2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране
Име2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране
страница6/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.22 Mb.
ТипРегламент
източникhttp://www.bglegis.com/z bankovo pravo.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
адекватност. Той представлява процентно съотношение между собствения капитал на банката и общия рисков компонент. Това процентно съотношение не може да бъде по - малко от 12%, съгласно чл.23 ал. З от Наредба №8 за капиталова адекватност на банките. Ако това съотношение е по - малко, то ТБ е задължена да представи в БНБ оздравителна програма със срокове за привеждане на капиталовата адекватност в съответствие със законоустановените изисквания. При неизпълнение на установената програма БНБ налага административни мерки и санкции, предвидени в чл. 65 ал. 2 от 35 и чл. 27 ал. 2 от Наредба №8 за капиталова адекватност на банките ,

Въз основа на този коефициент всяка банка е задължена да установи лимит на големите кредити най малко в две направления :

- ограничаване на експозицията към едно лице или към икономически свързани лица.

- въвеждане на ограничения относно размера на отпуснатите големи кредити (чийто размер надхвърля 10 но сто от собствения капитал на банката и е предоставен на едно лице или на икономически свързани лица).

ТБ се задължават да изпращат периодично информация на надзорния орган при БНБ управление "Банков надзор", въз основа на която се дават предписания за регулиране и контрол на поетите рискове от ТБ и. подобряване на капиталовата адекватност и ликвидност на банката. По този начин се осъществява постоянен превантивен контрол и се предотвратява изпадането на банката в състояние на т.нар. ликвиден риск .

Ликвидността и капиталовата адекватност на ТБ по своята правна характеристика са фактическо състояние на банката към определен момент, което сочи както на съотношението на наличните към привлечените средства (ликвидност), така и на съотношението на общо предоставените средства към собствения капитал на банката (капиталова адекватност). Коефициентите, които са цифров измерител на тези съотношения, позволяват да се оцени към точно определен момент доколко банката може да изпълнява точно своите парични задължения (редовно и без забава), както в нормална банкова среда така и в условията на ликвидна или лихвена криза. Те дават важна и полезна информация, и относно точното изпълнение на сключените от банката договори за банков влог и договори за банков кредит ,

Голям шанс за успех и оцеляване в новите условия, характерни за индустрията на финансовите услуги, ще имат онези банки, които са добре капитализирани и с добри финансови резултати. Банките с добри финансови резултати трябва да привличат компетентни служители, тъй като обществото продължава да отъждествява добрата банка с нейните добри специалисти ,

Една от възможните стратегии за успех в условията на динамично променяща се среда, предвижда привличането на компетентни хора, а в последствие ангажирането, наемането и поставянето на тези хора на точно определени места. Банките ще се нуждаят от хора с различни професии и квалификация - търговци, аналитици, програмисти, специалисти в областта на комуникациите, финансите и различните системи, кредитни инспектори. За да бъдат в състояние да поддържат висококвалифициран персонал, са необходими програми за адекватно заплащане, стимули и индивидуализирано обучение и квалификация. По - високите изисквания на новата банкова среда предполагат наличието на добри колегиални взаимоотношения .

За да оцелее и просперира, банката трябва да разработва надежден бизнес план, който е напълно съобразен с потребностите на пазара, цените, тенденциите и интеграцията на националната и между-народна дейност.в


6.1.СЪЩНОСТ НА ВАЛУТНИЯТ БОРД.

Валутният борд не е нова институция във валутно -финансовата и банковата система. Досега той е въвеждан в повече от 70 страни в света. Тази институция е била широко разпространена през XIX век в британските колонии. С : ликвидирането на колониализма: се преустановява нейното използване. През седемдесетте и особено в началото на осемдесетте години на XX век започва нова вълна на валутни бордове - в Хонг-конг ( на два пъти -през седемдесетте години и през 1983г.) , Аржентина-1991г., Естония-1991г, Сингапур-през седемдесетте години, Нигерия, Британска Източна Африка, Ирландия, Йордания, Мексико, Русия, Украйна и др. Причините за възраждането и въвеждането на парични съвети

е да оказват натиск върху централните банки за финансиране на бюджетни и други дефицити и 2-недостатъчното доверие на обществото и на международните финансови институции към централните банки при организирането и провеждането на ефективна парична политика.

Тези причини са основание за въвеждане на валутен борд като алтернатива на централната банка в случаите, когато дадена страна преживява остра икономическа криза, в това число финансово-банкова и социално-политическа, придружена от хиперинфлация, стагнация, спад на производството и изтичане на национален и чуждестранен капитал от страната. Валутният борд се изгражда на следните три основни принципа:Паричният съвет емитира банкноти и монети, конвертируеми при поискване и по фиксиран курс в резервна валута или в кошница от валути.

2-Валутният борд държи портфейл от високоликвидни и висококачествени чуждестранни облигации и парични наличности, деноминирани в резервната валута.

3-Резервите на валутния борд трябва да бъдат в размер, не по-малък от 100% от неговите пасиви.


6.2.ВАЛУТНИЯТ БОРД И ЦЕНТРАЛНАТА БАНКА

Валутният борд е алтернатива на централната банка. Той обаче може да се изгради по два различни начина: 1 -чрез преобразуване на централната банка във валутен борд и 2-чрез паралелното функциониране на валутния борд и централната банка.

6.З.ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА ВАЛУТНИЯ БОРД

В сравнение с централната банка валутният борд притежава редица особености:

1-Основното правило на паричния съвет е пълното отделяне на емисионната функция от останалите функции на централната банка.

2-Валутният борд създава парична база само под формата на банкноти и монети, т.е. не може да създава депозити под никаква форма.

3. Валутният борд поддържа най-малко 100%-но покритие на банкнотите и монетите с чуждестранни резерви: валутни и ценни книжа с висок рейтинг, деноминирани в резервната валута.

4. Пълна конвертируемост на емитираната парична единица от валутния борд по отношение на резервната валута и др.

6.4.ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ВАЛУТНИЯТ БОРД

Предимствата на валутният борд могат да се обобщят в следните четири:

1-Създаване на макроикономическа дисциплина в страната и на предпоставки за икономическа активност.

2-Конвертируемост на националната парична единица и постигане на доверие в нея.

3-Изграждане на сериозен инструментариум за регулиране на салдото по платежния баланс и на инфлацията в страната.

4-Създаване на предпоставки за възникване на стимули в търговските банки да работят рентабилно, ликвидно и

В условията на валутен борд се проявяват и някои недостатъци, които се отразяват непосредствено върху икономическата активност и темповете на икономически растеж:

1-Валутният борд не може да провежда целенасочена парична политика, в резултат на което не регулира паричното предлагане.

2-Липсва кредитор от последна инстанция.

3-Възниква дефлационен натиск, отразяващ се негативно върху икономическия растеж и др.

6.5.ПРЕДПОСТАВКИ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ВАЛУТЕН БОРД В БЪЛГАРИЯ.

1 .Неизпълнение на държавният бюджет за 1995г. 2.Застрашителното намаление на валутния резерв през 1996г.

З.През 1996г. ОЛП е променян 6 пъти, достигайки рекордните 25% месечно,

4.Чувствително забавяне на касовата приватизация. 5.В края на 1995г. и през 1996г. БНБ закри и обяви в несъстоятелност 12 банки, по-късно постави под особен надзор,, нови 9 банки.

6.Невъзможност на. държавата да изпълнява ефективно, икономическите и социалните си функции.

6.6. ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВАЛУТНИЯТ БОРД В БЪЛГАРИЯ.

С приетия на 5 юни 1997г. Закон за Българска Народна Банка от 1 юли 1997г. в България се въведе валутен борд. Спецификата му се състои в това, че БНБ съществува като официална емисионна институция. Функциите на валутен борд се изпълняват от управление "Емисионно". В актива му се включват валутните резерви на Централната банка, в пасива му - всички нетни краткосрочни пасиви.

Оценка на функционирането на валутният борд в България.

- Положителни ефекти от действието на валутният борд

- Заплахи за функционирането на паричния съвет

- Бюджетният дефицит в условията на валутен борд

- Държавният дълг в условията на валутен борд

- Външният сектор в условията на валутен борд

- Парични агрегати и лихвени проценти в условията на валутен борд

Валутният борд (сиггепсу Ьоагd) е изобретение на Британската империя - първият валутен борд е въведен на остров Мавриций през 1849 г. Той обаче се различава от съвременните валутни бордове, тъй като 50 % от активите му са в национални облигации. До днес има над 70 валутни борда - предимно в британските колонии в Африка, Азия, Карибско море и Средния изток, а също в някои други малки страни и територии. Те достигат апогей през 40 - те години на нашия век. Целта на създаването им е да се предостави на колониите стабилна и конвертируема валута в лицето на британската лира, без да се поемат разходите от т. нар. доларизация, в случая стерлингизация, които възникват , защото националните пари се унищожават и; се заменят с чужди банкноти и монети , което означава , че се пропуска доходът от държането на доходоносни чужди активи при валутен борд . През -1996 - 1997 г. се обсъжда създаването на валутни бордове в Намибия , Киргизстан ,. Босна и България . Някои от работещите днес ВБ имат свои особености , като общата тенденция е към смекчаването им и развитие към централни банки . След 1988 г. в Хонконг ВБ емитира епизодично ценни книжа (облигации) , които се използват за операции на открития пазар , ограничено се отпускат сконтови кредити. В Естония през 1993 г, се емитираха облигации с цел стимулиране на между банковия паричен пазар , а не за операции на открития пазар. Б някои страни има системи , подобни на ВБ. В Сингапур се поддържа 100% обезпечение на парите в резервна валута, но страната има решение за въвеждане на валутен борд .

Всяка страна взема решение за неговото въвеждане съобразно конкретната обстановка. По принцип валутен борд се препоръчва за малки страни с отворена икономика (ореп есопоmу), за които в частност фиксираният валутен курс е по ~ сполучливо решение , отколкото за големите отворени икономики (с малък дял на външната търговия в БВП). От друга страна валутния борд е еднакво благоприятен и за малки, и за големи страни от гледна точка на конвертируемостта, фискалната дисциплина и доверието.

Почти всички съществуващи днес валутни бордове са в страни и територии с малко население и малки икономики.- Изключение правят Аржентина, Хонконг, Естония и Литва. За развиваща се страна икономиката на Хонконг е голяма и силно отворена - износът й включително реекспортът, е по - голям от БВП. Аржентина е наистина голяма страна - тя има 34 милиона население, 250 милиарда долара БВП, но икономиката й е сравнително затворена (сlоsеd есоnоmу ). Валутният борд може да се препоръча в случаите, когато става дума за малка и отворена икономика, когато са изчерпани възможностите за връщане на доверието в икономическата политика на държавата и когато фиксираният курс може да се използва, като котва. на стабилизационната политика. За да е успешен валутния борд трябва да се съпровожда от амбициозна и широка програма за реформи включително приватизация, либерализиране на търговията, реформи в данъчната система Валутния съвет улеснява тези реформи, защото създава ценова стабилност, необходима за провеждане на реформите по прозрачен начин, възстановявайки кредибилността (сгеdibility). Затова валутния борд се препоръчва за икономики в преход, включително България .

6.7. Валутния борд в България.

Главната причина за въвеждането на валутен борд в България е пълната загуба на доверие в паричните власти (ЦБ и МФ), че те са в. състояние да поддържат ценова стабилност на лихвите и валутния курс. Инфлацията, разбирана като процес на продължително, а не временно нарастване на ценовото равнище не е възможна без парична експанзия, която се предизвиква от значителни и устойчиви бюджетни дефицити, създавани от лошите кредити на ЦБ за ТБ, породени на свой ред от губещите държавни предприятия. Друга основна причина е

- необходимостта от ново външно финансиране, за да се избегне мораториум върху външния дълг. Поради провалените стенд - бай споразумения (stand by аgraament) с МВФ нови кредити от МВФ, Световната банка и други международни институции и източници може да се получат само при по - твърд ангажимент за финансово стабилизиране от българска страна, какъвто представлява валутния борд, Продължителният дебат "за" и "против" въвеждането на валутния борд у нас разкри предимства и същевременно неудобства на този механизъм. На фона на политическата криза от края на!996 г. и началото на 1997 г., както и от хиперинфлационният взрив. се засилиха аргументите в полза на валутния борд и след предсрочните парламентарни избори през април 1997 г. се взе решение той да бъде въведен от 1.07.1997 г. Това стана, чрез отменяне на Закона за БНБ (35НБ ) от 1991 г. и приемане на нов ЗБНБ. Приблизително една трета от новия закон представлява нови текстове, с които се въвежда валутния борд, друга една трета е премяна на стари текстове и останалото е отпадане на почти всичко, което се отнася до паричната политика и дискриционните(discretion) решения на БНБ в тази област. ЗБНБ променя вътрешната структура на БНБ, така че тя да работи като валутен борд. Създава се емисионно управление, което ще бъде валутен съвет с обособен баланс в общия баланс на БНБ. В БНБ остава банковият надзор, както е досега. Левът се връзва за германската марка, като курсът се фиксира на ниво 1 DЕМ = 1 лев. Ще се продава и купува марки без ограничения, чрез гишетата на БНБ и нейните клонове при курс купува 1 DЕМ = 0.995 лв. и курс продава 1 DЕМ = 1 лев . От края на 1996 г. до средата на 1997 г. българските банки бяха в процес на подготовка за работа при валутен борд. Условията са екстремални за тях поради фиксирането на валутния курс(ехсhdnge rate), което може да доведе до надценяване на лева с времето и натиск върху националната икономика, а също поради липсата на кредитор от
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconСъвременната банкова система като фактор при кризата. 1
Скелетът на тази политика и “инфраструктурата” за нейното провеждане е именно съвременната банкова система, на чиито връх стои държавната...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconБанки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране icon4. регламентиране на принципите за провеждане на собствен мониторинг
Наредба №5 от 20. 10. 2000 г за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория
Правно регламентиране на туроператорската и турагентската дейност в българия
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconНормативно осигуряване
Национална система за оценяване на конкурентноспособност. Видове органи (155–161)
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconНормативно осигуряване
Нормативно осигуряване на "свободно движение" "Пазарна" безопасност, условия и въвеждащи понятия 20
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconЗакон за национална система за безопасност и качество на продуктите
Национална система за нормативно осигуряване, оценяване и доказване на безопасност и качество на продуктите в Република България...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconХарактеристика на банковото право Банковото право е съвкупност от правни норми, които уреждат определен тип правоотношения. Тези правоотношения са свързани с влогонабирането, кредитирането, плащанията, т е. това е
Предмет на правно регулиране са обществените отношения, които възникват при осъществяването на банкова дейност. Това са финансово-парични...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconПонятие и източници. Банкова система. Банкови и небанкови финансови институции. Основни понятия за бп

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconСтолична община район оборище
На допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "началник отдел" в отдел "правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом