Магистърски семинар
ИмеМагистърски семинар
страница4/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.52 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://consultbg.weebly.com/uploads/3/1/7/0/3170199/form_inform_za_gfo.doc
1   2   3   4

Счетоводно – информационно осигуряване на отчета за паричния поток

Отчетът за паричния поток осигурява информация за историческите изменения на паричните наличности и паричните еквиваленти .

Той съдържа информация за движението на най-бързо ликвидните активи на предприятието – паричните средства. По- конкретно тук се включват паричните потоци при постъпления / плащания за основната дейност, инвестиционната дейност и финансовата дейност и се съставя чрез прилагането на пряк или косвен метод.

При прекия метод информацията за постъпленията и плащанията се получава основно от счетоводните регистри за движението на паричните средства.

При косвения метод паричните потоци в отделните дейности се отразяват като нетни парични потоци чрез коригиране на нетната печалба/ загуба за отчетнния период със съвкупните ефекти от различните видове сделки, осъществени от предприятието. Статийте в съответните раздели ( дейности) се подреждат по степен на същественост за изготвящите ги предприятия. Вътрешната организация за отчитането на паричните средства за отделните предприятия зависи от тяхната организационна структура. В определена степен се влияе и от взаимоотношенията на предприятието с банките, където се съхраняват паричните средства. Тази организация следва да създава условия за предварителен, текущ и последващ контрол и да защитава интересите на собствениците. Счетоводните регистри ,които дават информация за движението (постъпления/плащания) на паричните средства на предприятието са различни , в зависимост от вида на паричните средства.


45

За движението на паричните средства в касата се води счетоводен регистър- Касова книга. В този регистър се описват всички касови ордери- постъпления и плащанията на паричните средства, при което те получават и своите номера. Предприятията извършват разнообразни по своя характер и съдържание операции с парични средства. В зависимост от характера на движението на паричните средства паричните потоци се определят като входящи ( когато в предприятието постъпват парични средства) и изходящи (когато от предприятието се плащат парични средства). Не са парични потоци движенията между статиите, които представляват парични наличности и/или парични еквиваленти. Промените в структурата на паричните средства е свързано най-вече с тяхното управление.

Информация ,която дава отчета за паричния поток за някои от по-важните операции ,извършвани с парични средства са:

  • операции свързани с постъпления на парични срледства: получени парични средства от съдружници; движение на парични средства между касата и разплащателната сметка на предприятието; получени суми от продажби на продукция, стоки услуги, дълготрайни активи, стоково-материални запаси, от наеми по експлоатационен лизингов договор;инкасирани вземания от клиенти и дебитори ; възстановени аванси от подотчетни лица; получени суми от начислени в полза на трети лица; получени суми от начислени дивиденти;получени суми от бюджета ; получени застрахователни обезщетения, получени обезщетения за сметка на НОИ ; получени финансови приходи и др.

  • операции свързани с изплащане на парични средства от предприятието: изплащане на задължения към доставчици, към бюджета, към осигурителни и застрахователни предприятия и др.кредитори; изплащане на задължения към персонала; изплащане на разходи за външни услуги,изплащане на местни данъци и такси,изплащане на други разходи при закупуване на материални запаси; предоставяне на аванси на подотчетни лица; изплатени разходи за заведени съдебни дела; погасяване на заеми от

46

разплащателната сметка; изплащане на лихви за ползвани заеми; придобиване на дълготрайни финансови активи; закупуване на краткосрочни финансови активи.

Движението на паричните средства във валута е свързано с възникването на валутни курсови разлики. Те са свързани с настъпили промени в обмения курс .В зависимост от характера на курсовата разлика те могат да бъдат положителни и отрицателни. Курсови разлики възникват и при оценката на паричните средства във валута по заключителен курс към датата на съставяне на финансовия отчет.
1   2   3   4

Свързани:

Магистърски семинар iconЦентър за магистърско обучение седмичен график
Часовете по “Магистърски семинар” се провеждат на дати 05, 12. 05 и 06. 2012 г
Магистърски семинар iconБългария, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5
Водене на лекционни курсове, практически занятия и семинари и в бакалавърски и магистърски програми на обучение; ръководство на дипломни...
Магистърски семинар iconПрограма на национален Йога-семинар
Цена на нощувка съз закуска 25 лв и такса семинар 8 лв. За деца до 12 години 40 намаление, без такса семинар
Магистърски семинар iconЕвропейски интегрирани магистърски курсове по въпросите на потребителите
На 20 март 2007 г бе публикувана покана за представяне на предложения за разработване на европейски интегрирани магистърски курсове...
Магистърски семинар iconСеминар по сиддо
Приложен семинар по прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
Магистърски семинар iconЕднодневен практически семинар
Целта на настоящия семинар е да помогне на безработните лица да намерят работа, като изгради у участниците умения за подготвяне на...
Магистърски семинар iconШотокан карате савез србијЕ
Судијско тренерски семинар и лиценцирање, семинар за испитиваче и лиценцирање – кфв
Магистърски семинар iconСекретар магистърски програми: г-жа Радка Орешкова Адрес: бул. "Джеймс Баучер" 1, стая 103, София 1164 Химически Факултет на су "Св. Кл. Охридски" Тел.: (+359 2) 8161 302; e-mail: ro-sofia bg Химическият факултет предлага следните магистърски програми
Изпитът се състои в попълване на тест, съдържащ 20 въпроса върху материала от програмата за държавен изпит за образователната квалификационна...
Магистърски семинар iconАнгел Кънчев" протокол от Заключителния семинар "
Днес, 30. 03. 2010 г се проведе заключителен семинар “Партньорството с бизнес средите за умения и заетост”. Семинарът се проведе...
Магистърски семинар iconМагистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони академични бакалаври (неспециалисти) форма на обучение: задочна
Магистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони” – академични бакалаври (неспециалисти)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом