Магистърски семинар
ИмеМагистърски семинар
страница3/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.52 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://consultbg.weebly.com/uploads/3/1/7/0/3170199/form_inform_za_gfo.doc
1   2   3   4
ГЛАВА ВТОРА: Счетоводно-информационно осигуряване на годишния финансов отчет
Има редица изисквания към системата на счетоводството, които са регламентирани в Счетоводните стандарти, Националния сметкоплан и в Закона за счетоводството.Те се разглеждат в два аспекта: изисквания към счетоводството като информационна дейност и изисквания към продукта на тази дейност- счетоводната информация.

Към счетоводството ,като вид информационна дейност се представят изисквания за срочност, оперативност, бързина, гъвкавост и ефективност/Димитров,М.”Управленски мотиви в счетоводството”.Варна,Книгоиздателство”Г.Бакалов” стр.86-96/.

Срочността във функционирането на счетоводството се свързва с влиянието на фактора време. Изискването за срочност е изискване за намаляване отрицателното влияние на фактора време. Тук става въпрос за срочност на обработката на данните вътре в системата на счетоводството, т.е. за технологична срочност и за срочност при предаване на информацията на нейни потребители.

Оперативността на счетоводството като процес и дейност е друг аспект на влиянието на фактора време. Тя означава ,че системата на счетоводството отразява явленията и процесите в икономическата действителност тогава, когато са извършени. Оперативността позволява да се постигне ефективност от останалите системи свързани със счетоводството. Особено е ценено от управленските органи на различни равнища.

Изискването за бързина означава да се намалява времето в интервала между извършването и счетоводното отразяване на явленията и процесите в икономическата действителност. Това изискване се съблюдава най-добре, когато системата на счетоводството функционира в реално време, а не последващо, както се получава на практика.

С изискването за гъвкавост се цели да се прецизира възможността за

37

адаптиране на счетоводството към обществения живот – компютъризация, автоматизация, екологизация. За да бъде системата гъвкава трябва да е адекватна за нуждите на потребителите на информация. В този случай изискването за гъвкавост е в противоречие с такива присъщи характеристики на счетоводството ,като бюрократичност, консерватизъм, традиционализъм и др.

Изискването за ефективност означава, че неговата дейност е подчинена изцяло на принципа на „мини-макса” ( с минимум разходи на обществен труд да се получи максимален ефект от тях).

В съвременните условия на счетоводна информация получена в резултат на функционирането на счетоводната дейност се представят изисквания за: своевременност и действеност, точност и обективност, пълнота и аналитичност, яснота и достъпност, ценност и полезност.

За да бъде счетоводната информация актуална , тя трябва да отговаря на изискването за своевременност и действеност. Когато то не се спазва информацията старее бързо и губи своята актуалност.

Изискването за точност и обективност на счетоводната информация означава,че тя трябва да бъде такава каквато е. Това изискване има за цел да елиминира влиянието на субективния фактор.

Изискването за пълнота и аналитичност на счетоводната информация не може да бъде осъществено, ако не се държи сметка за предназначението на тази информация т.е. предназначението или целта са определящото първичното относно пълнотата на обхвата и аналитичността на съдържанието на счетоводните данни.

Счетоводната информация трябва да бъде ясна не само на адресантите , но и на адресатите си. За това е необходимо да се направи предварително уточняване на възприетите символи, формули, графики , обозначения и др.

Изискването за достъпност означава,че счетоводната информация трябва да се възприема и използва лесно, без трудности. Разбира се , това зависи от счетоводната, а сега вече и от компютърната грамотност на потребителите и създатели на информацията. Тя трябва да бъде достъпна не само за професионалистите или специалистите, но и за по- широк кръг от потребители.

38

Счетоводно- информационно осигуряване на счетоводния баланс


При събиране на счетоводна информация за съставянето на счетоводния баланс ,трябва да се има в пред вид ,че отчетния период завършва с балансово обобщаване и с резултатна информация, която се съдържа в него.

Всяко новосъздадено предприятие започва с данни ,които се получават от прилагането на балансовото обобщаване.

Активите, пасивите и собствения капитал са разнообразни по състав. Те се намират в непрекъснато движение и изменение в резултат на осъществяваната дейност, което води до формиране на приходите и разходите след съпоставянето на които се установява финансовия резултат за отчетния период. За нуждите на управлението на предприятието, както и за външни потребители на информация е необходимо периодично да се извършва обобщаване на данните за тези елементи. Това съпоставяне на елементите, характеризиращи имущественото, финансовото състояние и ефективността на предприятието се постига при прилагането на балансово обобщаване, като методологичен елемент на двустранно счетоводно отчитане.

Информацията за имущественото и финансово състояние на предприятието се представя чрез равенството между активите и капитала ( Активи = Капитал или Активи=Собствен капитал + Пасиви), което е известно, като основно балансово уравнение или уравнение на статичния баланс и се разглежда като основна форма на балансовото обобщаване в системата на счетоводството. Неразделна част от баланса е и информацията за задбалансовите активи и задбалансовите пасиви.

Активите като конкретни форми на използване на капитала или ресурсите носители на бъдеща стопански изгода и техните източници на образуване (капитал- собствен и привлечен) са две страни или два аспекта на имущественото и финансово състояние на предприятието разглеждано като динамична балансова система. Това означава,че между сумите на активите на предприятието от една страна и величината на капиталите му от друга страна съществува равенство в стойностно, парично изражение. Това равенство е постоянно, тъй като

39

става дума за две страни на едно и също нещо. Техническото средство за практическо прилагане на балансово обобщаване за този вид е счетоводния баланс. „Баланс” означава равносметка или система от показатели характеризиращи дадено явление чрез съпоставяне или противопоставяне на отделни негови страни .Буквалния превод е „везна, която се намира в равновесие”.

Чрез счетоводния баланс се постига групиране и отразяване в парично изражение на информацията за елементите характеризиращи имущественото и финансово състояние на предприятието ( активите , пасивите, собствения капитал,условните активи и условните пасиви) към определена дата. В баланса не се посочват измененията на посочените елементи, а тяхното моментно или статично състояние, тяхната количествена и качествена характеристика към определена дата.

Балансите и балансовите разчети се използват широко в икономическата работа. Всеки баланс представлява система от взаимосвързани показатели характеризиращи дадено явление чрез съпоставяне на отделни негови аспекти.

Например: при планирането или бюджетирането чрез балансите се съпоставят ,изравняват ресурсите и потребностите. При това съпоставяне се установяват възможностите и потребностите свързани с решаването на дадена икономическа задача; недостига или превишението на възможностите спрямо потребностите; източници за покриване на дефицита, респективно реализация на излишъка. При всичките случаи става дума за изравняване, за разкриване на взаимна връзка и взаимна зависимост и обусловеност между различни величини

отнасящи се до характеризиране на две страни отнасящи се за едно и също нещо. При счетоводния баланс също се съпоставят две стойностни величини характеризиращи имущественото и финансовото състояние на предприятието- запасите /ресурсите/ придобити и контролирани от предприятието от които се очаква бъдеща икономическа изгода т.е.

активите, групирани по степен на ликвидност и техните източници на образуване и съществуване или капиталите, групирани по произход и степен на изискуемост.


40

Като техническо средство счетоводния баланс представлява таблица, която включва две части: балансова и задбалансова .

Осигуряването на информация за съставянето на счетоводния баланс се получава от сметките на прилагания в конкретното предприятие индивидуален сметкоплан. За някои от статиите в баланса информацията се получава като сбор от крайните салда на няколко счетоводни сметки. Балансовата стойност на активите и пасивите изразява тяхната оценка в момента на съставянето на счетоводния баланс. Балансовата стойност на материалните и нематериалните дълготрайни активи е разликата между тяхната цена на придобиване и коректива (начислената амортизация). Балансовата стойност на предоставените банкови заеми и вземанията от продажби е разликата между тяхната отчетна стойност и коректива (провизии).


Счетоводно – информационно осигуряване на отчета за доходите /отчет за приходите и разходите/

В отчета за приходите и разходите /отчет за доходите/ се съдържа информация за ефективността на предприятието ,т.е. за това доколко то е печелившо. Тази информация е полезна при оценяване на потенциалните промени в стопанските ресурси, които то вероятно ще контролира в бъдеще.Полезността на информацията се проявява при прогнозиране способността на предприятието да създава условия за движението на парични средства и при оформяне на преценката за ефективността с която то би ползвало допълнително ресурси.

Елементите, които са непосредствено свързани с измерването на ефективността от резултатите на предприятието от отчетния период са получените приходи и извършените разходи, включително разходите за данъци през отчетния период.Разликата между тях показва резултата от отчетния период.

Приходи – разходи = Финансов резултат. Този резултат може да бъде както положителен ( печалба), така и отрицателен(загуба).

Когато разликата е положителна величина това означава,че приходите надвишават разходите т.е. Разходи + Печалба = Приходи.


41

Когато разликата е отрицателна величина това означава,че разходите надвишават приходите т.е. Разходи = Приходи + Загуба.

Съгласно ЗСч отчета за приходите и разходите може да се съставя също в двустранна или едностранна форма, като се допуска групиране на разходите, както по икономически елементи включително сумите с корективен характер и финансови разходи, така и класификацията на приходите и разходите по функционален признак.

Не се допуска компенсация между приходните и разходните пера. Малките предприятия имат възможност определена със закон да съставят отчет за приходите и разходите само по раздели и по функционален признак.

Информацията за изготвянето на отчета за приходите и разходите се получава от :

  • съответните сметки чрез които се отчита приходите и разходите за отчетния период

  • сумата на начислените данъци за сметка на финансовия резултат

  • измененията по незавършеното производство и по разходите за бъдещи периоди от сметките от група 61-Разходи за дейността

  • изменения в остатъците на продукцията от сметка 303-Продукция

  • изменения в остатъците на изпратената продукция и предадени работи

Осигуряването на счетоводна информация за производствените разходи и себестойността на продукцията и услугите е групирането и систематизирането на данните от първичните документи по крайно направление на разходите. Всъщност това са данните за едноелементните основни производствени разходи: материали;външни услуги,вкл. данъци, такси и др.подобни плащания; амортизация; възнаграждения;осигуровки и надбавки и др.разходи,вкл. провизии и обезценка на активи. Към този етап от обощаването на разходите се включва и погасяването на нефинансовите разходи за бъдещи периоди съгласно приетия план при отразяването им.

Продукцията се оценява текущо по фактическа себестойност формирана на база на преките технологични разходи по икономически елементи за


42

нейното създаване. Допуска се при текущото оценяване да се използва приблизителна (ориентировъчна, нормативна,планова,аналогова) себестойност. В този случай предприятието е задължено в края на годината да приведе тази себестойност до нейния фактически размер

( фактическа себестойност). В края на отчетния период предприятието задължително извършва проверка за обезценка. Условия за такава са налице, когато нетната реализируема стойност на продукцията е по-ниска от отчетната.Разликата се отчета счетоводно като текущ разход. Записванията по сметка 303 –Продукция могат да се извършват само в края на периода за наличната продукция,която се установява като разлика между приходите и разходите в картите за аналитично отчитане.С оглед получаването на необходимата информация за съставянето на отчета за приходите и разходите приходите на предприятието за отчетния период, подобно на разходите му, се диференцират в три основни групи: приходи от дейността , финансови приходи и извънредни приходи. Към приходите свързани с дейността се отнасят приходите от продажби на продукция, стоки, услуги и др.продажби ( например на дълготрайни активи,на материали и др.), както и други приходи ( от излишъци на активи,отписани задължения,от възстановени загуби от обезценка на активи и др.). Към групата на приходите от дейността се отнася и частта от финансиранията за дълготрайни активи и за текущата дейност, признати за приход за съответния отчетен период. Финансовите приходи се формират при използването на ресурси на предприятието от трити лица : приходи от лихви (по предоставени заеми и по банкови сметки);приходи от съучастия (получени дивиденти от притежавани дълготрайни финансови активи , акции и дялове на други предприятия, както и печалби от дъщерни предприятия);положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти, от увеличаване стойността на финансови активи и инсрументи при последващи оценки по реда на приложимите счетоводни стандарти; положителни разлики от промяна на валутни курсове и други приходи от финансови операции. Тази група приходи дава възможност за осигуряването на необходимата информация за ефективността от използването на финансовите ресурси.

43

Извънредните приходи възникват случайно или са в резултат на събитие извън обичайната дейност и не се очаква да възникнат отново в близко бъдеще. Установяването на нетната печалба/загуба за периода /НПЗ/ като краен финансов резултат от дейността на предприятието , преминава през текущо отчитане на счетоводните приходи/разходи

/Пр, Р/ и формиране на счетоводния финансов резултат /СчФР/ - счетоводна печалба/загуба.

Преобразуването му за данъчни цели в облагаем финансов резултат

( данъчна печалба/данъчна загуба)/ДФР/ ,изчисляването и отразяването на разходите (приходите) за/от корпоративни данъци (данъчен разход/приход) /ДР,ДП/.

Този счетоводен процес може да бъде представен по следната формула:

Пр – Р = СчФР => данъчно преобразуване = ДФР =>

изчисляване а дължимите / възстановимите данъци за периода и отсрочени данъци = ДР=> НПЗ или

СФР – ДР = НПЗ

Формираният в счетоводтство финансов резултат преди облагане с данъци от дохода (сч.печалба/ загуба) на предприятието обикновено се различава от величината на облагаемия финансов резултат, който служи за база при определянето на корпоративните данъци. Това е свързано с данъчното преобразуване на отчетната печалба/загуба в съответствие с изискванията на данъчното законодателство. Облагаемия финансов резултат може да включва освен счетоводния финансов резултат и компенсирани постоянни разлики, компенсирани временни разлики, както и други счетноводни корекции.

Измененията по незавършеното производство включва продукцията , която се намира в процес на различни стадии,фази на технологичния процес, а така също и продуктите, които не са напълно окомплектовани, не са преминали през необходимите изпитания и през техническо приемане. След съпоставяне на фактическата му наличност с данните от оперативното отчитане могат да се установят различия, които се уреждат по реда предвиден в ЗСч и приетите вътришни правила за инвентаризирането , като част от счетоводната политика на предприятието.

44

Наличните в края на отчетния период запаси от незавършено производство се оценяват по нетна реализируема стойност при положение, че балансовата им стойност е по-висока от тази оценка. Разликата(обезценката) се отразява като текущ разход.

1   2   3   4

Свързани:

Магистърски семинар iconЦентър за магистърско обучение седмичен график
Часовете по “Магистърски семинар” се провеждат на дати 05, 12. 05 и 06. 2012 г
Магистърски семинар iconБългария, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5
Водене на лекционни курсове, практически занятия и семинари и в бакалавърски и магистърски програми на обучение; ръководство на дипломни...
Магистърски семинар iconПрограма на национален Йога-семинар
Цена на нощувка съз закуска 25 лв и такса семинар 8 лв. За деца до 12 години 40 намаление, без такса семинар
Магистърски семинар iconЕвропейски интегрирани магистърски курсове по въпросите на потребителите
На 20 март 2007 г бе публикувана покана за представяне на предложения за разработване на европейски интегрирани магистърски курсове...
Магистърски семинар iconСеминар по сиддо
Приложен семинар по прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
Магистърски семинар iconЕднодневен практически семинар
Целта на настоящия семинар е да помогне на безработните лица да намерят работа, като изгради у участниците умения за подготвяне на...
Магистърски семинар iconШотокан карате савез србијЕ
Судијско тренерски семинар и лиценцирање, семинар за испитиваче и лиценцирање – кфв
Магистърски семинар iconСекретар магистърски програми: г-жа Радка Орешкова Адрес: бул. "Джеймс Баучер" 1, стая 103, София 1164 Химически Факултет на су "Св. Кл. Охридски" Тел.: (+359 2) 8161 302; e-mail: ro-sofia bg Химическият факултет предлага следните магистърски програми
Изпитът се състои в попълване на тест, съдържащ 20 въпроса върху материала от програмата за държавен изпит за образователната квалификационна...
Магистърски семинар iconАнгел Кънчев" протокол от Заключителния семинар "
Днес, 30. 03. 2010 г се проведе заключителен семинар “Партньорството с бизнес средите за умения и заетост”. Семинарът се проведе...
Магистърски семинар iconМагистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони академични бакалаври (неспециалисти) форма на обучение: задочна
Магистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони” – академични бакалаври (неспециалисти)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом