Конкурс за малки грантове за разследване на случаи на корупция  
ИмеКонкурс за малки грантове за разследване на случаи на корупция  
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер117.89 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.vn.government.bg/world/stranici/programi/novo/2003-08/open.rtf
Проект Инициатива Отворено Управление обявява

 

Конкурс за малки грантове за разследване на случаи на корупция

 

за НПО и журналисти, организации/асоциации на медиите и бизнес асоциации

 

Краен срок : текущ, до изчерпване на средствата

Първа сесия за разглеждане на проектопредложения: края на септември 2003 г.

 

 

Инициатива Отворено Управление (ИОУ) е тригодишен проект, финансиран от Американската Агенция за Международно Развитие (USAID) в подкрепа на усилията на правителството и гражданското общество в областта на отвореното управление и борбата с корупцията. В компонента за отворено управление ИОУ ще работи със Сметната палата, държавни структури, участващи в обществените поръчки, Агенцията за вътрешен финансов контрол и избрани министерства. Компонентът, отнасящ се до гражданското общество ще подкрепя дейностите на Коалиция 2000 по прилагане на тяхната антикорупционна програма, а също така и работата на други неправителствени организации (НПО) с наблюдателни функции (watchdog NGOs) и журналисти, работещи с организации на медиите, които събират и разследват случаи на корупция.

 

Малки грантове


 

ИОУ има удоволствието да обяви конкурс за малки грантове за НПО и журналисти, работещи с организации на медиите и/или НПО, организации на медиите/асоциации и бизнес асоциации за провеждане на гражданско разследване по случаи на корупция. Ще бъдем в състояние да отпуснем грантове по-скоро на организации, отколкото на отделни лица, с цел осигуряване на съответен финансов контрол и управление на проекта. Подкрепа ще се оказва на всички гореспоменати организации, които могат да отговорят на сигналите за корупция в средствата за масова информация или да проведат задълбочени разследвания чрез други средства за обществено осведомяване, да документират резултатите в периодични доклади и ги предоставят на вниманието на органите на закона и медиите.

 

Преференции ще се дават на тези, които имат списък с успешно изпълнени проекти в областта на разследването, мониторинга или друга форма на проекти за следене съблюдаването на законите, но нови проекти и идеи също ще се вземат под внимание. Проектите може да са разработени така, че да обхващат една година или по-малко от година. Успешните проекти ще се продължават след преглед на резултатите и оказаното въздействие.

 

Предложенията трябва да се отнасят до екип от хора, ръководени от координатор на проекта и включващи счетоводител и финансов мениджър. Препоръчва се персоналът да включва журналисти, изследователи и/или юристи. Силно се окуражават идеи за предаването на добре разследвани случаи по телевизията или радиото. По-специално бихме желали да окуражим и представянето на предложения от организации на местно ниво. ИОУ също така изисква копие от документите за регистрация на Вашата организация или асоциация.

 

С предимство ще се ползва разследването на случаите на корупция в следните области:

·         Корупция и публична администрация

  • Корупция в областта на обществените поръчки

·         Корупция в системата на прокуратурата и съдебната система

  • Общините и корупционните практики (администрация, вътрешни контроли, обществени поръчки)

  • Митници и корупция

  • Медии и корупция

  • Образование и корупция

 

ИОУ ще разгледа и предложения за проекти в други сфери, ако те засягат важни и досега подценявани области, където корупцията е широко разпространена.

 

Сигналите за корупция могат да дойдат (но не само) от следните места:

ü      Сигнали от медиите

ü      Сигнали и жалби на граждани

ü      Дела, подадени в прокуратурата и съда

ü      Случаи в инспекторатите на общините, до които граждани и журналисти имат достъп

 

Методологията на разследванията може да включва (но не се ограничава само до) следното:

  • Мониторинг на достоверни сигнали в медиите и сигнали, постъпили от други информационни източници за дейности, свързани с корупция в определени области;

  • Разглеждане на всички налични източници по случаите и избиране на тези, по които да продължи разследването;

  • Допълнително разследване ще се провежда за документиране и по-обстойна проверка на докладваните случаи на корупция;

  • Представяне на месечни доклади и всякаква допълнителна информация, появяваща се в хода на разследването, които ще се събират от ИОУ и ще бъдат въвеждани в база данни;

  • Ако случаите са добре разследвани и основателни, подробно документираните доклади ще бъдат предоставени на вниманието на районната или градската прокуратура. Желателно е в този процес да се включат и юристи.

  • Допълнително ще се проследяват и вече постъпили в прокуратурата случаи, по които има образувани дела, както и корупционни дела, постъпили в съдебната система.

 

Въздействието и резултатите ще се измерват по следния начин:

ü      Поне 5 случая ще се предадат като напълно разследвани и докладвани ясно и пълно до края на проекта;

ü      Ще се издаде брошура или ще се организира семинар, за издигане работата на Вашата организация и повишаване осведомеността на гражданите, че такава работа е извършена. Семинарът като форма може да се използва в началото и в края на проекта;

ü      Връзките между разследванията и радио и телевизионните предавания ще повишат въздействието на проекта и ще бъдат признати. Такива проекти ще се приспособяват най-добре за получаването на допълнително финансиране в бъдеще.

 
  1. Размер на отпусканите грантове


Грантовете ще бъдат различни по размер и ще зависят от качеството на получените проекти, но няма да надвишават 15 000 щ.д. за период от една година като ще има възможност при успешен проект гранта да се поднови. ИОУ ще сформира комитет за разглеждане на изпратените предложения и избиране на проектите, които ще бъдат финансирани. Предложенията могат да се предават по всяко време след обявяване на конкурса и грантовете ще бъдат присъждани до изчерпване на средствата. Първа сесия на разглеждане на проектопредложения - в края на септември 2003 г.

Финансирането ще бъде отпускано на 3 етапа: 40% в началото на проекта, 40 % след оценката на проекта от ИОУ след първите 6 месеца и 20% в края на проекта при предаване на всички актуализирани данни по разследваните случаи.

Информация за спечелилите конкурса ще бъде предоставяна текущо и кандидатите, избрани въз основа на представените проекти, ще бъдат допълнително интервюирани.

Структура на проектите:

Заглавна страница - посочете името на проекта и на организацията, представяща проекта с телефонни номера, email и факс за връзка и имена за контакт.

Основна част - посочете избраната от вас област за мониторинг на корупционни случаи или областта, в която желаете да работите (например, корупция в образованието, медиите, обществените поръчки и т.н.), обяснете защо се интересувате от този вид дейност, опишете как виждате въздействието на Вашия проект. Важно е да се спомене как виждате Вашия минал опит като ценна придобивка при разработване на представеното предложение - по отношение на капацитета на личния състав, изминал опит и предишни резултати.

Описание на проекта (не по-дълго от 5 страници) - направете кратко описание на вашата стратегия, на източниците на информация, които ще използвате, приоритетните области, методите на разследване и документиране на данни и анализ, вашите партньори (юристи, бизнес асоциации, медии, образователни институции и т.н.) и как смятате да си сътрудничите със съдебните власти (прокуратура и съд). Опишете също така как ще осигурите достъп на медиите, реклама на вашата работа и публикации. Защитете вашата стратегия и сегашни управленски и практически решения, които са реалистично постижими.

Екип на проекта - опишете вашия екип и неговите силни страни и приложете автобиографиите на всички участници. Трябва да имате предвид позицията координатор на проекта и финансист или счетоводител. Останалите от екипа могат да са журналисти или изследователи.

План за работа и график (под формата на таблица) - представете разбивка на дейностите, които планирате да проведете, отговарящи на предложената стратегия и планирани резултати. Планът за работа може да съдържа определени задачи, месечно разпределение и материали, които трябва да се предадат. Моля, използвайте показаната таблица в Приложение 1.

Бюджет - бюджетът трябва да бъде реалистичен и съобразен със специфичните дейности по мониторинга на случаите, с опита, влиянието и размера на вашата НПО, а също така и с предварителната оценка на значимостта на вашия проект. Моля, използвайте показаната таблица в Приложение 2.

Проследете изпълнените проекти от вашата организация - представете информация за вашия опит по отношение на подобни дейности на организацията или участие в анти-корупционни дейности. Ако такива не съществуват, представете други подобни изпълнени проекти, които смятате, че може да се отнасят до представеното предложение.

Предложенията се представят на български език. Освен това, моля представете обобщение на предложението си на английски език, не по-дълго от 1-2 страници.

 

Оценка на предложенията

Печелившите проекти ще бъдат оценявани по следните критерии:

1.       Качество на предложения проект - ясна дефиниция на целите, дейностите и резултатите;

2.       Компетенции, опит и предишни проекти на съответната НПО, медия или бизнес асоциация;

3.       Капацитет за провеждане на наблюдателни дейности (watchdog activities) - разследване, документиране, лобиране, умения и опит за сътрудничество със съдебните власти;

4.       Бюджет, който да отговаря на броя на персонала и нуждите на офиса и е добре балансиран;

5.       Възможности за превръщане на разследването и документирането на корупционните случаи в самоиздържаща се програма.

Подаване на предложенията:

Три копия на предложенията трябва да бъдат изпратени по пощата в офиса на ИОУ на адрес:

Проект Инициатива Отворено Управление USAID/DPK Consulting

Ул. Алабин 38, ет. 3, София 1000, На вниманието на г-жа Ирина Файон

Допълнително, изпратете електронно копие на адрес: info@ogi-bg.org като в полето "относно" напишете: "за конкурса за малки грантове".

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - ПЛАН ЗА РАБОТА И ГРАФИК

Дейност

 

Месец и година

Материал (резултат)

Отговорник

Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - БЮДЖЕТ

 

ПРОГРАМА ЗА БЮДЖЕТА НА МАЛКИТЕ ГРАНТОВЕ

 

 

A. Управление на проекта

 

 

 

Личен състав (възнаграждения за координатор, изследователи, журналисти, финансист и юрист на проекта)

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

 

 

Б. Поддръжка на проекта

 

 

Разходи за поща/доставки, комуникации - процент на разходите за всички дейности

 

 

 

 

 

Консумативи за офиса - процент

 

 

 

 

 

г. Наем на офиса - процент

 

 

 

 

 

д. Комунални услуги на офиса - процент

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

 

 

В. Дейности на проекта

 

 

 

 

 

Събития

 

 

 

 

 

Публикации

 

 

 

 

 

Пътувания

 

 

 

 

 

ОБЩО

 

 

 

 

 

D. Непредвидени разходи

 

 

 

 

 

ВСИЧКО ОБЩО

 

 

Свързани:

Конкурс за малки грантове за разследване на случаи на корупция   iconСа много нагли хора и продължават да изопачават истината. И понеже знаете тезата, че когато повтаряш много пъти една лъжа, тя почва да става истина. Явно
Той при определени условия ще се стигне и при едно сериозно разследване и до висша степен на корупция. Защото правят един конкурс...
Конкурс за малки грантове за разследване на случаи на корупция   iconНаредба за разследване на аварийните случаи в корабоплаването
Настоящата наредба установява реда и начина, по който се разследват аварийните случаи, произлезли с кораби, когато те са в движение...
Конкурс за малки грантове за разследване на случаи на корупция   iconНа допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „младши експерт": в отдел „Митническо разузнаване и разследване" 8 щ бр за митница Бургас Конкурсната комисия, определена със 3аповед № зам-150 от 02. 03. 2012 г на директора на Агенция "Митници" реши
На допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „младши експерт”: в отдел „Митническо разузнаване и разследване” 8 щ бр за митница...
Конкурс за малки грантове за разследване на случаи на корупция   iconРаботна инструкция
В тези случаи, за да бъдат отстранени съществуващите слабости, пропуски и несъответствия, довели до създаване на корупция или измама...
Конкурс за малки грантове за разследване на случаи на корупция   iconКонкурс следните кандидати: i-ва група от 9 ч
На недопуснатите кандидати до конкурс за 6 Щ. Бр. За длъжност „инспектор в агенция „митници”” за сектор „специализирани мобилни групи”,...
Конкурс за малки грантове за разследване на случаи на корупция   iconКонкурс по реда на чл. 35-43 от наредба за възлагане на малки обществените поръчки с обект
Малка обществена поръчка, чрез открит конкурс по реда на чл. 35-43 от наредба за възлагане на малки обществените поръчки
Конкурс за малки грантове за разследване на случаи на корупция   iconМинистерство на финансите
Ладши инспектор” в сектор „митническо разследване и оперативен контрол”, сектор „митническо разузнаване и разследване на наркотрафика”,...
Конкурс за малки грантове за разследване на случаи на корупция   iconКонкурс за длъжността „младши експерт" в отдел "
На допуснатите кандидати до конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел “митническо разузнаване и разследване”
Конкурс за малки грантове за разследване на случаи на корупция   iconАнтикорупционна група разследване на корупционни случаи
Инфорадио”; Йово Николов – журналист от в. “Капитал” и доц. Весела Табакова – преподавател по журналистика в Софийския университет....
Конкурс за малки грантове за разследване на случаи на корупция   iconTransparency International Индекс за възприятие на корупцията
Стойността му варира от 10 – показател за ниско ниво на корупция, до 0 – показател за високо ниво на корупция
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом