Магистърски семинар
ИмеМагистърски семинар
страница1/4
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.52 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://consultbg.weebly.com/uploads/3/1/7/0/3170199/form_inform_za_gfo.doc
  1   2   3   4
МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР

НА ТЕМА: ФОРМИРАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГОДИШНИЯ СЧЕТОВОДЕН ОТЧЕТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО


УВОД
Създаването на годишния финансов отчет на предприятието с общо значение все по-вече се окъсва от познатите ни подходи и схеми. С доближаването ни до идеята за финансов отчет за международните стандарти се променят мисленето и погледът на съставителите му, как трябва да изглежда той.

Основополагащо е правилото,че годишния финансов отчет е отчет на конкретното предприятие, по ради което неговото унифициране престава да бъде крайна цел, като се спазват принципните изисквания на съответните стандарти. При създаването на отчета трябва да се осигури на потребителите действително необходимата им информация. Това особено се отнася за приложението към годишния финансов отчет, което трябва да се разгърне достатъчно, за да се поднесе на „читателя „ си онези данни , без които той не би могъл да направи своите заключения и да вземе адекватни решения.

С приемането на новите нормативни промени в областта на счетоводството ( Закон за счетоводството-бр.50 и 69 /2008 на ДВ; Счетоводните стандарти; примерен Национален сметкоплан с препоръчителен характер) се породиха промени в организацията , методологията и методиката на счетоводството в предприятията , съставящи финансови отчети.

Годишното счетоводно приключване на годишния финансов отчет е позната, рутинна работа , но всяка година промените в нормативната уредба поставят нови допълнителни изисквания. Те трябва да бъдат проучени, осмислени и правилно приложими. Големите промени в Закона за счетоводството и измененията и допълненията на закона, както и новите моменти в Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия в сила от 01.01.2008г.


2

изискват добра подготовка преди същинското годишно приключване и съставяне на отчета.

Не бива да се забравят и промените в Закона за корпоративното подоходно облагане, които трябва точно да се

приложат при преобразуването на счетоводния финансов резултат и облагането на печалбата за годината.

С избора на темата за настоящата дипломна работа, главната цел, която си поставям е да дам обща представа за същността и формирането съдържанието на годишния финансов отчет, счетоводно информационно осигуряване на годишния финансов отчет и финансово-счетоводен анализ и счетоводно отчитане формирането и разпределението на финансовия резултат в ЕТ”Боян – Милко Нечев” с.Садовец за отчетния период от 01.01.2008г до 31.12.2008г.

В първа глава е дефинирана същността , принципите на формиране и съдържанието на ГФО. Разглеждат се елементите му-

счетоводен баланс; отчет за приходите и разходите; отчета за паричния поток; отчет за собствения капитал; приложения на ГФО при съставянето му.

Втора глава обхваща счетоводно- информационно осигуряване на елементите на ГФО.

В глава трета ще направя опит за финансово-счетоводен анализ и счетоводно отчитане формирането и разпределението на финасовия резултат в ЕТ”Боян- Милко Нечев” с.Садовец.

Въз основа на разработеното в посочените глави от дипломната ми работа ще направя изводи за целокупната дейност на предприятието – производствена, търговска, финансово-икономическа и за качеството на работата на неговото ръководство.


3

ГЛАВА ПРЪВА: Същност и формиране съдържанието на годишния финансов отчет


Същност на годишния финансов отчет


Една от най-характерните особености на счетоводството е непрекъснатото обхващане и отразяване на стопанските факти, явления и процеси. Непрекъснатостта се обуславя от непрекъснатото осъществяване на стопанската дейност. За да се установи имущественото състояние и финансовия резултат на предприятието е необходимо данните от счетоводството да се представят в статично състояние. Това се постига посредством извършването на годишното счетоводно приключване. Следователно счетоводното приключване се състои от временно прекратяване на записванията по счетоводните сметки ( към определен момент ) с цел да бъдат изведени , синтезирани отчетни показатели, характеризиращи имущественото състояние и реализирания финансов резултат към определен момент или за определен период от време. От икономическа гледна точка продължителността на отделните отчетни периоди може да се определи в зависимост на осъществяваната стопанска дейност. По ради юридически и най-вече фискални причини отчетния период съвпада с календарната година: 01.01.-31.12.

Според периодите,за които се извършва счетоводното приключване бива периодично и годишно. В съответствие с действащото законодателство годишното счетоводно приключване се извършва към края на отчетния период, във връзка с изготвянето на годишния счетоводен отчет. За целите на вътрешнофирменото управление , оперативния контрол и анализ на осъществяваната дейност може да се извърши периодично приключване и на по-кратки периоди от време- месечно, тримесечно, шестмесечно или девет месечно.Създадената по този начин резултатна счетоводна информация се филтрира според информационните потребности на потребителите й ( акционери, съдружници,заемодатели, доставчици и

4

кредитори,клиенти,персонал,държавни органи, общественост и др.) , обобщава се и се синтезира в информационни масиви, създадени по икономическа еднородност и управленско предназначение.

Такъв носител на комплексен характер е годишния финансов отчет.

Годишното счетоводно приключване се състои от: преглед на счетоводната документация за въпросната финансова година; нанасяне на корекции; приключване на приходните и разходните сметки ; съставяне на годишните финансови отчети ( счетоводен баланс, отчет на приходите и разходите, отчет на паричните потоци, отчет на собствения капитал); съставяне на обща оборотна ведомост, ведомост за аналитична сметка, хронологии на сметки и подреждане на счетоводна документация. При осъществяването на годишното счетоводно приключване счетоводителите прилагат счетоводна, математическа и финансова логика, съобразена с нормативните актове и счетоводните стандарти. Някои дейности по годишното счетоводно приключване започват по рано, обикновено през последния месец от отчетната година, когато се извършва инвентаризация за нуждите на годишното счетоводно приключване, както и някои други дейности.

Провеждането на инвентаризация на активите и пасивите на предприятието се извършва при спазване на реда и сроковете предвидени в глава ІV от Закона за счетоводството . Установените резултати от тях се отчитат задължително в рамките на годишното счетоводно приключване.

Съгласно глава ІІІ от Закона за счетоводството и в съответствие с приложимите счетоводни стандарти се извършват последващи оценки на активите и пасивите на предприятието към края на отчетния период-31.12. Последните могат да не съвпадат с текущите оценки и са необходими за практическото прилагане на принципа на предпазливостта. Евентуалните разлики от обезценката на стоково- материалните запаси или други активи, или преоценката на активи и пасиви , в зависимост от възприетите подходи при последващото им оценяване , трябва да се установяват и отразяват по съответните счетоводни сметки преди съставянето на годишния финансов отчет.


5

Важна задача на годишното приключване по- нататък е да се установи крайния финансов резултат от цялостната дейност на предприятието през годината. Във връзка с това чрез финансово- резултатната сметка 123 – Печалби и загуби от текущата година се отразяват постигнатите резултати от продажбите на продукция, стоки, услуги и др. и се приключват сметките за отчитане на приходите от използването на ресурси на предприятието от трети лица (лихви по предоставени кредити и по банкови сметки , дивиденти, приходи от операции с финансови активи и инструменти, от валутни операции и др.) и от извънредни операции, както и сметките за финансовите разходи ( разходи за лихви, отрицателните разлики при продажби и последващи оценки на финансови активи и инструменти, от промяна на валутни курсове и др.) и за разходите имащи случаен ,извънреден характер.

За да се определи резултата от отчетния период, който следва да се посочи във финансовия отчет като печалба или загуба от текущата година се извършва данъчно преобразуване на резултата, определен като разлика между сумата на получените приходи и размера на извършените разходи. Чрез увеличаване или намаляване на приходите и разходите , които се признават (не се признават) по действащото данъчно законодателство , за целите на определянето на данък от печалбата се установява данъчната печалба или загуба, на основата на която се определят размера на дължимите (възстановимите) данъци и разхода за данък ,т.е. сумата на текущите и отсрочени разходи за данъци от печалбата. Разликата между финансовия резултат преди данъчното преобразуване (счетоводната печалба/загуба) и разходите за данъци се посочва в баланса като резултат от отчетния период, т.е. печалба/загуба от текущата година.Във връзка с това трябва да се отрази чрез съответните разчетни сметки данъчния ефект от възникнали временни разлики съгласно изискванията на счетоводен стандарт 12 –Отчитане на данъци от печалба.

След съставянето на необходимите счетоводни статии свързани с годишното приключване и отразяването им в съответните регистри


6

се извършва съответна обработка на създадената счетоводна информация. Установяват се оборотите , сборовете и салдата по съответните синтетични и аналитични сметки, заведени в индивидуалния сметкоплан на предприятието. Оборотите по синтетичните сметки се съпоставят с оборота установен в съответния регистър за хронологично отчитане (регистрационен журнал, дневник и др.) Равенството между сумите на оборотите по дебита и кредита на сметките означава ,че е съблюдаван способа на двойнственото отразяване на стопанските операции по сметките. Равенството по отделно между тях и оборота установен в хронологичния регистър показва, че всички счетоводни статии съставени през отчетния период са отразени по съответните сметки. Сверяват се също така записванията по регистрите за синтетичното и аналитичното счетоводно отчитане. Равенството на оборотите и салдата по отделните аналитични сметки с оборотите и салдата по съответните сметки от главната книга потвърждава точността на счетоводните записвания, т.е. съответствието между синтезираната синтетична и аналитична счетоводна информация. Обобщаването на данните от сметките ,проверката и контрола за пълнотата и правилността на

систематическите записвания по съответните счетоводни регистри се извършва с помощта на оборотните ведомости за синтетичните и аналитични сметки.

С оглед на осигуряването на срочно и качествено извършване на всички работи и процедури свързани с годишното приключване , в предприятието се разработва конкретен график по етапи, срокове, дни и часове, длъжностни лица отговорни за осъществяването им.

Този график се утвърждава от ръководителя на предприятието и така става задължителен за изпълнение от всички вътрешни звена и лица, свързани с работата по годишното счетоводно приключване и съставяне на годишния финансов отчет .

Като завършек на годишното счетоводно приключване се приема съставянето и подписването от ръководителя и съставителя на годишния финансов отчет, т.е. на неговите съставни елементи.

Отчетите се изготвят в хиляди левове .

7


Професор, доктор на ик.науки и регистириран одитор Иван Златков в труда си - "Счетоводство - практико -приложен курс" на страница 455 пише:
"Съставянето на годишна оборотна ведомост на синтетичните счетоводни сметки е съществено условие за правилно съставяне на елементите на годишния финансов отчет. Едва след всичко това се пристъпва към съставяне на елементите на годишния отчет.
Това става, като се спазва следната поредност:
Първо. Съставя се Отчетът за приходите и разходите.
......

Второ. Преди още да е попълнен окончателно ОПР, се извършва преобразуване на счетоводния финансов резултат в облагаема печалба.
-----
След като се преобразува счетоводният финансов резултат в данъчна печалба, се попълва данъчната декларация.
...
Едва тогава се допопълва ОПР - редовете на група ІV - Данъци.

След това се осчетоводява доначисленият или отчисленият данък върху печалбата.
.......
Трето. Съставя се счетоводният баланс" .....
и така нататък.

В съвременната концепция за счетоводството и в съвременната практика отдавна нормативните актове не се занимават с технически процедури. Всичко описано по-горе са технически процедури. Те биха могли да се изпълнят и по друг начин. Но очевидно, щом писаната от авторитети с дългогодишен стаж процедура е такава, значи това е утвърдената практика в страната.


8

Информацията в годишния финансов отчет , която е в парично

стойностен израз служи за анализ за дейността на предприятието и за последващ контрол върху същата тази дейност.

Основното предназначение на тази информация обаче е установяване и характеризиране финансовото състояние на предприятието. Именно за това в Закона за счетоводството се възприе годишния счетоводен отчет да се нарича финансов отчет. Отчетът се съставя към 31декември, а също и при прекратяване дейността на предприятието поради ликвидация, несъстоятелност или закриване на дейността. Той трябва да представя вярно и честно имущественото и финансовото състояние на предприятието, отчетния финансов резултат, промените в паричните потоци и собствения капитал.

Ръководството на предприятието е отговорно за съставянето и верността на информацията съдържаща се в тях.


Принципи на формиране на съдържанието на годишния финансов отчет


В теорията и практиката на развитите страни съществуват различия по въпроса свързан с принципите на формиране на съдържанието на ГФО. Причините се коренят в исторически утвърдилите се традиции, национални особености и изградените социални и др.структури и фактори в отделните страни. Поставените въпроси в тази тема се изясняват главно на база общоприетите международни актове и норми в областта на счетоводството, които са валидни и в нашата страна- директивите на Европейския съюз и Международните счетоводни стандарти за финансовите отчети.

Като се изхожда от разбирането за финансовите отчети, като вярно и честно представяне на имущественото и финансово състояние на предприятието от дейността му, счетоводната информационна система би могла да се изобрази схематично по следния начин:


9На върха на тази „сграда” са общите принципи: вярност, честност , законосъобразност. На по долните етажи последователно са разположени основите счетоводни принципи, прилагани счетоводни правила, конкретни счетоводни процедури.

Съществуват различни класификации на принципите и изискванията при формиране на съдържанието на ГФО.

Според последователността при осъществяване на счетоводно – отчетния процес, те се разделят на четири основни групи /Dang Pham.Paris,1989,p.2228-цит.ст./:

Принципи на наблюдение, които са свързани главно с началния етап на счетоводно- отчетния процес.Те определят пространствените и времевите граници на счетоводството.


10


Наблюдението включва отделно предприятие, част от предприятието или сектор от дейността ( цех, производство, поточна линия и др.) и дори група предприятия, които са юридически независими, но иккономически свързани.

По конкретно към тази група се отнасят принципите :

- цялост (стопанска еденица)-при него предприятието се разглежда като цялостна автономна стопанска еденица ,отделена от неговия собственик и независимо от юридическата му форма, в която се упражнява дейността му.така се осигуряват възможности за установяването на действителното имуществено и финансово състояние на предприятието.Прилагането му се налага и от необходимостта за сравнимост на резултати те на предпрятията с различни юридически форми от изискванията на данъчното законодателство, както и от заинтересоваността на собственика от създаването на вярна информация за състоянието и развитието на предприятието;

-периодичност- изразява се в разделянето на дейността на предприятието във времето на послдователни периоди, наричани отчетни периоди, в която се извежда резултатно- счетоводна информация под формата на финансови отчети.Това се постига чрез периодично счетоводно приключване;

-независимост на отделните отчетни периоди- всеки отделен период се разглежда сам за себе си, независимо от връзката му с предходния и следващия отчетен период.С неговото прилагане се внася единство по отношение на критериите за включване на съответната информация за наблюдавани факти и процеси във финансовите отчети;

-принцип за стойностна връзка между начален и краен счетоводен баланс- той непосредствено е свързан с предходния. Тук става дума за стойностна връзка или съответствие между данните за имущественото и финансовото състояние на предприятието към 31.12. на предходната година и данните за началното състояние на следващата година.

Тези изисквания са упоменати в Закона за счетоводството чл.25 (Изм.-ДВ бр.105 от 2006г.):

11

Информацията, представяна в годишния финансов отчет трябва да отговаря на следните изисквания:

1.разбираемост : тя е основно качество на информацията представена в един отчет.Трябва да е полезна на потребителите при вземането на икономически решения.

2.уместност: дава възможност на потребителите да оценят минали , настоящи или бъдещи събития и да поддържат или коригират свои предишни оценки при вземането на икономически решения

3.надеждност : свързана е с полезността на информацията; да не съдържа съществени грешки или пристрастност, потребителите да могат да разчита,че информацията отразява достоверно онова, което е възложено да се представи, или онова, което би трябвало да се представи.

4.сравнимост : да дава възможност за сравняване на информацията на предприятието от различни години , както и с информацията от други предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и промените в него.


-непрекъсваемост на дейността на предприятието ( действащо предприятие )- той се заключава в това, че при осъществяване на счетоводството се предполага ,че предприятието е нормално функциониращо и ще остане такова в предвидимо бъдеще,т.е. няма намерение нито необходимост или приноуда да ликвидира или да ограничава материално мащабите на своята дейност в период минимум до една година.Ако пък има такива намерения, то финансовите отчети трябва да се съставят на ликвидационна или друга подобна счетоводна база и това следва да бъде оповестено на потребителите на финансовия отчет по установен ред;

-текущо счетоводно начисляване /чл.5 от ЗСч/– приходите и разходите , произтичащи от операциите и събитията се признават в момента на тяхното възникване, а не когато се получават или плащат парични средства и се представят във финансовите отчети за същия период(пример: в случай на издаване /получаване на документ с дата

12

от отчетен преиод, следващ периода на осъществяване на стопанската операция следва да има предимство на принципа текущо начисление, като се изготви временен или междинен документ) .Прилагането на този принцип не позволява да се признават за елементи на финансовите отчети пера, които не отговарят на определението за активи и пасиви ;

- съпоставимост между приходите и разходите- разходите се признават във финансовите отчети на база директната им връзка с приходите по конкретни носители на приходи.
  1   2   3   4

Свързани:

Магистърски семинар iconЦентър за магистърско обучение седмичен график
Часовете по “Магистърски семинар” се провеждат на дати 05, 12. 05 и 06. 2012 г
Магистърски семинар iconБългария, Велико Търново 5003, ул. „Д. Найденов 127-А, ап. 5
Водене на лекционни курсове, практически занятия и семинари и в бакалавърски и магистърски програми на обучение; ръководство на дипломни...
Магистърски семинар iconПрограма на национален Йога-семинар
Цена на нощувка съз закуска 25 лв и такса семинар 8 лв. За деца до 12 години 40 намаление, без такса семинар
Магистърски семинар iconЕвропейски интегрирани магистърски курсове по въпросите на потребителите
На 20 март 2007 г бе публикувана покана за представяне на предложения за разработване на европейски интегрирани магистърски курсове...
Магистърски семинар iconСеминар по сиддо
Приложен семинар по прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане
Магистърски семинар iconЕднодневен практически семинар
Целта на настоящия семинар е да помогне на безработните лица да намерят работа, като изгради у участниците умения за подготвяне на...
Магистърски семинар iconШотокан карате савез србијЕ
Судијско тренерски семинар и лиценцирање, семинар за испитиваче и лиценцирање – кфв
Магистърски семинар iconСекретар магистърски програми: г-жа Радка Орешкова Адрес: бул. "Джеймс Баучер" 1, стая 103, София 1164 Химически Факултет на су "Св. Кл. Охридски" Тел.: (+359 2) 8161 302; e-mail: ro-sofia bg Химическият факултет предлага следните магистърски програми
Изпитът се състои в попълване на тест, съдържащ 20 въпроса върху материала от програмата за държавен изпит за образователната квалификационна...
Магистърски семинар iconАнгел Кънчев" протокол от Заключителния семинар "
Днес, 30. 03. 2010 г се проведе заключителен семинар “Партньорството с бизнес средите за умения и заетост”. Семинарът се проведе...
Магистърски семинар iconМагистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони академични бакалаври (неспециалисти) форма на обучение: задочна
Магистърски курс: „европейски експерт по земеделие и селски райони” – академични бакалаври (неспециалисти)
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом