Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2012 година
ИмеПрограма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2012 година
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер162.22 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.letnitsa.bg/doc/ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2012.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ЛЕТНИЦА ЗА 2012 ГОДИНА

1.Въведение:

Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от председателите на народните читалища предложения за дейността през 2012 г.


2.Народни читалища на територията на община Летница:

Народните читалища в България през своята 150-годишна история са се превърнали в своеобразни национални, социални, културни, образователни и информационни институции, припознати от българското общество като устойчиви културни организации със специфична мисия – да съхраняват и развиват традиционните ценности на нацията. През целия период на своето съществуване читалищата са били ключов фактор за ограмотяването, образоваността и информираността на местните общности, имащи съществена роля за утвърждаване и развитие на ценностите на гражданското общество.

Според Закона за народните читалища, народните читалища са традиционни самоуправляващи се български културно-просветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно-просветни задачи.

Основните цели в дейността на читалищата са свързани с:

 • Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където осъществяват дейността си;

 • Запазване на обичаите и традициите на българския народ;

 • Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

 • Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание;

 • Осигуряване на достъп до информация.

Народните читалища постигат своите цели чрез следните основни дейности:

 • Уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фото-, филмо- и видеотеки, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;

 • Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;

 • Организиране на школи,кръжоци,курсове,клубове,празненства, концерти, чествания и младежки дейности;

 • Събиране и разпространяване на знания за родния край;

 • Създаване и съхраняване на музейни колекции;

 • Предоставяне на компютърни и интернет услуги;

 • Извършване на допълнителни дейности, подпомагащи основните функции, с изключение на използването на читалищните сгради за клубове с политически цели, религиозни дейности, противоречащи на добрите нрави, националното самосъзнание и традиции


На територията на община Летница функционират народните читалища:

НЧ „Никола Й. Вапцаров-1873” гр. Летница;

НЧ „Искра-Летница 1997” гр. Летница;

НЧ „Цветан П. Петров-Велко-1905” с. Крушуна;

НЧ „Развитие-1872” с. Горско Сливово;

НЧ „Христо Кърпачев-1921” с. Кърпачево

Всички читалища са съдебно регистрирани. Същите са регистрирани и в Министерство на културата.


2.1. НЧ „Никола Й. Вапцаров-1873” гр. Летница

Читалище “Н. Й. Вапцаров-1873” е наследник на първото читалище в с. Летница създадено през 1873 г. от младия учител Йордан Бояджиев с името“Първа стъпка”. След Освобождението е преименувано в “Пробуждане”. През 1954 г. е наречено на видния български поет-антифашист Никола Вапцаров. Тук са работили Ирина Бачо Кирова, Юлий Розентал, Трайко Симеонов, Михаил Шивачев и др..Читалището е носител на орден “Кирил и Методий” – Първа степен, а послучай 100 г. от създаването му - с орден “Червено знаме на труда”.

Читалището разполага с две канцеларии, гримьорна, гардеробна, бивша картинна галерия, в която в момента се намира фитнес-център и библиотека с площ 235 кв.м.

Най-голямата библиотека в община Летница разполага с 22 492 книги. Ежегодно се обогатява библиотечният фонд, както с нови книги, така и с периодични издания, които представляват интерес за читателите. Библиотеката разполага с програмен продукт “Автоматизирана библиотека”, който дава възможност за каталогизиране на библиотечния фонд.

Читалището разполага с компютърна, размножителна техника и интернет. През 2010 г. читалището бе одобрено с проект към програма “Глобални библиотеки-България” на фондация “Бил и Мелинда Гейтс”, в резултат на което бяха създадени шест броя компютризирани потребителски места в библиотеката от месец юни 2011 г. Това значително увеличи потребителите на библиотечни и интернет услуги.

Към читалището работи група за фолклорни песни, клуб за декоративна бродерия “Сръчни ръце”, танцова мажоретна формация, фитнес-център, който е единствената за момента закрита база за спортуване. Продължава своята дейност клуб “Приятели на книгата”, в който ученици от общинското училище се занимават с художествено слово. От месец юли 2011 г. към читалището е създаден кръжок по авиомоделизъм, в който с удоволствие участват деца и младежи от общината.

Читалищните служители периодично разработват проекти, с което постигат привличане на допълнителни средства, нужни за различни дейности – частични неотложни ремонти, обогатяване на материалната база.

Дейността на читалището е обезпечена с персонал 4 щатни бройки и държавна субсидия за 2012 г. в размер на 23104 лв.


2.2. НЧ „Искра-Летница 1997г.” гр. Летница


НЧ „Искра-Летница1997г.” гр. Летница е основано през 1997 година, от местни общественици и интелектуалци. Читалището е настанено в част от читалищна сграда - площ 249 кв.м. /2 зали, кабинет, библиотека, хранилище и музикална школа/.

Към читалището функционира библиотека с книжен фонд – 5034 тома, същият се обогатява от дарения, проекти и собствени средства.

Читалището разполага с компютърна, размножителна техника и интернет.

Традиционните дейности на НЧ „Искра-Летница1997г.” са: Школа за народни танци – учащи; младша възраст/Детски фолклорен танцов състав „Искрици”/ и старша възраст /Фолклорен танцов състав „ИСКРА/, народни танци за възрастни /ФТГрупа/ и Коледарска група; Духов оркестър; Клуб по тенис на маса /от 2009г./, Изнесено обучение по английски език в ОДЗ, а от 2011г. започна Детско ателие на изкуствата: Вокална група и Работилница по приложни изкуства, , Кръжок „ Млад риболовеци малка фитнес зала.

НЧ „Искра-Летница1997г.” работи по проекти вкл. и на Министерство на културата за обогатяване на книжния фонд, ремонт и обогатяване на МТБ. Участва в регионални събори и фестивали, както и в местните, традиционните и националните празници и мероприятия.

През 2011 г. фолклорният танцов състав участва в конкурсен фестивал в с.Арбанаси " Насред мегдана в Арбанаси", където завоюва 2-ро място.На Националния фолклорен фестивал "Фолклорен извор" с.Царевец общ.Свищов 2011 г. съставът зае 1-во място и получи златен медал.

Дейността на читалището е обезпечена с персонал 4 щатни бройки и държавна субсидия за 2012 г. в размер на 23 104 лв.


2.3. НЧ „Развитие-1872” с. Горско Сливово

НЧ “Развитие-1872” с. Горско Сливово е основано през 1872 г. с подкрепата на отец Матей Преображенски-Миткалото, Ирман Панов и даскал Петко Франгов.

Читалището се помещава в модерна сграда, построена през 1966 г., с площ 1200 кв.м. Разполага с театрален салон с 450 места, малка зала, картинна галерия, музей /етнографска сбирка/.

Библиотеката към читалището е с книжен фонд от 13108 тома като библиотечният фонд периодично се обогатява с нови книги и абонамент.

Читалището има три читални и хранилище. Разполага с програмен продукт “Автоматизирана библиотека”, който дава възможност за каталогизиране на библиотечния фонд. Читалище „Развитие-1872.” има интернет, четири компютъра, размножителна техника и мултимедия.

През 2011 г. читалището работи по Програмата „Глобални библиотеки-България”, вследствие на което броят на посетителите в библиотеката се увеличава значително.През изтеклия период за работа с интернет и компютър са обучени 20 души като обучението ще продължи и през 2012г.

НЧ „Развитие-1872” работи съвместно със Сдружение „Деветашко плато” и съвместно с читалища от Ловешка и Габровска област, намиращи се на територията на Деветашкото плато. През 2011г. читалището работи по проект на Министерство на културата за обогатяване на книжния фонд.

Към НЧ „Развитие-1872” функционира самодеен състав за песни, хумористични миниатюри, художествено слово. Съставът взема участия в регионални, местни и традиционни мероприятия. Функционира клуб по интереси: „Бодри и здрави” с възрастни и изобразително изкуство с деца, които продължават и през 2012г.

През 2012 г. читалището навършва 140 г. от създаването си.

Дейността на читалището е обезпечена с персонал 3 щатни бройки и държавна субсидия за 2012 г. в размер на 17328 лв.


2.4. НЧ „Цветан П. Петров – Велко-1905” с Крушуна

НЧ „Цветан Петров-Велко-1905” с. Крушуна е основано през 1905 г. с името „Надежда”. По-късно е преименувано в „Цветан Петров-Велко”.

Основатели на читалището са 19 общественици от селото под ръководството на учителя Дечо Апостолов.

Сградата на читалището е построена през 1938 г. - площ - 300 кв.м. Разполага с театрален салон, библиотека.

Към читалището функционира група за народни песни, която участва на регионални, местни празници и мероприятия. Групата е създадена през 1945 г. от учителката Донка Минкова, а през 1952 г. е сформиран художествен самодеен колектив, носител на множество награди, под ръководството на Станимир Стоянов.

Библиотеката на читалището разполага с 13 504 тома.

НЧ „Цветан Петров-Велко-1905” е член на Сдружение „Деветашко плато” и съвместно с читалища от Ловешка и Габровска област, намиращи се на територията на Деветашкото плато, работи в партньорство с НПО от Норвегия за използване на местните природни ресурси. Читалището работи по проекти на Министерство на културата за обогатяване и ремонт на МТБ и книжния фонд.

През 2010 г. читалището бе одобрено с проект към програма “Глобални библиотеки-България” на фондация “Бил и Мелинда Гейтс”. Проектът бе реализиран през 2011 г. По проекта читалището получи три компютъра, мултифункционално устройство и проектор.

Дейността на читалището е обезпечена с персонал 1 щатна бройка и държавна субсидия за 2012 г. в размер на 5776 лв.


2.5 . НЧ „Христо Кърпачев -1921” с. Кърпачево

  НЧ „Хр.Кърпачев - 1921” с Кърпачево е основано през 1921 г. с името "Зора" .През 1959г.се приема името на поета-партизанин "Христо Кърпачев" и библиотечната сбирка се пренася в новопостроената масивна, двуетажна читалищна сграда с площ 375 кв.м.

Към читалището функционира библиотека с книжен фонд 6756 тома.
През 2009 г. е сформирана група за народни песни и художествено слово, а през 2010 г. – самодейна театрална трупа. Групата за народни песни и художествено слово и театралната трупа участват в регионални, местни празници и мероприятия.

НЧ „Христо Кърпачев-1921” е член на Сдружение „Деветашко плато” и съвместно с читалища от Ловешка и Габровска област, намиращи се на територията на Деветашкото плато, работи в партньорство с НПО от Норвегия за използване на местните природни ресурси. Читалището работи по проекти на Министерство на културата за обогатяване и ремонт на МТБ и книжния фонд. Читалището разполага с компютърна, размножителна техника и интернет.

Дейността на читалището е обезпечена с персонал 1 щатна бройка и държавна субсидия за 2012 г. в размер на 5776 лв.


3. Анализ на състоянието

3.1. Външна среда:

Възможности:

 • Културно-етническо разнообразие;

 • Получаване на средства от общински бюджет и чрез общински бюджет по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности;

 • Добро сътрудничество с общинска администрация и НПО;

 • Чрез проекти читалищата печелят допълнителна целева субсидия от Министерство на културата и други донори.

Заплахи:

 • Недостатъчно развит икономически регион;

 • Бизнесът все още остава незаинтересован и неангажиран към читалищната дейност;

3.2.Вътрешна среда

Силни страни:

 • Спазване на механизма за разпределение на държавната субсидия;

 • Всички читалища имат щатен персонал, който се грижи за читалищната дейност;

 • Добре разпределена читалищна мрежа;

 • Кадрови ресурс с дългогодишен стаж в сферата на читалищната дейност;

 • Умения за разработване и реализиране на проекти;

 • Собствена материална база;

 • Наличие на компютри и офис техника;

 • Наличие на библиотеки във всички читалища;

 • Обновяване на библиотечния фонд и МТБ чрез работа по програми и проекти;

 • Интерес към търсене и развиване на нови форми на читалищна дейност;

 • Дейност развиват всички читалища.

Слаби страни:

 • Недостатъчна активност при търсене и разработване на проекти;

 • Недостиг на квалифицирани преподаватели;

 • Липса на финансов ресурс за развиване на нови форми на дейност, поддръжка и ремонт на сградния фонд.

4. Основна цел на програмата:

Развитие и институционално укрепване на читалищата като местни общностни центрове с културно-просветни, информационни, социални и граждански функции чрез:

 • подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване;

 • участие при поддържането на традиционните форми на културата и фолклора и при осигуряване на трансмисията им към следващите поколения;

 • превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и информационно осигуряване на населението, чрез ускореното навлизане в дейността им на съвременните комуникационни и информационни технологии;

5. Подцели:

 • развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователната дейност в населеното място, където читалищата осъществяват дейността си;

 • запазване на обичаите и традициите на българския народ;

 • разширяване на знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

6.Дейности:

1. Уреждане и поддържане на библиотеки, читални;

2. Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;

3. Организиране на кръжоци, курсове, клубове, ателиета;

4. Организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания, събори;

5. Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ

6. Предоставяне на компютърни и интернет услуги.


7. Индикативна таблица на дейностите:Дейност

Отговорник/изпълнител

Срок

Източник на финансиране

1.

Уреждане и поддържане на библиотеки, читални


1.1

Обогатяване на библиотечния фонд

Всички читалища

Пост.

Министерство на културата; собствени средства;дарения

2.

Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество


2.1

 • Група за фолклорни песни;

 • Мажоретна формация.
НЧ „Н.Вапцаров-1873” гр. Летница

Пост.

Собствени средства

2.2

 • Детски фолклорен танцов съставИскрици”;

 • Фолклорен танцов съставИСКРА

 • Народни танци за възрастни -ФТГрупа;

 • Духов оркестър.
НЧ „Искра-Летница-1997, гр. Летница

Пост.

Собствени средства;

Общински бюджет: за поставяне на танц и носии-1500 лв. .

2.3

 • Група за фолклорни песни;

 • Група за художествено творчество.

НЧ „Развитие 1872” с.Г.Сливово

Пост.

Собствени средства

2.4

 • Група за фолклорни песни

НЧ „Ц.Петров-Велко 1905”,,с.Крушуна

Пост.

Собствени средства

2.5

 • Самодейна певческа група „Сърцето ми пее”;

 • Самодейна театрална трупа и група за художествено слово.

НЧ „”Хр.Кърпачев 1921” с. Кърпачево

Пост.

Собствени средства

3.

Организиране на кръжоци, курсове, клубове,ателиета


3.1

Кръжок „Млад риболовец”

НЧ „Искра-Летница-1997” гр.Летница

Пост.


Собствени средства

3.2

Детско ателие на изкуствата: Вокална група и Работилница по приложни изкуства

НЧ „Искра-Летница-1997” гр.Летница

Пост.

Собствени средства

3.3

Клуб по тенис на маса

НЧ „Искра-Летница-1997” гр.Летница

Пост.

Собствени средства

3.4

Кръжок по авиомоделизъм

НЧ”Н.Вапцаров-1873” гр.Летница

Пост.


Собствени средства от преходен остатък за 2011 г. – 1560,00 лв.

3.5

Клуб “Приятели на книгата”;

Клуб “Сръчни ръце.

НЧ”Н.Вапцаров-1873” гр.Летница

Пост.

Собствени средства

3.6

Клуб по интереси „Бодри и здрави”

” НЧ „Развитие 1872”с.Г.Сливово

Пост.

Собствени средства

3.7

Поддръжка и управление на фитнес-зала

НЧ”Н.Вапцаров-1873” гр.Летница

Пост.
4.

Организиране, провеждане и участия в празненства, концерти, чествания, събори


Всички читалища, съгласно направените предложения и културните календари

Пост.

Собствени средства

4.1

Провеждане VІІІ-ми преглед на художествената самодейност

Организатор:

НЧ „”Хр.Кърпачев 1921” с. Кърпачево

Участници: всички читалища

09 юни 2012

Собствени средства


4.2

140 г. от създаването на НЧ „Развитие -1872” с. Горско Сливово

НЧ „Развитие -1872” с. Горско Сливовво

Септември 2012

Собствени средства;целева субсидия от МК;

Общински бюджет – 500,00 лв.

5.

Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ

Всички читалища

Пост.

Министерство на културата и др. донорски програми;

5.1

Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ

НЧ”Н.Вапцаров-1873” гр.Летница

Пост.

Общински бюджет:

1 800,00 лв.

5.2

Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ

НЧ „Искра-Летница-1997” гр.Летница

Пост.

Общински бюджет:

800,00 лв.

5.3

Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ

” НЧ „Развитие 1872”с.Г.Сливово

Пост.

Общински бюджет

500,00лв.

5.4

Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ

НЧ „Ц.Петров-Велко 1905”,,с.Крушуна

Пост.

Общински бюджет

800,00 лв.

5.5

Поддръжка, ремонт и обогатяване на МТБ

НЧ „”Хр.Кърпачев 1921” с. Кърпачево

Пост.

Общински бюджет

800,00 лв.

6.

Предоставяне на компютърни и интернет услуги

Всички читалища

Пост.
8. Индикатори за оценка изпълнението на Програмата:

- брой нови книги;

- брой читатели;

- брой предоставени компютърни и интернет услуги;

- брой проведени празненства, концерти, чествания;

- брой организирани школи, клубове, курсове, кръжоци, групи;

- брой участници в организираните школи, клубове, курсове, кръжоци, групи

- брой участия в местни, регионални, национални празници и конкурси

9. Отчитане изпълнението на дейностите по Програмата

Съгласно чл. 26а, ал. 4 от Закона за народните читалища председателите на читалища представят ежегодно до 31 март пред кмета на общината и общинския съвет доклади за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата и за изразходваните от бюджета средства през предходната година. При отчитане на дейностите в изпълнение на Програмата ще бъдат отчетени и индикаторите за оценка на изпълнението


Свързани:

Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2012 година iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност в община попово за 2012 година
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Попово се създава в изпълнение на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2012 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2012 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2012 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2010 година
Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от председателите...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2012 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2011 година
Настоящата Програма е разработена на основание чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, съгласно представените от председателите...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2012 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност в община пещера
Община Пещера за 2012 година се създава в изпълнение на чл. 26а,(2) от Закона за народните читалища, възоснова на направените от...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2012 година iconПрограма за развитие на читалищната дейност през 2011 Г. В община елхово
Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в община Елхово се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2012 година iconІ. Въведение Годишната програма за развитие на читалищната дейност е разработена на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народните читалища
Приоритетите над който ще се съсредоточим, са заложени след направения анализ и обобщения за дейността на читалищата през изминалата...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2012 година iconГодишна програма за развитие на читалищната дейност в община Трявна 2012 г. Нч„Пенчо Славейков 1871

Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2012 година iconБщински съвет враца
Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Враца през 2012 година и в изпълнение чл. 26а от Закона за...
Програма за развитие на читалищната дейност в община летница за 2012 година iconДокладна записка
Относно: Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2011 година
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом