Магистърски семинар
ИмеМагистърски семинар
страница2/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.52 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://consultbg.weebly.com/uploads/3/1/7/0/3170199/form_inform_za_gfo.doc
1   2   3   4

Принципи на отразяване на стопанските операции са свързани с етапа на счетоводната обработка и засягат методите на счетоводството. Съгласно ЗСч предприятията прилагат двустранно/двойствено отразяване на стопанските операции. Допуска се предприятия с годишен оборот (сума на продажбите) до 50 000 лв да прилагат по избор едностранно или двустранно счетоводно отразяване.

Принципите на оценяване са свързани с измерването на елементите финансовите отчети, т.е. с процеса на определяне на паричните суми,с които активите, пасивите собствения капитал, приходите и разходите, задбалансовите активи и пасиви ще се отразяват в счетоводството.Към тази група се включват:

-паричното/стойностно/ измерване- осигурява резултатна счетоводна информация за имуществото и финансовото състояние на предприятието, за промените в това състояние и за промените през отчетния период. Задължителното прилагане на паричния измерител ограничава до известна степен обхвата на счетоводството,тъй като някои елементи имат определено имуществено значение за предприятието, но не могат да се изразят и измерят в пари, остават извън полето на счетоводно наблюдение.

-историческа цена- с него се държи сметка за развитието и преходността на обзенката на активите, капитала и пасивите във времето, т.е. каква е била тази оценка в миналото, каква е днес и каква е очакваната тенденция в бъдещето. Този принцип е възприет в


13

нашата практика с чл.13 от ЗСч.Историческата цена се определя като стойност, по която активите, пасивите, собствения капитал, приходите и разходите се записват в момента на тяхното придобиване или възникване, в съответствие с приложимите стандарти. Последващо оценяване на активите и пасивите се извършва съгласно приложимите счетоводни стандарти /чл.13 ,ал.3 от ЗСЧ./. Историческата цена е само един от компонентите на една шщирока гама от компонентите за оценяване и представяне на активите, пасивите и капитала на предприятието:


/ диаграмата на базата за оценяване/


14

Показаната схема се отнася за дълготрайните активи,които са разположени във времето от две гледни точки-„стойност/цена на придобиване” и „бъдеща икономическа изгода”.Като се започне с квадранта „стойност/цена на придобиване” и се продължи по дължина на оста от минало, през настояще към бъдеще, се проследява преходността и развитието на цената от първоначално оценяване по историческа цена, текуща цена или стойността на възпроизводството при съвременни условия ( преоценъчна стойност), реализируема стойност. Съгласно МСС/НСС 36 обезценка на активи по- високата нетна продажна цена на актива и неговата стойност в употреба се определя като възстановима стойност.

 • принцип на предпазливостта – по смисъла на ЗСч означава отразяване на действителния финансов резултат чрез оценяване и отчитане на всички предполагаеми рискове и евентуални загуби за бъдещи отчетни периоди, отчитане обезценяването на средствата и не компенсиране на вземания и задължения.

Принципи на отговорност. Те засягат главно моралните задължения на счетоводните служители по създаване и представяне на счетоводната информация.Към тях се отнасят документална обоснованост на стопанските операции, уместна информация,която е свързана с естеството на информацията и относителна важност и постоянство или възможно запазване на прилаганата счетоводна политика.

-документалната обоснованост на стопанската операция е характерна особеност на счетоводството, която изисква всяка процедура да бъде оформена със съответен първичен счетоводен документ или технически информационен носител

-принципът на уместността на информацията изисква финансовите отчети да разкриват, оповестяват всички операции ,които са достатъчно съществени, за да се отразяват на преценките или решенията на потребителите на информация, т.е. тази информация не трябва да води до грешки и заблуждения, до неверни впечатления , които биха попречили на ползвателите на финансовите отчети да направят правилни изводи и оценки

15

-принцип за постоянство на методите – той е свързан с изискването за последователност при изготвянето на финансовите отчети. Осигурява възможност за сравнимост на счетоводната информация във времето между отделни предприятия , за определяне динамиката и тенденциите във финансовото състояние и ефективността на предприятието.

-принципа за предимство на съдържанието пред формата –означава, че сделките и събитията трябва да се представят във финансовите отчети съобразно с тяхното икономическо съдържание, същност и финансова реалност, а не формално според правната им форма.


Съдържание на годишния финансов отчет


Съставните части на пълния годишен финансов отчет са изброени в член 26 от Закона за счетоводството и т.3 от СС1 и те са:

Счетоводен баланс

Отчет за приходите и разходите

Отчет за собствения капитал

Отчет за паричните потоци

Приложение

Към СС1 Представяне на финансови отчети са дадени като приложение съставните части на финансовите отчети с общо предназначение. Към отделни приложими стандарти са дадени като

приложения съставните части на финансовите отчети на застрахователи, инвестиционни дружества , предприятия в ликвидация и несъстоятелност и други, които имат специален статут. В структурата и съдържанието на отделните съставни части има значителни различия. Освен това към годишния финансов отчет се представят отчет за управлението от предприятията, чиито отчети подлежат на независим финансов одит. Останалите предприятия съставят и представят финансов преглед. По решение на ръководството може да се състави и представи и обяснителна записка с таблици и аналитична информация.

16


Съгл.чл.32,ал.3 и 4 на ЗСч годишните финансови отчети на едноличните търговци ,които не подлежат на задължителен независим финансов одит, на които размера на нетните приходи от продажби за текущата година не надхвърля 100 хиляди лева могат да се състоят само отчет за приходите и разходите. Едноличните търговци при които нетните приходи от продажби за предходния отчетен период не надхвърля 50 хиляди лева могат да отчитат и представят дейността си посредством воденето на специфични регистри- книги в които се определя вярно и честно финансовия резултат за отчетния период. Аз мисля, че не бива да се забравя и въпроса за съставителите на отчетите. Законът за счетоводството въведе от 2002 нови изисквания към съставителите на финансови отчети. Предприятията трябва да обърнат сериозно внимание на тях и там, където още не са решени от закона да ги решат. В противен случай може да се окаже,че „нямат” годишен финансов отчет и ще понесат санкции, ако допуснат отчета да бъде съставен от лица нямащи предвидената по чл.34 и 35 от ЗСч правоспособност.

Представянето на счетоводната информация в съставните части на финансовия отчет трябва да бъде точно и ясно идентифицирана /т.13 от СС1 /:

 • данни за идентификация на предприятието

 • обхват на отделното предприятия или група от предприятия ( консолидиран отчет)

-отчетен период и дата на съставянето

- вид валутни единици в които е съставен отчетът

- степента на точност на числата представени във финансовите отчети ( числови единици-лв,хил.лв, милиони лв и др.)

За всяка от съставните части СС1 дава определени методически насоки и изисквания. В следващите редове ще посоча накратко основните според мен изисквания, които предприятието трябва да съблюдава при съставянето на отчетите с общо предназначение:


17


Счетоводен баланс: той е неотменна част от годишния счетоводен отчет на предприятието. В него се посочват в статично състояние активите, пасивите и капитала на предприятието. Съставя се въз основа на информация за салдата по счетоводните сметки към 31 декември( или друга дата към която се съставя счетоводния баланс). Включва балансова и зад балансова част и се съставя в двустранна (Вж.примерна схема на Приложение №1 на стр.Х) или едностранна форма (Вж.примерна схема на Приложение №2 на стр.Х ), определена в счетоводните стандарти.

Предприятията могат да добавят нови балансови статии, когато включените в примерните схеми не отговарят на съдържанието на група на активи и пасиви , които трябва да бъдат представени.

Не се посочват балансови статии за които няма числена информация за периода. Активите, пасивите, собствения капитал се посочват в избраната форма по балансова стойност. В разделите и групите се посочват балансови статии по принципа на същественост – предприятието само трябва да прецени, кои статии са съществени и кои не. Несъществените следва да се обединят в една статия на групата „Други”.

В актива на баланса няма колонка „коректив”, тъй като активите се представят по балансова , нетна стойност. Това изискване важи и за пасивите и за собствения капитал. В две колони се представят първо данните от текущата година и данните от предходната година, като това дава възможност за съпоставка на двата периода на отчитане.

Отрицателните величини се представят в скоби. Такива величини могат да бъдат: отрицателна текуща репутация, не внесен капитал(с/ка 426), изкупени собствени акции, непокрита загуба от минали години и загуба за текущата година, преоценъчния резерв от последващи оценки на активите и пасивите.

Смятам,че липсата на фиксирани балансови статии към отделни раздели и групи усложнява задачата на предприятието . Трябва да се определят информационните връзки на счетоводните сметки и

18


балансовите статии, които поставят правилно последните в

групите. Освен това включването на нови сметки в примерния национален сметкоплана (а от там и в индивидуалните сметкоплани на предприятията) поставя нови въпроси за представяне на определена информация в разделите и групите.

Помощ в това отношение указват насоките дадени в т.15 от СС1:

Актив

Раздел: дълготрайни ( дългосрочни) активи

Група: Дълготрайни материални активи

Статия: земи(терени)

Статия: сгради и конструкции

Статия: машини и оборудване

Статия: съоръжения

Статия: транспортни средства

Статия: основни стада

Статия: др.дълготрайни материални активи

Статия: разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни материални активи

Група: Дълготрайни нематериални активи

Статия: права върху собственост

Статия: програмни продукти

Статия: продукти от развойна дейност

Статия: други дълготрайни нематериални активи

Група: Дългосрочни финансови активи

Статия: дялове и участия,в т.ч. във:

Дъщерни ;смесени ; асоциирани и други предприятия

Статия: инвестиционни имоти

Статия: други дългосрочни ценни книжа

Статия:дългосрочни вземания в т. ч. :

От свързани предприятия;търговски заеми и др.дългосрочни вземания

Група : Отсрочени данъци


19

Група: Търговска репутация

Статия: положителна репутация

Статия: отрицателна репутация

Група: Разходи за бъдещи периоди

Раздел: Краткотрайни краткосрочни активи

Група: Материални запаси

Статия: материали

Статия: продукция

Статия: стоки

Статия: млади животни и животни за угояване

Статия: дребни и продуктивни животни

Статия: незавършено производство

Статия: други материални запаси

Група: Краткосрочни вземания

Статия: вземания от свързани предприятия

Статия: вземания от клиенти и доставчици

Статия: вземания по предоставени търговски заеми

Статия: съдебни и присъдени вземания

Статия: данъци за възстановяване

Статия: други краткосрочни вземания

Група: Краткосрочни финансови активи

Статия: финансови активи в свързани предприятия

Статия: изкупени собствени дългови ценни книжа

Статия: краткосрочни ценни книжа

Статия: благородни метали и скъпоценни камъни

Статия: др.краткосрочни финансови активи

Група: Парични средства

Статия: парични средства в брой

Статия: парични средства в безсрочни депозити

Статия: блокирани парични средства

Статия: парични еквиваленти

Група: Разходи за бъдещи периоди

Сума на актива

Раздел: Условни активи

20

Пасив

Раздел: Собствен капитал

Група: Основен капитал

Статия: записан капитал

Статия: невнесен капитал

Статия: изкупени собствени акции

Група: Резерви

Статия: премии от емисии

Статия: резерв от последващи оценки на активи и пасиви

Статия: целеви резерви в т.ч.: общи резерви;специализирани резерви и др. резерви

Група: Финансов резултат

Статия: натрупана печалба/ загуба в т.ч.: неразпределена печалба/ непокрита загуба

Статия: текуща печалба/ загуба

Раздел: Дългосрочни пасиви

Група: Дългосрочни задължения

Статия: задължения към свързани предприятия

Статия: задължения към финансови предприятия в т.ч. банки

Статия: задължения по търговски заеми

Статия: задължения по облигационни заеми

Статия: други дългосрочни задължения

Група: Отсрочени данъци

Група: Приходи за бъдещи периоди и финансирания

Раздел: Краткосрочни пасиви

Група: Краткосрочни задължения

Статия: задължения към свързани предприятия

Статия: задължения към финансови предприятия в т.ч. банки(

Статия: задължения към доставчици и клиенти

Статия: задължения по търговски заеми

Статия: задължения към персонала

Статия: задължения към осигурителни предприятия

Статия: данъчни задължения


21

Статия: други краткосрочни задължения

Статия: провизии

Група: Приходи за бъдещи периоди и финансирания

Сума на пасива

Раздел: Условни пасиви


Активите и пасивите се подреждат в групите от всеки раздел на счетоводния баланс по степен на същественост. Активите, пасивите и собствения капитал се посочват в счетоводния баланс по балансова стойност. Стойността на активите, посочена в баланса ,се определя като разлика между отчетната им стойност и коректива , отнасящ се за тази стойност.

Компенсации между активи и пасиви не се допускат. Малките предприятия, определени със закон могат да съставят счетоводния баланс само по раздели и групи. Най-малката структурна единица на счетоводния баланс са балансовите статии или така наречените „пера”, с които се изразяват отделни видове активи ,пасиви и собствен капитал. Няколко еднородни балансови статии формират балансова група, а няколко еднородни балансови групи формират съответния раздел към баланса.


Отчет за приходите и разходите: той е важна съставна част от годишния финансов отчет. За разлика от счетоводния баланс ,чрез който се осигурява информация за имущественото състояние на предприятието ( неговото богатство ), чрез отчета за приходите и разходите се осигурява информация за ефективността и мащабите на дейността на предприятието изразени чрез получените приходи и извършените разходи през отчетната година.По своята същност отчета представлява разгърната форма за представяне на разходите и приходите на предприятието за цялата година . Чрез него се изчислява финансовия резултат от цялостната дейност на предприятието, тъй като освен на разходите и приходите от обичайната дейност в него са представени и тези, предизвикани от извънредни операции, както и разходите за данъци. Отчета се съставя на база информацията от

22

счетоводните сметки, чрез които се отчитат приходите и разходите за

отчетния период,както и : сумата на начислените данъци за отчетния период за сметка на финансовия резултат; измененията в остатъците за продукцията и незавършеното производство; отчетените разходи по икономически елементи за придобиване и ликвидиране на дълготрайните активи по стопански начин; получените материали от собствено производство; получените приплоди и прираст на животните и др.

Финансовият резултат ( печалба или загуба), който се изчислява в отчета трябва да е равен на салдото по сметка „Печалби и загуби от текущата година”, към края на годината , а така и също на печалбата или загубата отразена в счетоводния баланс ( балансова статия „Текуща печалба/загуба”).

Отчета за приходите и разходите се съставя в двустранна или едностранна форма, като предприятията могат да избират каква форма да прилагат. Примерни схеми са посочени в СС1.

Отчета за приходите и разходите е структуриран по функционален признак на приходите и разходите в раздели , групи и статии.

При съставянето му в Закона за счетоводството изрично се посочва , че не се допуска компенсация между приходите и разходите. Малките предприятия ,определени със закон, могат да съставят отчет за приходите и разходите само по раздели,или по функционален признак. Отрицателни величини в него са: разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин; измененията в посока на увеличение на запасите от продукция и незавършено производство; приплодите и прираста на животни, материалите от собствено производство и др. увеличения.

Печалбата/загубата от обичайна дейност е печалбата/загубата преди извънредните приходи /разходи и данъците за сметка на печалбата /СС1-т.16.13/

Счетоводната печалба/загуба се образува като разлика между общите приходи и разходи преди приспадане на данъците за сметка на печалбата/СС1-т.16.14/


23


Мисля,че трябва да се отделя специално внимание за представянето на изменението на запасите.При установяването им вече не се вземат салдата по сметката „Разходи за бъдещи периоди”, тъй като е въведен нов начин за отчитане . Освен това от сметкоплана отпадна като отделна и сметка 305 „Изпратени стоки и предадени работи”. Такава сметка може да се използва при необходимост, но като четирицифрена към сметка 303” Продукция” или сметка 304 „Стоки”.


Примерна схема за установяване изменението на запасите:Балансови сметки


на 31.12.


на 01.01.

разлика


увеличение


намаление


Сметка 611


Сметка 612


Сметка 303


хххххх

Така представено в примерната схема се определя „компенсирано салдо” между сумата на увеличенията и сумата на намаленията. Ако компенсираното салдо е „увеличение”, то се посочва в статията „изменение на запасите” като отрицателна величина (в скоби).

Ако е „намаление”- посочва се като обикновено записване.

Важно е да се отбележи, че при изчисляване изменението на запасите в посочената примерна схема /СС1 т.16.9/ не се вземат под внимание (изключват се извънсчетоводно преди установяване на сумите по колоната”31.12.”):

-Балансовата стойност на бракуваната и липсваща продукция и незавършено производство, отчетена за сметка на предприятието;

-Балансовата стойност на установената в излишък продукция и незавършено производство;

-Намаляването и/или последващо увеличаване на продукцията и незавършеното производство в резултат на последващи оценки.

24

Тази предварителна „корекция” се налага , за да се изключи дублирането на разходи и приходи.Следва да се отбележи и още един важен момент- отчитането на разходите за данъци,такси и др.подобни плащания. Това са платените местни данъци и такси, алтернативните данъци и таксите за концесии. Независимо от отделното им балансово отчитане дебитния оборот на сметката,която ги отчита се включва в сумата на разходите за външни услуги.

Когато положителните разлики от операции с финансови активи и от промяна на валутни курсове са свързани с предприятия от група, в която се включва отчитащото се предприятие , се посочват като други приходи от лихви и финансови приходи от предприятия от група.

Когато отрицателните разлики от операции с финансови активи са свързани с предприятия от група, в която е включено отчитащото се предприятие, същите се посочват като разходи за лихви и други финансови разходи свързани с предприятие от група.


Отчет за собствения капитал : целта му е да се представят на едно място ефектите от осъществената в предприятието дейност,които имат пряко отношение към изменението в богатството на собствениците, т.е. в него се представя информация, която характеризира промените във финансовото състояние на предприятието в интервала между двата отчетни периода.Освен промените в резултата на операциите със собствениците, изменението на собствения капитал представя общата сума на печалбите или загубите през периода, независимо дали са признати в отчета за приходите и разходите или директно в собствения капитал.

Отчета за собствения капитал се съставя на база информацията от счетоводните сметки за отчитане на собствения капитал : група 10-Капитал; група 11-Капиталови резерви; група 12- Финансови резултати.

В отчета се отразяват измененията в собствения капитал :

-измененията за сметка на собствениците;

-измененията от финансови резултати от текущата година;

-изменения от разпределение на печалбата;

25

-изменения от покриване на загуба;

-изменения от последващи оценки на активите;

-изменения от промени в счетоводната политика;

-изменения от грешки и други, съгласно „нетни печалби/загуби” за периода;

-фундаментални грешки и промени в счетоводната политика;

-изменения от преводи на годишния финансов отчет на предприятие в чужбина;

-изменения от преизчисляване на финансовите отчети при свръх инфлация;

Систематизираната по този начин информация дава възможност на управляващите органи на предприятието и на външните потребители на информация да придобият представа доколко предприятието е капиталово осигурено. При слаба капитализация , управляващите органи следва да предприемат необходимите мерки за нейното преодоляване.

Отчета за собствения капитал се изготвя в съответствие със схемата посочена в приложение №6 на СС1, като в т.17 на същия стандарт се съдържат предписания и пояснения към тази схема,които не се различават от досегашните регламентации за изготвянето на тази съставна част от годишния финансов отчет.


Отчет за паричните потоци : той е свързан с промените във финансовото състояние на едно предприятие, като дава информация за историческите изменения на неговите парични наличности и еквивалентности.

Представянето на отчета за паричните потоци може да се извършва по два метода: пряк и косвен.

При използване на пряк метод посочен в СС 7, чрез него паричните потоци от различните видове сделки осъществени от предприятието се отразяват в отделните дейности по основни класове: брутни парични постъпления и брутни плащания за отчетния период. Информацията за последните може да се получи от

-счетоводни регистри за движение на паричните средства

26

-в размера на статиите в отчета за приходите и разходите, коригиран с промените в отчетния период

-в размера на статиите в счетоводния баланс

Постъпленията и плащанията, които генерират паричните потоци се групират по дейности както следва:

 • основна дейност: по смисъла на СС7 това е дейността на предприятието, която не може да се определи като финансова или инвестиционна,т.е. това е дейността за която е създадено или функционира съответното предприятие

 • инвестиционна дейност: дейността на предприятието по придобиване и продажба на дълготрайни(дългосрочни) активи и краткосрочни финансови активи. Има се в предвид онези краткосрочни финансови активи, които не са включени в паричните еквиваленти, не се държат за търговски цели и не се включват в състава на държаните за осъществяване на финансова дейност

 • финансова дейност- по силата на стандарта , това са сделки на предприятието, които водят до промяна в размера на собствения или привлечения капитал, предизвикани от:

а/ поемане на парични средства от външни за дейността на предприятието източници

б/изплащане на парични средства за външни на предприятието получатели

в/постъпления и плащания за финансови активи включени в състава на държаните от предприятието за осъществяване на неговата финансова дейност

При използването на косвен метод за съставяне на отчета за паричните потоци , те се отразяват в отделните дейности по основни видове , като нетни парични потоци. Това се постига чрез коригиране на нетната печалба/загуба със съвкупните ефекти от сделките осъществени от предприятието през отчетната година.


27

Коригирането на нетната печалба/загуба се извърша с промените през годината в размера на статиите на счетоводния баланс , отчета за приходите и разходите, отчета за собствения капитал, които не

кореспондират с паричните потоци.При изготвяне на отчета за паричните потоци е предвидено облекчение за малките предприятия, както е със счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите.

Малките предприятия могат да изготвят отчет за паричните потоци по прекия метод, като посочват само колоните „нетен поток” за предходния и текущия период.

Статиите в отделните раздели на отчетите се разделят по степен на същественост за изготвящите ги предприятия. Същите могат да добавят нови статии, или да променят наименованието на посочените,когато с това се постига по-пълно или по-прецизно представяне на отчетите за паричните потоци.Предприятията не посочват статии за които липсва счетоводна информация.

Има редица изисквания при попълването на отчета за паричните потоци в зависимост от това кой метод за съставянето му е използван /СС7 т.15.6 и т.15.7/:

По –важни изисквания при прекия метод:

В статията „Парични потоци свързани с търговски контрагенти” се посочват всички входящи и изходящи парични потоци, произтичащи от търговските взаимоотношения на предприятието с

 • клиенти и др.дебитори, вкл. получените парични аванси

 • доставчици и др.кредитори вкл. предоставени парични аванси

В статията „Краткосрочни финансови активи държани за търговски цели „ и „Парични потоци свързани с краткосрочни финансови активи” се посочват паричните потоци получени от продажба или платени за придобиването им пряко или чрез разчети за контрагенти.

В статията „Парични потоци свързани с трудови възнаграждения „ се посочват паричните потоци изплатени на/за или възстановени от

-списъчния и извън списъчния персонал

-осигурителни организации, независимо от формата или

28

конкретното съдържание на осигурителните отношения

-бюджетни предприятия по повод на трудови възнаграждения-данъци,такси и т.н.

-други подобни постъпления или плащания

В статията „Положителни и отрицателни валутни курсови разлики” в раздела за основна дейност се посочват само тези валутни курсови разлики, които пряко кореспондират с паричните средства на предприятието.

В статията „Платени и възстановени данъци от печалбата” се отразяват съответните парични потоци без оглед на финансовия период за който се отнасят- текущ или предходен.

В статията „Плащания при разпределението на печалби” се отразяват без оглед на финансовия период за който се отнасят-текущ или предходен.

В статията „Други парични потоци от основна (инвестиционна, финансова) дейност” се посочват паричните потоци, които

- по съдържание се припокриват с наименованието на статия в друг раздел на отчета (например: надбавка към трудово възнаграждение, която предприятието е платило на свой служител във връзка с конкретно положен труд,дейност, която е класифицирана като финансова или инвестиционна) .В този случай предприятието следва да покаже това плащане като изходящ паричен поток от финансова /инвестиционна дейност, а не в статия „Парични потоци свързани с трудови възнаграждения”.

-тези плащания/постъпления, които са незначителни по размер и същевременно не отговарят на съдържанието на друга статия в съответния раздел на отчета.

В статията „Емитиране и обратно придобиване на ценни книжа” се посочват не само конкретизирани наименованията на статията „Парични потоци”, но и:документи носители на права, които по съдържание се приравняват на ценни книжа; произтичащите от сделките със същите ценни книжа и при -равнени към тях ,като обратното им изкупуване и последващото им продаване.


29

По-важни изисквания при косвения метод:

В статията „Финансов резултат-печалба/загуба” се попълва сумата на печалбата /загубата след разходите за данъци от печалбата от отчета за приходите и разходите

В статията „ Елиминиране на приходи и разходи , посочени в отчета за приходи и разходи като компенсиран финансов резултат” се попълва сума, както следва: в ред инвестиционна дейност ,в ред финансова дейност и в ред данъци от печалбата.

В статията” Корекции за” се попълва сума,както следва:

- в ред „амортизация”-сумата посочена в ОПР ,като разходи за амортизация през периода без да се вземат под внимание амортизацията на търговската репутация

- в ред „резерв от преводи на счетоводни отчети”-сумата посочена като собствен капитал от преводи

- в ред”други”-сумите ,които следва да се изключат в следствие на възприетата в предприятието счетоводна политика

В статията „Парични средства от основна дейност” се попълва сборът на всички суми посочени в предходните статии на отчета за паричните потоци; сумата на този ред показва реализираните през периода парични средства в предприятието от основна дейност.

В редовете към статията „Намаление на парични средства от” се попълват посочените в наименованието им плащания без оглед на финансовия период за който се отнасят-текущ или предходен, като

под „данъци „ се разбират само тези, които намират отражение като разходи за данъци от печалбата в ОПР.

В статията „Приходи и разходи посочени в ОПР-като компенсиран финансов резултат от инвестиционна дейност” се попълва компенсираната сума между приходите и разходите, които предприятието е отчело в резултат на инвестиционната си дейност.

При наличието на различни изисквания за представянето на паричните потоци от изискванията за представянето на приходите и разходите е напълно основателно приходите и разходите от /за инвестиционна дейност да намерят отражение в различни статии и раздели на отчета за приходите и разходите.

30


Приложение към годишния финансов отчет : то включва подробно описание и анализ на информацията посочена в счетоводния баланс, в отчета за приходите и разходите, в отчета за собствения капитал и в отчета за паричните потоци.

Информацията,която трябва да дава включва:

-да представя информация за счетоводната политика, която е използвана при изготвяне на финансовия отчет и причините за промяната в нея, ако има такава

-съдържа оповестяване на информацията,която се изисква в отделните счетоводни стандарти

-да съдържа допълнителна информация ,която не е представена в други съставни части на финансовия отчет, но чието оповестяване е необходимо за вярно и честно представяне

Елементите на приложението към финансовия отчет са представени в приложение №7, а те са:

 • Справка за оповестяване на счетоводната политика- елемент №7.1

 • Справка на дълготрайните(дългосрочни) активи-елемент №7.2

 • Справка за вземанията, задълженията и провизиите- елемент №7.3

 • Справка за ценните книжа- елемент№7.4

 • Справка за участията в капиталите на други предприятия-елемент№7.5

 • Справка за приходите и разходите от лихви-елемент №7.6

 • Справка за извънредните приходи и разходи-елемент №7.7

 • Справка за финансовите резултати-елемент №7.8

 • Справка за активите и пасивите по отсрочени данъци-елемен №7.9

Съдържанието и формата на горепосочените елементи на годишния финансов отчет на предприятията осъществяващи специализирани дейности (банки,застрахователни,инвестиционни и осигурителни предприятия ), на бюджетните предприятия, на предприятия със

31

нестопанска цел и на предприятия в ликвидация се определят в

счетоводни стандарти. За предприятия, чиято дейност се контролира от държавата или общините, или са подпомагани от тях чрез субсидии, преференциални заеми държавни гаранции и други форми на държавна помощ, Министъра на финансите може да изисква от тях представяне на допълнителни отчети и информация в определени от него форма,съдържание,срокове и ред на изготвяне и представяне.

Нови моменти при съставянето на годишния финансов отчет

Големите промени в Закона за счетоводството от 2007г., измененията и допълненията на закона, както и новите моменти в счетоводните стандарти за финансовите отчети в сила от 01.01.2008г. изискват добра подготовка при същинското годишно приключване и съставяне на отчета, както и промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, които трябва точно да се прилагат при преобразуването на счетоводния финансов резултат и облагането на печалбата за годината.

Съгласно нормативните промени трябва да се установи дали предприятието не превишава два от трите показателя: балансова стойност на активите към 31.12 – 8 милиона лв; нетни приходи от продажби за годината- 15 милиона лв.; средна численост на персонала за годината -250 души /в чл.22б от ЗСч/ за една от двете предходни години. Ако не превишава тези показатели, то предприятието попада в обхвата на тези, които прилагат „облекчен режим на финансова отчетност” и се определят като малки предприятия.При съставянето на годишния си финансов отчет те прилагат само отчет за приходите и разходите.

Предприятия, които изготвят консолидирани финансови отчети са определени в СС 27 и изискванията на чл.37,ал2 и ал.3 от ЗСч. Консолидирания финансов отчет е необходимо да се съставя на база на стандартите, които прилага предприятието – майка. То трябва да отговаря на изискванията на чл.38,ал.3 според който консолидирания финасов отчет подлежи на задължителен одит,

32

както и индивидуалните финансови отчети на всички предприятия включени в консолидационната група. Срокът за съставянето и представянето на КФО е 30 юни.

Предприятията,чиито годишни финансови отчети подлежат на задължителни финансови одити, освен всички елементи съставят и отчет за управлението, който включва:

 • достоверно изложение за развитието на дейността и за състоянието на предприятието

 • важни събития, настъпили след годишното счетоводно приключване

 • предвижданото развитие на предприятието

 • дейността в областта на научните изследвания и проучвания

 • движението на акциите в съответствие с изискванията на действащото законодателство

 • друга информация по преценка на предприятието

В чл.38 от Закона за счетоводството предприятията са разделени на четири групи според изискванията за задължителен независим финансов одит:

- предприятия посочени в чл.38,ал.1,т.1-т.4 подлежат на задължителен одит

- сдруженията с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност подлежат на одит, ако превишават един от показателите посочени в чл.38, ал.2 от Закона за счетоводството

- кооперациите подлежат на одит , ако превишават два от трите показателя посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСч и при условията на чл.39 от Закона за кооперациите.

- всички други предприятия подлежат на одит, ако превишават от текущата или предходната година два от трите показателя по

§1 ,т.15 от допълнителните разпоредби на ЗСч. Останалите не се одитират.Нов момент е изискването примерното съдържание на доклада за дейността на предприятието, респективно консолидирания доклад за групата, да се съставят и представят с годишните отчети –чл.33, ал.2 и ал.25 от ЗСч.

33

Доклад за дейността съставят предприятията, които подлежат на задължителен одит, а консолидиран доклад за дейността се съставя винаги, тъй като консолидирания отчет се одитира задължително.

Годишния финансов отчет се съставя от:

а/ физическо лице, което е във трудовоправно или служебно отношение с предприятието като главен счетоводител или на друга икономическа длъжност :

-с висше счетоводно –икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния финансов одит, данъчните ревизии, или като преподавател по счетоводство и контрол съответно-магистърска степен 2 години и бакалавърска степен-3 години,а при степен специалист- 4 години

-с друго висше икономическо образование и 5 години стаж в горепосочените области

-със средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител

б/ в облигационно отношение с предприятието.Може да бъде съставен и от специализирано счетоводно предприятие или специализирано одиторско, което е регистрирано по реда на Търговския закон и на Закона за независимия финансов одит. Годишния финансов отчет се подписва от ръководителя на предприятието; от физическото лице, което го съставя или отговаря за неговото съставяне или от физическо лице, което управлява или представлява специализираното счетоводно или одиторско предприятие съставило отчета. Поставя се печата на предприятието

Представяне на годишния финансов отчет

Нормативната уредба дава задължения на предприятието за представяне на ГФО ,както следва:

 • На статистиката до 31.03. на следващата година, а за КФО до 15.06, като се представя пълен комплект с приложението и другите статистически форми;

 • На съответната териториална дирекция на Национална агенция по приходите с годишната данъчна декларация. В Закона за корпоративното подоходно облагане изрично е посочено ,че

34

ГФО се представя с приложението. Представя се и краткия доклад на одитора, ако такъв до 31.03. не е съставен ,същият трябва да се представи в едномесечен срок от съставянето му.

 • Финансовите отчети, които подлежат на независим финансов одит се представят на представителните организации на работодателите до 30.06.

 • Акционерните дружества и Дружествата с ограничена отговорност представят ГФО в Търговския регистър на фирменото отделение на съда, когато отчета подлежи на задължителен одит. За представения отчет се прави публикация в Държавен вестник.

Публикуване на Годишния финансов отчет:съгласно чл.40 от ЗСч. Предприятията са разделени на три групи с различен режим на публикуване на ГФО и КФО:

 • На публикуване подлежат финансовите отчети на всички предприятия по смисъла на чл.1, ал2 от ЗСч. Независимо дали се одитират или не.

 • За търговците по смисъла на Търговския закон /Търговски дружества, ЕТ и предприятия, които още не са преобразувани в търговски дружества/ с новия §9а от ПЗР на ЗСч. се въведе преходен режим за периода на пререгистрация на търговците до 01.01.2011г. Той ще се прилага за трите години от срока за пререгистрация . Ако предприятието се пререгистрира в периода 01.01.-31.01.2009 , то трябва до 30.06.2009 да внесе в Търговския регистър отчета си за 2008 и 2007 години. Предприятие,което не се е регистрирало до 31.05.2009г. , трябва да публикува отчета си за 2008г. в икономическо издание или в интернет. Ако предприятие се пререгистрира до 30.06.2009г. , то може да внесе до 30.06.2009г и отчета си в Търговския регистър.

 • малките предприятия – тези, които не се одитират няма да публикуват отчета си в икономическо издание или в интернет , ако не се пререгистрират до 31.05.2009г. ,но ще трябва да внесат отчетите си за 2008 и 2007година след пререгистрацията си в Търговския регистър. Отчетите се внасят за публикуване в ТР

35

след като са заверени от одитора, заедно с неговия доклад и доклада за дейността. Предприятието –майка внася със своя индивидуален отчет и консолидирания финансов отчет.

Новият момент при публикуването на ГФО е и това,че АД;ООД;Командитните дружества с акции внасят с отчетите си още два документа: предложение на органа на управление за разпределение на печалбата/ покриване на загубата за отчетната година и решение на собственика за покриване на загубата/ разпределение на печалбата.

Неразривно свързани с годишното приключване за 2008 са и промените:

 • В НСФОМСП- в процеса на годишното приключване трябва да се вземат в пред вид измененията от 01.01.2008г. особено във преходните разпоредби на някои от счетоводните стандарти има нови положения, които трябва да се прилагат в началото на годината / отчитане на апорта, отписване на преоценъчния резерв и др./ Полезно ще бъде да се „свери часовника” преди приключването на ГФО.

 • В ЗКПО в сила от 01.01.2008 трябва внимателно да се прегледат и правилно да се приложат при преобразуването на финансовия резултат. Също трябва да се извършат и отчет счетоводните годишни корекции на ползван данъчен кредит по чл.73, ал.6 и чл.79 от Закона за ДДС. Това е особено важно във връзка с отчитането на брак и липси при годишната инвентаризация и необходимите корекции на ползван данъчен кредит по чл.79,ал.3 от ЗДДС.


36


1   2   3   4

Свързани:

Магистърски семинар iconЦентър за магистърско обучение седмичен график
Часовете по “Магистърски семинар” се провеждат на дати 05, 12. 05 и 06. 2012 г
Магистърски семинар iconБългария, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5
Водене на лекционни курсове, практически занятия и семинари и в бакалавърски и магистърски програми на обучение; ръководство на дипломни...
Магистърски семинар iconПрограма на национален Йога-семинар
Цена на нощувка съз закуска 25 лв и такса семинар 8 лв. За деца до 12 години 40 намаление, без такса семинар
Магистърски семинар iconЕвропейски интегрирани магистърски курсове по въпросите на потребителите
На 20 март 2007 г бе публикувана покана за представяне на предложения за разработване на европейски интегрирани магистърски курсове...
Магистърски семинар iconСеминар по сиддо
Приложен семинар по прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
Магистърски семинар iconЕднодневен практически семинар
Целта на настоящия семинар е да помогне на безработните лица да намерят работа, като изгради у участниците умения за подготвяне на...
Магистърски семинар iconШотокан карате савез србијЕ
Судијско тренерски семинар и лиценцирање, семинар за испитиваче и лиценцирање – кфв
Магистърски семинар iconСекретар магистърски програми: г-жа Радка Орешкова Адрес: бул. "Джеймс Баучер" 1, стая 103, София 1164 Химически Факултет на су "Св. Кл. Охридски" Тел.: (+359 2) 8161 302; e-mail: ro-sofia bg Химическият факултет предлага следните магистърски програми
Изпитът се състои в попълване на тест, съдържащ 20 въпроса върху материала от програмата за държавен изпит за образователната квалификационна...
Магистърски семинар iconАнгел Кънчев" протокол от Заключителния семинар "
Днес, 30. 03. 2010 г се проведе заключителен семинар “Партньорството с бизнес средите за умения и заетост”. Семинарът се проведе...
Магистърски семинар iconМагистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони академични бакалаври (неспециалисти) форма на обучение: задочна
Магистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони” – академични бакалаври (неспециалисти)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом