2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране
Име2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране
страница9/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.22 Mb.
ТипРегламент
източникhttp://www.bglegis.com/z bankovo pravo.doc
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
8.2.2. Резерви

Така наречените "Резервни фондове" се набират за сметка на печалбата за текущата година след облагането и с данъци. В резервните фондове може да се отнесе и положителният резултат от преоценка на активите на банките. Българската народна банка образува своя резервен фонд по специфични правила," установени със Закона за БНБ, чийто предназначение е да покрива разходите по интервенции за стабилизиране покупателната сила на лева. Размерът на резервните фондове се съобразява с изискванията за капиталова адекватност, предписани от нормативните актове. Съобразяването с тях е задължително. Освен обявените резервни фондове банката може да има и скрити резерви, например от увеличената пазарна цена на дълготрайни и финансови активи на банката, които не са били преоценявани.

"Специфичните резерви" на банката се образуват по решение на компетентните за това органи на управление на банката и са предназначени за финансиране на определени дейности и проекти на банката. Разликата

определен предмет, ясно дефинирана, решавано на конкретна задача. Размерът на специфичния резерв се определя обикновено от Общото събрание, Надзорния съвет или Съвета на директорите. Този размер зависи единствено от сумата на печалбата за разпределение след облагане с данъци.

Общи резерви

а/ характеристика, особености, формиране;

Резервите или резервният капитал позволяват да се осъществяват безпрепятствено част от целевите функции на собствения капитал в относителна независимост от общото икономическо състояние на предприятието и неговата финансова мощ. Това означава, че резервите са строго целеви. Наличието на резерви е показателно за финансовата осигуреност на такива решения и действия, които са свързани с:

- увеличаване на основния капитал;

- поемането на търговски, стопански, предприемачески, застрахователни и други видове рискове в рамките на разумното определяне на риска при пазарно ориентирана икономика;

- стимулиране на иновацията, инициативността и предприемчивостта;

- покриване на загуби;

- спонсориране;

- доначисляване на дивиденти и лихви;

- социално подпомагане и други.

Законовите резерви се образуват за сметка на печалбата след нейното облагане с данъци и преди нейното разпределение за дивиденти и други по силата на нормативен акт.

Съгласно ЗБНБ- чл. 8 ал.2~Централната банка следва да формира фонд "Резервен" за сметка на отчисления в размер на 25 % от годишното превишение на приходите - над разходите на банката. Средствата се използват за покриване на загуби на банката.

Според ЗБ - чл. 24 (ал.1) - търговските банки следва да формират фонд "Резервен" най-малко 1/5 от печалбата след облагането и с дължимите данъци и преди изплащането на дивиденти, докато- средствата на фонда достигнат 1,25 на сто от сбора на сумата на активите по баланса и задбалансовите ангажименти.

Чл.24 (ал.2) Когато средствата на фонд "Резервен" спаднат под минималния размер, установен в ал.1, банката е длъжна да възстанови средствата по фонда до достигане на минималното равнище в срок 2 години.

Общите резерви са предназначени за гарантиране на печалбата и капитала на банката при преоценки или невъзвращаемост на активите. Използват се главно за покриване на съмнителни и несъбираеми кредити.

Валутна ценност е всяко имущество, вземане и задължение на финансовата институция, деноминирано в чуждестранна валута. При преоценка на валутни ценности трябва да има законови провизии, които да гарантират капитала и печалбата на банката и да покрият отрицателните курсови разлики. Средствата за образуване на провизии за преоценка на валутни ценности се набират до нормативно определения размер чрез отделяне на част от положителната курсова разлика от преоценка на валутни ценности за текущия период, или като част от печалбата на банката. -. Минималният размер на наличните провизии за преоценка на валутни ценности се определя с акт на компетентния орган, БНБ и Министерство на ' финансите. Финансовите институции извършват преоценка на валутните си ценности ежедневно. Като чуждестранна валута за нуждите на счетоводството на банката се разглеждат единствено законните платежни средства на други държави, за които БНБ котира централен курс.

При неосигурени достатъчни провизии банката може да използва за компенсиране на отрицателните курсови разлики печалбите от текущата година, допълнителните провизии и / когато няма друг източник / основния капитал.

Главното предназначение, е покриване на несъбираеми и трудно събираеми кредити. Тук се отчитат средствата за законови амортизации на отпуснати от банката рискови кредити, т. е. частта от кредитите, която съгласно критериите, определени от нормативните актове е със съмнителна възвращаемост.

Общите резерви за несъбираеми вземания са свързани с точно определено вземане. При неговото събиране съответната част от провизиите, образувани по него, се освобождава и възстановява като печалба за текущата година. Срещу едно вземане може да се образува провизия с размер равен най-много на сумата на самото вземане.

Амортизация на вземания е . натрупването на средства на финансовата институция за осигуряване на несъбираеми и трудносъбираеми вземания, което се прави с цел да се гарантират капитала и печалбата срещу рискове от евентуално неплащане на вземането от страна на длъжника по него. Те позволяват банката постепенно да образува осигурителен резерв и да намали зависимостта си от неплатежоспособността на длъжниците. Несъбираеми вземания са онези, по които длъжникът е в трайна неплатежоспособност, намира се в процес на ликвидация, в който са останали неудовлетворени и неудовлетворими, поради липсата на амортизационен фонд кредитори.

Трудно събираеми вземания са онези, длъжниците по които изпитват трайни затруднения по обслужване на дълговете си, често изпадат в просрочия, застрашени са от обявяване в неплатежоспособност и може да се очаква тяхната ликвидация. Трудно събираеми. са и дълговете, по които финансовата институция не може да очаква плащане в срок, поради настъпването на събития, например, обявяването на мораториуми налагане на правни ограничения върху плащаното на вземанията, действия на трети лица.

Качеството на вземанията като несъбираеми и трудно събираеми се установява от закона или от подзаконов нормативен акт.

След отчисляване на сумата за фонд "резервен" и за безнадеждни или съмнителни вземания от печалбата на банката се заделят необходимите суми за фондовете със специално предназначение, учредени по решение на управителния съвет. Остатъкът от годишното превишение на приходите над разходите на банката се внася всяка година като приход на държавния бюджет в срок от 4 месеца след края на финансовата година/ Закон за БНБ, глава ІІ .чл. 8,ал 4/.

Съгласно ЗБ чл.28 Банките не могат да изплащат дивиденти, преди да са заделени необходимите средства за фонд "Резервен", както и ако това би довело до нарушаване на изискванията по чл.23.

2.2, Преоценъчни резерви

Характеристика, особености,формиране, използуване,предназначение

.Преоценъчните резерви се формират, отчитат и използват, съгласно реда определен в Закона за счетоводството, националните и международни счетоводни стандарти. Банките, притежаващи инвестиционни имоти могат да отчитат същите в инвестиционен портфейл или като дълготрайни материални активи, съобразно критериите посочени в Закона за счетоводството, НСС 4"Отчитане на дълготрайните материални активи", НСС 25 "Отчитане на инвестициите", МСС16 "Имоти, машини, съоръжения и оборудване"

По принцип преоценъчните резерви не могат да се ползват за увеличение на основния капитал, и за покриване на загуби от минали години.Такова увеличение, както и покриването на загуби от минали години може да се извърши само при наличие на нормативен акт.

Допълнителни резерви

Банките, по решение на компетентните им органи могат да формират допълнителни резери с цел да се гарантира нормалното функциониране при непредвидени обстоятелства и загуби.

Тук може да се отчитат допълнителните резерви, отнасящи се да съответни активи.

Допълнителните резерви могат да се използват и за увеличаване на основния капитал, когато действащото законодателство допуска това.

По принцип резерви се задължят за сметка на .печалбата след облагане; с данъци, по изключение тези резерви могат да се формират и за сметка на печалбата преди облагане с данъци, но само при условие действащото законодателството позволява. По решение на компетентните органи за управление на банката, допълнителните резерви могат да се изчисляват ,например като процент от стойността на активите или като процент от стойността на конкретни активи.

8. ,2.3. Финансови резултати

Резултатът от банковата дейност, реализиран през текущата година може да бъде печалба или загуба

В условията на пазарно ориентирано. стопанство значението на печалбата като категория и икономически показател се увеличава. Главната причина е в това, че печалбата- като форма на принадения продукт и вид добавена стойност е като източник на постъпления в държавния бюджет и положителен фактор при формирането на националния доход на макроравнище, така и основа на разширеното възпроизводство на микроравнище. Печалбата е разновидност на собствения капитал. Тя има своята диалектическа противоположност- загубата. Най-общо загубата е отрицателен икономически резултат. Тя се разглежда като коректив на печалбата, защото много често се покрива за нейна сметка. Може да бъде покрита и от други източници и най-вече от резервите. В краен случай, когато няма други възможности тя се покрива от основния капитал.

Финансовия резултат в една банка се отчита в края на отчетния период чрез приключване на резултатните сметки.

. Непокрити загуби от минали години

Характеристика, особености, предназначение;

Чрез сметката "Непокрита загуби от минали години" се отчитат загубите, реализирани през минали години и останали непокрити поради липса на натрупани резерви.

Загуби от минали години има във всички финансови институции, с изключение на БНБ. Съгласно Закона за БНБ при приключване на текущата година с отрицателен финансов резултат той се покрива от Резервния фонд на банката. Когато Резервният фонд няма достатъчни за целта наличности Министърът на на финансите е задължен да предостави в собственост на централната банка държавни ценни книги за покриване на отрицателната работа.

Поначало размерът на загубите от минали години, прехвърлени за покриване през бъдещи периоди следва да се регламентира нормативно. Ако максималния нормативно разрешен размер е надвишен, загубите през текущата година над него следва да се покрият за сметка на собтвения капитал / резервен и основен/.

Загуби от минали години могат да се прехвърлят само толкова годни за покриване през бъдещи периоди, колкото са определени от законодателството. След изтичането на този максимално възможен период за прехвърляне на непокритите загуби, те трябва да бъдат покрити за сметка на собствения капитал /основен и резервен/.

8 2.3.3 Неразпределени печалби от минали години

Характеристика, особености, предназначение

Неразпределените печалби от минали години са всъщност печалби, които са реализирани, но останали неразпределени. Тази сметка се води от всички финансови институции, с изключение на БНБ. Съгласно Закона за БНБ при приключване на текущата година с положителен финансов резултат 25% от него се внасят в Резервния фонд на банката. След отчисляването на фонд "Резервен" се заделят сумите за фондовете със специално предназначение.Остатъкът се внася всяка година в приход на държавния бюджет./ Закон за БНБ/.

Печалбата, реализирана през текущата година се прехвърля в следващата година, за да бъде разпределена от Общото събрание на банката.

20

Печалбата от минали години може да се прехвърля за разпределение само през следващата година, което означава, че Общото събрание трябва да се свика поне веднъж през годината, за да разпредели неразпределените печалби.

, Печалби и загуби от текущата година

Характеристика, особености, предназначение.

Тази сметка се води във всички финансови институции. В БНБ тя се нарича "Финансов резултат. Като Централна банка финансовият и резултат не представлява печалба от стопанска дейност. В края на отчетния период/ месеца/ финансовият резултат в баланса на банката се установява след отчитане на приходите и разходите, извършени от началото на годната.

Общото събрание на акционерите/ кооператорите/ може да взема решение за предварително изплащане на дивиденти. Аналогично то може да реши банката да отделя предварително определен/ например като % от реализираните през текущата година печалби/ размер за набиране на допълнителен капитал, специфични резерви и допълнителни резерви. В този смисъл за окончателно разпределение през следващата година ще се отнесе само печалбата след плащане на предплатите за дивиденти и след попълване на допълнителния капитал, специфичните и допълнителните

Във връзка с облагането на финасовия резултат с данък върху печалбата се извършва финансово преобръщение. От него се приспада размерът на заделените законови провизии - до 30% от размера на трудносъбираемите кредити.

Размерът на данък печалба е 27%.Данъкът за общините е 10%.Основа за определяне на данъка за общините е облагаемата печалба.Основа за определяне данъка върху печалбата е облагаемата печалба, установена и намалена с данъка за общините.

Финансовият резултат се намалява с:

1. Законовите провизии.

2. Дарения, при спазване на установените изисквания

3. Временните разлики проявяващи се от превишението над данъчно признаните амортизации над счетоводните амартизационни дялове.

4. Дивидентите от съучастия.

5. Лихвите от облигации по държавни заеми.

6. Загубите от минали години.

7. Прихода от лихви, изплатени от данъчната администрация за надвнесени данъци.

8. Приходите, отчетени в резултат на събития от минали отчетни периоди, които водят да увеличаване на финансовия резултат преди данъчно преобразуване в текущия период .

9. Вноските от работодателите за допълнително доброволно пенсионно, здравно и социално осигуряване в размер до 30 лв. месечно за всеки осигурен работник или служител.

Финансовия резултат преди данъчно облагане се увеличава с:

1. Временна положителна разлика между сумата на счетоводните амортизационни квоти, определени съгласно ЗС /чл.20/, и данъчно признатия размер

2. Сумите за дневни пари за командировки,превишаващи определените с нормативните актове размери за държавните служители.Разходите над допустимите норми са за сметка на финансовата институция. Именно със сумата на този преразход се увеличава годишната печалба.

3. Платените глоби, неустойки, конфискации и други санкции за нарушаване на нормативни актове, както и лихви по Закона за държавните лихви, такси и други, ако са по вина на длъжностни лица се удържат от работните им заплати. Същите могат да бъдат и по обективни причини.

4. Разходите, несвързани с дейността..като разходи за облекло / без работно и униформено ; разходите по поддържана и експлоатация на сгради и други движими и недвижими имущества, включително и наетите, ползвани частично или пълно за лични потребности; разходи за развлечения и курорти на съдружниците, акционерите, персонала,управителите, контрольорите, членовете на съветите на директорите, на управителните и надзорните съвети и на трети лица.

5. Вноските за застраховки "Живот" и други лични застраховки, които не са установени с нормативни актове като задължителни, с изключение на застраховките отнасящи се за определени рискови работни места и професии.

6. Разходите за подобрения, модернизация и реконструкция на дълготрайни активи, водещи до увеличаване на тяхната стойност, отчетени като текущи разходи за ремонт. И такива разходи за подобрения, реконструкция и модернизация .когато не са отчетени като дълготраен материален актив

7. Представителните разходи.Те имат определен състав, следователно трябва да се отчитат документално, т. е. чрез фактури, касови бележки и т. н. Отчитат се на база фактическия размер на разхода. За банките представителните разходи се определят в процент при база кредитният оборот по сметките отчитащи финансовите приходи.

8. Разходите, които представляват скрито разпределение на печалбата в полза на акционерите.

9. Разходите за лихви по предоставени кредити от акционери, които не са направили съответните вноски по записани дялове или акции.

10. Необложената печалба в резултат на невъзстановени провизии при събиране на провизирани вземания.

11. Частта от лихвите по кредити над определения размер съгласно определения от закона.

12. Преоценъчния резерв от прилагането на чл.ЗЗ, ал.5 от ЗС , освен когато дълготрайния материален актив е.отписан за сметка на капитала.

13. Начислените разходи за провизии в банките, когато кредитите, провизирани със 100 на сто провизия, превишават 10 на сто от обидата сума на кредитния портфейл на банката.

Неразпределената печалба, която е останала след изплащането на данъците, Общото събрание на акционерите /кооператорите/ определя да се използва за: покриване на загуби от минали години, дивиденти, спонсориране или само за една определена цел.

При загуба банката в продължение на няколко години може да я понижава с части от печалбата.

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Свързани:

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconСъвременната банкова система като фактор при кризата. 1
Скелетът на тази политика и “инфраструктурата” за нейното провеждане е именно съвременната банкова система, на чиито връх стои държавната...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconБанки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране icon4. регламентиране на принципите за провеждане на собствен мониторинг
Наредба №5 от 20. 10. 2000 г за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория
Правно регламентиране на туроператорската и турагентската дейност в българия
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconНормативно осигуряване
Национална система за оценяване на конкурентноспособност. Видове органи (155–161)
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconНормативно осигуряване
Нормативно осигуряване на "свободно движение" "Пазарна" безопасност, условия и въвеждащи понятия 20
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconЗакон за национална система за безопасност и качество на продуктите
Национална система за нормативно осигуряване, оценяване и доказване на безопасност и качество на продуктите в Република България...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconХарактеристика на банковото право Банковото право е съвкупност от правни норми, които уреждат определен тип правоотношения. Тези правоотношения са свързани с влогонабирането, кредитирането, плащанията, т е. това е
Предмет на правно регулиране са обществените отношения, които възникват при осъществяването на банкова дейност. Това са финансово-парични...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconПонятие и източници. Банкова система. Банкови и небанкови финансови институции. Основни понятия за бп

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconСтолична община район оборище
На допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "началник отдел" в отдел "правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом