Техническо задание
ИмеТехническо задание
Дата на преобразуване06.11.2012
Размер170.6 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.varna-airport.bg/Uploads/Tender Procedures and Procurements/Appendix 3 - ToR_Drainage


Fraport Twin Star Airport Management AD Приложение № 3mgodw_c
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ


Проект: Дренажни системи до пътека за рулиране (ПР) “Алфа”, ПР Екои ПР Хотел, летище Бургас

 1. Цел и обхват на проекта

Този проект е част от инвестиционната програма на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД. Изграждането на дренажните системи се налага поради постоянно заливане на част от настилката по трите ПР „Алфа“, „Еко“ и „Хотел“ с повърхностни води, което създава предпоставки за инциденти с маневриращите самолети и застрашава стабилността на бетоновата настилка при евентуално проникване на вода под нея. Съществуващата отводнителна система не е достатъчна за ефикасно отвеждане на повърхностния отток. Необходимо е да се създадат предпоставки за бързо отвеждане на повърхностните води. Това ще стане с изграждането на нови дренажни системи, които да отведат дъждовните води в съществуващата дъждовна канализация.

Обхватът на поръчката включва изграждане на следните дренажи:

ПР „Алфа“ –от вътрешната страна на завоя – дължина на дренажа 225 м.

ПР „Еко“ – от вътрешната страна на завоя – дължина на дренажа 256 м.

ПР „Хотел“ – от вътрешната страна на завоя – дължина на дренажа 196,60 м.

ПР „Хотел“ – от външната страна на завоя – дължина на дренажа 406,30 м.

Местоположението им е показано на приложената ситуация.


Повърхностните води трябва да бъдат отведени с подземни дренажи. Отвежданите води да бъдат заустени в съществуващата отводнителна система, освен тези от външната дъга на ПР „Хотел“.

Дренажните системи до ПР “Алфа“, „Еко“ и „Хотел“ трябва да бъдат изпълнени съгласно одобрен от МТИТС, наличен и приложен към техническото задание работен проект. Той съдържа следните части:

 • Част ВиК;

 • Част Геодезия;

 • Част Електро;

 • Част Озеленяване;

 • Проект за организация и изпълнение на строителството (ПОИС);

 • План за безопасност и здраве;

 • Част Количествени сметки.

На база на този проект изпълнителят трябва да разработи подробна количествено-стойностна сметка. Всички строително-монтажни работи трябва да бъдат изпълнени в договорения срок и бюджет за проекта и съгласно действащите строителни норми и закони (действащите към момента изисквания на ИКАО, всички изисквания на ЗУТ, на наредбите към ЗУТ, Технически спецификации 2009 на НАПИ и всички други български закони, правилници, наредби и стандарти в сила). По време на строителството изпълнителят трябва да следва изискванията на възложителя.

 1. Дренажни системи техническа спецификация

Съгласно чл. 137 от ЗУТ обектът е строеж от първа категория. Изпълнителят трябва да бъде регистриран в Централния професионален регистър на строителя в съответствие със Закона за Камарата на строителите и наредбите за съответната категория и група на строежа.

Техническата спецификация е разработена въз основа на утвърдения от МТИТС работен проект на фирма „Лювик“ ООД и е неразделна част от него.

 • Част ВиК

За отвеждане на атмосферните води да се изпълнят дренажи от перфорирани пластмасови тръби, засипани с филтриращ материал. Поради това, че като приемник на дренажните води ще се използва съществуващата канализация, диаметърът на дренажните тръби е ограничен. Те са с диаметри ф250 и ф315. Тръбите да отговарят на якост клас SN 8/8 kN/m2 и на стандарт БДС EN 1452-2:2004 или DIN 1187. Надлъжните наклони и дълбочината на залагане да се изпълнят съгласно приложените надлъжни разрези.

За филтриращ материал да се използва трошен камък с едрина на фракцията между 10 и 60 мм. Фракцията да отговаря на един от следните стандарти БДС ЕN 13383, 13043 или 13242.

За отделяне на дренажния материал от почвата да се използва филтриращ, термично свързан, нетъкан геотекстил с тегло между 80 и 200 гр./м2. Геотекстилът да се положи по дъното и стените на изкопа, като на 30 см от нивото на терена трябва да покрие хоризонтално със застъпване целия дренажен слой. Върху него до нивото на терена да се насипе материал от същата фракция.

Между тръбите и дъното на изкопа да се направи подложка от дренажен материал с дебелина 10 см.

Всички дренажи без този от външната дъга на ПР”Хотел” да се заустят директно в съществуващата канализация. За да се отводни външната страна на ПР „Хотел”, да се изгради канализация, която да отведе водите от дренажа до северната страна на пистата за излитане и кацане и там да се заусти в съществуващата дъждовна канализация.

При изграждането на дренажните системи ще се копаят изкопи с отвесни стени с укрепване срещу свличане. Полагат се само в зелени площи. Количеството на механизирания изкоп е 70 %, а на ръчният – 30 %. В някои участъци има 100 % ръчен изкоп. Част от изкопаната земна маса ще се транспортира до постоянно депо, а друга част – до временно депо за обратен насип. Всички изкопни работи и обратни насипи да се извършват съгласно изискванията на Технически Спецификации 2009 г., раздел 3300 и 3400 на НАПИ.

Допустимият толеранс при изпълнението според Технически Спецификации 6233, 2009 г. на НАПИ е както следва:

 • 10 мм в надлъжна посока;

 • 3 мм – напречно;

 • 0,5 градуса в наклоните;

 • 3 мм в ниво. • Част Електро

Съществуващите подземни и надземни съоръжения в обсега на строителството се запазват.

Разположението на дренажите е избрано така, че при изграждането им да не се засягат съществуващите кабели около пътеките за рулиране. При проектирането са спазени изискванията на Наредба 8/99 за минималните необходими разстояния между техническите проводи и съоръжения.

В разработката на част „ВиК“ са приложени детайли за видовете пресичания при изпълнение на ВиК проекта със съществуващите ел. кабели и тяхното укрепване. Преди да започнат изкопните работи всички съществуващи кабели на РВД, които засягат трасетата на дренажната система, да бъдат означени на място.

При изпълнение на изкопните работи по трасето на съществуващите кабели да се извършват следните видове работи:

 1. Направа на ръчен изкоп върху съществуващия кабел и разкриването му.

 2. Изключване на кабела от двете му страни, след съгласуване с Възложителя и заземяване на жилата му.

 3. Включване на кабела под напрежение след съгласуване с Възложителя.

След изпълнение на ръчния изкоп при пресичане на ВиК и ел. съоръжения и преди неговото засипване, задължително да се прави заснемане на координатите на трасето му от оторизиран за тази дейност представител на Изпълнителя.

Всички видове работа трябва да се извършват при пълна липса на ел. напрежение. • Част Озеленяване

Изкопаните земни маси да се транспортират на депо на територията на летище Бургас, а след полагане на тръбите, една част от тях отново ще се върнат за засипване на изкопите. Хумусът да се складира и оползотвори. Чимовете от трасето на дренажите да се изрежат внимателно за озеленяване на други терени. По трасето на канализацията теренът да се възстанови в първоначалния му вид.

 • Част ПОИС

Местоположението на дренажните системи налага строителството им да се изпълнява на етапи като за целта са обособени осем строителни участъка:

 • От заустването на дренажните системи до линията на Предварителния старт – І, ІІ, ІІІ и ІV строителен участък;

 • От линията на Предварителния старт до началото им – V, VІ, VІІ и VІІІ строителен участък.

Организационни етапи на изпълнение на СМР:

 • І етап - подготовка на строителната площадка;

 • ІІ етап - изпълнение на СМР по четирите участъка (от І до ІV) за максимум 5 работни дни. Тази организация налага затварянето на Пистата за излитане и кацане (ПИК) по време на строителството. Ще се работи едновременно и на четирите участъка, за да се намали времето, когато ПИК ще е затворена;

 • ІІІ, ІV, V и VІ етап - изпълнява се строителството по участъци от V до VІІІ. Строителството да се извършва последователно като пътеките за рулиране (ПР) се затварят по време на работа. При работа по ПР „Хотел” и „Алфа” се изключва системата ILS “IBG” CAT I. Последователността на изпълнение на строителните участъци ще се уточни предварително при изготвяне на РПОИС от изпълнителя в зависимост от изискванията на служба РВД летище Бургас за конкретния период.

Преди започване на изпълнението на СМР изпълнителят трябва да разработи РПОИС и да го съгласува със служба РВД на летище Бургас. След приемане на конкретния график в този РПОИС, той не може да бъде удължаван. Строителят трябва да има готовност да премине на двусменен режим на работа при необходимост. Дължината на всеки строителен участък трябва да бъде подбрана така, че в рамките на един работен ден да се изпълни изкоп, полагане на дренажни тръби и изпълнение на обратния насип. Всички строителни етапи трябва да са съобразени с оперативната дейност на летището. Всяко започване на изпълнението на СМР да става съгласувано с ръководител смяна в координационно-информационния център за въздушно движение. За съкращаване на времетраенето на строителството основните работи се съвместяват във времето. Изпълнението на проекта трябва да приключи в рамките на 3 работни седмици. В случай на забава от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да поиска действия по наваксване на закъснението – промяна в организацията или последователността на работа, допълнителен персонал, работа на повече смени и т.н. Тези мерки не могат да бъдат повод за допълнително заплащане.

 • Част Количествени сметки

Офертите на кандидатите трябва да съдържат единични цени за видовете работи според приложената количествена сметка, непредвидени разходи – 10 % и крайна цена в лева, без ДДС.

 1. Данни за обекта

Кандидатът трябва да е събрал и набавил всички необходими данни, които оказват влияние върху офертата му и изпълнението на работите. В този смисъл той трябва да е посетил, проучил обекта и набрал цялата му необходима информация преди да представи офертата си, включително (но не само) изясняването на следните въпроси:

 • Форма и характер на обекта, включително подземни условия;

 • Хидрогеоложки и климатични условия;

 • Обем и характер на работите, необходимите материали за изпълнението и начините за отстраняване на каквито и да е дефекти;

 • Специалните изисквания и процедури при изпълнение на работите в зоната с ограничен достъп на летището;

 • Своите нужди и изисквания като евентуален изпълнител за достъп до обекта, временни офиси, работна ръка, ел. енергия, транспорт, вода, тоалетни и др. 1. Одобрение на материали

Изпълнителят инициира процеса на одобрение на материали и оборудване, които ще бъдат вложени в строителството. Той трябва да представи за одобрение от страна на Възложителя мостри, каталози, сертификати за качество, декларации са съответствие на вложените материали. Изпълнителят трябва да предаде на Възложителя необходимата информация навреме, съобразявайки се със сроковете за строителство и необходимото време за поръчване и доставка.

Материалите, готовите продукти и производството им трябва да отговарят на изискванията на БДС и съответните строителни норми. Всички материали трябва да бъдат доставяни със сертификат за качество, сертификат на производителя, сертификат за съответствие и ръководство за употреба.

Изпълнителят трябва да събира и съхранява информация за доставените и вложени материали и съоръжения, които доказват тяхното качество, съответствие с действащите наредби и оперативни параметри. Тази информация трябва да бъде на разположение при поискване от Възложителя, Консултанта по строителен надзор и други участници в строителния процес.

 1. Достъп до обекта

Съгласно Законът за гражданското въздухоплаване и Националната програма за сигурност за всички работници, служители, МПС и строително оборудване трябва да бъдат издадени пропуски за влизане в охраняемата зона на летище Бургас. Изпълнителят трябва да планира свързаните с това време и средства:

• Индивидуално проучване на всички лица от съответната държавна институция – до 14 дни. Лица с отказан достъп не се допускат до охраняемата зона. Проучването е задължително за преиздаване на изтекъл пропуск (максималният срок за допуск в охраняемата зона е 6 месеца);

• Задължителен курс по авиационна сигурност за всички лица, получили одобрение за достъп до охраняема зона – 100 лв./човек. Курсът се провежда от служба „Сигурност“ към Възложителя. Продължителността му е 4 часа, валидност на сертификата – 3 години;

• Индивидуален пропуск за достъп – пластмасов (със сензор) – 35 лв. с ДДС/човек или 25 лв. (хартиен, без сензор), валидност: 6 месеца;

• Индивидуален пропуск за достъп за МПС – 35 лв. с ДДС/МПС, валидност: 6 месеца;

• За индивидуалното проучване: молбите-формуляри трябва да се попълнят лично от точка 1 до 9, Възложителят попълва точка 10 (втората страница от формуляра не се попълва);

• В горния ъгъл на молбата трябва да се напише името на фирмата-изпълнител;

• За пропуски за лица – да бъде маркирано „постоянен пропуск без придружител“, а за коли – „постоянен пропуск“;

• Всяка точка от молбата с грешна или непълна информация води до забавяне на цялата процедура по проверката;

• Попълнените оригинални молби трябва да се предадат в отдел „Сигурност“ на летище Бургас заедно с придружително писмо по образец в два екземпляра;

• Относно курсът по авиационна сигурност: също трябва да се попълни молба по образец в два екземпляра и да се предаде в отдел „Човешки ресурси“ на летището, за да може да се определи дата за провеждане на курса;

• Относно пропуски за МПС: приложените молби трябва да се предадат заедно с валидно копие от регистрационния талон на МПС и др.;

• Изпълнителят трябва да бъде активен (доколкото това е в неговите възможности) във връзка с организацията във времето на всички дейности, свързани с осигуряване на пропуски за достъп на своите служители.

Изпълнителят е длъжен да се запознае и спазва всички процедури за работа в зоната с ограничен достъп – разрешение за започване на работа от летищните власти, от органите на РВД и др.

Движението в зоната на пистите и пътеките за рулиране може да става единствено след съгласуване със служба РВД. Пребиваването на тази територия и извършването на СМР, предмет на проекта, ще стане с придружаващо превозно средство с радиостанция за постоянна връзка с РВД на летище Бургас. Във връзка с това в зоната на изпълнение на СМР ще се ползват съществуващите пътища или пътеките за рулиране, но след съгласуване с РВД. Отсега не е възможно да се изготви конкретен график и да се посочи кога кой път ще се използва. График на движение ще се изготви от Изпълнителя за конкретния момент на изпълнение и съобразен с конкретния въздушен трафик. Временни прекъсвания на работа, дължащи се на летателна или оперативна дейност са възможни и трябва да се очакват. Не се приема допълнително заплащане вследствие на такива прекъсвания.

Изпълнителят трябва да осигури маяци за превозните средства, които ще се движат в района на летателното поле, и сигнални жилетки за участниците в СМР.

Изпълнителят трябва да осигури адекватно ограждане на строителната площадка и да контролира достъпа на външни лица до нея. Мерките по ограждането трябва да бъдат предварително съгласувани с Възложителя. Типът и качеството на оградата трябва да отговарят на предписанията на ИКАО и ГД „ГВА”.

По време на строителството временните връзки към съществуващите инфраструктурни мрежи трябва да бъдат предварително съгласувани и местата им определени от Възложителя.

Изпълнителят е длъжен да предприеме всички необходими мерки, за да не възпрепятства функционирането на която и да е дейност на летището и да спазва изискванията и правилата за:

 • Да не запушва входове, изходи или улици;

 • Да избягва замърсяване с прах, течности или отпадъци;

 • Да не нанася повреди върху каквото и да е имущество;

 • Да не пречи на оперативната работа на всички летищни служби;

 • Да предприеме допълнителни мерки за сигурност, безопасност и др., за да осигури нормалното функциониране на летището.

 1. Управление на качеството при изпълнение на СМР

Изпълнителят трябва да установи свои вътрешни процедури за управление на качеството. Те трябва да осигурят достигане на качество на работите съгласно изискванията на чертежите и техническите спецификации. Ако в тях няма посочена справка, то работите ще се изпълняват по стандарти, покриващи най-малко действащите строителни нормативи и осигуряващи нормално функциониране на дренажите през техния експлоатационен период.

Изпълнителят е отговорен за отстраняването на всички дефекти, свързани с изпълнените СМР – за своя сметка и в рамките на уговорения с Възложителя срок. Необходимото време за отстраняване на дефектите не може да бъде причина за удължаване на срока за изпълнение на проекта.

Изпълнителят трябва да поправи на свои разноски всички появили се дефекти по време на гаранционния срок, описан в т. 16. 1. Работа на територията на обекта

Изпълнителят трябва да ограничи своите действия само върху разрешената му за целта зона. Той трябва да вземе всички необходими предпазни мерки, за да ограничава своята механизация, транспортни средства и персонал в границите на разрешеното му от Възложителя и ще ги ограничава от навлизане в съседни площи.

По време на изпълнение на СМР Изпълнителят ще държи обекта свободен от каквито и да е препятствия като складиране на излишни материали, разхвърляне на материали, оборудване и др. Той трябва да почиства и премахва от обекта всякакви отпадъци и материали, които няма повече да се използват.

При извършване на СМР Изпълнителят трябва да вземе мерки за опазване от повреда на всички действащи подземни комуникации и съоръжения – кабели и други. При повреда на някои от тях той следва да ги възстанови за своя сметка.

 1. Промени

Промени се допускат само в рамките на средствата, договорени за 10 % непредвидени разходи.

Промени могат да бъдат инициирани от Възложителя по всяко време преди подписване на приемателния протокол за работите със заповед в Заповедната книга на строежа или чрез искане за представяне на предложение. Изпълнителят трябва да изпълни промените. Те трябва да са подробно описани в Заповед за промяна, представена на Изпълнителя официално.

Промените могат да се отнасят (но не само) до:

 • Промяна в количествата на вид работа;

 • Промяна в качеството или друга характеристика на вид работа;

 • Промяна в нива, размери, ситуиране на вид работа;

 • Допълнително необходими работи;

 • Промяна в последователността или времето за изпълнение на дадена работа.

Изпълнителят трябва да представи:

 • Подробно описание на предложената работа и програма за нейното изпълнение;

 • Свое предложение за актуализиране на времето за изпълнение на работите

 • Остойностяване на промяната.

Възложителят ще отговори на такива предложения с одобрение, отказ или коментари.

Ако изпълнителят счете, че е възникнало обстоятелство, което води до удължаване срока на изпълнение на договора или за появата на непредвидени разходи, той е длъжен да уведоми незабавно писмено Възложителя с официално искане, описвайки подробно обстоятелствата и причините.

Ако Изпълнителят пропусне да представи такова уведомяване в срок от 3 работни дни от възникване на обстоятелството, срокът за изпълнение не се удължава, непредвидени разходи не се изплащат и Възложителят се освобождава от всички отговорности, свързани с такова искане. Възложителят ще отговори в срок от 3 работни дни след получаване на искането с потвърждение или отказ с коментари. Той може да изиска допълнителни разяснения, ако е необходимо, като при всички случаи ще даде отговор за принципността на искането в горния срок.

 1. Сигурност и охрана на работите

Изпълнителят трябва да предприеме и осигури всички мерки за сигурност и защита на своите материали, оборудване, персонал на обекта и никакви искове за липсваща собственост няма да се приемат от Възложителя.

Обектът се намира в активна зона на летище, която е с ограничен достъп. Изпълнителят е длъжен да предприеме всичко необходимо, за да не възпрепятства функционирането на която и да е дейност на летището и да спазва изискванията и правилата за:

 • Мерки за сигурност;

 • Движение на строителна техника, транспортни средства и хора само по предварително определени и позволени маршрути;

 • Предпазване на обекта от замърсяване;

 • Недопускане на случайни повреди по активи на летището или трети лица;

 • Недопускане на каквато и да е намеса в дейностите на летището. 1. Активно съдействие на Възложителя и Консултанта по ЗУТ

Изпълнителят трябва да указва активно съдействие на Възложителя и Консултанта по ЗУТ във връзка с комуникацията им с държавни, регионални, контролни и други органи, инфраструктурни дружества и т.н.

 1. Авторски надзор

Изпълнителят трябва да бъде инициаторът при случаите, когато е необходимо да се упражни авторски надзор при определена фаза от строителните работи. Изпълнителят трябва да уведоми писмено Възложителя най-малко 2 работни дни предварително, за да може да осигури присъствието на съответния представител на проектантския екип.

 1. Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Изпълнителят е длъжен по всяко време да предпазва здравето на своя персонал и персонала на Възложителя на обекта. В сътрудничество с местните здравни служби той трябва да осигури медицински персонал и транспортни средства за първа медицинска помощ.

Изпълнителят ще назначи персонално отговорно лице по ЗБУТ на обекта, отговорно за мерките по предотвратяване на инциденти. Това лице трябва да е квалифицирано за съответната дейност и отговорности, да има пълномощията да издава инструкции и да взема мерки срещу инциденти. За да може това лице да упражнява своите отговорности и пълномощия, по време на изпълнение на СМР Изпълнителят ще осигурява каквото е необходимо.

Изпълнителят ще информира незабавно Възложителя с подробности за всеки един инцидент, ще поддържа записи и съставя доклади за здравето и сигурността на персонала. Такива записи и доклади могат да бъдат поискани от Възложителя.

 1. Записки по време на строителството и строителна документация

Изпълнителят трябва да осигури условия за събиране и съхранение на всички документи, свързани със строителството на обекта. Тези документи трябва да бъдат достъпни за Възложителя, контролните органи и всички други участници в проекта. Документацията съдържа:

 • Условия по договора:

  • Копие от договора за строителство;

  • Техническо задание за строителните работи;

  • Количествени сметки;

  • График за изпълнение;

  • Документи, свързани с промени в проекта.

 • Техническа информация:

  • Чертежи и скици;

  • Спецификации;

  • Методи на работа / технология за изпълнение.

 • Безопасност и здраве, опазване на околната среда:

  • ПБЗ;

  • Инструкции и помощни средства;

  • Протоколи от проведени обучения и книга за инструктажи;

  • Ръководство за употреба за материали, съоръжения и машини на обекта.

 • Записки по време на строителство – протоколи и т.н:

  • Оригинали на всички протоколи/актове;

  • Заповедна книга;

  • Строителни материали и съоръжения – производствени сертификати, сертификати за съответствие и качество;

  • Сертификати и протоколи от изпитания;

  • Копия от кореспонденцията с контролните органи.

Изпълнителят трябва да изготви и представи навреме преди подписване на приемателния протокол всички необходими документи – информация за Агенцията по кадастър, екзекутивни чертежи за изпълнените работи и т.н.

Изпълнителят трябва да състави необходимите актове и протоколи по Наредба 3 от ЗУТ и да ги представи за подпис от Възложителя. Той трябва да информира най-малко 24 часа предварително всички заинтересовани лица за датата и часа на започване или завършване на съответните строителни работи. Изпълнителят трябва да съхранява копие от всички свързани с това документи и да допуска Възложителя да инспектира строителната документация по всяко време.

При завършване на строителните работи Изпълнителят трябва да предаде на Възложителя пълните строителни записки, които са необходими за изготвяне на Окончателен доклад и получаване на Разрешение за ползване. Екзекутивните чертежи трябва да бъдат предадени на хартиено и на цифрово копие.

 1. Изисквания за надзор на обекта

Изпълнителят трябва да осигури квалифициран ръководител на обекта през целия период на строителните работи.

Не е разрешено извършването на строителни работи в отсъствието на ръководителя на обекта (освен ако не е спешно) през всички фази от строителния процес. Ръководителят на обекта трябва да бъде на място лицето за контакти с Възложителя.

 1. Гаранционни срокове

Гаранционните срокове за СМР и материалите, вложени в извършените работи, трябва да не са по-малки от дефинираните в Наредба 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите и минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.

Изпълнителят трябва да бъде на разположение с 24 часово предизвестие, за да извърши необходимите поправки, които се налагат поради евентуално възникнали дефекти, аварии или други проблеми, свързани с некачествени материали или оборудване или лошо изпълнени СМР.

Ако Изпълнителят не изпълни това свое задължение, Възложителят има право да наема трета страна, която да извърши необходимите работи. Всички разходи, свързани с избора на нов изпълнител, са за сметка на Изпълнителя.

 1. Комуникация между участниците в строителството

Официалната кореспонденция между участниците трябва да бъде в писмена форма чрез:

• Факс;

• Електронна поща.

Ежедневната кореспонденция също трябва да бъде в писмена форма чрез:

• Електронна поща;

• Факс.

от


Свързани:

Техническо задание iconТехническо задание предмет на обществената поръчка: „
Извършване на анализ на текущото състояние на информационната система на търговския регистър, степента на съответствие на предлаганата...
Техническо задание iconТехническо задание обект
Драбишна – Граница Гърция“, за кандидатстване по мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката в селските райони" от Програмата...
Техническо задание iconПриложение 2 образец на техническо предложение
Техническо задание/ Приложение 1/, в случай, че ни бъде възложена. Поръчката ще изпълним в
Техническо задание iconТехническо задание

Техническо задание iconТехническо задание
Долуподписаният/ата
Техническо задание iconПриложение 3 техническо задание за доставка на един брой неупотребяван автомобил с висока проходимост
Техническо задание за доставка на един брой неупотребяван автомобил с висока проходимост
Техническо задание iconТехническо задание избор на изпълнител за разработка на тръжни процедури. №

Техническо задание iconТехническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1
Техническото задание е разработено за реализиране на Плана за изпълнение на „Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна...
Техническо задание iconТехническо задание
Срокът за изпълнение на поръчката е до 01. 02. 2014 г от датата на подписване на договора
Техническо задание iconТехническо задание относно: Избор на доставчик на осветителни тела и осветителна арматура

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом