Приложение №1 към
ИмеПриложение №1 към
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер75.22 Kb.
ТипРешение
източникhttp://www.borovo.org/bg/Docs/pravila-P4P.doc

Приложение № 1 към

Решение № ............ / ….…………….. г. на ОбС - БоровоОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ


П Р А В И Л А


за реализация на благоустройствени мероприятия

върху общински обекти чрез публично-частно партньорство


І. Същност и цели на Правилата


1. Същност

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които ЗМСМА е предоставил като тяхна компетентност, в сферата на: благоустрояването и комуналните дейности, устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея; опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси; поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници и др. В този смисъл първостепенен ангажимент на Общината е както поддръжката на елементите на техническата инфраструктура, така и ефективното управление на откритите пространства като важен елемент от градската архитектурна среда.

По правило това са дейности, които изискват наличието на значителен местен ресурс – финансови средства, материални активи и кадрово обезпечаване. Безспорните потребности свързани с поддръжката на елементите на техническата инфраструктура с опазването и развитието им, налага нов подход в изпълнение функциите на Общината и търсене на механизми за устойчивост на тези дейности.

Настоящите правила са насочена към реализация на благоустройствени мероприятия, ефективно управление и контрол на откритите пространства - обекти общинска собственост, с участието на заинтересованите страни /местната общност, представители на НПО, юридически лица и др./.

По своята същност те са отворен документ, който може да бъде променян, изменян и допълван с решения на Общински съвет.

Правилата са разработени в съответствие със съществуващата законова рамка, регламентираща мероприятията по благоустрояване на населените места, като предлаганите дейности за реализация са съобразени с местните приоритети, заложени в текущите и дългосрочни програмни документи.

Правилата представляват практическо ръководство, определящо:

 • Условията за включването на обекти – общинска собственост, конкретните допустими дейности по благоустрояването им и редът, по който те да бъдат изпълнявани;

 • Ресурсното осигуряване;

 • Механизмите за осъществяване на контрол по управление на откритите пространства и разходването на средствата за реализация на дейностите;

 • Устойчивост на резултатите;


2. Цели на Правилата:

 • Прилагане на устойчив модел на публично-частно партньорство между Общината и физически и юридически лица при извършването на дейности по благоустрояването;

 • Формиране на механизми за ефективно управление и стопанисване на откритите пространства, които са със статут на общинска собственост;

 • Насърчаване и ангажиране на гражданското участие в процесите на изграждане и опазване на общинската собственост.

3. Обхват: Правилата са насочени основно към реализация на дейности по благоустрояване, озеленяване и поддържане на квартални, алейни пространства и подходи към отделни имоти, на територията на община Борово.


ІІ. Направления и дейности на Правилата:

Направление 1: Реализация на благоустройствени мероприятия с участието на граждани /граждански сдружения/, търговски дружества и неправителствени организации, с цел подобряване на средата за обитаване и осъществяване на контрол по нейното опазване.


Допустими дейности:

 • Изграждане, поддръжка и ремонт на прилежащи тротоарни площи – подмяна на тротоарни плочи, настилки, монтаж на нови плочи, подравняване на площите и др.;

 • Поддръжка и възстановяване на пешеходни пътеки и алеи;

 • Изграждане на подходи към съществуващи имоти – гаражи, дворове и др.;

 • Монтиране на оградни елементи на места, разрешени от Общината;

 • Ремонт и поддържане на детски площадки.

 • Подръжка и ремонт пътни настилки, паркинги и др.


Направление 2: Реализация на мероприятия по озеленяване и почистване на прилежащи терени, като част от благоустрояването на откритите пространства.


Допустими дейности:

 • Засаждане на дървесна, цветна и храстова растителност;

 • Обособяване на квартални градини и цветни петна – изравняване, затревяване, почистване, направа и монтаж на пейки и др.;

 • Почистване на зелени площи и прилежащи към имотите терени;

 • Почистване на стари замърсявания и микросметища.

 • Ремонт на тротоарни настилки с нефинансово дялово участие / труд /

 • Поддържане на детски площадки с нефинансово дялово участие / труд /


ІІІ. Източници на финансиране на дейностите по Правилата (ресурсно осигуряване):

 • Общински бюджет, в рамките на утвърдените средства за ремонт и поддръжка за съответната календарна година;

 • Съучастие на физически и юридически лица;

 • Средства по програми и проекти


ІV . Механизъм за реализация на дейностите по Правилата

Допустимите дейности по двете направления на Правилата имат за основна цел да насърчат участието на граждани и местни търговски дружества в изпълнението на малки благоустройствени мероприятия, в почистването и озеленяването на прилежащите около домовете им пространства, както и в опазване на изграденото с тяхно участие.


1. Условия за участие.

С оглед подбор на постъпилите предложения от желаещи кандидати за включването на обекти в настоящите Правила, се предвижда кандидатстването да става при наличието на следните Условия за включване на обекти в Правилата:

 • Обектът, който се предлага, да е общинска собственост;

 • Дейностите, предложени за изпълнение, да са сред допустимите по двете направления;

 • Да се осигури дялово участие в реализацията на дейностите – финансово или нефинансово (труд, транспорт, материали и др.), в размер, не по-малък от:

 • 25 % от общата стойност за проекти до 5 000 лева

 • 35% за проекти от 5 001 до 10 000 лева

 • Обектът да е изпълним съгласно указанията на комисията, назначена със Заповед на Кмета на Общината, която разглежда постъпилите предложения;

 • Не се допуска финансиране на повече от едно предложение за един обект в рамките на една календарна година;

 • Размерът на финансиране на благоустройствените дейности по направления № 1 и № 2 да е в границите:

 • до 5 000 лева за малки проекти

 • от 5 001 до 10 000 лева за големи проекти
 1. Кой може да кандидатства?

Право да кандидатстват за финансиране на обекти по тези Правила имат:

 • Физически и юридически лица;

 • Местни общности;

 • Неправителствени организации.

По смисъла на настоящите Правила местните общности са формална група от физически лица, обединени от идеята и заинтересовани от решаването на конкретен проблем, свързан с подобряване на средата за обитаване в даден квартал, улица и др.


3. Редът за кандидатстване за включване на обекти е следния:

3.1. Подаване на заявление по образец в Центъра за административни услуги на община Борово / Прил. № 1към Правилата /.

Срок: до края на месец юни за текущата година


Ако до края на разглеждане на предложенията и удовлетворяването им не е разпределен целия финансов ресурс за текущата година, кмета на общината да открие процедура по ново набиране на предложения.


3.2. Деклариране от кандидата на дяловото му участие в реализацията на дейностите – финансово или нефинансово, в размер, не по-малък от:

 • 25 % за проекти до 5 000 лева

 • 35% за проекти от 5 001 до 10 000 лева / Прил. № 2 /;


3.3. Разглеждане и класиране на предложението по определените критерии / Прил. № 5 / от комисия, назначена със Заповед на Кмета на Общината и писмено уведомяване на кандидатите за резултатите.

Срок: 15 дни след подаване на заявлението.


3.4. Сключване на Споразумение за финансиране на проект за реализация на благоустройствени дейности до размера на одобрените средства / Прил. № 3 /

Срок: 10 дни след уведомлението по т. 3.3


3.5. Предоставяне от Общината с предавателно-приемателен протокол на материали, свързани с реализирането на проектите.

Срок: до 5 дни след подписване на Споразумението.


3.6. Изпълнение на предвидените и одобрени дейности.

Срок: не по-дълъг от 60 (шестдесет) дни от датата на подписване на Споразумението.


3.7. Общината води аналитична отчетност по обекти. Приемането на всеки обект става с протокол по образец / Прил. № 4 /.

Срок: 5 дни след приключване на дейностите.


3.8. Осигуряване на последващ контрол и поддръжка на обекта най-малко за 3 /три/ календарни години след изграждането му. Регламента се разписва конкретно в Споразумението.


4. Мерки (конкретни дейности) за популяризиране на Правилата

4.1. Изготвяне на прес-съобщение, информационна брошюра и публикуване на Правилата на Интернет-страницата на Община Борово целящи запознаване на гражданите на Община Борово с действащите Правила за реализация на благоустройствени мероприятия – цели, направления, допустими дейности, ред за кандидатстване и др.

Срок: текущ


V. Очаквани ползи от реализацията на дейностите по Правилата:

 • Провокиране на ангажираност и гражданско чувство за отговорност, което предполага солидарно поемане на задължения;

 • Подобряване на околната среда, благоприятстваща здравето на гражданите на Община Борово;

 • Подобряване и опазване на откритите пространства чрез качественото им преустройство.


VІ. Контрол по реализация на дейностите и изразходените средства

Контролът по изпълнение на дейностите в настоящите Правила ще се осъществява от отдел “УТ”, чрез:

 • Оказване на техническа помощ при необходимост

 • Съставяне на предавателно-приемателен протокол от комисия за установяване на действително извършените дейности;

 • Текущи проверки за степента на завършеност на обекта, със съставянето на междинни констативни протоколи (при необходимост).

 • Периодични проверки за състоянието на обектите в експлоатация и тяхното опазване.
Свързани:

Приложение №1 към iconПриложение №3
Заявление за участие в конкурс, съгласно приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители...
Приложение №1 към iconПриложение III към Регламент 1013/2006 относно превози на отпадъци не съдържа окончателен списък, а отделни позиции от приложение II към „стария Регламент
Регламент 259/93 за превози на отпадъци и препратки към приложение IX към Базелската конвенция. Тези позиции са събрани в списъка...
Приложение №1 към iconПриложение №1 към чл. 2
Приложение №1 към чл. 2 на наредба №21 от 18 юли 2005 Г. За реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (Изм. Дв,...
Приложение №1 към iconПриложение №1 към решение №2
Приложение №1 към решение №2, взето на заседание на общински съвет трявна на 29. 01. 2010 Г., Протокол №1
Приложение №1 към iconПриложение №2 към решение №29
Приложение №2 към решение №29, взето на заседание на общински съвет трявна на 25. 02. 2010 Г., Протокол №2
Приложение №1 към iconПриложение №1 към решение №2 2
Приложение №1 към решение №22, взето на заседание на общински съвет трявна на 14. 03. 2009 Г., Протокол №3
Приложение №1 към iconПриложение №4 към решение №29
Приложение №4 към решение №29, взето на заседание на общински съвет трявна на 25. 02. 2010 Г., Протокол №2
Приложение №1 към iconРегламент. Приложение
Част III. 10 от приложение I към Регламент (ЕО) №794/2004 се заменя с приложението към настоящия регламент
Приложение №1 към iconПриложение към междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2011 г. Приложение към консолидиран финансов отчет обща корпоративна информация 2
Закона за дружествата със специална инвестиционна цел осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване...
Приложение №1 към iconОбщина бургас
Наредба №17 от 26 септември 2000 г за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти на ветераните от войните,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом