2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране
Име2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране
страница5/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.22 Mb.
ТипРегламент
източникhttp://www.bglegis.com/z bankovo pravo.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
- сконтови банки - извършват всякакъв вид сделки с ценни книжа ;

- клирингови централни банки - извършват и организират разплащания . Обикновено се създават към борсите за обслужване на сделките, които се сключват там ;

- спестовни каси - у нас това е ДСК , регламентирана със ЗПДСК, която обслужва паричните спестявания на населението и жилищното кредитиране .

5.2. Учредяване на търговските банки .

Учредяването на банково дружество може да стане, чрез подписка и без подписка по реда и условията, предвидени в Търговският закон. Необходимо е също така получаване на разрешение от БНБ, така наречената лицензия за извършване на банкова дейност. Учредителите могат да бъдат най - малко две физически или юридически лица - чл. 159 ал. 1 от ТЗ. Единственото ограничение за учредителите е това, предвидено в чл. 160 ал. 2 от ТЗ - те не трябва- да са обявени в несъстоятелност. Учредяването на банковото дружество с подписка преминава през три стадия, а без подписка - през два. Учредителите изготвят и обнародват предложение за откриване на подписката. То има

писмена форма, като условие за неговата действителност и подписано от учредителите. Предложението за подписка има задължителен характер, като в него се уточнява размерът на капитала, броят на акциите и номиналната стойност на една акция, минималният размер на номиналната стойност на акциите, който трябва да бъде внесен при записването. Предложението за откриване на подписка е срочно и в него трябва да е определен крайният срок. Учредителите имат право да посочат в предложението преимуществата, които запазват за себе си при учредяване на банковото дружество. Това могат да бъдат : получаване на привилегировани учредителни акции, съответно запазване правото за назначаване на първия надзорен съвет, респективно съвет на ректорите със срок не повече от три години - аргумент чл. 223 ал. 2 от ТЗ ,

Според чл. 23 ал. 2 от ЗБ минимално необходимият внесен капитал при учредяване на банка не може да бъде по - малък от 10 милиона лева. Вноските срещу записаните акции до минимално необходимият капитал могат да бъдат само парични. Подписалите предложението имат задължение да направят вноски (чл. 188 ал. 1 от ТЗ), чийто сбор следва задължително да бъде равен или по - голям от 10 милиона лева .

Вторият стадий на учредяване на банково дружество обхваща правните действия, които трябва да се извършват на учредителното събрание. То се свиква от учредителите в двумесечен срок , след изтичане на срока на подписката или след записване на целия капитал. Ако този срок не е спазен, вносителите могат да си изтеглят обратно внесените от тях акции във -връзка със записаните акции - чл. 168 ал. З от ТЗ. Учредителното събрание е редовно, ако на него е представен поне половината от записания капитал и присъстват най - малко пет лица, записали акции. Взетите решения от това събрание обвързват валидно и всички останали лица, записали акции .

Третият стадий на учредяване предвижда вписване на банковото дружество в търговският регистър. Решението за вписване подлежи на обнародване в "Държавен вестник" (чл. 174 от ТЗ), от който момент сложният фактически състав на учредяване е завършен и банковото дружество започва своя правен живот. Освен задължителното съдържание на устава, предписано в чл. 174 от ТЗ, той трябва да съдържа и данни за банковите сделки, които банката ще извършва/ пълномощията за подписване и представляване на банката и данни за начина/ по който ще се извършва вътрешния контрол на банката - чл. 7 от ЗБ . •

Представителството на банковото дружество съдържа една -особеност. Според чл. 8 от ЗБ, банката се представлява съвместно от най - малко от две лица. Те не могат да възлагат цялостното представителство на един от тях. Поотделно те могат да упълномощават трети лица за извършване само на отделни действия. Тази особеност в представителството на банковите дружества се налага от специфичната функция, която те изпълняват на финансовият пазар. ,

Третият стадий, предвиждащ съдебна регистрация, задължително се предхожда от лицензиране на банката от БНБ. Проверката на обстоятелствата, които 5Н6 проверява при издаване на лицензията, предхожда проверката, която прави съдът на обстоятелствата, подлежащи на вписване. Според ЗБ БНБ може да откаже издаване на универсална лицензия и да даде такава за извършване само на една част от банковите сделки, изброени в чл. 1 ал. 2 от 36. Производството по издаване на разрешение за банкова дейност е административно по своята правна характеристика. То е уредено в чл. 15 - 19 от 35 и в наредба N92, издадена от БНБ по силата на - чл. 19 ал. 8 от 35 .

5.3.Управление на търговските банки

Банковите дружества могат да бъдат с едно степенна или двустепенна система на управление . При едно степенната система има само един постоянно действащ орган - съвет на директорите . При двустепенната система банковото дружество се представлява и управлява от управителен съвет, който извършва своята дейност под контрола на надзорен съвет. Членовете на управителния съвет се избират от надзорния съвет,, който може да ги заменя по всяко време чл. 241 ал. 2 от ТЗ. Техният мандат не може да бъде по.- дълъг от пет години. Изключение правят членовете на съвета на директорите и надзорния съвет, които в първите състави след учредяването се избират за срок от три години. За член на съвет може да бъде избирано физическо дееспособно лице. За членове на управителния съвет или на съвета на директорите не могат да се избират юридически лица - чл. 5 ал. З от 35. Подобна забрана няма за членовете на надзорния съвет – чл 10 ал. 2 от 35, Когато за член на надзорния съвет е избрано юридическо лице, то следва да определи свой представител, който ще упражнява правата и задълженията му в съвета И за двете системи на управление кръгът от правомощия на управителния съвет или на съвета на директорите се определя от общото събрание. Независимо от разпределянето на функциите по управлението между отделните членове, те носят солидарна и неограничена отговорност за настъпилите вреди на банката. Управителните органи вземат решения на заседание. Според чл. 238 ал. 1 от ТЗ необходимо е на заседанието да присъстват най - малко половината от членовете. Решенията на колективните органи се вземат с мнозинство, освен ако в устава не е предвидено друго. Според чл. 238 ал. З от ТЗ решенията могат да се вземат неприсъствено, ако това е предвидено в устава и всички членове са заявили писмено съгласието си за такъв начин на приемане на решението. Членовете на съветите дават задължително гаранция за своето управление в размер, определен от общото събрание на акционерите. Съгласно чл. 240 ал. 1 от ТЗ тази гаранция не трябва да бъде по - малко от тримесечното им брутно възнаграждение. Гаранцията може да се състои в депозирани акции или облигации на дружеството. Тя служи за обезпечение на банковото дружество, в случай че са му причинени вреди. Гаранцията се връща на лицата,след като бъдат освободени от отговорност от общото събрание . Лицата, които представляват банката , трябва да отговарят на изискванията, изброени в чл. 9 от 35. По - важните от тях са: да имат постоянно местожителство или постоянно местоживеене в страната, да имат висше образование, да притежават необходимия опит в банковото дело и да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

Особености на управителните органи при двустепенната система на управление :

Управителният съвет на банковото дружество се избира от надзорния съвет, а не от същото събрание на акционерите. Съставът му не може да надвишава девет души. Минималният му състав трябва да бъде от двама души, за да бъдат колективен орган. Не може да бъде член на управителен съвет лице, което е избрано за член на надзорен съвет - чл. 241 ал. З от ТЗ. Основно задължение на управителния съвет е да управлява и представлява банката .

Надзорен съвет - той се състои от три до седем членове. Избира между членовете си председател и заместник - председател. Надзорния съвет не участва в управлението на банковото дружество. Той има точно определени от закона правомощия, а именно :

- да свиква общо събрание на акционерите на банката (чл,223 ал. I от . ТЗ);

- да избира и освобождава членовете на управителния съвет и да определя тяхното възнаграждение ;

- да проверява годишния счетоводен отчет, доклада за дейността и

за разпределение на печалбата - чл. 250 от ТЗ ;

Топ няма право да спира действията на управителния съвет или да му нарежда извършване на определени действия. Надзорния съвет може да осъществява предварителен, текущ и последващ контрол върху дейността на управителния съвет на банката. Ефективна мярка на контрол е възможността надзорния съвет да освободи отделни членове или да подмени целия управителен съвет.

Особености при едностепенната система на управление .

Управлението се осъществява от съвет на директорите, който се състои от три до девет лица, избрани от общото събрание на акционерите. Съвета на директорите избира между своите членове : председател и заместник - председател. Управлението се възлага на двама членове на съвета - изпълнителни членове (директори) - чл. 224 ал. 4 от ТЗ и чл. 8 от 35. Те могат да бъдат сменяни по всяко време, Изпълнителните директори се задължават да докладват на председателя на съвета обстоятелствата, които са от съществено значение за дружеството - чл. 244 ал, 5 от ТЗ. Тези обстоятелства могат да бъдат -сключване на банкови сделки над определена стойност, важни управленски решения, предоставяне на кредити на търговски дружества , начин на обезпечения на тези кредити и други подобни .на търговската банка .Собственият капитал необходима предпоставка за правилното функциониране на търговската банка. Основно предназначение на собствения капитал е да гарантира интересите на кредиторите, както и да осигури ликвидност, достатъчна за изпълняване от страна на банката на паричните й задължения .

Размерът на собствения капитал не маже да бъде по - малък от 10 милиона лева и от 12% от рисковите активи на банката. Собствен капитал се нарича още капиталова база, която формира първичния капитал на банката и нейните допълнителни резерви .

Първичният капитал на търговската банка включва реално внесения капитал, общите капиталови резерви по смисъла на чл. 24 от 35 и други капиталови резерви с общо предназначение, 'образувани за сметка, на печалбата на банката след облагането й с данък върху печалбата. Допълнителните капитолови резерви на търговската банка включват преди всичко сумата на печалбите от текущата дейност на банката, обложена с данъци, която -подлежи на -резервите от преоценка на активите на банката и капиталовите резерви със специално предназначение - чл. 10 от Наредба №8 . Според чл. 9 от Наредба №8 за капиталовата адекватност на банките (ДВ , бр. 62/97) първичният капитал се образува от сбора на внесения капитал, фонд "Резервен". Централният компонент на първичния капитал е внесеният от акционерите капитал, Фонд "Резервен" (общите резерви на банката) е другият компонент, образуващ първичния капитал. За неговото формиране банката отделя най - малко 1/5 от печалбата, след облагането с дължините данъци и преди изплащането на дивиденти, докато средствата на фонда достигнат :1.25% от сбора на сумата на активите по баланса и зад балансовите ангажименти (чл. 24 ал. 1 от ЗБ). Този капиталов компонент има постоянен характер и се формира от средства, които принадлежат изцяло на банката. Предназначението на този компонент е покриване на текущи загуби .

Друг компонент на първичния капитал е факултативен (незадължителен) и банката го образува само ако има достатъчно печалба. Това са други резерви с общо предназначение, образувани за сметка на печалбата на банката след облагането й с данък върху .печалбата. Този компонент също изцяло

Собственият капитал на банката се формира освен от първичния капитал на банката, така и от допълнителните капиталови резерви - чл. 11 ал. 1 от Наредба №8. Тези резерви се включват в собствения капитал на банката, само ако отговарят на изискванията, посочени в чл.10 ал. 1 от Наредба №8. Компонентите, които задължително се включват в допълнителните резерви, са изброени в чл. 10 ал. 2 от Наредба №8.

Нормативно установените изискванията минималния размер на основния капитал на търговската банка (чл. 2 от Наредба №8) и за формиране на собствения капитал обслужват неговата гаранционно обезпечителна функция по отношение на кредиторите на банката. При изпадане в неплатежоспособност собственият капитал на банката ще послужи за удовлетворяване вземанията_на кредиторите .

5.5. Ликвидност и капиталова адекватност на търговската банка .

Ликвидностга на една банка показва нейната фактическа способност да посреща задълженията си и възможността да предотврати настъпването на общ ликвиден и лихвен риск .Ликвидността и капиталовата адекватност на банките са. много

- важни показатели, изразяващи финансовото и платежното състояние на една търговска банка. Ликвидността на една банка може да се определи, като фактическо състояние към един определен момент, при което банката може да изпълнява без забава паричните си задължения. За да се. предотврати изпадане на банката в ликвиден риск, всяка банка е задължена да поддържа разлики между активите и пасивите в левове и чуждестранни валути, които не могат да превишават тези, определени с наредба на БНБ, като процент от собствения капитал - чл.2б ал.1 от ЗБ. За да бъде една търговска банка в състояние на ликвидност, тя трябва да разполага с ликвидни активи (чл.8 ал. -1 от Наредба №11), които са :

- банкноти и монети в наличност

- средства по разплащателни сметки в други банки

- държавни съкровищни бонове и облигации на правителството на Р Б

- други активи, които БНБ определя като ликвидни

Емпиричният показател въведен за определяне на ликвидността на банката е, коефициентът на ликвидните активи. Той представлява процентно съотношение на ликвидните активи н а банката към изпълнените от нея средства. (депозити) - чл. З зл. 2 т. 2 от Наредба №1 за управлението и надзора върху ликвидността на банките. При изпадане на търговската банка в ликвидни затруднения БНБ определя минимален коефициент на ликвидните активи, който тя трябва да достигне в определен срок под страх от налагане на административни мерки и санкции - чл.65 ал. 2 от ЗБ , чл. 12 ал. 1 във връзка с чл. 8 ал. З от Наредба №1 .

Капиталовата адекватност, е показател, отразяващ съотношението между предоставените от банката средства (капитал) посредством осъществени от нея активни банкови операции и сделки с трети лица и собствения капитал на банката ~ чл.23 от ЗБ и чл. 11 от Наредба №8 за капиталовата адекватност на банките .

Емпиричният показател въведен за определяне на капиталовата адекватност на търговската банка, е коефициентът на обща капиталова
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconСъвременната банкова система като фактор при кризата. 1
Скелетът на тази политика и “инфраструктурата” за нейното провеждане е именно съвременната банкова система, на чиито връх стои държавната...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconБанки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране icon4. регламентиране на принципите за провеждане на собствен мониторинг
Наредба №5 от 20. 10. 2000 г за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория
Правно регламентиране на туроператорската и турагентската дейност в българия
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconНормативно осигуряване
Национална система за оценяване на конкурентноспособност. Видове органи (155–161)
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconНормативно осигуряване
Нормативно осигуряване на "свободно движение" "Пазарна" безопасност, условия и въвеждащи понятия 20
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconЗакон за национална система за безопасност и качество на продуктите
Национална система за нормативно осигуряване, оценяване и доказване на безопасност и качество на продуктите в Република България...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconХарактеристика на банковото право Банковото право е съвкупност от правни норми, които уреждат определен тип правоотношения. Тези правоотношения са свързани с влогонабирането, кредитирането, плащанията, т е. това е
Предмет на правно регулиране са обществените отношения, които възникват при осъществяването на банкова дейност. Това са финансово-парични...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconПонятие и източници. Банкова система. Банкови и небанкови финансови институции. Основни понятия за бп

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconСтолична община район оборище
На допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "началник отдел" в отдел "правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом