД, за временно и възмездно ползване под наем на имот, намиращ се в Университетския спортен център – зала “Икономист”, с цел използването му за автомобилен салон, и с фирма “АКСАКОМ” ООД за ползване на две помещения – за склад за прежди и за офис. Нарушени са разпоредбите на чл. 16, ал. 2 от Закона за държавната собственост, за използване на отдаваните имоти – публична държавна собственост, по предназначение.

След изтичане на тригодишния срок на действие на 32% от договорите за отдаване на недвижими имоти под наем, с анекси е продължаван техният срок по решение на ректорския съвет, без да е проведен отново търг или конкурс, по реда, предвиден в Закона за държавната собственост.

В противоречие със Закона за държавната собственост, на 01.01.2000 г. между УНСС и “ИНФОКОМ ИНЖЕНЕРИНГ 97” ООД е сключен договор за научно-техническо сътрудничество за пет вместо за три години.

Към 30.09.2002 г. общият размер на неиздължените суми за наеми и консумативи възлиза на 77 909 лв., от които с най–големи задължения са фирмите “Кембо Трейд” ООД и “Лъч – 96” ЕООД. Периодично с решения на ректорския съвет са предприемани мерки за събиране на дължимите суми.

Недвижимото имущество – публична държавна собственост, не е застраховано в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 1 от Закона за държавна собственост и по бюджета на университета за 2002 г. не са предвидени средства за това.

Състоянието на техническите средства за обучение и на сградния фонд не е добро. Голяма част от студентските общежития са строени в периода 1971 г. – 1976 г. и не са им правени основни ремонти поради неосигуряване на достатъчно субсидия чрез бюджета на Министерството на образованието и науката.


От извършения одит се налагат следните изводи:

  • Системата за финансово управление и контрол е изградена и функционира в съответствие с действащите нормативни актове.

  • Счетоводната система е организирана и съобразена с изискванията на Закона за счетоводството, Националните счетоводни стандарти, Сметкоплана на бюджетните предприятия и съответните указания на Министерството на финансите.

  • Определени и предварително оповестени са правила и процедури за действие на системата за финансово управление и контрол на всички равнища на управление.

  • Специфичните за университета вътрешни подзаконови актове създават условия за вярно и честно представяне на имущественото му състояние.За подобряване на управлението на бюджетните и другите публични средства и дейности, свързани с имуществото, са дадени препоръки на ректора на университета.

Доклад за резултатите от извършения одит е изпратен на министъра на образованието и науката в качеството му на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити.


Свързани:

Република българия сметнапалат а докла д iconРепублика българия сметнапалат а докла д
Закона за Държавния бюджет на Република България за 2005 г на юридическите лица с нестопанска цел
Република българия сметнапалат а докла д iconРепублика българия сметнапалат а докла д
Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието за периода от 07. 2004 г до 31. 12. 2006 г
Република българия сметнапалат а докла д iconРепублика българия сметнапалат а докла д
Настоящият доклад е издаден с Разпореждане №135 от 09. 06. 2011 г на председателя на Сметната палата и е окончателен
Република българия сметнапалат а докла д iconРепублика българия сметнапалат а докла д за резултатите от проверка за изпълнението на препоръките по одитен доклад
Агенцията за държавна финансова инспекция за периода от 01. 01. 2007 г до 31. 12. 2009 г
Република българия сметнапалат а докла д iconРепублика българия сметнапалат а докла д
Функция “Образование”, насочена към повишаване качеството на висшето образование и обучение” за периода 2003 г. 2004 г
Република българия сметнапалат а докла д iconРепублика българия сметнапалат а докла д
Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, областите и общините по актуване и изграждане...
Република българия сметнапалат а докла д iconРепублика българия сметнапалат а докла д
В настоящия доклад са отразени резултатите от извършения одит на финансовото управление на бюджета, извънбюджетните сметки и имуществото...
Република българия сметнапалат а докла д iconРепублика българия сметнапалат а докла д
В настоящия доклад са отразени резултатите от извършената проверка на Военномедицинската академия (вма) към Министерството на отбраната...
Република българия сметнапалат а докла д iconРепублика българия сметнапалат а докла д
Одитът на финансовото управление на предоставената субсидия на Българския червен кръст (бчк) за периода от 01. 01. 2003 г до 31....
Република българия сметнапалат а докла д iconРепублика българия сметнапалат а докла д
Одитът на финансовото управление на предоставената субсидия на Съюза на глухите в България за периода от 01. 01. 2003 г до 30. 06....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом