Bg-стара Загора: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
ИмеBg-стара Загора: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство
Дата на преобразуване06.11.2012
Размер109.4 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.appalti-bulgaria.com/uploads/007741216.doc
00774-2012-0016

BG-Стара Загора: Проектиране и изпълнение

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, E-mail: m.boyanova@starazagora.bg, Факс: 042 259132

Място/места за контакт: Отдел "Обществени поръчки"

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.starazagora.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.starazagora.bg/bg/obschestveni-por-chki/.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, от които може да се получи документация за участие: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

II.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

„Инвестиционно проектиране и изграждане на светофарни уредби на територията на град Стара Загора: Светофарна уредба на пътно кръстовище на бул. „Руски“ и ул. „Августа Траяна; Светофарна уредба на пътно кръстовище на ул. „Генерал Столетов“ и ул. „Д-р Тодор Стоянович“, съгласно технически задания“

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Проектиране и изпълнение 
Място на изпълнение: Община Стара Загора
Код NUTS: BG344

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката

Обекта на поръчката включва следните видове дейности: - Инвестиционно проектиране; - Строителни и монтажни работи; -Работи по подготовка на строителната площадка; -Строителни и монтажни работи и доставка на инсталации; - Строителни и монтажни работи и доставка на електрически инсталации; - Монтажни работи и доставка на осветителни и сигнализационни системи за пътища; -Монтажни работ и доставкаи на сигнализационни системи за пътища; -Монтажни работи и доставка на оборудване за контрол на пътния трафик.

ІІ.1.6) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)

71322500, 45316212, 45233150

Описание:

Услуги по проектиране и конструиране на системи за контрол и управление на движението
Работи по инсталиране на светофари
Строителни и монтажни работи на съоръжения за забавяне на движението

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на Световната търговска организация

НЕ

ІІ.1.8) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ


II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Обекта на поръчката включва инвестиционно проектиране и изграждане на два броя светофарни уредби на територията на град Стара Загора - светофарна уредба на пътно кръстовище на бул. „Руски“ и ул. „Августа Траяна и светофарна уредба на пътно кръстовище на ул. „Генерал Столетов“ и ул. „Д-р Тодор Стоянович“, съгласно технически задания“.

Прогнозна стойност без ДДС

83333.33 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Продължителност в дни

60


РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

- гаранция за участие 800 лв. /осемстотин лева/ . -гаранция за изпълнение на договора - 3 на сто от стойността на договора. Гаранциите се представят в една от следните форми: а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; б) банкова гаранция в полза на Възложителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията. При избор на гаранция за участие - парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по следната сметка: IBAN: BG45BPBI79353375755401 BIC: BPBIBGSF в БАНКА ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ - България или на касата в Община Стара Загора. Валидността на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 90 календарни дни след изтичане на срока на валидност на офертата. В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде неотменима и безусловна. Същата следва да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на възложителя, подписано от кмета на Община Стара Загора или упълномощено от него длъжностно лице.

ІІІ.1.2) Условия и начин финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредбите, които ги уреждат

Възложителя изплаща на Изпълнителя сумата, съгласно ценовото предложение на същия с ДДС, след представяне на фактури, както следва: 30% от общата стойност на договора до 20 дни след издаване на Разрешение за строеж на инвестиционните проекти; 70% в 15-дневен срок от въвеждане в експлоатация на всички обекти.

ІІІ.1.4) Други особени условия

Срокът за изпълнение на предмета на договора е както следва: 1.Проектирането на светофарните уредби следва да бъде изготвено в срок до 20 календарни дни от сключване на договора. 2.Изграждането на светофарните уредби следва да бъде изготвено в срок до 40 календарни дни от откриване на строителната площадка.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техните обединения, за което не са налице обстоятелствата визирани в чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за който е налице някое от обстоятелствата визирани в чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 1, 2, 2а, 3, 4 и 5 от ЗОП. Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва: Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”. В него се поставят следните документи:Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; Оферта, попълнена по образец; Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; Копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, попълнена по образец към документацията;Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата; Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в обединението, когато участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия;Декларации по чл. 47, ал.1,2 и 5 по образец; Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП ;Декларация за съгласие за участие като подизпълнител ; Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или оригинал на банковата гаранция за участие;Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП ;Декларация за оглед на обекта ; Декларация за приемане на условията в проекта на договора ; Документ за закупена документация за участие – заверено копие,както и документите, посочени в Раздел III.2.2 и Раздел III.2.3. Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката” - Техническа оферта - предложение за гаранционни срокове за строително-монтажните работи и електрониката (контролер, светофарна секция и други) по образец. Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”. В плика се поставя ценовата оферта на участника, попълнена по образец.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Заверено копие/я на валидна/и застрахователна/и полица/и по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството, придружена/и от декларация/и /свободна форма/ от участника (респ. проектантите), в случай, че към момента на подписване на договора или по време на действието му застраховката/ите изтече/кът, то действието и/им ще бъде подновено. 2.Заверено копие на застрахователна полица по Наредбата за задължително застраховане на наличния, към момента на подаване на офертата, персонал - работниците и служителите за риска „трудова злополука”. Същата трябва да е валидна към момента на подаване на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, в случай, че при подписване на договора и по време на действието му застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено. 3.Декларация по образец с приложени към нея заверени копия на годишни баланси и отчети за приходите и разходите за последните 3 /три/ години – 2009 г.; 2010 г.; 2011 г. Прилагането на баланси и отчети за приходите и разходите не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския регистър. 4. Заверено копие на баланс или ОПР за 2011г. (не се изисква ако същия е публикуван в търговкия регистър).
Минимални изисквания: 1.Участниците трябва да имат застраховка по чл. 171 от ЗУТ за професионална отговорност в строителството. Същата трябва да е валидна към момента на подаване на офертата, както и да бъде придружена с декларация от участника, в случай, че при подписване на договора и по време на действието му застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено. Проектантите да имат валидни застраховки по чл. 171 от ЗУТ. 2.Валидна застрахователна полица за застраховка по Наредбата за задължително застраховане на наличния, към момента на подаване на офертата, персонал - работниците и служителите за риска „трудова злополука”, придружена от декларация /свободна форма/ от участника, в случай, че към момента на подписване на договора или по време на действието му застраховката изтече, то действието и ще бъде подновено. 3.Информация за общия обороти и за оборота от услуги и строителство сходни с предмета на поръчката за последните 3 /три/ години – 2009 г.; 2010 г.; 2011 г., в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си. Информацията се попълва в табличен вид под формата на справка в Образец с приложени към нея заверени копия на годишни баланси и отчети за приходите и разходите за посочените години. Дейности сходни с предмета на поръчката са дейности по монтаж и/или поддръжка на светофарни уредби. 4.Участниците следва да имат положителен финансов резултат към 31.12.2011г.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: 1. Копие от удостоверението за регистрация в ЦПРС по чл. 23, ал. 1 от ПРВВЦПРС, придружен с валиден талон за 2012 г. За чуждестранните участници трябва да има наличието на съответно право, за което се представя документ, доказващ еквивалентното право и/или декларация, че чуждестранният участник притежава съответното право. 2. Списък с основните договори за услуги и строителство с предмет сходен с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 години /2009;2010;2011г./. Попълва се Декларация по образец, включваща стойностите, датите и възложителите, придружена с копие на посочените договори и препоръки за добро изпълнение. Под договори за услуги и строителство, сходни с предмета на обществената поръчка следва да се разбира договори за дейности по монтаж или поддръжка на светофарни уредби. 3. Декларация в свободна форма (списък на техническите лица), съдържаща трите имена на всички лица, заеманата длъжност при участника, образователно – квалификационна степен, трудов стаж, придружена от документи удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на техническите лица. 4.Декларация в свободна форма (списък на екипа от проектанти, отговорни за изработване на инвестиционния проект), с приложени заверени копия на удостоверенията за пълна проектантска правоспособност (ППП) на лицата, редовно отчетени за текущата година, съгласно ЗКАИИП. 5.Декларация по образец за техническото оборудване, с което разполага за изпълнение на обществената поръчка, с приложени техническо описание или копия на документи, от които да са видни изискуемите технически характеристики,придружена със заверени копия на регистрационните талони и/или други документи, удостоверяващи собствеността или с окончателни договори за наем или с други подходящи документи /фактури за закупуване, инвентарен опис, договори за лизинг/. 6.заверени копия на сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството ISO 9001:2008 и за опазване на околната среда ISO 14001:2004 с обхват на сертификацията отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда; заверено копие на сертификат BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен за безопасни условия на труд, като обхвата на сертификация трябва да отговаря на предмета на поръчката.
Минимални изисквания: 1.Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя /ЦПРС/ за строежи от ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 6, т. 2.3.2 от ПРВВЦПРС строежи по чл. 137, ал. 1, т. 3, буква "б" - елементи на транспортната инфраструктура, които не попадат в първа и втора категория. 2.Участникът следва да удостовери, че притежава необходимия опит като докаже изпълнението на минимум 3 договора за изграждане и/или поддръжка на светофарни уредби. 3.Участникът следва да представи декларация (в свободна форма), съдържаща списък на техническите лица на разположение на участника за изпълнение на строително – монтажните работи, включително на тези, отговарящи за контрола за качеството.Списъка трябва да съдържа трите имена на всички лица, заеманата длъжност при участника, образователно – квалификационна степен, трудов стаж. Участникът следва да има на разположение минимум 1 /един/ електроинженер, един технически ръководител с образование електротехника, един специалист за работа със строителни платформи. 4.Участникът следва да представи декларация (в свободна форма), съдържаща списък на екипа от проектанти, отговорни за изработване на инвестиционния проект. Участникът следва да разполага с минимум един проектант за част пътна (пътен инженер) и един за част електро (електроинженер). Към списъка да се приложат заверени копия на удостоверенията за пълна проектантска правоспособност (ППП) на лицата, редовно отчетени за текущата година, съгласно ЗКАИИП. 5.Участникът следва да има на разположение минимум 1 /един/ бр. Автовишка над 10 м., 1 /един/ бр. електроагрегат. 6.Участникът трябва да притежава внедрени системи за управление на качеството ISO 9001:2008, за опазване на околната среда ISO 14001:2004 с обхват на сертификацията отговарящ на предмета на поръчката или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда; BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен за безопасни условия на труд с обхват на сертификация отговарящ на предмета на поръчката;

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги


РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена


IV.3) Административна информация

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи) (с изключение на ДСП) или на описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

21.09.2012 г.  Час: 17:30

Платими документи

ДА

Цена: 20 BGN

Условия и начин на плащане

Документация за участие се предоставя след представяне на платежен документ, удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на Община Стара Загора: IBAN: BG77BPBI79358475755544 BIC: BPBIBGSF, вид плащане - 447000 в БАНКА ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ - България или на касата в Община Стара Загора.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

28.09.2012 г.  Час: 17:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Срок на валидност на офертите

Продължителност в дни

180

IV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 01.10.2012 г.  Час: 11:00

Място

сградата на общинска администрация Стара Загора

Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова представлява периодично възлагане на поръчка

НЕ

VI.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ

VI.3) Допълнителна информация

От датата на публикуване на обявлението в електронен вид възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния Интернет адрес: http://www.starazagora.bg/bg/obschestveni-por-chki/.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

31.08.2012 г. 

Свързани:

Bg-стара Загора: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
...
Bg-стара Загора: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, Факс:...
Bg-стара Загора: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, рбългаря 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, e-mail:, Факс:...
Bg-стара Загора: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, Цена Велкова, България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813,...
Bg-стара Загора: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за поръчка строителство
Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, рбългаря 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614813, e-mail:, Факс:...
Bg-стара Загора: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-стара Загора: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за обществена поръчка строителство
Тракийски университет, Студентски град, За: доц д-р Добри Ярков; Гергана Маламова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042...
Bg-стара Загора: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-стара Загора: 27 Други услуги обявление за обществена поръчка услуги
Община Стара Загора, бул. "Цар Симеон Велики" №107, За: Мария Боянова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 614815, e-mail:,...
Bg-стара Загора: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-стара Загора: Покупка обявление за малка обществена поръчка доставки
Водоснабдяване и Канализация" еоод, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476,...
Bg-стара Загора: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-стара Загора: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и Канализация" еоод, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476,...
Bg-стара Загора: Проектиране и изпълнение обявление за обществена поръчка строителство iconBg-стара Загора: Покупка обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, Т. 5 Или 6 от зоп доставки
Водоснабдяване и Канализация" еоод, ул. "Христо Ботев" №62, За: Пламен Вълков, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом