2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране
Име2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране
страница3/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.22 Mb.
ТипРегламент
източникhttp://www.bglegis.com/z bankovo pravo.doc
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
отново се връщат . Търговските банки са посредници между търсенето и предлагането на пари. Те изкупуват парите от тези, които ги предлагат и отново ги продават на предприемачите за инвестиране. Това става чрез:

1. Кредит на икономическите агенти.

2. Чрез подписка н покупка на съкровищни бонове, благодарение, на които дългът на бюджета се превръща в платежно средство.

3. Чрез покупка на чужда валута от износители и чужди притежатели.

По този начин платежните вземания от чужбина се трансформират в национални платежни средства, по този начин се увеличават парите в обръщение.

г/ Движение на парите в канала на паричното-обръщение.

Движението на паричното обръщение изразява средно колко пъти са извършени актове на покупки и продажби или колко последователни платежа са извършени с парите в обръщение през определен период.

Всеки паричен знак, намиращ се в обръщение, преминава през даден период през различни граждани и не е възможно да се определи това преминаване като числена величина. Като се има предвид, че пуснатите пари в обръщение са свързани със стоково покритие, има възможност да се определи движението на паричното обръщение чрез отношението между сумата от цените на всички стоки, подлежащи- на реализация през отчетния период и средния размер на парите в обръщение.

Значително по-точно се определя скоростта на паричното обръщение, като се приеме, че населението изразходва равномерно и пълноценно получените парични доходи през периода от първото до следващото получаване на паричните си възнаграждения.

Средният размер на паричното обръщение се получава като се раздели общия сбор на ежемесечните абсолютни размери на паричното обръщение на броя на дните в рища между две плащания на заплатите.

Движението на паричното обръщение през даден период се определя като пуснатата сума в обръщение се раздели на средния размер на паричното обръщение за същия период.

3.4. Емисия на пари в обръщение.

Еволюцията на паричната емисия се олицетворява в три етапа:

1. Етап на металическото парично обръщение - тогава са функционирали златни и сребърни монети, банките са разполагали с толкова пари, с колкото злато и сребро са

- притежавали, но срещу заплащане банките ги превръщали в

злато. Златото се продавало на частни лица.

2. Банкнотно-парично обръщение - банкнотите тогава имали 100% златно обезпечение, поради високото качество на парите. По късно златното обезпечение започва да намалява, което значи, че емисията на парите постепенно започва да е зависима от качеството на златото.

3. Съвременен етап на парична емисия - паричната емисия се усложнява, тъй като самото понятие пари се разширява. Днес под пари разбираме не само монетите, банкнотите, а и т. нар. квазитрапи - различни видове депозити, чекове, кредити.

Централните банки са класически инструмент за емисия на парите, но въпреки нова парите пуснати от централната банка намаляват почти колкото се увеличават безналичните пари - 3 канала:

1. Отпускане на кредит на Търговски банки.

2. Отпускане на кредит на държавата за покриване на дефицита. Тази практика в България съществува от дълго време, но от 3 години насам Централната банка не предоставя кредит за погасяване на дефицита.

3. Покупка на валута от частни лица. Съвременната парична емисия има две части:

1. Класическа или традиционна парична емисия осъществява се от Националната банка по посочените три начина.

2. Депозитно-кредитна парична емисия - тя се извършва от Търговските банки чрез депозитно-кредитните операции.

3,5. Количество на парите в обръщение.

Количеството на парите в обръщение е свързано с функционирането им като средство за обръщение и като платежно средство.

Количеството на парите трябва да се регулира, но не винаги. Регулирането е една от главните задачи на Централната Банка, за да се поддържа покупателната сила на парите.

Парите в обръщение се делят на. две групи: паричен резерв - намират се в хранилищата на Централната Банка. Това са потенциални пари, едва когато се появи необходимост и излязат от хранилищата се превръщат в реални пари.Количеството на парите в обръщение зависи от съотношението между всички величини, които се изразяват със следното разменно уравнение:

М.V = Q

М - номинално количество пари;

V - скорост на паричното обръщение

Q - количеството стоки и услуги, подлежащи на реализация;

Р - цените на тези услуги.

- 1 -

В основата на банковата система на всяка страна стои централната емисионна банка, която се нарича още банка на банките". За целите на държавното регулиране централната банка разполага с редица инструмента, по-важните, от които са:

1. Правото на банкнотна емисия

2. Дисконтова / реесконтна/ политика

3. Политика на открит пазар

4. Политика на минимални задължителни -резерви

5 . Политика на паричните вложения

3.5.1 ПРАВО НА БАНКНОТНА ЕМИСИЯ

Централната банка на всяка държава в частност и БНБ е единствената институция, която може да решава какво количество банкноти и на какви цени могат да се отпечатват, определя колко банкноти са на какви цени могат да се отпечатват поръчение . БН определя копюрния състав на парите в обръщение, а именно каква номинална стойност ще имат парите в колко на брой от тях ще бъдат .Обръщение, увеличаване на парите се нарича парична емисия. Пускането на пари в обръщение се извършва когато допълнителните пари са обезпечени с допълнително количество стоки и с ответното нарастване на валутния резерв на страната. в условията на валутен борд БНБ увеличава парите в обръщение само когато е на лице съответното увеличение на нейните валутни резерви Това е така, защото срещу допълнително пуснатите пари трябва да има и допълнително увеличение на валутния резерв за да "може обмяната на парите срещу германските марки да бъде при фиксиран курс. в противен случаи възниква финансова нестабилност, която се изразява в инфлация,-. необходимост да девалвира нова спрямо чуждестранните валути, т.е. една чуждестранна валута да се закупува с повече левове. Обезпечение на парите в обръщение БКБ осигурява не само с валутните си резерви, но и с резервите си в злато, сребро, платина и други благородни метали. За целта със закон е предоставено монополно право на БНБ да изкупува само тя и никой друг благородни метали.

- 2 -

Централните банки единствено притежават правото на банкнотна емисия. Така те се превръщат в рамките на държавата в източник на ликвидни средства пари от последна инстанция- В повечето страни законите за централната банка не предвиждат горна граница за банкнотна емисия Така от самия закон произтичат предпоставки за инфлационно парично обръщение. При определени условия парите могат да се емитират без съобразяване с реалните и нужди На банковото стопанството и в този случай банкнотната емисия има инфлационен арактер.

Най-старият метод за регулиране на количеството пари в обръщение е дисконтната или лихвената политика Под дисконтна политика се разбира създаването на условия от страна на централната банка за изкупуване на менителници и отпускане на кредит. Сконтовата политика се изразява в изкупуването /сконтирането / преди падежа на търговски Ц Книги - менителници и заповеди намиращи се във фискалната цена по ниска от стойността им. Разликата меду стойността на ценните книжа - менителници и запис на заповеди и цената, по която се сконтират се нарича сконто Тази разлика отнесена към стойността на ЦК формира сконтовия процент.

Когато сконтовия % е голям притежателите на ЦК нямат интерес да ги продават, а когато е по-нисък те са по-заинтересувани да ги продадат преди падежа им. и да ги превърнат за пари .С увеличението илинамалението на сконтовия процент, централната банка се стреми да увеличи или намали м.асата на пари в обръщение, т.е. банката провежда сконтова политика Когато трябва да се увеличи масата на пари в обръщение и да се постигне икономически ръст без да се пораждат инфлационни процеси централната банка дава на търговските банки свежи пари, които те от своя страна чрез кредити ги предоставят на стопански субекти, инвеститори.

Това става с намаляване на сконтовия процент и на възможно повече менителници, запис на заповеди v. други търговски ценни книжа в стопанските субекти или търговските банки.

Обратното е при инфлация - централните банки изтегля част от парите в обръщение като увеличава сконтовия про­цент прави негодно сконтирането им преди падеж м така не допуска да се увеличават .Сконтовия процент е единен за всички , които имат ценни книжа.

3.5. 2 ОПЕРАЦИИ НА ОТКРИТИЯ ПАЗАР

Това е по-нов метод- Политиката на открит, пазар означава пок.упко-продажба на ценни книжа от централната банка с цел оказване на влияние върху паричния и кредитния пазар . Тази политика има по-директен и по-бързодействащ ефект в сравнение с Дисконтната политика. Централната банка постига това с предоставянето на по-благоприятни от пазарните условия-например

по-благоприятен курс на търсене и предлагане на ценни книжа, по- благоприятни лихвени проценти от пазарните и др.При продажбата на Ценни книжа от централната банка / др.

При продажбата на Цени книжа от Централната банка се извършва изтегляне на пари от паричното обръщение. Когато физическите и юридически лица закупуват ценни книжа намаляват своите парични ресурси, които настъпват в централната банка.

При изкупуването на цени книжа от централната банка се извършва увеличаване на парите в обръщението

Централните банки предпочитат да участват на открития пазар като продавачи или. купувачи на държавни ценни кни­га. Държавните ценни книжа са предпочитани пред корпоративните /фирмените/ ценни книжа, защото риска при тях е по -малък а доходите от тях са гарантирани и много но-големи.

4 -

3.5.4 ПОЛИТИКА НА МИНИМАЛНИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ

С размера на задължителните минимални резерви , които бс-/чку банки трябва да внесат в централната банка се намаляват пари те в обръщение. Сумата на задължителните резерви се определя в процент от сумата пари, която се намира по
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconСъвременната банкова система като фактор при кризата. 1
Скелетът на тази политика и “инфраструктурата” за нейното провеждане е именно съвременната банкова система, на чиито връх стои държавната...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconБанки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране icon4. регламентиране на принципите за провеждане на собствен мониторинг
Наредба №5 от 20. 10. 2000 г за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория
Правно регламентиране на туроператорската и турагентската дейност в българия
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconНормативно осигуряване
Национална система за оценяване на конкурентноспособност. Видове органи (155–161)
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconНормативно осигуряване
Нормативно осигуряване на "свободно движение" "Пазарна" безопасност, условия и въвеждащи понятия 20
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconЗакон за национална система за безопасност и качество на продуктите
Национална система за нормативно осигуряване, оценяване и доказване на безопасност и качество на продуктите в Република България...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconХарактеристика на банковото право Банковото право е съвкупност от правни норми, които уреждат определен тип правоотношения. Тези правоотношения са свързани с влогонабирането, кредитирането, плащанията, т е. това е
Предмет на правно регулиране са обществените отношения, които възникват при осъществяването на банкова дейност. Това са финансово-парични...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconПонятие и източници. Банкова система. Банкови и небанкови финансови институции. Основни понятия за бп

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconСтолична община район оборище
На допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "началник отдел" в отдел "правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом