2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране
Име2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране
страница4/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.22 Mb.
ТипРегламент
източникhttp://www.bglegis.com/z bankovo pravo.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
всички влогове на търговските банки- Този процент се увеличава или намалява от централната банка.

С увеличаването на норматива на задължителните резерви относително по-голяма част от ресурсите на търговските банки се блокират под формата на резерв, който се съхранява в централната банка. С промяната на норматива централната банка влияе върху количеството на пари в обръщение. Нормативът за задължителните резерви е по-голям, за безсрочните влогове тъп като риска при тях е по-голям.от банките или върху общата сума на активите с които разполага банката•

Задължителните резерви, които заделят банките не се олихвяват а в случаите когато се олихвяват това се прави. по минимална лихва .

ПОЛИТИКА НА ПАРИЧНИ ВЛОЖЕНИЯ

Това е политика на централната банка-, която се .провежда на основата на средствата за инвестиране в различни отрасли и производства, отделяни от държавния бюджет. Политиката на парички вложения има насърчаващ или ограничавал характер в зависимост от това как се предоставят и разпределят вложенията.

6 СЕЛЕКТИВНИ МЕТОДИ ИЗПОЛЗВАНИ ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ И НА СТОПАНСКИТЕ СУБЕКТИ1

Освен разгледаните класически .методи за регулиране на паричната маса централната банка използва и други допълнителни методи ;

1. Определяне на максимален лимит .на депозитните средства.

2. Определяне на кредитните тавани. Те са индивидуално за всяка търговска банка и за всеки вид кредит.

З. Определяне на тавани на лихвите в процент по депозитите. и кредитите.

4. Централната банка -използва и административни методи и ограничения чрез които регулира дейността на търговските банки . Тези методи се използват обикновено в кризисна ситуация или отнасяща се до търговска банка изпаднал в несъстоятелност

Всички посочени действия и средства на централната банка могат да имат ефективен резултат само ако се прилагат комплексно у в комбинация с редица други регулационни действия на държавата - данъци, цени, валутни курсове v до.

4. Статут и основни изисквания към БНБ ,

4 -1. Обши положения на БНБ, БНБ е банка на банките. Тя е централната банка на Република България. Тя е юридическо лице и води отчет за дейността си пред Народното събрание. Нейното седалище е в град София, но може да има клонове в страната и чужбина. Има, печат със своето наименование и с изображение на герба на Република България.Основната задача на БНБ е да въздейства за поддържане стабилността на националната парична единица чрез провеждане на парична и кредитна политика. БНБ има правото да емитира банкноти и монети в страната. БНБ контролира дейността на другите банки в страната за поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. БНБ може да изисква от другите банки да и предоставят всички документи и информация, както и да извършва съответни проверки. БНБ не може да разгласява и да предава на други лица получената информация, представляваща банкова или търговска тайна за банките и другите участници в паричния оборот и в кредитните отношения. Тя не може да участва организационно и финансово в международни организации, който имат за цел развитието на международното сътрудничество в областта на валутната, паричната и кредитна политика, както и да участва от свое име в тези организации, когато Република България има интерес. При определяне на паричната и кредитна политика БНБ и Министерски съвет се информират взаимно за своите намерения и действия.

4.8.Основен капитал и резерви

Основният капитал на БНБ е 20 милярда лева. За покриване на съмнителни и безнадеждни вземания банката формира провизии в определен от управителния съвет размер. .Към банката има създаден фонд "Резервен", който се образува от отчисления в размер 25/100 от годишното превишение на приходите над разходите на банката. Средствата от фонда се използват за покриване на загуби на банката. След отчисляване на сумата за фонда от годишното превишение на приходите над разходите на банката се заделят необходимите суми за фондове със специално предназначение, учредени по решение на управителния съвет. Отскокът от годишното превишение на проходите над разходите на банката се внася всяка година в приход на държавния бюджет в срок 4 месеца след края на финансовата година. Когато в баланса на БНБ сумата на активите и спадане под сумата на нейните задължения и на основния й капитал, министърът на финансите предоставя на банката прехвърляеми лихвоносни ценни книжа, издадени от Министерския съвет, на сума, необходима за покриване на недостига. Предоставените ценни книжа се изплащат от реализираното годишно превишение на приходите над разходите на банката преди отчисляването на суми за фонд "Резервен".

-4-. Структура и управление

В БНБ органите на управление се делят на :

- управителен съвет

- управител

- трима подуправители

Управителния съвет се •състои от седем члена: управители, трима подуправителя и трима други членове. Всички те са български граждани, имат високи нравствени качества и са изтъкнати професионалисти в сферата на икономиката, финансите и банковото дело. Управителя и подуправителя се избират от Народното събрание. другите трима члена се избират от: президента на републиката. Мандатът на членовете на управителния съвет е 6 години. Управителите и подуправителите не могат да извършват друга платена дейност, освен преподавателски или като членове на органите на дружествата, в който БНБ има участие или на международни организации във връзка с дейността й. другите трима члена на управителния съвет не могат да работят за банки или в изпълнителната власт. При встъпването си в длъжност, както и в края на всяка година,всеки член на управителния съвет представя пред света декларация за своето и на членовете на неговото семейство имуществено състояние и други делови интереси. Декларациите се съхраняват в специална книга при БНБ. При встъпването си в длъжност членовете полагат клетва да спазват законите, да съдействат за осъществяване на поверените на банката функции и да пазят банковата и търговска тайна. Управителя и подуправителите полагат клетва пред Народното събрание, а другите трима члена пред президента. Мандатът на член на управителния съвет се прекратява предсрочно когато:

- е подал оставка

- е във фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от 6 месеца:

- с влязла в сила присъда му е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление

- е обявен в несъстоятелност като ЕТ или неограничено отговорен съдружник в търговското дружество

-е бил член на управителен или контролен орган на дружество

Също така мандатът на член от управителния съвет може да бъде прекратен предсрочно когато:

- е установен о нарушение

- неучастие без основателни причини в три или повече последователни заседания на управителния съвет

- действие или бездействие, довело до неизпълнение на възложени с този закон задачи на БНБ.

Управителния съвет заседава най-много веднъж месечно. Той се свиква от управителя на банката или по искане най-малко на трима от членовете му чрез писмена покана. Заседанията се водят от управителя на банката,а в негово отсъствие - от определен от него подуправител. Съвета може да заседава, ако присъстват повече от половината от членовете му. На заседанията се :

- обсъждат и приемат основните насоки за дейността на банката

- приемат се нормативни актове по дейността на банката

- определят се лихвените проценти

- определят се процентите на минималните резерви, който

банките трябва да държат, и утвърждава условията и изискванията за изпълнението им.

- определя с наредби нормативите и изискванията за регулиране на банковата дейност

- приема правилника за дейността си

- приема решения за издаване на нови банкноти и монети и определя сроковете, след конто те престават да бъдат законно платежно средство

- приема решения за участие на БНБ в международни организации и в мероприятия и дейности, предприемани от такива организации

- открива и закрива клонове и представителства на банката

- обсъжда периодично отчетите за дейността на основните управления в банката

- взема решение за въвеждане и преустановяване на отделни дейности на банката

Решенията се приемат с мнозинство от присъстващите, но с не по-малко от 4 гласа. Управителят на БНБ ръководи и контролира дейността на банката с изключение на онези дейности,който са представени на подуправителите. Той може да предоставя упражняването на някой от правомощията си на други длъжностни лица.

В БНБ има три основни управления, всяко от който се ръководи от подуправител. В рамките на предоставените им компетенции със закон или нормативен акт подуправителите организират, ръководят и отговарят за дейността на ръководителите от тях управления.

Първото основно управление е "Емисионно" - неговата основна функция е да поддържа.пълно валутно покритие на сумата на паричните задължения на БНБ, като предприема необходимите действия за ефективно управление на международните валутни активи на банката.

Управление "Банково"осъществява функциите на кредитор от последна инстанция при условия. определени в този закон и в приетите от управителния съвет нормативни актове.

В управление "Банков надзор" надзорът върху банковата система се осъщетвява от подуправителя ръководещ това управление. При упражняване на надзорните си правомощия той прилага самостоятелно и независимо предвидените мерки за въздействие и санкции. Издаването и отнемането на лиценза за банкова дейност се извършва с акт на управителя по предложение на подуправителя.

Вътрешния контрол върху финансовата дейност на БНБ се осъществява от главен ревизор, избран от управителния съвет на банката, след одобрение на председателя на Сметната палата.

Главен ревизор:

- оценява качеството на системите за вътрешен контрол, тяхното функциониране, тяхната надежност и плътностт на информация.

- оценява ефективността от използването на средствата

- проверява адекватността на съществуващите системи за защита на активите

- проверява дали операциите със законите и другите нормативни актове на органите за управление на банката.

Парична единица (банкноти и монети) емитирана от БНБ при Валутен борд

В Р.България паричната единица е левът, разделен на сто стотинки. Само БНБ има изключителното право да пуска в о6ръщение банкноти н монети. Те са законно платежно средство п задължително се приемат за плащанията в пълната им номинална стойност. Номиналната стойност, формата, съдържанието и дизайнът на банкнотите и монетите се определят от управителния съвет. БНБ осигурява печатането на банкноти и сеченето на монети, както и опазването и съхранението на не пуснатите в обръщение банкноти и монети. Преди да пусне в обръщение нова банкнота или монета, банката обнародва в "Държавен вестник"и други средства за масова информация точното й описание. След като БНБ пусне в обръщение нова банкнота, може да извади от обръщение старите. Такива банкноти след изтичане на определения от банката срок се

-9-

ТЪРГОВСКИ БАНКИ и дейността им.

Спорел чл., зл, 1 от З Б, банката"е"юридическо лице, учредено като акционерно дружество, което получава разрешение при условията и по реда на този закон да извършва по занятие влогови, кредитни и други банкови сделки. Те по - правило работят със средства на вложителите и със заемни средства. От тях само незначителен процент са собствени ,средства на банките, с които те участват на банковия пазар. Търговските банки заемат централно място в националната икономика, Те обслужват вътрешните и външните разпращания, изпълнението на държавния бюджет. От тях зависи стабилността на националната парична единица.

Търговската банка е юридическо лице, което има изключителното право по занятия (тоест като търговец) да бъде влогонабирател на пари и на други ценности за управление, извършител на безкасови плащания, клиринг на чекови сметки и заемател на пари. Търговските банки са най

- универсалната финансова институция, разполагаща с най - много права. Разрешението (лицензията) за извършване на банкови сделки от банка дава възможност на юридическите лица, получили разрешението, да извършват всички видове банкови сделки 'по чл. 1, ал. 2 от 35. Това е така наречената универсална лицензия, - освен ако текстът на разрешението съдържа изрично ограничение 'за някои от тях (ограничена лицензия). За някои видове специфични видове банкова дейност се издава специално разрешение за банка (специална лицензия), е която изрично се упоменават конкретните видове-и начини за извършване на банкови сделки, техния обхват и особености. Разрешение за банка се издава на лице, което отговаря на условията и изискванията на банкова дейност, според 3Б и Наредба №2. Търговската банка с оглед особения предмет на дейност освен търговец е и публична институция - аргумент от чл. 64, ал. З от ТЗ .

. Видове търговски банки .

В зависимост от различните критерии делението на търговските банки бива:

1. Съобразно правно - организационната форма-. Според действащото търговско и банково право банката е юридическо лице, учредено като акционерно дружество или кооперативна организация (чл. 64 ал. З от ТЗ). Централната емисионна банка (БНБ) е публично правна институция - юридическо лице, за което има специална правна регламентация - Закона за БНБ„

2 . Съобразно осъщественият предмет на дейност и функции (предметно - функционален признак) :

- държавни, регионални и локални банки ;

- големи универсални ТБ ;

- спестовно кредитни каси ;

- ТБ извършващи управление на имущество ;

- ТБ извършващи външно -.икономически кредитно - разплащателни операции ;

- ТБ специализирани за търговия с ценни книжа и осъществяване на операции на фондовите борси ;

3. Съобразно срока на отпуснатите кредити :

- банки, които отпускат предимно краткосрочни кредити до една година ;

банки, които отпускат средно срочни кредити - от една до три години. Това са главно специализирани банки, които отпускат на по междинно финансиране на обекти с инвестиционно предназначение ;

- банки, които отпускат дългосрочни кредити. В тази група следва да се причислят основно ипотекарните банки .

4 . Съобразно вида на банковите сделки, които те сключват:

- ломбардни банки ~ отпускат кредити срещу залог на движими вещи ;

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconСъвременната банкова система като фактор при кризата. 1
Скелетът на тази политика и “инфраструктурата” за нейното провеждане е именно съвременната банкова система, на чиито връх стои държавната...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconБанки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране icon4. регламентиране на принципите за провеждане на собствен мониторинг
Наредба №5 от 20. 10. 2000 г за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория
Правно регламентиране на туроператорската и турагентската дейност в българия
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconНормативно осигуряване
Национална система за оценяване на конкурентноспособност. Видове органи (155–161)
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconНормативно осигуряване
Нормативно осигуряване на "свободно движение" "Пазарна" безопасност, условия и въвеждащи понятия 20
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconЗакон за национална система за безопасност и качество на продуктите
Национална система за нормативно осигуряване, оценяване и доказване на безопасност и качество на продуктите в Република България...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconХарактеристика на банковото право Банковото право е съвкупност от правни норми, които уреждат определен тип правоотношения. Тези правоотношения са свързани с влогонабирането, кредитирането, плащанията, т е. това е
Предмет на правно регулиране са обществените отношения, които възникват при осъществяването на банкова дейност. Това са финансово-парични...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconПонятие и източници. Банкова система. Банкови и небанкови финансови институции. Основни понятия за бп

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconСтолична община район оборище
На допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "началник отдел" в отдел "правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом