2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране
Име2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране
страница1/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер2.22 Mb.
ТипРегламент
източникhttp://www.bglegis.com/z bankovo pravo.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
2. БАНКОВА СИСТЕМА НОРМАТИВНО /ПРАВНО/ РЕГЛАМЕНТИРАНЕ

2.1 Същност и функции

Съвременните банки се намират в органична връзка и зависимост по между си. Те образуват една съвкупност . едно цяло, т.е. представляват банковата система. Именно съвкупността от банки и банкоподобни институции, който съществуват и функционират в дадено стопанство, дава представа за неговата банкова система. Тази система не е една стройна система с определен състав и структури. Всяка една от съставните и структури заема точно определено място в тази система. свързана е по определен начин с останалите банки и играе определена роля в стопанския и погледнато в исторически план определя появата на банките и банковото дело, различните периоди в средата на настоящото столетие по своя характер специфика банковите системи са многозвени. Отделните банки и банкоподобни институции са се намирали в точно определени връзки помежду си, но тези връзки са предимно хоризонтални. Липсва ясно изразена йерархическа взаимно зависимост" между отделните звена на банковата система.Едва през втората половина на века постепенно започва да се формира и да се утвърждава като господстваща наречената двузвенна банкова система.характерно за тази система е че има изразена

поставена емисионната банка, която единствено има право да емитера в оборота националната па­ричка единица. Дейността на съвременните емисионни банки обаче съвсем не се ограничава с емисията на банкнотите. Обикновено във всяка страна има по една емисионна банка. Тя най-често е държавна банка и играе ролята на касиер на държавата и "банка на банките".Второто звено в системата са обслужващите банки или търговските банки, както и банкоподобния версални, или специализирани в зависимост от характера на операциите които извършват. В страните с развита пазарна икономика съществуват и банкоподобни" институции. Така се наричат "тези институции , които не извършват пълния набор от операции.Съгласно определението дадено от Комисията по унификация и банкови стандарти /КУБС/банките са такива търговски предприятия които са получили пълен лиценз за извършване на банкови операции а други финансови институции са търговски предприятия . които са получили лиценз за извършване на. някой банкови операции, но без правото да набират всякакъв вид влогове

/депозити/

БАНКОВАТА СИСТЕМА В СТРАНАТА

а/ БНБ

б/ Търговски банки

Българска народна банка /БНБ/ е централна банка на Република България и за своята дейност се отчита пред Народното събрание.Основните задачи на БНБ, съгласно закона за БНБ. са да въздейства за подържане на стабилността на националната парична единица чрез провеждане парична и кредитна политика и да съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни механизми, да емитира банкноти в страната/като изключително право/ и да регулира и контролира дейността на другите банки с оглед

стабилността на банковата система.за органите за управление на БНБ са управителен съвет и трима подуправители, избрани за ръководители на основните управления съгласно закона на БНБ чл.9 основни управления на Емисионно Банково и Банков надзор /Валутен борд трябва да поддържа пълно валутно покритие на обща сума на паричните задължения на БНБ като предприема; действия за ефективно управление на валутните активи на банката.Тази задача емисионното управление ще изпълнява при спазване на следните правила:

-левовите задължения ще се купуват или продават по фиксиран валутен курс на резервната валута /ДМ/

-левовите задължения ще се обменят едно към едно от депозитите в емисионното управление.

-всеки валутен депозит ще съответства на високо-качествени активи в чужда валута в същото изражение.

-всички останали валутни резерви ще бъдат активи деномикирани в резервна валута, или ще бъде злато от резерва.

-лихвените проценти ще бъдат определени от управителния съвет на база лихвите, получени от съответните валутна активи -няма да се отпускат кредити на лица имащи сметки ще управлява валутния резерв на банката и златото от вътрешния резерв.

Банковото управление трябва да осигури доверие в ликвидността на банковата система и ефективното функциониране на финансовите пазари. Банковото управление може да предостави кредити на правителството само при определени условия. съгласувани с МВФ Международния Валутен Надзорът върху банковата система се осъществява от управление "Банков надзор". Това управление- установява и въвежда в действие надзорни функции и ефективни проверки на място. Освен проучването на платежоспособността и рисковите позиции на банките, управлението ще наблюдава ликвидността на търговските банки и ще дава мнение пред управителния съвет за ликвидна подкрепа при условие на минимален риск.Търговските банки са акционерни дружества, които извършват публично привличане на влогове и използват привлечени средства на кредити и инвестиции за своя сметка и на собствен риск. Съгласно Закона за банките те могат да извършват следните търговски сделки:

- покупка на менителници и записки заповеди сделки с чуждестранни сродства за плащане и благородни метали.

- сделки с ценни книжа и съхранение и управление на ценни книжа.

- гаранционни сделки.

- операции по безкасови плащания.

- финансов лизинг,

- придобиване и управление на дялови участия.

-други сделки определени от БНБ

дружества и за тях се прилагат изискванията на Търговския закон. На територията на страната банките могат да откриват повече от един клон в същото населено място.банкова дейност се изисква писмено разрешение /лицензия / издадено от БНБ. за което институцията следва да представи пълен набор от документи. БНБ извършва необходимите проучвания и проверки относно верността на посочените данни и искането за издаване на лицензия и в срок от 6 месеца уведомява заявителя за намерението да уважи или откаже искането за лицензия. БНБ може да отнеме лицензията за извършване на банкова дейност поради неплатежоспособност, при неспазване на определени със Закона условия, при нарушаване на изискванията и правилата установени и приети. с наредба на БНБ.В съвременния свят се наблюдава голямо разнообразие на банки и банкоподобни институции. Те могат да бъдат класифицирани и изучавани според различни признаци.Според мястото на банките в икономиката и характера на основната им дейност различаваме:

-емисионни банки

-обслужващи, или търговски банки

обслужващи или търговски банки

.Дейността на емисионните банки обаче не се ограничава само с емисията на банкноти. Обикновено във всяка страна има една-единствена емисионна банка.Тази банка най-често е държавна и играе ролята на касиер на държавата и банка на банките.Търговските /или обслужващите/банки са такива институции които пряко извършват парично- кредитното обслужвано на физическите и юридическите лица-банкови клиенти.В страните с развита пазарна Икономика съществуват и така наречените "банкоподобни• институции.Обикновено те нямат пълен банков лиценз, но извършват определени банкови операции. Банкоподобни институции са спестовно-кредитните асоциации, кредитните съюзи, инвестиционните тръстове.застрахователните компании.пенсионите фондове и др. подобни.

В зависимост от формата на собственост на техния капитал банките биват:

-държавни банки

- частни банки

-акционерни банки

-кооперативни банки

В зависимост от обхвата на предлаганите парично-кредитни услуги банките биват:

-уневерсални - специалицирани

Според юридическия им статут различаваме:

публично правни учреждения - акционерни или командитни д-ва с акции

-еднолични фирми или събирателни дружества В зависимост от това дали банките имат или нямат развита клонова мрежа различаваме:

-банки с филиали

-банки без филиали

Банките могат да бъдат класифицирани и в зависимост от характера и срока на извършваните от тях кредитни операции. Банките, които отпускат средно срочни и дългосрочни кредити на своите клиенти, обикновено се наричат инвестиционни.

2.3.. БАНКОВИ ОПЕРАЦИИ

Съвременните банки предлагат на пазара и извършват богат избор от парично- кредитни и финансови услуги на своите клиенти. Всички тези услуги са свързани на практика с осъществяването на определени банкови операции.Въпреки голямата им разнообразие банковите операции могат да бъдат разграничени на три основни групи:

- пасивни операции -активни операции - посреднически /комисионни операции/

Това подреждане на основните групи банкови операции е традиционно и съвсем естествено. То съответствува на историческата логика на възникването и развитието на тези операции.Днес обаче според тяхната роля и значимост на първо място трябва да поставим активните операции.пасивните банкови операции са свързани с процеса на привличане на пари и парични капитали в банките. Чрез тях съвременните банки си осигуряват необходимите за дейността си капитали. Тук банките се проявяват като длъжници заематели кредитополучатели спрямо своите клиенти Благодарение на пасивните операции на банките в тях се концентрира преобладаващата част от парите и паричните капитали на обществото Това дава възможност те да бъдат максимално ефективно използувани в стопанския оборот.Пасивните банкови операции могат да се разграничават на няколко основни групи.По - съществените от тях са:

- операции., свързана с формирането на собствени средства на банките

- операции по привличането на средства на банковите клиенти

- емисия на платежните средства

Първата група пасивни банкови а свързани с формирането на основните средства на банките.За да функционира една банка.тя трябва да разполага с определена величина собствен капитал.Обикновено този въпрос се урежда по законодателен път.Най-често се регламентира минимално необходимата величина на собствените средата /капитал/.а понякога и на допълнителния и резервния капитал.Така например, от месец май 1992г. у нас минимално необходимият капитал,за да може една банка да извършва дейност в страната е 200мил.лева/непълен лиценз/, а за пълен лиценз.включващ и опериране с чужбина, са необходими 500мил. лева / 1995г съответно 450 и 300млн.лева/.

Делът на собствените средства в общия обем от ресурси с който разполага една банка е минимален Той на надвишава 10%, Тъй като преобладаващата част от съвременните банки са акционерни дружества,набирането на собствен капитал става чрез емисията на ценни книжа. Привлечените средства са преобладаващата част от банковия капитал. Те са над 90% от банковите пасиви

Поради това операциите по тяхното привличане заемат определящо място в пасивните операции на банките.Тук на първо място са разнообразните влогови и. депозитни операции на банките.Основните видове депозити са тези "на виждане"наречени често и "чекови депозити",и срочните депозити.Важно място имат и операциите по набиране на средства от между банковият пазар,

Емисията на банкноти е също така типично пасивна банкова операция.Тя е характерна за емисионните банки.Чрез нея се увеличава количеството на така наречените"централни пари" и разбира се общата паричка маса в оборота.

Активни операции

Активните банкови операции са такива операции, посредством които банките пласират или реализират концентрираните в тях парични и капиталови ресурси. Наричат се "активни"защото характеризират активното присъствие и участие на банките в стопанските и социални процеси.Активните операции на банките осигуряват основната част от техните доходи. Основните групи активни операции на съвременните банки са:

-инвестиции в ценни книжа

Докато при кредитните операции на банките съществуват сериозни проблеми по отношение на банките тяхното разбиране при банковите инвестиции в ценни книжа не е така. Банките днес не само отпускат множество и разностранни кредити на своите клиенти но те закупуват и дългосрочни ценни книжа на проспериращите частни и държавни фирми. Целта на тези операции е получаването на допълнителен доход подобряване на банковата ликвидност и минимизиране на рисковете от инфлационно обезпечаване на паричната единица

Комисионни операции

Посредническите, или комисионните операции са третият основен вид банкови услуги.При тях банките рядко ангажират собствени средства или капитали. Банките извършват посреднически услуги на своите клиенти.срещу което получават доходи, под формата на такси и комисионни.Най-типичните посреднически или комисионни операции на съвременните банки са:

-преводни операции, акредитивни и инкасови операции

- емисия.покупко-продажба и съхраняване на ценности,ценни книжа и валута за сметка на своите клиенти

- доверителни операции,свързани с управление на капитали.по поръчка на клиенти

-извършване на анализи,прогнози и информационно обслужване между банковите операции съществува непосредствена зависимост.Активните и пасивните операции на банките се намират в постоянна взаимна връзка и зависимост.В известни периоди доминиращи са били пасивните операции.Те са определяли и величината на активните операции. В съвременното банково дело има активни операции които са водещи

Място и роля на Централните банки в националното стопанство и в международния обмен

Централните банки са независими, самостоятелни институции, които координират, контролират и влияят върху дейността на всички други банки. Обособяването им е станало по два начина. Първият е т; нар. еволюционен. При него една от най- добрите Търговски банки се обособява като институция, на която е възложено да извършва емисия на банкноти и монети и да регулира дейността на всички търговски банки. Това обособяване става бавно, постепенно, без намеса на законодателната власт. То е резултат от естествената специализация между съществуващите Търговски банки. По този начин са създадени банките през миналия век. В началото на двадесети век Националните банки се създават в държавите, в които не е имало такива по законодателен път. Със закон от Парламента се възлага па определена Търговска банка да бъде емисионен център на държавата, т е. Да пуска в обръщение нови банкноти и монети. В резултат и на двата метода - еволюционния и законодателния, в държавите с пазарна икономика се създават Централни банки, чиято роля за развитието на икономиката, за провеждане на антиинфлационна политика и за поддържане на стабилна покупателна способност на националната парична единица е изключително голяма.

От дейността на новосформираните Национални банки зависи не само финансовото състояние на, но и ефективността на инвестициите, тъй като един от най-съществените източници на финансови ресурси, използвани за инвестиране са банковите кредити. От дейността на Националните банки зависи също така и състоянието и тенденциите на паричния и капиталов пазар. Паричният пазар е валутен, кредитен. Значително е въздействието на Националната банка върху преструктурирането на икономиката. Това става чрез пренасочване на кредитни ресурси от един отрасъл в друг, от един регион в друг, С това банката оказва влияние върху равнището, структурата и динамиката на доходите на отделните социални слоеве. Много е важно и не може да. не се спомене взаимоотношенията на Централната банка с държавата. Те са сложни, многообразни и двупосочни, а именно:и Държавата е клиент на Централната банка както всички други нейни клиенти. Държавата е длъжник на банката, когато е получила заеми от нея. Всяка държава има нужда от заеми, за да изпълнява своите функции и в частност за да балансира своя бюджет, когато приходите са по - големи от разходите, и Всяка държава има нужда от дългосрочни н краткосрочни кредити. За целта тя ползва кредит от Централната банка или от чуждестранни банки и финансови институции. н Централната банка обслужва текущо касовото изпълнение на държавния бюджет. За целта тя открива при себе си сметки на името на държавата, по които постъпват отделните видове бюджетни приходи - данъчни и не данъчни. За всеки бюджетен приходоизточник се открива отделна сметка. Наред с тези сметки за приходите Централната банка открива разходни банкови сметки. Те се наричат текущи банкови сметки, по които се отчитат отделните видове разходи. Поради това твърде популярен е изразът, че Централната банка е касиер на държавата.

• Централната банка има определени права и задължения по управление и съхраняване на златните и валутни резерви на страната. В трезора на Централната банка се съхранява монетарното злато и на банката е предоставено правото да се разпорежда с него. Със закон държавата е предоставила правото на Централната банка да изкупи злато и златни продукти, да ги изнася в чужбина и т. н. За да бъде в състояние да осъществява възложените от държавата функции, със закон се гарантира самостоятелността и независимостта на Централната банка от изпълнителното власт и з частност от правителството. Това означава, че Централната банка не е подчинена на правителството, а единствено на парламента. През настоящия век е характерна следната тенденция Националните банки, които бяха частни банки, акционерни дружества постепенно се одържавиха, т. е. Извърши се национализиране на тези банки. Този процес започна след края на първата световна война и завърши след края на Втората световна война. Националната банка на Канада е национализирана през 1938 г., на Германия - 1939 г, на Япония по време на Втората световна война - 1942 г., Националната банка на Англия става държавна през 1946 г., а в Австрия през 1960 г. Процесът на одържавяване на Националните банки се дължи на това, че в качеството си на държавна банка тя, по-пълноценно изпълнява възложените, от държавата функции. Това е резултат и от интеграционните процеси в икономиките на европейските държави.-Тези процеси намират израз в това, че през март 1957 г. С Римския договор се създаде Общия пазар, в който членуваха шест европейски държави Понастоящем това е Европейският съюз, в който членуват петнадесет държави. Интеграцията започва най - напред във валутната система, банковото дело, митата и данъците. В резултат на тази интеграция са създадени Международния валутен фонд.. Световната банка; приета е единна митническа тарифа, изградена с европейска валутна система и европейска парична единица.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconСъвременната банкова система като фактор при кризата. 1
Скелетът на тази политика и “инфраструктурата” за нейното провеждане е именно съвременната банкова система, на чиито връх стои държавната...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconБанки, банкова система и банкова операции. Централна банка(ЦБ) функции и роля. Монополна политика и нейните инструменти, задължителни резерви, операции на закрития пазар, дисконтен процент. Рекстриктивна, експанзионистична, монетарна политика

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране icon4. регламентиране на принципите за провеждане на собствен мониторинг
Наредба №5 от 20. 10. 2000 г за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconЧастен професионален колеж по туризъм "СВ. Мина" утдърдил: директор: конспект по туроператорска и турагентска дейност теория
Правно регламентиране на туроператорската и турагентската дейност в българия
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconНормативно осигуряване
Национална система за оценяване на конкурентноспособност. Видове органи (155–161)
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconНормативно осигуряване
Нормативно осигуряване на "свободно движение" "Пазарна" безопасност, условия и въвеждащи понятия 20
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconЗакон за национална система за безопасност и качество на продуктите
Национална система за нормативно осигуряване, оценяване и доказване на безопасност и качество на продуктите в Република България...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconХарактеристика на банковото право Банковото право е съвкупност от правни норми, които уреждат определен тип правоотношения. Тези правоотношения са свързани с влогонабирането, кредитирането, плащанията, т е. това е
Предмет на правно регулиране са обществените отношения, които възникват при осъществяването на банкова дейност. Това са финансово-парични...
2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconПонятие и източници. Банкова система. Банкови и небанкови финансови институции. Основни понятия за бп

2. банкова система нормативно /правно/ регламентиране iconСтолична община район оборище
На допуснатите кандидати до конкурс за длъжността "началник отдел" в отдел "правно-нормативно обслужване, образование, социални дейности,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом