Закон за национална система за безопасност и качество на продуктите
ИмеЗакон за национална система за безопасност и качество на продуктите
страница1/6
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.57 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://parliament.bg/bills/39/554-01-61.rtf
  1   2   3   4   5   6


26


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Проект!

ЗАКОН


ЗА НАЦИОНАЛНА СИСТЕМА

ЗА БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО НА ПРОДУКТИТЕ

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. Този закон урежда:

 1. изграждането на Национална система за нормативно осигуряване, оценяване и доказване на безопасност и качество на продуктите в Република България в съответствие с добрата практика на страните - членки на Европейския съюз;

 2. създаването и функционирането на органите на подсистемите на Националната система в двете зони:

а) доброволна зона: стандартизация, сертификация, акредитация,

б) регулирана зона: техническо законодателство, оценяване на съответствието, надзор на пазара;

 1. статута и разработването на видовете стандарти, които се прилагат в Република България за нормативно осигуряване на техническите изисквания към качеството на продуктите и на дейностите в подсистемите на Националната система;

 2. създаването на български нормативни актове с технически изисквания за безопасност на продуктите, включително тези, които въвеждат:

 1. европейските технически директиви, регламенти, резолюции и решения /по нататък “европейски директиви”/, вкл. директивите от “Нов подход” и “Глобален подход”;

б) процедурите за оценяване на съответствието на продуктите със съществените технически изисквания на европейските директиви.

Чл. 2. Този закон определя:

 1. реда за задаване на техническите изисквания към продуктите, за да образуват нормативната база, приложима за доказване на безопасност и качество в двете фази:

 1. преди пускане на продуктите на пазара или в действие;

б) след това - при надзора на пазара;

 1. главните задачи на органите в подсистемите на Националната система в регулираната зона за нормативно осигуряване, оценяване и доказване на безопасността на продуктите:

 1. подсистема "Техническо законодателство",

б) подсистема "Оценяване на съответствието",

в) подсистема "Надзор на пазара";

 1. главните задачи на органите в подсистемите на Националната система в доброволната зона за нормативно осигуряване, оценяване и доказване на качеството на продуктите:

 1. подсистема "Стандартизация",

б) подсистема "Сертификация",

в) подсистема "Акредитация";

 1. главните задачи на органите в подсистема "Координация" на Националната система за осигуряване на връзките между подсистемите от доброволната и регулираната зона;

 2. отговорностите, правата и задълженията на лицата, ръководещи, подпомагащи или извършващи дейности по оценяване и доказване на съответствието на продуктите с техническите изисквания.

Чл. 3. (1) Националната политика в областта на нормативното осигуряване, оценяване и доказване на безопасност и качество на продуктите се определя от всички заинтересувани в Република България – потребители, доставчици, техни сдружения, както и държавни органи, чиято дейност е свързана с безопасност и качество на продуктите.

(2) Изпълнението на националната политика в тази област се направлява от Съвет за безопасност и качество на продуктите към Министерския съвет (по-нататък Съвета), който ръководи подсистема координация. Неговите задачи, устройство и правила за работата се определят с този закон и с правилник, приет от Министерския съвет.

(3) Дейностите на подсистемите в регулираната зона по чл.2, т.2а и 2в, се ръководят от държавни органи, определени по този закон. Дейностите в подсистемата надзор на пазара по чл.2, т.2с се ръководят от държавен орган, определен с този закон и с участието на държавните органи или неправителствени организации, определени със:

 1. Закон за защита на потребителите и за правилата за търговия (обн., ДВ, бр.30 от 1999 г.);

 2. Закон за храните (обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г.);

 3. Закон за ветеринарно-медицинската дейност (обн., ДВ, бр.42 от 1999 г.);

 4. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр.124 от 1997 г.);

 5. Закон за опазване на околната среда (обн., ДВ, бр.91 от 2002 г.);

(4) Дейностите на трите подсистеми в доброволната зона по чл.2, т.3 се ръководят от неправителствени национални органи, определени по този закон и регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(5) В Съвета участват зам.-ръководители на държавните органи по ал.3 и ръководителите (или упълномощени от тях лица) на неправителствените национални органи по ал.3 и 4.

(6) Съветът се ръководи от член на Министерския съвет, а неговата работа се организира и подпомага от специализирана администрация на Министерския съвет.

(7) Съветът образува две комисии:

 1. Комисия по оценяване на съответствието, в която участват заместник ръководители на държавните органи от подсистема техническо законодателство;

 2. Комисия по надзор на пазара, в която участват зам. ръководители на държавните органи и ръководители на неправителствените органи от подсистема надзор на пазара.

(8) В двете комисии по предходната алинея участват ръководителите (или упълномощени от тях лица) на националните органи по ал.4.

(9) Съветът отговаря и разпределя средствата, които се пре­до­ставят от чуждестранни институции за развитие на стандартизацията, сертификацията, акредитацията, техническото законодателство, оценяване на съответствието, надзор на пазара и на информацията за тях.

Чл. 4. (1)  Към специализираната администрация на Съвета по чл.3, ал.6 работи Национален информационен център, който приема, съхранява, актуализира и разпространява информацията за нормативните актове и стандартите с технически изисквания, за процедурите, за лицата за оценяване на съответствието и за органите за надзор на пазара.

(2) Министерствата и другите органи на държавната власт, както и националните органи по стандартизация, по сертификация и по акредитация, предават на Националния информационен център приетите от тях нормативни актове, стандарти /и техни проекти/, процедури по сертификация, по акредитация, по оценяване на съответствието и по надзор на пазара. Тези документи се ползват от заинтересуваните юридически и физически лица:

 1. в страната, при определени условия в правилника по чл.3, ал.2;

 2. извън страната, съгласно с международните договорености на Република България.

(3) Националният информационен център към Съвета:

 1. съхранява и предоставя за ползване проектите и документите с технически изисквания към продуктите, издадени от ръководните органи на Европейския съюз, както и от европейските и международни организации в областта на стандартизацията, сертификацията, акредитацията, оценяване на съответствието и надзор на пазара;

 2. организира нотификацията до съответните международни институции на български стандарти, нормативни актове, процедури и лица за оценяване на съответствието съгласувано с международните договорености на страната;

 3. публикува информация за нотифицираните нормативни актове, стандарти, процедури и лица за оценяване на съответствието и други в Официален бюлетин на Съвета.

(4)  Редът за работа на Националния информационен център се урежда с правилника по чл.3, ал.2.

  1   2   3   4   5   6

Свързани:

Закон за национална система за безопасност и качество на продуктите iconЗакон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Чл. Този закон има за цел да създаде условия, които осигуряват пускане на пазара на лекарствени продукти, които отговарят на изискванията...
Закон за национална система за безопасност и качество на продуктите iconНаръчник на интегрирана система за управление
Планиране на системата за управление (качество, защита на околна среда, ядрена безопасност)
Закон за национална система за безопасност и качество на продуктите iconПартньорството между стабилни и доказали се на пазара фирми означава качество и бързина на крайния продукт
Партньорството ни с един от спонсорите в надпреварите на F3000, италианската фирма bimecc ви гарантира качество на продуктите, които...
Закон за национална система за безопасност и качество на продуктите iconКачество на превозите
Качество – съвкупност от характеристики, които определят потребителната стойност на превозите. В транспорта съществува система от...
Закон за национална система за безопасност и качество на продуктите iconОбщи положения
Чл. (1) С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с даряването, вземането, диагностиката, преработването, транспорта,...
Закон за национална система за безопасност и качество на продуктите iconОбщи положения
Чл. (1) С този закон се уреждат обществените отношения, свързани с даряването, вземането, диагностиката, преработването, транспорта,...
Закон за национална система за безопасност и качество на продуктите iconОбщи положения
Чл. Този закон има за цел да създаде условия, които осигуряват пускане на пазара на лекарствени продукти, които отговарят на изискванията...
Закон за национална система за безопасност и качество на продуктите iconВъвеждане на европейски стандарти за безопасност на храните
Европейския съюз. Въвеждането на хармонизирано европейско законодателство относно продуктите представлява по-голямата част от достиженията...
Закон за национална система за безопасност и качество на продуктите iconДоклад "пасивна и активна безопасност, техническа изправност, системи за безопасност и др."
Национална конференция с международно участие “безопасността на движението – споделена отговорност”
Закон за национална система за безопасност и качество на продуктите iconМитници и безопасност на продуктите: Kомисар Кунева на обиколка из пристанището на Хамбург

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом