Проект ! Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен Глава първа Общи положения Чл. (1)
ИмеПроект ! Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен Глава първа Общи положения Чл. (1)
страница1/3
Дата на преобразуване07.11.2012
Размер340.22 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.sliven.bg/doc/Actual/NOR_Sl_new1.doc
  1   2   3
ПРОЕКТ !


НАРЕДБА
за обществения ред на територията на Община Сливен


Глава първа
Общи положения


Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, като определя правилата, нормите, задълженията и правомощията на Община Сливен и гражданите за осигуряване и опазване на обществения ред и общинското имущество и е задължителна за :

1. всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на територията на общината.

2. собствениците и обитателите на жилищни сгради.

3. председателите на управителни съвети или управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените за общо ползване части на сградите и прилежащите терени.

4. управителите на търговски дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и организации, а така също и на лицата, развиващи дейност на територията на общината.     

Глава втора
Осигуряване и опазване на обществения ред


Чл. 2. С цел опазване здравето и осигуряване условия за спокойствие, труд и отдих на гражданите се забранява:

(1). Извършването на всякакви видове дейности, причиняващи шум, вибрации, отделяне на прах, дим, излъчвания, замърсявания и други подобни над общоприетите норми, съгласно действащото законодателство;

(2). Построяването на автомивки, автотенекеджийници и работилници за монтаж и демонтаж на гуми в Централна градска част. В останалата част на града, с изключение на промишлена зона, само след изрично писмено съгласие на собствениците на съседните имоти.

Чл. 3. (1) В обектите, където е разрешено да се извършва производствена, търговска или друга стопанска дейност, причиняваща шум, отделяне на прах, вибрации, излъчвания, замърсявания, надвишаващи допустимите норми, задължително се изграждат и монтират вентилационни системи, както и необходимата шумо и звукоизолация, съобразно нормативните изисквания, отнасящи се за конкретния обект и по начин, недопускащ превишаване на хигиенните норми в сградата, където се намира.

(2) При наличие на жалби за шум и вибрации и неспазване на работното време от посоченото в чл.8 ал.3 на тази наредба, от обектите се изисква протокол, издаден от районна инспекция по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), за замерване на шума , вибрациите и отделянето на вредни течности и газове(флуиди), с който да се удостовери, че не се превишават допустимите санитарно-хигиенни норми.

Чл.4. (1) На обществени места и в частни имоти, находящи се  на територията на  общината, се забранява викането, пеенето, свиренето и създаването на шум, независимо от произхода му, използването на озвучителни системи и други електронни устройства, нарушаващи обществения ред и спокойствието на гражданите, включително и за религиозни, политически и търговски цели.

(2) Забраната по предходната алинея не се прилага при обществени и/или рекламни кампании, разрешени или съгласувани по установения нормативен ред.

(3) Задължават се ръководствата на партии, коалици и независими кандидати по време

на европейски, президентски, парламентарни и местни избори да :

  1. да организарат поставянето на нагледни материали на определените от кмета на общината места и снемането им след приключване на изборите;

  2. да внесат в деня на започване на предизборната кампания в касата на Общината депозит, определен със заповед на кмета, който не се връща , когтато съответната политическа сила или кандидат не свали агитационните си материали, след приключването на изборите.

Чл.5. (1)  Забранява се:

1. търговията на пиротехнически изделия от търговци и физически лица, без полицейско разрешение за търговия, съгласно Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите (ЗКВВООБ) и Правилника за неговото прилагане.

2. търговията на пиротехнически изделия от търговци и физически лица на места, където не са спазени изискванията за продажба и съхранение на тези изделия, съгласно ЗКВВООБ и останалите нормативни актове.

3. продажбата на пиротехнически изделия в нестандартни опаковки, не придружени от сертификат за качество, издаден от производителя и инструкция на български език за безопасна работа с изделието.

4. хвърлянето и възпламеняването на бомби, пиратки и други гърмящи и пожароопасни стоки и предмети на обществени места както и на места, които са в близост до леснозапалими материали и течности, включително и по време на Коледни, Новогодишни и други  празници и тържества.

5. употребата и носенето на огнестрелни, газ-сигнални, пневматични и други оръжия и устройства, както и на взривни вещества, извън определените за целта места и по начин, създаващ опасност или застрашаващ безопасността, спокойствието, здравето и живота на гражданите.

6. извършването на огнеопасни и взривоопасни дейности от лица, без наличието на съответно съгласуване или разрешение от компетентните органи, както и извън определените за целта места.

(2) Използването на пиротехнически изделия от търговци и физически лица се извършва само при наличие на разрешение, издадено от компетентните органи на МВР по установения нормативен ред и след съгласуване с общината. Видовете мероприятия и свързаните с тях клас на използваните пиротехнически изделия, както и времето за допустимото им провеждане, са определени в приложение № 1 към наредбата.

(3) Забранява се продължителното форсиране на място на двигатели на моторни превозни средства, както и безконтролното включване на алармени системи.

(4) Забранява се на водачите на пътните превозни средства, освен в случаите за предотвратяване на пътно транспортно произшествие, да извършват маневрите: рязко потегляне, спиране, и смяна посоката на движение, придружено с блокиране и приплъзване на колелата.

(5) Забранява се на водачите на двуколесни пътни превозни средства движението по уличната мрежа, използвайки само предно или задно колело.

(6) Забранява се организиране на състезания с пътни превозни средства на територията на общината, с изключение на тези, провеждани на определените за целта места и по съответния ред.

Чл. 6 (1) Забранява се на лицата, стопанисващи заведения за хранене и развлечения собствениците, физически и юридически лица, стопанисващи питейни и увеселителни заведения, в чиято програма са включени еротични танци, да допускат посещението на лица под 18 г.

(2) След 20.00 ч. родителите, настойниците, попечителите и другите лица, които полагат грижи за дете, са длъжни да  придружават децата на обществени места, ако детето не е навършило 14-годишна възраст и след 22.00 часа, ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст.

(3) В случай, че родителите, настойниците, попечителите и другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат на обществени места след 22.00 часа, ако детето е навършило 14, но не е навършило 18-годишна възраст, са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице - роднина по права линия или по съребрена линия до четвърта степен за негов придружител.

(4) Ако придружител е лице, извън посочените в горната алинея лица, то той удостоверява това си качество с декларация, с нотариална заверка на подписа на лицата по чл.6 ал. 2.

(5) Забранява се на търговците, стопанисващи заведения за хранене и развлечения да допускат лица, ненавършили 18-годишна възраст без придружител съгласно предходните алинеи.

(6) Забранява се на търговците и други лица да продават, предлагат и сервират алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия на лица под 18 г.

Чл. 7.  Забранява се насочването на лазери, прожектори и други насочени и кохерентни лъчения срещу хора и пътни превозни средства. Употребата на лазери се извършва, съгласно Наредба № 9 от 28.10.1986 г. за санитарните правила при работа с лазери, издадена от министъра на народното здраве, обн. ДВ, бр. 95 от 09.12.1986 г.

Чл. 8. (1) За задоволяване на битови потребности, в сградите етажна собственост, строителни, монтажни или ремонтни дейности, може да се извършват само от 08.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 22.00 часа, след предварително писмено уведомяване на всички непосредствени съседи, най-малко 24 часа преди започването на дейността.

(2) Забранява се на търговски обекти, игрални зали и други стопански обекти, които с дейността си предизвикват шум и се намират на отстояние до 30 метра от жилищни сгради, да извършват дейност след 22.00 часа.

(3) В сгради, етажна собственост, може да се извършва търговска или друга стопанска дейност само в обектите, предвидени за такава цел, съгласно одобрения и съгласуван проект на сградата или в обекти, за които са спазени нормативно установените изисквания за функционирането им, с работно време до 22.00 часа. За търговските обекти, и игрални зали с работно време, различно от посоченото, находящи се в жилищни сгради с режим на етажна собственост, се изисква съгласие на 50% + 1 от собствениците, като задължително се изисква съгласието на всички непосредствени съседи.

(4) В сгради, етажна собственост, се забраняват:

1. шумни увеселения в периода от 22.00 до 08.00 часа;

2. извършването на стопански и други разрешени дейности, извън установеното работно време, но не по-късно от 22.00 часа.

3. производствени и промишлени дейности.

(5) В случаите, когато не могат да се осигурят ефикасни обезшумителни мерки, за спазване  изискванията на съответните хигиенни норми, ползването на озвучителни уредби и на шумни апарати и машини (прахосмукачки, циклещи и др.) може да става само от 08.00 до 14.00 и от 16.00 до 22.00 часа.

(6) Свиренето на музикални инструменти и пеенето за обучение, репетиране, преподаване и музициране може да става само от 08.00 до 14.00 часа и от 16.00 до 22.00 часа.

Чл.9. (1) Забраняват се хазартните игри на обществени места, освен в специално предназначените за целта игрални заведения, съгласно Закона за хазарта.

(2) Забранява се просията и врачуването на обществени места.

(3) Забранява се провеждането на сватбени, семейни, фирмени и други тържества и събирания, на нерегламентирани места – улици, площади, градинки, паркове и други обществени и частни имоти, водещи до нарушаване на обществения ред и спокойствието на гражданите.

(4) Забранява се употребата на алкохолни напитки извън определените по съответния ред обществени места.

(5) Забранява се употребата на упойващи вещества на обществени места.

  (6) Забранява се ползването на общински площи от улични музиканти, певци, артисти и други самодейци, без разрешение от кмета или упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 10. (1) Председателите на управителните съвети на сгради с режим на етажна собственост, съответно управителите, осигуряват денонощно заключване на входните врати, монтиране на домофонни уредби, звънци или други технически средства  за опазване общите части в сградите.

(2) Жилищата и другите обекти в сградите могат да се оборудват със сигнално-охранителна техника.

(3) В сгради, етажна собственост, се забранява складирането на строителни материали, отпадъци и предмети в общите части на сградата (коридори, стълбищни и етажни площадки, тавани, подпокривни пространства, мазета, шахти и други), които трябва да се поддържат свободни и проходими.

(4). Председателите на управителните съвети на сгради с режим на етажна собственост и/или управителите, собствениците и ползвателите на самостоятелни жилища, офиси, търговски и туристически обекти и спомагателни постройки са длъжни да предприемат необходимите действия за поддържането на хигиената, почистването на снега в прилежащата към сградата територия и ледените висулки.

Чл. 11.(1). Лицата, стопанисващи заведения за хранене и развлечения , общински, държавни и частни обекти за търговия и услуги, са длъжни да организират охрана на обществения ред в обекта, който стопанисват.

(2) Нарушителите на обществения ред се отстраняват от съответните служители, охраняващи обекта, които незабавно уведомяват органите на МВР.

Чл. 12  Собствениците, физически и юридически лица, стопанисващи обекти в жилищни и административни сгради, обществени и здравни заведения и други, както и фирмите, извършващи монтаж на климатични, вентилационни или отоплителни инсталации са длъжни:

1.Да не допускат разполагането и/или експлоатацията на отоплителни, климатични и вентилационни инсталации – източници на шум с високо ниво на звуково налягане и вибрации, в помещения с нормирано ниво на шума или в непоследствено съседство до тях, установено с протокол от РИОКОЗ .

2.Да отведат кондензата, отделящ се от отоплителните и климатични системи, които са монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни сгради, обществени и здравни заведения и други такива чрез съответни инсталации, така че да не се оттичат върху стълбища, тротоари, проходи и други площи за движение на граждани.

Чл.13   Забранява се къпането и използването на плавателни съоръжения от всякакъв тип на територията на общинските водоеми и водни площи, без разрешение от стопанисващите ги субекти и от съответната общинска администрация.

Глава трета
Поддържане на естетичен вид и чистота
на населените места на територията на Община Сливен

Чл.14. (1) Поддържането на естетичен вид и чистота по отношение на производствени, административни, обществени сгради, складове, гаражи, паркинги, кооперативни пазари и други имоти, се осигурява от собствениците или наемателите на имоти, които ги управляват и стопанисват в периметър най-малко 3 м около обекта.
(2) Собствениците и/или ползвателите на посочените в ал.1 обекти са длъжни да не допускат напускането на обекта на моторни превозни средства, създаващи предпоставка за замърсяване на пътното платно и прилежащата територия.
(3) Собствениците и/или ползвателите на варови, бетонови възли и изпълнителите на строителни обекти са длъжни да осигурят необходимите условия и техника за измиване и почистване на напускащите обекта моторни превозни средства.
(4) При констатиране на повторно нарушение се спира дейността на обекта до отстраняване на допуснатите нарушения.

Чл.15.(1) Поддържането на чистотата и естетичния вид около жилищни сгради, в междублокови пространства и търговски обекти е задължение на:
1. Гражданите, съгласно график на Управителния съвет и/или управителя на етажната собственост или на назначен портиер или чистач.
2. Собствениците по отношение на индивидуалните дворове, постройки и съоръжения, ведно с прилежащи към тях територии .
3. Собствениците на моторни превозни средства по отношение на местата за паркирането им.

Чл.16. Управителите на търговските дружества, едноличните търговци, ръководителите на предприятия, учреждения и обществени организации, собствениците или наемателите на сгради и търговски обекти се задължават да отстраняват след натрупване на снега по тротоарите и пространствата, прилежащи към сградите и търговските обекти, както и да отстраняват ледените висулки и създаващите пречки за преминаването на пешеходци падналия сняг.

Чл.17. (1) Собствениците или лицата, които стопанисват имоти, са длъжни да ги поддържат в добро състояние и в естетичен вид, както и да изпълняват в определения срок задължителните предписания на Кмета на общината, дадени по смисъла на ал. 2 от този член.
(2) Задължителните предписания по ал. 1 се издават за премахване, преобразуване или ремонт на неподходящи по местонахождение, разположение, вид или материали: огради, гаражи, второстепенни и стопански сгради, временни постройки, септични ями, канализа­цион­ни съоръжения, насаждения както и за извършване на необходими ремонтни и възстановителни работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, хигие­ната,  здравето и спокойствието на гражданите.

(3) Управителните съвети и /или управителите на етажна собственост са длъжни да осигуряват:

1. Табло за съобщения и уведомления,
2. Съдействие на специализираните служби за опазване на обществения ред при изпълнение на техните задачи;
3. Спазване на правилника за вътрешния ред в жилищните сгради и сигнализиране службите по опазване на обществения ред в случаите на неспазване на настоящата наредба;
4. Обезопасяването на електрически табла, шахти и отвори в общодостъпни места;
5. Заключване на входните врати на жилищните сгради с повече от два етажа и с повече от шест жилища след 22.00 ч.;
6. Редовно проверяване изправността на асансьорите и евакуационните съоръжения и своевременно сигнализиране на отговорните за тях фирми и служби;
7. Редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и организирането на почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в жилищната сграда и в площите около нея.

Чл.18. (1) При установяване наличието на обект, посочен в чл. 195, ал. 5 от ЗУТ, служебно или по сигнал на заинтересовани лица, длъжностните лица по чл. 223 от ЗУТ при съответния район по местонахождение на обекта или от длъжностните лица по чл. 223 от ЗУТ при Община Сливен, същите  незабавно съставят констативен протокол с подробно описание на състоянието и характеристиките на обекта, съдържащ всички необходими реквизити за издаване на Заповед на Кмета на Общината по  чл. 195, ал. 5 от ЗУТ.

         (2) Съставеният констативен протокол се връчва на собствениците на обекти по предходната алинея по надлежния ред. Собствениците на обекти могат да направят възражения в тридневен срок от датата на връчването му.

         (3) Въз основа на съставения по ал. 3 протокол, Кметът на Община Сливен издава заповед, с която задължава собствениците на обекти по ал. 1 да ги премахнат, преобразуват или ремонтират, както и да извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието  гражданите.

         (4) Заповедта на Кмета на Общината се съобщава на заинтересованите лица съгласно чл. 196, ал. 4 от ЗУТ и може да се обжалва по реда на 215 от ЗУТ.

         (5) В случай, че в заповедта на Кмета е допуснато предварително изпълнение или тя не е изпълнена в определения в нея срок, обектите по ал. 1 се премахват, преобразуват или ремонтират принудително. Действията по принудителното изпълнение на Заповедта  се извършват от физически и/или юридически лица, определени от ОбщинаСливен с предварителен едногодишен договор. Принудителното изпълнение на заповедта се извършва със съдействието на „Общинска охрана и СОТ”- ЕООД Сливен, ОДП Сливен, „ВиК” Сливен, „ЕВН-България Електроразпределение” –АД- КЕЦ -Сливен и всички институции, свързани с изпълнението на заповедта на Кмета на Общината.

         (6) Контрол по изпълнение на Заповедта се възлага от Кмета на  Община Сливен в изрична заповед.

         (7) За извършените разходи по принудителното изпълнение на заповедта на Кмета на Община Сливен се съставя констативен протокол от комисия, назначена от Кмета на Общината, включваща представители и на фирмата, извършила СМР по принудителното изпълнение на заповедта. Въз основа на  влязлата в сила  заповед на Кмета на Община Сливен и протокола за извършените разходи, се извършват необходимите действия за издаване на изпълнителен лист в полза на Община Сливен и принудително събиране на вземанията й по реда на     Гражданския процесуален кодекс .

Глава четвърта
Организация на транспортното обслужване
и безопасност на движението

Чл. 19. Спрените от движение, излезлите от употреба и изоставените превозни средства трябва да бъдат паркирани в гаражи, в дворната част на поземлените имоти, както и в обособените за тази цел обществени паркинги. Забранява се паркирането им в имоти общинска и държавна собственост, които не са предназначени за тази цел, включително, на тротоарите, улиците, площадите, зелените площи и междублоковите пространства и в откритите обществени паркинги.

Чл. 20. (1) Длъжностни лица, определени от кмета на Община Сливен, със съдействието на полицията, установяват собствениците на превозните средства, паркирани в нарушение на забраните по чл. 19 и независимо от наложеното им административно наказание връчват предписание за преместване на превозното средство в 14-дневен срок.

(2) При неизпълнение на предписанието, въз основа на констативен акт, длъжностните лица по предходната алинея издават заповед за принудително преместване на превозното средство.

(3) Заповедта на длъжностните лица по ал. 1 се изпълнява за сметка на собственика.

(4) Предходните алинеи се прилагат и когато собственикът е неизвестен или макар известен, не може да бъде уведомен, поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини. В тези случаи към констативния акт се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика.

(5) Преместването на излезлите от употреба МПС става по реда на Наредбата за поддържане и опазване чистотата и управление на отпадъците на територията на Община Сливен.

Чл. 21 Забранява се:

1. паркирането върху или в близост по-малка от два метра от уличните противопожарните хидранти;

2. завземането, ограждането, поставянето на съоръжения и маркиране с трайни знаци за паркиране на превозни средства, съоръжения за намаляне на скоростта върху улици, тротоари, площади и алеи в жилищните комплекси и в откритите паркинги;

3. поставянето на кашпи, вериги, ленти и/или други предмети и съоръжения върху уличните платна, и/или тротоари, както и заграждането им с бариери освен в случаите когато има разрешение от  Община ;

4. престоя и паркирането на таксиметрови автомобили с цел изчакване на клиенти, освен на определените за тази цел таксиметрови стоянки;

5. движението на велосипеди и скейбордове извън определените за целта места.


6. движението, спирането и паркирането на пътни превозни средства върху тревните площи и алеите в паркове, детски площадки и пешеходни зони.


7. движението на превозни средства с животинска тяга, необорудвани с престилки за животински отпадъци

8. движението на пътни превозни средства с животинска тяга на територията на Сливенска община от 22.00 до 6.00 часа.

9. домуването на автобуси и товарни автомобили, строителна мобилна техника по улици, тротоари, вътрешно комплексни алеи и паркинги.

10. движението на моторни превозни средства без шумозаглушаване или с неизправно шумозаглушаване;
11. движението на моторни превозни средства с течове или видима техническа неизправност.

12. смяната на масла и замърсяване, предизвикано от ремонтиране на моторни превозни средства, извън определените за това места.
13. повреждането, замърсяването или облепването с рекламни и агитационни материали на спирковите знаци и заслони, улични стълбове и съоръжения на уличното осветление;

14. влизането на пътни превозни средства в дворовете на училищата и детските заведения, с изключение на обслужващите автомобили, след разрешение на съответния директор.


Чл.22 (1) На територията на града кметът определя райони, пътища или части от пътища и зони за кратковременен престой в определени часове на денонощието.

(2) Местата за паркиране по предходната алинея се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които се указват условията за паркиране.

(3) Цените на услугата за паркиране се заплащат съгласно определения размер с Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община Сливен

(4) Местата за паркиране, определени по реда на чл.22 могат да се ползват срещу заплащане за служебни нужди от юридически лица и еднолични търговци.

(5) Забранява се движението и паркирането на моторни превозни средства във връзка с извършване на товаро-разтоварни дейности, обслужващи търговски обекти в централната градска част на град Сливен, освен при наличието на пропуски, издадени от общинска администрация.

Чл. 23. Забранява се на водачите на моторни превозни средства, предназначени за обществен транспорт, отклонението от утвърдения маршрут, неспазването на утвърденото разписание и/или пропускането на определените спирки на автобусите и тролейбусите от обществения транспорт;

Чл. 24. Лицата по чл. 2 от Наредба №33/1999г. на Министерство на транспорта са длъжни:
1. да да поддържат актуално разписание по всички спиркови знаци по обслужваните от тях линии на обществения транспорт;
2. да ремонтират повредени спиркови знаци по обслужваните от тях линии на обществения транспорт, освен ако не е задължение на концесионера.

Чл.25.  За осигуряване на безопасността на движението по пътищата и опазване на околната среда от замърсяване от моторни превозни средства на територията на Община Сливен, се прилагат принудителните административни мерки по реда на Раздел VІІІ от Наредбата за поддържане и опазване чистотата и управление на отпадъците на територията на община Сливен


Чл. 26 Забранява се заемането на тротоари или улични площи или спирането на движението без писменно уведомление и съгласие на Община Сливен.

  1   2   3

Свързани:

Проект ! Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен Глава първа Общи положения Чл. (1) iconПърва общи положения
Чл Настоящата Наредба има за цел поддържането и опазването на обществения ред, собствеността и околната среда на територията на Община...
Проект ! Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен Глава първа Общи положения Чл. (1) iconНаредб а за обществения ред глава първа
Чл. С тази Наредба се определят общите за опазване на обществения ред на територията на община Своге, реда за установяване на административните...
Проект ! Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен Глава първа Общи положения Чл. (1) iconНаредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на община хаджидимово глава първа общи положения
Чл. (1) С тази Наредба се уреждат обществените отношения свързани с планирането, изграждането, поддържането, развитието и опазването...
Проект ! Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен Глава първа Общи положения Чл. (1) iconПърви общи положения
Чл. /1/ С тази Наредба се уреждат обществените отношения, свързани с опазване и поддържане на обществения ред, защитата на имуществото...
Проект ! Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен Глава първа Общи положения Чл. (1) iconНаредба за символиката на община търговище глава първа общи положения
Чл. Настоящата Наредба е приета на основание чл. 21, ал. 1 т. 21 и 22 и чл. 22 от змсма и урежда
Проект ! Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен Глава първа Общи положения Чл. (1) iconПроект!!! Мотив и към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ветово
Към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община...
Проект ! Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен Глава първа Общи положения Чл. (1) iconЗа обществения ред на територията на община стралджа
Чл. Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Стралджа,...
Проект ! Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен Глава първа Общи положения Чл. (1) iconПравилник за статута, организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Пещера Глава първа Общи положения
Чл. Този правилник се приема на основание на чл. 21а, ал. З от Закона за местно самоуправление и местна администрация и чл. 24, ал....
Проект ! Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен Глава първа Общи положения Чл. (1) iconНаредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на община добрич по чл. 56, ал. 1 от зут глава първа. Общи положения. Чл. 1 (1)
Чл. 1 (1) с тази наредба се уреждат условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи...
Проект ! Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен Глава първа Общи положения Чл. (1) iconОбщи положения
Чл. Тази наредба регламентира реда и условията за отглеждане и регистриране на кучета на територията на Община Сливен
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом