Програма за развитие на образованието в община асеновград за периода 2014-2020 Г
ИмеПрограма за развитие на образованието в община асеновград за периода 2014-2020 Г
страница2/5
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер0.52 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://www.assenovgrad.com/userfiles/file/docs2/Programa_obrazuvanie.doc
1   2   3   4   5

2.2. Работа по проекти


На МОМН

 • Подпомагане храненето на децата от подготвителни групи в детските градини и училищата и учениците- 1-4 клас в изпълнение на ПМС 308/ 20.12.2010г.

 • ПМС 129/ 11.07.2000г.-спортНа Европейските структурни фондове • Проект BG051PO001-3.1.03-0001 – “Квалификация на педагогическите специалисти” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г”;

 • Проект за „Енергийна ефективност на образователна структура в Асеновград по ОП „Регионално развитие”.

На неправителствени организации

 • Фондация „Програма Стъпка по стъпка“, SLO – реализиран в ЦДГ „Никола Вапцаров“-Асеновград - Проект „Равни възможности за ромските деца до качествено образование“.

Работещите по проекта- директор, учители и родители участваха в три национални конференции, на които представиха и разпространиха резултатите от проекта. Резултатите от провежданите дейности бяха представени и в изработените Интернет страница, плакат, брошури и вестник по проекта, както и в местните и национални медии.


1.3.Човешки ресурс


Общият брой на персонала, зает в общинските детски градини е 284 човека. Педагогическият персонал е 141.5, което съставлява 49.82 % от всички щатни бройки. Педагогическият персонал в детските градини притежава необходимата степен на квалификация. По образование този персонал се разпределя както следва:по ред

Учебно заведение

Всичко педаг.персонал

в това число по образование:

спец./проф. бакал.

бакалавър

магистър

Професионално - квалификационни и научни степени

І ПКС

ІІ ПКС

ІІІ ПКС

ІV ПКС

V ПКС

1

ЦДГ "Пролет"

13,5

3

4,5

6

1

1

 

1

6

2

ЦДГ "Дружба"

13,5

3

5

5,5

 

3

 

 

4

3

ЦДГ "Слънце"

13,5

2

2

9,5

 

4

 

1

6,5

4

ЦДГ "Н. Вапцаров"

13,5

5

2

6,5

6

 

 

2

 

5

ЦДГ "Мир"

15,5

3

2

10,5

2

1

 

3

5,5

6

ЦДГ "Надежда"

11,5

2

1,5

8

 

2

 

2

3

7

ЦДГ "Радост"

15,5

6

3

6,5

 

3

 

1

2

8

ЦДГ - Тополово

9

4

3

2

 

 

1

3

 

9

ОДЗ "Бако Динчо"

11

1

5

5

 

1

3

1

1

10

ОДЗ "Зорница"

11,5

3

2

6,5

 

3

1

2

 

11

ОДЗ "Ас. крепост"

13,5

 

6,5

7

1

 

 

4

1

 Общо:

141,5

32

36,5

73

10

18

5

20

29


След въвеждането на делегираните бюджети е направена оптимизация на мрежата и щатовете на детските заведения /затворени поради недостатъчен брой деца са: филиалът на ОДЗ „Бако Динчо“ в с. Нареченски бани и филиалът на ЦДГ „Пролет“ в с. Червен/.

3. ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩАТА И ОБСЛУЖВАЩИТЕ ЗВЕНА


Образованието традиционно е една от най-висшите ценности на българина. Развитието на България като пълноправен член на ЕС се обуславя от радикалните икономически, социални и политически промени, които настъпват в съвременния свят, характеризиращ се с нарастваща глобализация и комплексност, навлизане на нови информационни технологии, мултикултурно взаимодействие, екипност на различни нива и в различни сфери. Ето защо е необходимо да насочим цялата си енергия към оптимизиране на образователната система.


През учебната 2011/2012 г. на територията на Община Асеновград има общо 17 училища /13 общообразователни, 3 професионални гимназии и 1 помощно училище/ и 1 обслужващо звено – ОДК. В общинските училища се обучават 5 048 ученика. Задълбочаващите се демографски проблеми доведоха до необходимостта от оптимизация на училищната мрежа, в резултат на което в предходните 3 години бяха закрити три училища –в селата Червен, Конуш и Нар.бани.


Основен проблем през последните години е пълняемостта на паралелките в училищата с малък брой ученици, където функционират и маломерни паралелки. Необходимо е да се направи всичко възможно, учениците от по-малките населени места да имат достъп до съвременните методи на обучение.


3.1. Анализ на сградния фонд


Добра осигуреност от страна на сградния фонд, предоставен за управление на директорите, но поради недостиг от финансови средства не може да се извърши осъвременяване и модернизация на материално техническата база в желаната степен. Необходимо е осигуряване на допълнителен финансов ресурс по програмите на ЕС за енергийно-ефективно саниране на сградите на училищата, което ще намали разходите за гориво и реализираните икономии ще увеличат възможностите за инвестиране в обновяване на материално-техническата база, финансиране на нови форми по интереси на учениците и др.

Планира се газифициране на ОУ “П. Волов” кв. Д. Воден и се обсъжда възможността за отопление с компресирана газ на ОУ “Отец Паисий” с. Мулдава.

Поради недостатъчна материална база на двусменен режим на обучение са 4 училища.

Наличната спортна база в училищата на много места е недостатъчна или не е на необходимото равнище, а има и училища без физкултурни салони. Необходимо е да се търсят по-гъвкави подходи и методи за обновяването.

Осигурено е столово хранене в училищата – с готвене на място или се осигурява от кетеринг. Все повече родители търсят тази услуга в училище.

Почти всички училища са обезпечени с медицинско обслужване, разкрити са здравни кабинети в училищата и градините.


3.2. Работа по проекти

На МОМН

 • Подпомагане храненето на децата от подготвителни групи в детските градини и училищата и учениците - 1 - 4 клас в изпълнение на ПМС 308/ 20.12.2010г.;

 • ПМС 129/ 11.07.2000г.-спорт;

 • Оптимизация на училищната мрежа  - модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”;

 • Училището – територия на учениците - модул  „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап”;

 • С грижа за всеки ученик - модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка ;

 • На училище без отсъствия - мярка „Без свободен час”.На Европейските структурни фондове • Проект BG051PO001-3.1.03-0001 – “Квалификация на педагогическите специалисти” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013г”;

 • Проект за „Енергийна ефективност на образователна структура в Асеновград по ОП „Регионално развитие”;

 • Проект BG051PO001-3.1.06 – “Подобряване на качеството на образование в средищните училища, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г”;

 • Проект BG051PO001-4.2.05 – “Да направим училището привлекателно за младите хора” на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г”.

На неправителствени организации

 • Фондация „Програма Стъпка по стъпка“, SLO – реализиран в ОУ „Никола Вапцаров“-Асеновград - Проект „Равни възможности за ромските деца до качествено образование“.


3.3.Човешки ресурс


Общият брой на персонала, зает в общинските училища е 551 човека. Педагогическият персонал е 433, което съставлява 78,58 % от всички щатни бройки. Педагогическият персонал в общинските училища притежава необходимата степен на квалификация. По образование този персонал се разпределя както следва:Учебно заведение

Всичко педаг.персонал/без усл.бр/

в това число по образование:

спец./проф. бакал.

бакалавър

магистър

Професионално - квалификационни и научни степени

І ПКС

ІІ ПКС

ІІІ ПКС

ІV ПКС

V ПКС

1. А.Кънчев

27

2

4

21

4

6

2
1

2. От.Паисий

25

1

3

21
6


3. Хр.Ботев

45

3

7

35
8


4. П.Каравелов

51,5

1

5

45,5
63

5. Н.Вапцаров

54

9

4

41
3
7

4

6. К.и Методий

71

7

7

57
9

1

1

4

7. Кн.Борис

59

2

4

53
8

2

1

1

8. Г.Воден

11

1

3

7
11

9. Д.Воден

28

2

5

21
3


10.Боянци

17

7

2

8
1


11.Мулдава

12

1

4

7
12.Златовръх

15

4

1

10
13.Тополово

17

2

4,5

10,5
1

1Общо:

432,5

42

53,5

337

4

52

6

9

14


1   2   3   4   5

Свързани:

Програма за развитие на образованието в община асеновград за периода 2014-2020 Г iconПроектът за Програма за развитие на културните дейности в община Асеновград за периода 2014-2020 г е разработена във връзка с програмата за управление на община Асеновград 2011-2015 г
За публично обсъждане на “Програма за развитие на културните дейности в община Асеновград за периода 2014-2020г
Програма за развитие на образованието в община асеновград за периода 2014-2020 Г iconЗа второ публично обсъждане на "Програма за развитие на образованието в община Асеновград за периода 2014-2020 г."
За второ публично обсъждане на “Програма за развитие на образованието в община Асеновград за периода 2014-2020 г.”
Програма за развитие на образованието в община асеновград за периода 2014-2020 Г iconПрограмата за развитие на физическото възпитание и спорта в община Асеновград за периода 2014-2020 г е разработена във връзка с програмата за управление на община Асеновград 2011-2015 г
Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община Асеновград за периода 2014-2020 г
Програма за развитие на образованието в община асеновград за периода 2014-2020 Г iconНа „Програма за развитие на културните дейности в община Асеновград в периода 2014- 2020 г
Изключително важно условие за нейната ефикасност е изискването тя да кореспондира с политиката на Общината в сферата на градоустройството,...
Програма за развитие на образованието в община асеновград за периода 2014-2020 Г iconПрограма за развитие на здравеопазването
Програмата за развитие на здравеопазването в община Асеновград 2014-2020 г е разработена въз основа на анализ на взаимодействието...
Програма за развитие на образованието в община асеновград за периода 2014-2020 Г iconПрограма за
Курсът за визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г ще спомогне за нейната по-ясна разпознаваемост...
Програма за развитие на образованието в община асеновград за периода 2014-2020 Г iconПрограма регионално развитие 2007-2013
Проект “Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020...
Програма за развитие на образованието в община асеновград за периода 2014-2020 Г iconРепублика българия министерски съвет
България, очертаващ помощта по Общата стратегическа рамка (оср) за периода 2014-2020 г., по проект №0094-цкз „Подпомагане на цялостния...
Програма за развитие на образованието в община асеновград за периода 2014-2020 Г iconПрограма за морско дело и рибарство за програмен периода 2014 -2020 г. Раздел І
Чл. 1 (1) Настоящите правила уреждат организацията на дейността на тематична работна група за разработване на Програма за морско...
Програма за развитие на образованието в община асеновград за периода 2014-2020 Г iconНедвижими културни ценности в Асеновград и общината
Настоящият анализ е етап от процеса на разработване на Програма за развитие на културата за периода 2014 2020г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом