Регламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията
ИмеРегламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер55.06 Kb.
ТипРегламент
източникhttp://www.hvpdocs.com/wp-content/images/reglament_2012.doc
Регламент (ЕО) № 2012/2003 на Комисията


от 14 ноември 2003 година


за поправяне на Регламент (ЕО) № 2535/2001 относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на режима на внос на мляко и млечни продукти и за откриване на тарифни квоти, както и за дерогиране на същия регламент


КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,


като взе предвид Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета от 17 май 1999 г. относно общата организация на пазара на мляко и млечни продукти (1),последно изменен от Регламент (EО) № 1787/2003 (2), и по-специално член 29, параграф 1 от него,


като има предвид, че:


(1) С цел прилагането на отстъпките, предвидени от Решение 2003/263/ЕО на Съвета от 27 март 2003 г. относно подписването и сключването на протокол за адаптиране на търговските аспекти на Европейското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки от една страна, и Република Полша, от друга страна, за да се вземат под внимание резултатите от преговорите между страните относно въвеждането на нови взаимни отстъпки в областта на селското стопанство (3), както и вследствие на увеличаване на количествата по квотите за внос в Общността, Регламент № 787/2003 на Комисията (4) замени именно точка 1 от част I.Б на приложение І към Регламент (EО) № 2535/2001 на Комисията (5), последно изменен с Регламент (EО) № 1157/2003 (6), като изменението влиза в сила от 1 май 2003 г. Във връзка с това едно от позоваванията на бележка под линия, в която се уточнява, че вносът в рамките на квотата е запазен за продуктите, относно които не е ползвана никаква субсидия за износ в Полша, по погрешка обхващаше също така продукти, които не трябва да спазват това условие. Следователно е необходимо да се заличи посоченото условие по отношение на въпросните продукти, считано от 1 май 2003 г.


(2) Вследствие на последното изменение на Регламент (ЕО) № 2535/2001 той понастоящем включва разпоредбите за прилагане, които произтичат от Решение 2003/465/EО на Съвета (7) относно сключването на споразумение между Общността и Норвегия по отношение на някои селскостопански продукти.


(3) Горепосоченото споразумение между другото се отнася и до замяната, считано от 1 юли 2003 г., на метода на управление на квотите, основан преди това на издаването на лицензии IMA 1, както е предвидено в дял 2, глава ІІІ на Регламент (ЕО) № 2535/2001, с управление въз основа единствено на лицензия за внос, предвидено в глава І на посочения дял 2.


(4) Това управление се характеризира с процедура по одобрение, която налага въвеждане на заявления за одобрение, подавани от страна на операторите преди 1 април всяка година.


(5) Регламент (ЕО) № 1157/2003 освободи операторите от процедурата по одобрение при откриването на първия транш на 1 юли 2003 г. на квотите за внос от Норвегия, посочени в приложение І, част З към Регламент (ЕО) № 2535/2001, като се има предвид, че определеният до 1 април краен срок за подаване на заявленията за одобрение, е невъзможно да бъде спазен. Необходимо е при откриването на втория транш по тези квоти, предвидено за януари 2004 г., да се предвидят преходни правила относно одобрение за заинтересованите оператори.


(6) Необходимо е Регламент (ЕО) № 2535/2001 да бъде поправен и да се предвиди дерогация от него.


(7) Предвидените мерки в настоящия регламент са съобразени със становището на Управителния комитет по млякото и млечните продукти,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


В приложение І, част І.Б към Регламент (ЕО) № 2535/2001 точка 1 се заменя от текста, които фигурира в приложението към настоящия регламент.


Член 2


1. Чрез дерогация от разпоредбите на член 8, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 2535/2001, по отношение на тарифните квоти, посочени в приложение І, част З на посочения регламент, открити на 1 януари 2004 г., одобрение се предоставя по отношение на всеки оператор, които подаде преди 1 декември 2003 г. заявление за одобрение съгласно предвидените в посочения член процедури.


2. Чрез дерогация от разпоредбите на член 9 на Регламент (ЕО) № 2535/2001:


а) компетентният орган информира лицата, подали заявления за одобрение по отношение на квотите, посочени в приложение І, Част З на горепосочения регламент, за резултата от процедурата по одобрение преди 15 декември 2003 г.;


б) одобрението важи само за срок от шест месеца.


3. Чрез дерогация от разпоредбите на член 10, параграф 1 на Регламент (ЕО) № 2535/2001:


а) Държавите-членки изпращат на Комисията преди 20 декември 2003 г., съгласно разпоредбите на параграф 3 от горепосочения член, списъка на одобрените оператори за участие при разпределението на квотите, които са определени в приложение І, част З на горепосочения регламент, и са открити на 1 януари 2004 г.;


б) единствено операторите, които фигурират в списъка, посочен в буква а), могат да подават заявления за издаване на лицензии през периода от 1 януари до 30 юни 2004 г. за квотите, които са определени в приложение І, част З на горепосочения регламент, и са открити на 1 януари 2004 г.


Член 3


Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Прилага се от датата на влизането му в сила, с изключение на член 1, който се прилага от 1 май 2003 г.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Брюксел на 14 ноември 2003 година


За Комисията


Franz FISCHLER


Член на Комисията


ПРИЛОЖЕНИЕ

“1. Продукти с произход от Полша


№ на квотата

Код по КН

Описание (1)

Прилагана митническа ставка

(% от митата, прилагани към най-облагодетелстваната нация)

Годишни количества (в тонове) от 1.07.2002 г. до 30.06.2003 г.

Откритиколичества към 1.07.2002 г. (3)

Откритиколичества към 1.1.2003 г. (3)

Откритиколичества към 1.05.2003 г.

Годишни количества

(в тонове)

от 1.07.2003 г. до 30.06.2004 г.

Годишно увеличение след 1.07.2004 г.

09.4813

0402 10 19

0402 21 19

0402 21 99

Мляко на прах

Без мито

12 575

6 000

6 000

575

14 300

1 430

09.4814

0405 10 11

0405 10 19

0405 10 30

0405 10 50

0405 10 90

0405 20 90

Масло и млечни продукти за мазане (2)

Без мито

7 545

3 600

3 600

345

8 580

860

09.4815

0406

Сирена (2)

Без мито

11 318

5 400

5 400

518

12 870

1 290”
1 ОВ L 160 , 26.6.1999 г., стр. 48.

2 ОВ L 270 , 21.10.2003 г., стр. 121.

3 ОВ L 97 , 15.4.2003 г., стр. 53.

4 ОВ L 115 , 9.5.2003 г., стр. 18.

5 ОВ L 341 , 22.12.2001 г., стр. 29.

6 ОВ L 162 , 1.7.2003 г., стр. 19.

7 ОВ L 156 , 25.6.2003 г., стр. 48.

40830.doc – редактиран ЦПР

Свързани:

Регламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията iconРегламент (ЕО) № 546/2005 на комисията
Регламент (ЕО) № 437/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно разпределянето на кодовете на отчитащите се държави и за изменение...
Регламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията iconРегламент (ЕО) №1702/2003 на комисията
Съвета от 15 юли 2002 г относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейската агенция за...
Регламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложение I към Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) №231/2012 на Комисията по отношение...
Регламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията iconРегламент (ЕС) № / на комисията
Регламент (ЕО) №2003/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно торовете с цел привеждане на приложения I, II и IV към него...
Регламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията iconРегламент (ЕО) №1725/2003 на комисията от 29 септември 2003 година относноприемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие сРегламент (ЕО) №1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета (текст отзначение за еип) регламент (ЕО) №108/2006 на комисията от 11 януари 2006 година за и
Международен счетоводен стандарт (мсс) 14 Отчитане по сегменти (в сила до 31. 12. 2008 г.)
Регламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията iconРегламент (EО) №1048/2005 на комисията
Регламент (EО) №2032/2003 на Комисията за втората фаза на 10-годишната работна програма посочена в член 16, параграф 2 от Директива...
Регламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията iconРегламент (ЕО) №1157/2003 на комисията
Регламент (ЕО) №2535/2001 относно установяване на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1255/1999 на Съвета относно режима...
Регламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията iconРегламент (ЕО) №1560/2003 на комисията
Регламент (ЕО) №343/2003 на Съвета за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата-членка, която е компетентна...
Регламент (ЕО) №2012/2003 на Комисията iconУведомление за изменения (npa) №2009-01 проектостановище на европейската агенция за авиационна безопасност за изменение на Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО)
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом