До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
ИмеДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Дата на преобразуване06.11.2012
Размер114.48 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://obspazardjik.com/new/z/aviomodelizam270312.docОбщина ПАЗАРДЖИК

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01,

Факс:(034)44 24 95

e-mail: secretary@pazardjik.bg


Изх. ……………………………………………


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Приложено, изпращаме Ви предложение относно предоставяне право на ползване върху недвижим имот - публична общинска собственост, находящ се в остров “Свобода” на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВИОМОДЕЛИЗЪМ”.

Предложението ще се докладва от арх. Кр. Танков - гл.архитект на Община Пазарджик.


ПРИЛОЖЕНИЯ : по 1 бр.:

1. Искане от Сдружение “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВИОМОДЕЛИЗЪМ” с приложени документи.

2.Предложение.

3.Проект за решение.

4. Акт за публична общинска собственост № 227/14.03.2012 г.

5. Схема за разполагане на времени съоръжения на парк остров «Свобода»

6. Проект за договор.


С уважение,


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ПАЗАРДЖИК


П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ОТНОСНО : Предоставяне право на ползване върху недвижим имот общинска собственост, находящ се в остров “Свобода” на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВИОМОДЕЛИЗЪМ”.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,


Община Пазарджик е собственик на недвижим имот с идентификатор 55155.508.7/пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД -19-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, представляващ градски парк в Остров “Свобода”, целият с площ 118 372 кв.м., актуван с Акт за публична собственост № 227/14.03.2012 г., вписан в дв.вх.рег. под № 1896/21.03.2012 г., том VІІІ, акт № 11 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик.

В общинската администрация е постъпило искане от Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВИОМОДЕЛИЗЪМ”, лицензирано от МФВС, ЕИК 121345940, със седалище и адрес на управление: София, Зона Б5, бл. 7, вх А, представлявано от Сотир Симеонов Лазарков – ЕГН ххххххххххххх, Председател на Управителният съвет, за предоставяне в полза на същото безвъзмездно право на ползване върху част от имота публична общинска собственост за нуждите на сдружението.

Тази част от терена на парк остров “Свобода” е незастроена и може да се използва за открити обекти за спортни дейности, съгласно чл. 55 от ЗУТ. На практика върху предоставената част ще се монтират временни съоръжения за авиомоделизъм, които ще се използват за провеждане на световното първенство по авиомоделизъм през м. август-септември 2012 г.

В чл. 49 от ЗФВС са регламентирани въпросите по които взема решение Общинският съвет. В тази връзка считам, че е в интерес на града, общината и на страната определянето на част от остров “Свобода” - имот публична общинска собственост, да се предостави на “Българска федерация по авиомоделизъм” за изграждане и монтиране на временни спортни съоръжения. Обектът /терена и временните съоръжения/ ще запази статута на публична общинска собственост. Условията и реда за предоставянето им за ползване от спортната организация са регламентирани подробно в приложения към материалите проект за договор.

Във връзка с горното предлагам на Сдружението с нестопанска цел в обществена полза “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВИОМОДЕЛИЗЪМ”, лицензирано от МФВС, да бъде предоставено право на ползване върху част от общинския имот с площ на частта 13 857 кв.м. /тринадесет хиляди осемстотин петдесет и седем квадратни метра/, разположена в източната част на Остров “Свобода”, съгласно схемата за разполагане на временни съоръжения в парк Остров ”Свобода”, приета с Решение № ХХVІ от Протокол № 4 от 08.03.2012 г. на ОЕСУТ-Пазарджик, при съседи на частта: от север – алея, от юг – алея, от запад - ограда. Безспорно е, че провеждането на първенство от такъв ранг ще бъде в обществен интерес.

Предвид гореизложеното на основание чл. 21, ал.1, т.23 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл. 49 и чл. 50б от Закона за физическото възпитание и спорта


П Р Е Д Л А Г А М


Общинският съвет да обсъди и приеме предложения проект за решение.


С уважение,


ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик


ПРОЕКТ !


Р Е Ш Е Н И Е


№………….

на Общински съвет – Пазарджик , взето на

заседанието му проведено на …………………,

с Протокол №…………………


ОТНОСНО : Предоставяне право на ползване върху недвижим имот общинска собственост, находящ се в остров “Свобода” на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВИОМОДЕЛИЗЪМ”


Предложението е законосъобразно и целесъобразно, тъй като е в съответствие с разпоредбите на чл. 49, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и е в обществен интерес, с оглед провеждане на световно първенство по авиомоделизъм в гр. Пазарджик през м. август-септември 2012 г.

Предвид горното, Общинският съвет – Пазарджик, след като обсъди предложението на кмета на Общината – Тодор Попов, на основание чл.21, ал.1, т.23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 49 и чл. 50б, ал.1, т.4 във връзка с чл.11 от ЗФВС и след станалите разисквания ,


Р Е Ш И :


І. ОПРЕДЕЛЯ част от общинския имот с идентификатор 55155.508.7./пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД -19-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, представляващ градски парк в Остров “Свобода”, целият с площ 118 372 кв.м., актуван с Акт за публична собственост № 227, вписан в дв.вх.рег. под № 1896/21.03.2012 г., том VІІІ, акт № 11 на Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Пазарджик, с площ на частта 13 857 кв.м. /тринадесет хиляди осемстотин петдесет и седем квадратни метра/, разположена в източната част на Остров “Свобода”, съгласно схемата за разполагане на временни съоръжения на парк Остров”Свобода”, приета с Решение № ХХVІ от Протокол № 4 от 08.03.2012 г. на ОЕСУТ-Пазарджик при съседи на частта: от север – алея, от юг – алея, от запад – ограда.

ІІ. Описаната в т. 1 на настоящото решение част да бъде предоставена за безвъзмездно ползване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВИОМОДЕЛИЗЪМ”, лицензирана от МФВС, ЕИК 121345940, със седалище и адрес на управление: София, Зона Б5, бл. 7, вх А, представлявано от Сотир Симеонов Лазарков – ЕГН ххххххххххххххххххх, Председател на Управителният съвет, за срок от 5 години. Теренът и временните спортни съоръжения са публична общинска собственост.

ІІІ. Възлага на кмета на Община Пазарджик да сключи договор със сдружението, посочено в т. 2 на настоящото решение при следните условия за ПОЛЗВАТЕЛЯ:

1. Да ползва предоставения имот само по предназначение, като за целта има правото да монтира и изгради, чрез финансиране от МФВС и от други източници, съответните съоръжения за провеждане на състезания по авиомоделизъм.

2. Да не отдава имотите за ползване на трети лица без съгласието на собственика.

3. Да не създава затруднения и да осигурява периоди от време за безвъзмездно ползване на обекта и съоръженията от лицата по чл. 50, ал.3 от ЗФВС, за спортна дейност на граждани, на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, осъществяващи спорт за всички и за спорт на хора с увреждания. Достъпът да се осигурява за провеждане на тренировъчна и състезателна дейност и други спортни прояви по предварително изготвен и съгласуван график между заинтересованите страни. Взаимоотношенията в тези случаи да се уреждат на договорна основа.

4. Да спазва противопожарните и санитарно-хигиенни норми при експлоатацията на обектите.

5. Да осигурява постоянен свободен достъп на служителите на Община Пазарджик до имота за осъществяване на текущ контрол.

6. Да поддържа в добро състояние общинския имот по чл. 1 и след изтичане на договора да върне имота на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначение.

7. Да ползва предоставения имот с грижата на добър стопанин.

8. Да извършва или финансира извършването на текущите ремонти на имота.

9. Направените в имота подобрения са собственост на Община Пазарджик и Ползвателят няма право на обезщетение за същите.

10. При прекратяване на договора да предаде на Община Пазарджик обекта в добро състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначението. Състоянието на обекта към момента на предаването се удостоверява с приемателно-предавателен протокол, подписан от представители на страните.

11. При неизпълнение от страна на Ползвателя на задълженията му по договора, собственикът има право да развали едностранно и без предизвестие договора. В този случай Ползвателят не може да кандидатства за ползване на същия имот.


Г-н Хари Харалампиев

Председател на Общинския съвет


ДОГОВОР
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

ВЪРХУ НЕДВИЖИМ ИМОТ ОБЩИНСКА СОБСТВЕННОСТ


Днес,................................ 2012 г. в гр. Пазарджик на основание чл. 49, ал. 1 и чл. 50б, ал.1, т.4 във връзка с чл.11 от ЗФВС и чл. 55 от ЗУТ, в изпълнение на Решение № ……….., взето в заседанието на ………….., протокол № …. на Общински съвет Пазарджик и Решение № ХХVІ от Протокол № 4/08.03.2012 г. на Общински експертен съвет по устройство на територията, между:

Община Пазарджик с ЕИК 000351736, със седалище и адрес на управление: гр. Пазарджик, бул. “България” № 2, представлявана от Тодор Димитров Попов - кмет на община Пазарджик, наричана по-надолу СОБСТВЕННИК,

И

Сдружение с нестопанска цел в общественна полза “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВИОМОДЕЛИЗЪМ”, лицензирано от МФВС, ЕИК 121345940, със седалище и адрес на управление: София, Зона Б5 бл. 7 вх А, представлявано от Сотир Симеонов Лазарков – ЕГН хххххххххххххххххххххх, Председател на Управителният съвет, наричан по-долу „ПОЛЗВАТЕЛ”, се сключи настоящият договор, регламентиращ предоставянето и ползването на база за развитието на авиомоделизма в общината, при следните условия:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА


1.ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК предоставя за безвъзмездно ползване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО АВИОМОДЕЛИЗЪМ”, ЕИК 121345940, лицензирано от МФВС, със седалище и адрес на управление: София, Зона Б5 бл. 7 вх А, представлявано от Сотир Симеонов Лазарков – ЕГН хххххххххххххххххх, Председател на Управителният съвет, част от поземлен имот с идентификатор 55155.508.7 /пет пет едно пет пет точка пет нула осем точка седем/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-19-97/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК – София, целият с площ от 118 372 кв.м., актуван с акт за публична общинска собственост № 227/14.03.2012 г., вписан в дв.вх.рег. под № 1896/21.03.2012 г., том VІІІ, акт №,, при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с площ на частта, предоставяна за ползване 13 857 кв.м. /тринадесет хиляди осемстотин петдесет и седем квадратни метра/, разположена в източната част на имота, находящ се в Остров “Свобода”, при граници на частта: север-алея, юг – алея и запад – ограда, съгласно схемата за разполагане на временни съоръжения на парк- остров”Свобода”, приета с Решение № ХХVІ от Протокол № 4 от 08.03.2012 г. на ОЕСУТ - Пазарджик.

2. Срок на договора 5 (пет) години.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:


3. Права и задължения на ПОЛЗВАТЕЛЯ

3.1. Да ползва предоставения имот само по предназначение, като за целта има правото да монтира и изгради, чрез финансиране от МФВС и от други източници, съответните съоръжения за провеждане на състезания по авиомоделизъм.

3.2. Да не отдава имотите за ползване на трети лица без съгласието на собственика.

3.3. Да не създава затруднения и да осигурява периоди от време за безвъзмездно ползване на обекта и съоръженията от лицата по чл. 50, ал.3 от ЗФВС, за спортна дейност на граждани, на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, осъществяващи спорт за всички и за спорт на хора с увреждания. Достъпът да се осигурява за провеждане на тренировъчна и състезателна дейност и други спортни прояви по предварително изготвен и съгласуван график между заинтересованите страни. Взаимоотношенията в тези случаи да се уреждат на договорна на основа.

3.4. Да спазва противопожарните и санитарно-хигиенни норми при експлоатацията на обектите

3.5. Да осигурява постоянен свободен достъп на служителите на Община Пазарджик до имота за осъществяване на текущ контрол.

3.6. Да поддържа в добро състояние общинскитя имот по чл. 1 и след изтичане на договора да върне имота на общината в състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначение.

3.7. Да ползва предоставенитя имот с грижата на добър стопанин.

3.8. Да извършва или финансира извършването на текущите ремонти на имота.

3.9. Направените в имотите подобрения са собственост на Община Пазарджик и Ползвателят няма право на обезщетение за същите.

3.10. При прекратяване на договора да предаде на Община Пазарджик обекта в добро състояние, отговарящо на изискванията за ползване по предназначението. Състоянието на обекта към момента на предаването се удостоверява с приемателно-предавателен протокол, подписан от представители на страните.

4. Права и задължения на ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК:

4.1. Да предостави на ползвателя имота описан в чл. 1 от договора в състояние, осигуряващо стартиране на изграждане на състезателните кръгове и нормално провеждане на тренировъчна и спортно-състезателна дейност.

4.2. Да осигури безпрепятствено ползване на обекта от ползвателя за времето на действие на договора.

4.3. Да упражнява контрол по стопанисването на предоставения имот

4.4. Да упражнява контрол по изпълнението на Програма за изграждане и поддръжка на спортния имот.


III. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА


5. Договорът се прекратява в следните случаи:

5.1. С изтичане на уговорения срок.

5.2. По взаимно съгласие.

5.3. С едномесечно писмено предизвестие на една от страните.

5.4. При неизпълнение от страна на ползвателя на задълженията му по договора, собственикът има право да развали едностранно и без предизвестие договора. В този случай ползвателят не може да кандидатства за ползване на същия имот.


IV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:


6. Приобретателят е съгласен да придобие описаното в пункт първи на настоящия договор право на ползване при условията на същия.

7. Учредителят заявява, че имотът върху който се учредява правото на ползване, подробно описано в пункт първи от настоящия договор, е без всякакви тежести, не е предмет на съдебни спорове, не са извършвани обременителни или отчуждителни сделки в полза на трети лица, както и че трети лица нямат каквито и да е било права върху него към датата на сключване на този договор.

8. Промени в клаузите на този договор са допустими след изрично писмено съгласие на страните.

9. За неуредените в този договор отношения се прилагат разпоредбите на действащите нормативни актове и ЗЗД.

Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднакви екземпляра, от които един за ползвателя, два за Общината и един за Службата по вписванията при Районен съд Пазарджик, всеки със силата на оригинал.


ДОГОВОРИЛИ СЕ:


ЗА ОБЩИНАТА: ПОЛЗВАТЕЛ:

ТОДОР ПОПОВ СОТИР ЛАЗАРКОВ

Кмет на Общината Председател на УС на Сдружение

“БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО

АВИОМОДЕЛИЗЪМ”

Свързани:

До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено Ви изпращам предложение и проект на решение относно откриване на целодневна детска градина в с. Алеко Константиново, община...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение и проект на решение за промяна в структурата на Общинска администрация Пазарджик, касаеща дирекция...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconИзх. N / г. До председателя на общински съвет пазарджик господин председател
Приложено, изпращам Ви предложение и проект за решение, относно намаляване на числеността на общинска администрация Пазарджик, бюджетните...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо господин председателя на общински съвет пазарджик предложение
Александър Петров Арнаудов-почетен председател напп „Вяра, Морал,Родолюбие, Отговорност-Национален Идеал за Единство”-Пазарджик
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо георги йорданов председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин йорданов
Приложено, изпращаме Ви предложение на Община Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за прокарване на тръбопровод през...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Решение №51/ 31. 03. 2005год., актуализиран „План за действие за подобряване на качеството на атмосферния въздух”, приет с Решение...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо инж. Георги йорданов председател на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Приложено, изпращаме Ви предложение за изменение на числеността на персонала в бм“суопкд”, направление “Стопанисване и поддръжка...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател
Акт за публична общинска собственост №13/29. 10. 2001 г., с концесионер ет “Саладин 2002 – Георги Цветков”, гр. Първомай, еик 115672439,...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо г-н хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Пазарджик за изразяване на предварително съгласие за изработване на Подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасета...
До председателя на общински съвет пазарджик уважаеми господин председател iconДо хари харалампиев председател на общински съвет гр. Пазарджик уважаеми господин харалампиев
Ви отчет за изпълнените мерки, заложени в оперативния план за действие на “Програма за управление на отпадъците” за 2011 год., приета...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом