Догово р днес год в гр. София, между: агенция за ядрено регулиране
ИмеДогово р днес год в гр. София, между: агенция за ядрено регулиране
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер58.49 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bnsa.bas.bg/bg/procurement/dogovor-proekt.doc
Приложение №3


Д О Г О В О Р


Днес…….. 2012 год. в гр. София, между:


АГЕНЦИЯ ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Шипченски проход” № 69, БУЛСТАТ: 000 697 567, представлявана от д-р Сергей Кирилов Цочев – Председател и Светломира Георгиева Харизанова - Главен счетоводител, от една страна, за краткост наричана "ВЪЗЛОЖИТЕЛ"

и

………………………………………, със седалище и адрес на управление: ............................................................, ЕИК............................................., представлявано от ............................................................................................ от друга страна, за краткост наричано “ИЗПЪЛНИТЕЛ”


и на основание чл.101е от ЗОП, се сключи настоящия договор за следното


I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА


Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осигурява самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Агенцията за ядрено регулиране, съгласно Техническо задание (Приложение 1) и одобрената оферта, неразделна част от настоящия договор.

(2) Място на изпълнение на поръчката: Агенция за ядрено регулиране, гр. София, бул.”Шипченски проход” № 69.

(3) Настоящият договор се сключва за срок от 1 (една) година, считано от датата на подписването му от двете страни.


II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ


Чл. 2. (1) Цената на доставените самолетни билети се формира на база най-ниски цени на авиокомпаниите, към датата на заявката за пътуване, като се отчитa процент отстъпка от таксата за обслужване в размер на .............................%

(2) Цената по предварително заявени дестинации е преференциална.

(3) Цените на билетите включват дължимите летищни такси, такси сигурност и други такси, както и установените от местните законодателства.

(4) Безплатна доставка на самолетни билети и други документи в сградата на АЯР, находяща се на адрес: гр.София, бул.”Шипченски проход” № 69.

(5) Цените на билетите не включват ДДС.

Чл.3. Цените на билетите се определят в лева за икономична и бизнес класа.

Чл.4. Приемането на заявки при екстремни обстоятелства, в извънработно време, почивни и празнични дни се извършва в рамките на 24-часа.

Чл.5. Освобождаване от дължащите се по тарифни условия глоби за смяна на датата на пътуване, както и при възстановяване на суми при изцяло или частично неизползване на самолетни билети.

Чл.6. Анулирането на билети и връщането на суми по напълно или частично неизползвани самолетни билети се извършва съгласно правилата на ІАТА, освен ако със съответната авиокомпания не е договорено специално изключение. При всяка конкретна заявка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще бъде информиран писмено за пределните срокове за корекции (замяна на билети, промяна в датата на пътуване, имена на пътуващи и др.) без настъпване на неблагоприятни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ последици.

Чл.7. Плащането на закупените самолетни билети се извършва в лева по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 8 (осем) календарни дни по курса на БНБ за деня на плащането, след представяне на първични счетоводни документи (протокол и фактура) по посочената по долу банкова сметка:

………………………………………..


III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ


Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1). Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

(2). Да заявява доставката на самолетни билети по телефон, факс или електронна поща

(3). Да приема от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявените самолетни билети, след подписване на протокол за доставка.

(4). Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответната цена за заявената доставка, съгласно клаузите на настоящия договор.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката в срок и без отклонения съгласно заявката.

2. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯT не спази изискванията за доставката, да откаже да я приеме, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯT не изпълни своите задължения съгласно договора.

3. По всяко време на изпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи на независим експерт от IATA България да извърши проверка въз основа на дневника за продажби и да установи дали ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спазва договорените с настоящия договор условия.

Чл. 10. За установяване неспазване на изискванията за услугата и при недостатъци се съставя констативен протокол, подписан от упълномощените лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в който се определя срок за отстраняването им.

Чл. 11. Констатираните по реда на предходния член недостатъци се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка.


IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ


Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

1. Да осигури възможност за приемане и изпълнение на заявки и в извънработно време и при екстремни обстоятелства.

2. Да представя отговор на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по телефон, факс или електронна поща в най-кратки срокове при направена заявка за резервация на самолетни билети.

3. Да предлага цени формирани на база най-ниски преференциални цени на авиокомпаниите, валидни към датата на пътуването и съобразно заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

4. Да предлага маршрути, които са с най – подходящи връзки за съответните дестинации.

5. Да се съобразява със заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при извънредни обстоятелства и за допълнителни услуги - хотелски резервации, застраховки и т.н.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурава своевременно резервацията и продажбата на билетите по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съгласно уговореното в настоящия договор след получаване на потвърждение “ОК” от резервационните системи.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на услугата.

2. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответната цена за извършената услуга съгласно условията на договора.


V. ПРИЕМАНЕ


Чл. 14.(1) Приемането на доставените билети се извършва в момента на доставката на заявените билети в сградата на АЯР.

(2) Предаването се удостоверява с протокол за доставка на самолетен билет, подписан в два екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Донка Георгиева Николова – главен специалист, дирекция “Международно сътрудничество”, Агенция за ядрено регулиране

тел. за контакт: 02/9406 915

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ………………………………….

тел. за контакт: ………………………….


VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, НЕУСТОЙКИЧл. 15. (1) Настоящият договор се прекратява:

  1. с изтичане на неговия срок;

  2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;

  3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 16. (1) Когато заявката не е реализирана поради забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 10% от стойността на билетите за съответната заявка по най-икономичната дестинация.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно в случай, че изпълнителят не осъществява предмета на договора, съгласно изискванията за изпълнение на доставката.

(3) Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

(4) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 30-дневно предизвестие.

Чл. 17. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.


VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ


Чл.18. Условията по резервиране и издаване на самолетни билети, както и ползването на въздушен транспорт се подчиняват на разпоредбите на IATA (Международна асоциация на авиопревозвачите), приложимите изисквания на отделните авиопревозвачи и международните спогодби за въздушен превоз.

Чл. 19. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване и отразява всички предложения от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с която е избран като такъв по реда на глава осем “а” от ЗОП, като същата става приложение, неразделна част от него.

Чл. 20. Споровете по изпълнението на договора се решават чрез преговори. При непостигане на съгласие спорът се решава по съдебен път. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, ЗЗД и действащото законодателство на Република България.Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – един за Възложителя и един за Изпълнителя.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:


Председател: УПРАВИТЕЛ:

д-р Сергей Цочев


гл. счетоводител:

светломира харизанова

Свързани:

Догово р днес год в гр. София, между: агенция за ядрено регулиране iconАгенция за ядрено регулиране
Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Агенцията за ядрено...
Догово р днес год в гр. София, между: агенция за ядрено регулиране iconСметна палата
Министерството на икономиката и енергетиката, Министерството на транспорта, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, Държавната...
Догово р днес год в гр. София, между: агенция за ядрено регулиране iconПриложение №10 догово р
Днес, г в гр. София, на основание чл. 41 от Закона за обществени поръчки и Публична покана № на изпълнителния директор на Изпълнителна...
Догово р днес год в гр. София, между: агенция за ядрено регулиране iconДо председателя на агенция за ядрено регулиране заявление
Еик: или булстат
Догово р днес год в гр. София, между: агенция за ядрено регулиране iconСметнапалат а
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Държавната...
Догово р днес год в гр. София, между: агенция за ядрено регулиране iconДогово р за покупко проджба
Днес год в гр. /с между
Догово р днес год в гр. София, между: агенция за ядрено регулиране iconДогово р за дарение от физическо лице
Днес год в гр между страните
Догово р днес год в гр. София, между: агенция за ядрено регулиране iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р днес год в гр. София, между: агенция за ядрено регулиране iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Догово р днес год в гр. София, между: агенция за ядрено регулиране iconДогово р
Днес г в гр. София се сключи настоящият договор между
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом