Заседание общински съвет
ИмеЗаседание общински съвет
страница1/9
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.81 Mb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.dobrich.bg/_files/attch/res46_31_05_2011.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Р Е Ш Е Н И Я


ЗАСЕДАНИЕ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д о б р и ч


46


проведено на 31 май 2011 година

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ


Препис - извлечение!

ОСЗ 46/31 май 2011 година


ПРОТОКОЛ

№ 46


от заседание на Общински съвет град Добрич,

проведено на 31 май 2011 година


ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Предложение за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич


След обсъжданията, Общински съвет град Добрич прие следното


РЕШЕНИЕ 46 – 1:

(С решение № 50-1 от 20.09.2011 година на Общински съвет град Добрич , отм. Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич)


Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 72 и чл. 73, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 11 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич:

І. Отменя свое решение № 44-1 от 29 март 2011 година в частта му относно т. ІІІ „Освобождава от заплащане на такса битови отпадъци всички концесионери, ползващи обекти в АЕМО „Стария Добрич”, еднократно за 2011 година”.

ІІ. Приема изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, като:


1. Чл. 20 се изменя по следния начин:

Досегашният текст става ал. 1. Точка 1 от новосъздадената ал. 1 се променя по следния начин:

- след думата “зона” се добавят думите “включваща територията, заключена между”;


2. В чл. 20, ал. 1, т. 2 думата “част” се заменя със “зона”.


3. Създават се нови ал. 2 и ал. 3 в чл. 20 със следното съдържание:

(2) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за сезонни тераси, се събира такса на кв. м. за:


(в лева)

ЗОНИ

СЕЗОННИ ТЕРАСИ


І


13.30


ІІ


11.00


ІІІ


7.70


ІV


6.60(3) За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за разполагане на рекламно-информационни елементи, се събира такса на кв. м. за:

(в лева)
Площ

І-ва зонаІІ-ра зона


ІІІ-та зона

Едностр.

Двустр.

Едностр.

Двустр.

Едностр.

Двустр.

до 1,5 м2


14,00

19,60

12,60

16,90

9,80

14,00


4. Чл. 23, ал. 1, т. 1.1 се променя по следния начин:

- След думата “зона” се добавят думите “включваща територията заключена между”.

5. Чл. 37, т. 6, буква „Б” , „-фотоволтаични системи”

текстът „-0.5 % от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 1000.00 лева/декар” да се замени със следния текст:

„До 10 декара – 1000 лева/декар;

От 10,001 до 100 декара – 500 лева/декар;

Над 100 декара – 350 лева/декар.

Таксата е за усвоена площ, доказана с одобрения проект.”


6. В чл. 37, към т. 7, накрая се добавя нов ред със следното съдържание:


  • за монтаж на инсталации за производство на електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници с обща инсталирана мощност до 30 kW (киловата) включително

лв./обект

2 % от стойността на обекта, но не по-малко от 50 (петдесет) лева

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Заседание общински съвет iconЗаседание на общински съвет враца на 10 февруари 2011 г
Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на Общински Съвет – Враца...
Заседание общински съвет iconЗаседание на общински съвет враца на 25 януари 2011г
На основание чл. 25, т. 1 от змсма и чл. 15, ал. 1, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите...
Заседание общински съвет iconОбщински съвет – гр. Рудозем, област смолян
На основание чл. 23 ал. 2 от змсма свиквам Общински съвет гр. Рудозем на 31-во извънредно заседание на 17. 09. 2009г от 15. 00часа...
Заседание общински съвет iconОбщински съвет – гр. Рудозем, област смолян
На основание чл. 23 ал. 4, т. 1 от змсма свиквам Общински съвет гр. Рудозем на 33-то извънредно заседание на 23. 12. 2009г от 16....
Заседание общински съвет iconОбщинскисъвет град разлог протоко л
Днес, 21. 02. 2011 година, от 14. 00 часа, в заседателната зала на Общински съвет, се проведе извънредно съвместно заседание на Общински...
Заседание общински съвет iconОбщинскисъвет варн а
Общински съвет Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация", Общински съвет Варна избира г-н Бранимир...
Заседание общински съвет iconЗаседание на Общински съвет Исперих
На основание чл. 21, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 24, ал. 3, т. 2 от змсма, във връзка с чл. 10, ал. 1, т. 2 от Правилника за организацията...
Заседание общински съвет iconЗаседание общински съвет
Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии от конституирането на Общинския съвет до края на 2011 година
Заседание общински съвет iconЗаседание на Общински съвет
Мартинов председател на ОбС: Уважаеми г-н кмете, уважаеми дами и господа, зам кметове, кметове на кметства, кметски наместници, откривам...
Заседание общински съвет iconЗаседание на Общински съвет – Благоевград на 31
На основание чл. 25, ал. 1 от змсма свиквам редовно заседание на Общински съвет – Благоевград на 31 юли 2008 год. /четвъртък/ от...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом