Правила за организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град Велико Търново
ИмеПравила за организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град Велико Търново
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер48.15 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://vt.government.bg/documents/PravilaNaOOSPK.doc
ПРАВИЛА


за организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град

Велико Търново


Раздел I

Общи положения


Чл.1. Тези Правила уреждат реда, организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град Велико Търново, наричан за краткост нататък “Обществен съвет”.

Чл.2. (1) Общественият съвет за противодействие на корупцията се създава в изпълнение на т. 6.4 от Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията.

(2) Областният обществен съвет за противодействие на корупцията е обществен орган към Областния управител за организиране, координация и контрол по изпълнението на Националната стратегия за борба с корупцията.

(3) Председател на Обществения съвет е Областният управител.

(4) Областния обществен съвет се състои от 18 члена, в това число и Председател. В състава на Обществения съвет се включват представители на:

1. органите на държавното управление;

2. областната администрация;

3. стопанската сфера и местния бизнес;

4. неправителствените организации;

5. отрасловите и браншови организации;

6. средствата за масово осведомяване.

Чл.3. Общественият съвет е отворен за участие към всички национални, регионални и местни организации и сдружения, чиято дейност цели противодействие на корупцията.

Чл.4. (1) Членовете на Обществения съвет се избират с обикновено мнозинство от присъствуващите на учредителното (общо) събрание.

(2) Членовете на Обществения съвет не получават възнаграждения за участието си в заседанията.

(3) При обсъждане на определени въпроси, по решение на Обществения съвет, могат да бъдат привлечени за участие в заседанията и други специалисти и експерти.

(4) Организационно-техническото обслужване на Обществения съвет се осигурява от Областна администрация Велико Търново.

(5) Съставът на Обществения съвет се публикува в сайта на Областна администрация Велико Търново.


Раздел II

Цели на Обществения съвет


Чл.5. Целите на Обществения съвет са:

1. да координира взаимодействието между представителите на местния бизнес, неправителствените организации, средствата за масово осведомяване и органите на държавната власт и местната администрация за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията;

2. да спомага за утвърждаване на законността и осигуряване на прозрачност и публичност на административно-управленските процеси;

3. подобряване на организацията на дейността на държавните структури за по ефикасно противодействие срещу корупцията.


Раздел III

Основни функции


Чл.6 Общественият съвет:

  1. Анализира и изследва състоянието на проблемите, пораждащи корупционна среда.

  2. Анализира и обобщава постъпилата информация за предприетите мерки и действия от съответните компетентни органи срещу прояви на корупция.

  3. Оценява ефективността на предприетите действия за борба с корупцията от органите на държавната и местната власт на територията на областта.

  4. Прави предложения за предприемане на мерки и дава конкретни препоръки за съдържанието на антикорупционните програми на държавните и местни органи на властта в областта.

  5. Осъществява пряко наблюдение, координация и контрол на провежданата политика за борба с корупцията на територията на област Велико Търново.

  6. Разглежда постъпили жалби и сигнали за корупция.

  7. Препраща сигнали и жалби на съответните държавни и местни органи на властта, които са в кръга на техните компетенции.

  8. Изготвя доклади, както и годишен отчетен доклад с анализи и препоръки за подобряване работата на държавните органи по противодействие на корупцията.

  9. Прави предложения до националната комисия за координация на работата по борба с корупцията.

  10. Осигурява условия за упражняване на граждански контрол над дейността на държавните и местните органи на властта, за прозрачност и публичност на административно-управленските процеси, за насърчаване на честната конкуренция и равнопоставеност на бизнеса.


Раздел IV

Организация на работа


Чл.7. (1) В заседанията на Обществения съвет участват членовете на съвета. Заседанията на Обществения съвет се провеждат веднъж на два месеца. При необходимост могат да се провеждат извънредни заседания. В заседанията на Обществения съвет могат да участват упълномощени от членовете на Съвета представители.

(2) Заседанията на Обществения съвет се организират, свикват и насрочват от Председателя й, който определя дневния ред и материалите за обсъждане.

(3) Дейността на Председателя на Обществения съвет се подпомага от двама Заместник - председатели и Секретар. Заместник - председателите и Секретарят се избират с обикновено мнозинство от членовете на съвета.

(4) Поканата с дневния ред и материалите за заседанията се подготвят от Секретаря и се изпращат на членовете на Обществения съвет най-късно 5 дни преди датата на заседанието.

(5) Областният съвет може да се самосезира и свика на заседание при наличие на сигнали за корупция в средствата за масово осведомяване и електронните медии.

(6) По решение на Обществения съвет се създават работни групи за обсъждане и решаване на основни въпроси, свързани с противодействие на корупцията.

Чл.8. (1) Заседанията на Обществения съвет се ръководят от Председателя, а в случаите на неговото отсъствие от един от Заместник - председателите.

(2) Заседанията на Обществения съвет са редовни, ако в тях участват повече от половината от членовете му.

(3) С решение на Обществения съвет на заседанията могат да присъстват и други лица – представители на институции и организации, които са внесли материали за обсъждане или имат пряко отношение към тях.

(4) Решенията на Обществения съвет се приемат с явно гласуване и с мнозинство от повече от половината от присъстващи членове.

(5) За всяко заседание на Обществения съвет се съставя протокол, който се подписва от Председателя и изготвилият протокола. Към протокола се прилагат документи, разгледани на заседанието, както и приетите решения. Всички писмени материали се съхраняват от Секретаря на Обществения съвет.

(6) Членовете на Обществения съвет получават копие от протокола с приетите решения.

(7) Обществения съвет отчита дейността си годишно пред учредителите си.


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


§1. Настоящите Правила могат да бъдат изменяни и допълвани по решение на Обществения съвет.

§2. Тези Правила се изготвят и приемат в изпълнение на т.6.4 от Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията.

§3. Правилата влизат в сила от деня на приемането им.

§4. Правилата за организацията на дейността и задачите на Областен обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център Велико Търново са приети на Общо събрание, проведено в град Велико Търново на 30 ноември 2004 г., изм. и доп. на 25 юли 2006 г.

Свързани:

Правила за организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град Велико Търново iconРепублика българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година
Ията е учреден през месец октомври 2004 година. Съветът се председателства от Областен управител на област с административен център...
Правила за организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град Велико Търново iconОбщи положения. Цели. Състав
За функциите, дейността и организацията на работа на областен обществен съвет за противодействие на корупцията в област с админстративен...
Правила за организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град Велико Търново iconВътрешни правила за организацията и дейността на
Работна група към областния съвет за превенция и противодействие на корупцията за област-пазарджик /осппк
Правила за организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град Велико Търново iconПравилник за устройството и дейността
На областен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област с административен център град пазарджик
Правила за организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град Велико Търново iconОбластен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията велико търново

Правила за организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град Велико Търново iconОбласт велико търново решения
На основание Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие актуализира състава на Областния съвет за развитие...
Правила за организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град Велико Търново iconОбластен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията област ввелико търново

Правила за организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град Велико Търново iconЗаседание от 12 февруари 2009 г. Решение №6
Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията област ввелико търново
Правила за организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град Велико Търново iconПостоянна комисия по заетост област велико търново правилни к
Постоянната комисия по заетост е регионален обществен орган по заетостта, който се създава с решение на Областния съвет за регионално...
Правила за организацията на дейността и задачите на Областния обществен съвет за противодействие на корупцията в област с административен център град Велико Търново iconРепублика българия областeн управител на област велико търново
За изпълнение на дейности и задачи, свързани с правомощията на областен управител на област велико търново по закона за защита при...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом