2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране
Име2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране
страница7/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.22 Mb.
ТипРегламент
източникhttp://www.bglegis.com/z bankovo pravo.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
последна инстанция (iender оf last гesort). Надценената валута поевтинява вноса, но затруднява вноса и оттук може да се влоши салдото на външната търговия и евентуално текущата сметка на платежния баланс(bаlаnсе оf рауments). Това става, защото инфлацията у нас няма да се изравни незабавно, а може би изобщо, с инфлацията в страната приемник, което ще увеличава разходите на износителите, докато техните валутни приходи ще се превръщат в левове при едно и също съотношение (валутният курс е фиксиран за продължителен период). Износителите няма да могат да получават експортна премия, идваща от една пълзяща, нагаждаща се към ценовото ниво в страната външна обезценка на лева" (спадане на неговия курс). Те ще трябва да намаляват своите разходи/което само по себе си е положителен стимул за повишаване ефективността на експортната продукция и оттук - на цялата икономика. Намаляването на разходите може да засегне и заплатите, което от своя страна ще ограничи търсенето в икономиката. Има смекчаващо този натиск обстоятелство - това е големият дял на вносните суровини и други компоненти на нашата експертна продукция, които ще влизат в разходите с едни и същи, а не нарастващи поради по -високата вътрешна инфлация цени .

За търговските банки възникват преди всичко проблеми по управлението на активите (аssеt), а оттук и на пасивите (total liabilites аnd net worth) им, тоест при валутен борд ще е по - труден банковият мениджмънт. Това идва от изострянето на дилемата "ликвидност -печалба''. Банките трябва да са з състояние да изплащат, както валутните, така и левовите депозити, особено непосредствено след въвеждането на валутния борд когато е възможно вложителите да

bank

и превръщайки ги във валута брой или по сметка). С възвърщане на доверието към лева към банката и въобще към държавността може да се предполага, че тези пари, както и намиращите се у населението чужда валута (или поне част от тях) ще се върнат в банките, за да не се пропуска доходът (лихвата - interest). Банките в крайна сметка са зависими от хода на реалната икономика, тя влияе върху стойността на активите на банковият сектор. Затова ако не заработи икономиката, просто печеливша стратегия няма да има и новите банкови кризи ще бъдат неизбежни. Някои политици и икономисти са склонни да подценяват негативното влияние на кризата в реалната икономика върху банковият сектор и да търсят причините й предимно в банковия мениджмънт. В никоя страна не може да има 'стабилна банкова система, ако икономическият растеж е отрицателен години наред и ако икономиката има нерешени структурни проблеми, какъвто е у нас проблемът с доминиращата държавна собственост. Затова и в новото стенд - бай споразумение с МВФ приватизацията се определя, като, ключов фактор за успеха на реформата в България. Ако икономиката заработи, това веднага ще се почувства и в банковия сектор. Оживлението на__ икономиката.- от своя страна ще означа ва_ създаване на по- голям доход, а от тук идава нарастване на спестяванията Много важно е също да заработи финансовият пазар, като алтернативен източник за финансиране, а също и за реална оценка на състоянието на фирмите. Решаващо е навлизането на чужди инвестиции .

' 7.Търговските банки в България в условията на валу-тен бор .Учредяване и управление на банките.Собствен капитал, ликвидност.

Търговската банка е търговско предприятие, което търгува с пари. Банката е акционерно дружество, което извършва публично привличане на влогове и използува привлечените паричните средства за предоставяне на кредити н за инвестиции за своя сметка и на свои собствен риск. Основната функция на банките е да гарантират надеждност и доверие, тъй като те притежават способност да запазват и гарантират собствеността, материализирана в парите. Същото доверие към банките се осъществява чрез извършваните от тях посреднически операции, оперирайки с .чужди парични средства.

Банките имат изключителната компетентност да осъществяват търговия с пари и капитали. Те спомагат за създаване на икономически агенти и икономически структури, в страната.

Търговската банка е трансмисия през която преминават_трансмисия преминава предоставя под формата на заем парични средства на населението Търговската банка е трансмисия през която преминават свободните парични средства, на населението на' премиранията-, я форма на депозити и влогове постъпват в банката за което тя плащат, лихва. Акумулираните парини средства банката пласира, пред под формата на. зае" с лихва. на другопредприятие, които имат потребност от парични средства. С тази си функция всяка търговска. банка съдейства за пренасочване, преразпределение'на паричните средства от едни предприятия в други, от едни граждани в други, от един регион в друг. Търговската банка е търговско предприятие, при което привлечените чужди средства са десетократно повече от собствения им капитал, т. е. банката работи главно с привлечен чужд финансов ресурс. За да се регистрира съдебно като такава и. да осъществява банкова дейност трябва "да получи лиценз от БНБ. Във всяка лицензия се посочва какви сделки има право да сключва търговската банка. Банката може да извършва следните търговски сделки:

- покупка на менителници. и запис на заповед;

- сделки с чуждестранни средства за плащане и благородни

• Оф С -

- приемане на ценности за депозит;

- сделки с ценни книжа и съхраняване и управление на ценни книжа ;

- гаранционни сделки ;

- извършване на операции по безкасови плащания и клиринг на чекови сметки и други лица ;

- управление на инвестиционни фондове по реда на Закона за ценните книжа и -фондовите борси и инвестиционните дружества ;

- покупка на вземания,произтичащи от доставка на стоки или предоставяне на услуги п поемане на риска от събирането на тези вземания /факторинт/ ;

- финансов лизинг ;

- издаване и управление на банкови карти /дебитни и кредитни:

- сделки свързани с фючарсни операции и акции; валутните

- придобиване и управление на дялови участия;

- консултации на дружества относно капиталовата структура;

- консултации и услуги, свързани с преобразуване на дружества;

- консултации относно портфейлни инвестиции и пр. В лиценза на търговската банка са посочени търговските сделки, които тя може да изпълнява. В лиценза също трябва да бъде посочено има ли банката право да извършва посочените банкови сделки; не само в страната, но и в чужбина /т. е. дали има пълен или ограничен лиценз/.

Не банкови финансови институции - тяхната дейност се регламентира в закона за банките въпреки, че те не са банки, но не са и стопански предприятия, а са финансови институции. Не банкови финансови институции са тези, които извършват една, повече или всички от посочените сделки:

- финансов лизинг;

- придобиване и управление на дялово участие;

- сделки с чуждестранни средства;

- консултации на търговски дружества по редица въпроси свързани с тяхното финансово състояние, капиталова структура, консултации относно портфейлни инвестиции;

- сделки с наши и чужди ценни книжа;

За да се създаде не банкова финансова институция не е необходимо разрешение /лиценз/ от БНБ.Необходимо е само 14 дни след започване на дейността да се уведомя БНБ. И в това уведомление да се посочи течно коя и колко от посочените сделки ще бъдат осъществявани.

Съществуват също и банкови групировки Те са налице когато една търговска банка има като дъщерни предприятия друга или има в своята система създадена търговска банка, която го обслужва. Финансов холдинг в България беше -.Мултигруп защото имаше самостоятелна застрахователно и презастрахователна дружество.

Валутния- борд или наричан още "паричен съвет" беше уреден с новия закон за БНБ от 15 ши 1997г. ,| от които отменя Закона за БНБ /обн. ,ДВ,(1р.50 от 1991г.; изм. ,бр.32 от 1996г. / Същността се състои в подържането на определено фиксирано съотношение между паричната маса на националната парична единица или част от нейните съставни елементи. 7.2 Търговската Банка в условията на валутния борд и някои изисквания -към тях

1.С въвеждането на валутния борд се възприе в България само акционерни дружества да бъдат банки.

2.В акционерното дружество всички акции са поименници върху акцията е посочен първият получател а на гърба със съответно джиро винаги се посочва последния действащ, притежател на акцията т. е акционерите не са анонимни.

З.Банката се създаде не само със записан капитал, а със 100 на 100 записан капитал.

4.Във всички банки се изисква. в устава и да бъде записано следното:

- кои двама изпълнителни директори на банката ще я представляват и управляват в контактите и: с други учреждения. За разлика от всяко друго търговското дружество може да се представлява от едно лице, банката като търговско дружество се представлява с два подписа изрично определени в устава, т,е принципа на единоначалието не се прилага.

5.Акционерите трябва на внасят само паричен капитал,т.е

6,Към изпълнителните директори на банката и към членовете на управителния съвет се поставят предварително повече изисквания' от колкото на членовете на Управителния съвет на други дружества, което не е банка.

Б сила от 1 ши 1997 г. е новият Закон за банките.

Параграф З от Предходните и заключителни разпоредби на Закона за банките отменя действащия до влизането му в сила Закон за банките и кредитното дело. Законът за банките обаче не отменя изцяло и под законовата уредба към Закона за банките и кредитното дело. Според § 12 от ЗБ издадените от БНБ нормативни актове по прилагането на отменения Закон за банките и кредитното дело запазват действията си, когато не противоречат на Закона за банките.

Валутният борд е един от елементите на паричната система във всяка страна, която има търговски банки и други финансови институции.Системата на валутен борд обхваща валутния борд, търговските банки и другите финансови институции.,

7.3 Закона за банките /ЗБ/съдържа разпоредби,засягащи капиталовата адекватност на банките.

На първо място чл.23 от ЗБ задължава банките по всяко време да разполагат със собствен капитал /капиталова база /минималните размери, структурата и съотношенията,на който с балансовата сума на активите и пасивите на банката се определят с Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност.

Минималният капитал,който трябва да бъде внесен при учредяването на банката според чл.23,ал.2 от ЗБ п чл. 2, ат.1 от Наредба № 8 не може да бъде по-малък от 10 милрд.лв,, като записаните срещу акциите вноски до този размер съгласно чл.23, ал.З от ЗБ могат да бъдат само парички.

На второ мясточл.24 и чл.28Т от ЗБ- съдържат наякои изискавния относно допълнителните най-малко 20 '/ ст печалбата си след облагане с данъци /т.нар. резерви с общо предназначение/, докато средствата от фонда достигнат 1,25 % сумата на балансовите активи и приравнените към тях зад балансови пасивни позиции.В случай че средствата във фонд " Резервен " спаднат под минималния разерв, посочен по-горе, банката е задължена да възстанови средствата във фонда до законно определения :минимален размер в срок от 2 години чл.28 от ЗБ забранява на банките да разпределят дивиденти,преди попълването на фонд " Резервен " до законно определеното минима­лно равнище или, ако разпределянето на дивиденти би довело до спадането на средствата на фонда под него.

На трето място чл.30от ВБ определя някои ограничения за инвестициите на банката. Общият размер на вложенията на банката недвижими имоти и други дълготрайни материални активи не може да надвишава 50 % от собствения капитал'капиталова база/.Това не се отнася за онези недвижими имоти и други материални активи, които банката е придобила вследствие от реализацията на имуществени обезпечения по не обслужвани кредити или други несъбираеми вземания, но само при условие, че те бъдат прехвърлени в срок от 2 години от придобиването им.

Другото ограничение на инвестициите на банката, установено от чл.ЗО,ал.З от ЗБ,се отнася до участието на банката в не финансови дружества. Банката не може да бъде неограничено отговорен съдружник в търговското дружество.

При определяне на количествените регулати на капиталова адекватност на лице са два основни параметъра:

Г. Собствен капитал на банката II. Общ рисков компонент на банката

Всяка търговска банка трябва да разполага със собствен

Изискуемия капитал е минималния капитал. Търговската банка ще престане да бъде банка, ако нейният капитал е по-малък. БНБ определя 10 млн,лв. изискуем капитал. Собствения капитал на банката се състои от:

1. Допълнителни капиталови резерви - те. включват:

- неразпределената част от нетната печалба, която подлежи на разпределение;

- резерви със специално предназначение, образувани от нетната печалба на банката;

- резерви от преоценка на активите,ако тя е допустима съгласно действащото законодателство;

- сумите, привлечени от банката чрез дългово /каппталови инструменти/ и други;

2. Първичен капитал.

- внесената част от уставния капитал на банката; се образува със заделяне на минимум 20% от печалбата след облагане, т.е. от нетната печалба. След това от остатъка могат да се заделят дивиденти за акционерите. Тези отчисления от нетната печалба за формиране на фонд " Резервен " банката е длъжна да ги прави докато Резервния капитал стане на сума, която е над

125% от всички активи на банката.

- други резерви с общо предназначение;

3. Дялово участие в не консолидирани в баланса на банката дружества - сумите, инвестирани в акции или друга -форма на дялов участие з капитала. Това са дружества които банката притежава акции или дялове.

С преминаването на Търговските банки кьм дейност в условия. на валутен борд се възприе следното ограничение:

- всички материални активи на ТБ не могат да превишават 1/2 от нейния собствен капитал,т.е.сгради,съоръжения,апаратура, ходи не могат да бъдат повече от 1/2 от собствен- капитал

- всяка ТБ може да ползва данните от създадената в БНБ система за интормация на кредитополучателите как обслужват получените кредити от други ТБ, Това означава, че всяка ТБ,от която дадено предприятие иска да получи кредит може да получи информация за това дали предприятието е получило кредит от погасява този кредит заедно с лихвите.Тази система за информация то даваше възможност на97не съществуваше до 199 ЕТ и предприятия да вземат кредити от много банки. Имаше случаи едно и също имущество да се залага няколко пъти.

Вторият основен параметър при определяне на капиталовата адекватност на ТБ е определяне и оценяване на кредитния риск.

Всяка ТБ трябва периодично да оценява кредитния риск. по предоставените от нея кредити, т. е. да ги групира според тяхното

- редовни

- трудно събираеми

- не събиаеми

На тази база според степента на обслужване и несъбираемост да начислява съответни провизии, За целта БНБ е издала Наредба №19 как се класифицират според риска и какъв размер провизии да се начислят. Провизията е определена сума, която се включва в разходите и се заделя като резерв предназначен да покрие загубата за банката от не обслужвани кредити. Провизията дава. възможност да се избегне фалита на банката, когато значителна част от кредитите не се обслужват. ТБ начисляват значително по-големи суми отколкото всички други стопански предприятия. То: е така защото рискът е по-голям Всички други предприятия и еднолични търговци са длъжни да начисляват провизии, за да могат да. посрещнат бъдещи загуби по реда. регламентиран в НСС стандарт За тях БНБ е издало Наредби № 9 и № 11, които са задължителни н регламентират размера и начина на определяне на провизиите в банките.

Отчетността на капиталовата адекватност на банката се осъществява в две форми както следва :

- банките,са задължени да съставят и представят в БНБ тримесечен отчет за рисковия компонент и адекватността на капитала до 15-о число на месеца, от който започва новото тримесечи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Свързани:

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconСъвременната банкова система като фактор при кризата. 1
Скелетът на тази политика и “инфраструктурата” за нейното провеждане е именно съвременната банкова система, на чиито връх стои държавната...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconБанки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране icon4. регламентиране на принципите за провеждане на собствен мониторинг
Наредба №5 от 20. 10. 2000 г за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория
Правно регламентиране на туроператорската и турагентската дейност в българия
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconНормативно осигуряване
Национална система за оценяване на конкурентноспособност. Видове органи (155–161)
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconНормативно осигуряване
Нормативно осигуряване на "свободно движение" "Пазарна" безопасност, условия и въвеждащи понятия 20
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconЗакон за национална система за безопасност и качество на продуктите
Национална система за нормативно осигуряване, оценяване и доказване на безопасност и качество на продуктите в Република България...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconХарактеристика на банковото право Банковото право е съвкупност от правни норми, които уреждат определен тип правоотношения. Тези правоотношения са свързани с влогонабирането, кредитирането, плащанията, т е. това е
Предмет на правно регулиране са обществените отношения, които възникват при осъществяването на банкова дейност. Това са финансово-парични...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconПонятие и източници. Банкова система. Банкови и небанкови финансови институции. Основни понятия за бп

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconСтолична община район оборище
На допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "началник отдел" в отдел "правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом