Наредба за опазване на обществения ред в община елена
ИмеНаредба за опазване на обществения ред в община елена
Дата на преобразуване06.11.2012
Размер247.3 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/documents/naredbi/noor.docx

НАРЕДБАЗА

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

В ОБЩИНА ЕЛЕНА


(Приета от Общински съвет - Елена с Решение № 46 от 22.09.1992 г. на Общински съвет – Елена и изменена и допълнена с Решения №№ 38 и 55 от 1994 г.; № 31 от 1995 г.; № 79 от 1996 г.; № 14 от 1997 г.; № 4 и 35 от 1998 г., № 83 “б” от 25.04.2000 г.; № 38 от 18.03.2004 г.; № 51 от 25.06.2004 г.;

30 от 30.06.2005 г.; № 23 от 28.04.2006 г.; № 45 от 31.07.2007 г.)

РАЗДЕЛ ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


ЧЛ. 1. Настоящата Наредба се издава, с цел осигуряване обществения ред на територията на Община Елена по:

 1. осигуряване спокойствието и сигурността на гражданите;

 2. поддържане и опазване чистотата и хигиената;

 3. опазване на парковете, градините, зелените площи, трайните насаждения и художественото им оформление;

 4. осигуряване на организация и безопасност на движението;

 5. търговска дейност и услуги;

 6. селско стопанство и опазване на полските имоти;

 7. организация на отдиха по поречието на реките и неохраняемите водоеми;

 8. осигуряване на пожарната безопасност в общината.

ЧЛ. 2. В Наредбата се определят правата и задълженията по спазване на обществения ред за:

ВСИЧКИ ЛИЦА, които живеят или временно пребивават на територията на общината;

ДЪРЖАВНИТЕ ОРГАНИ, ОБЩЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ;

ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, занимаващи се с дейности, регламентирани от нормативни актове.

РАЗДЕЛ ВТОРИ

ОСИГУРЯВАНЕ НА СПОКОЙСТВИЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ


ЧЛ. 3. Физическите и юридическите лица са длъжни да съобразяват поведението си с Конституцията на Република България, законите на страната и да съдействат за осигуряване на правов ред и законност.

ЧЛ. 4. Физическите и юридически лица СА ДЛЪЖНИ да вземат необходимите предохранителни мерки за обезопасяване на стопанисваните от тях обекти, застрашаващи сигурността, здравето и живота на гражданите.

ЧЛ. 5. За осигуряване условия за спокойствие, сигурност, труд и отдих на гражданите СЕ ЗАБРАНЯВА:

 1. построяването на естради, палатки и други съоръжения по улиците, зелените площи и другите обществени места, освен в случаите, изрично разрешени от службите на общината;

 2. високото пеене, свирене и пускане на музика на обществени места, в жилищни сгради, общежития, с което се създава шум, нарушаващ спокойствието на гражданите, както и ползването на оркестри, отделни музикални инструменти и електроакустични източници на музика в обществените заведения и на открити места, намиращи се в близост до жилищни сгради за времето от 22.00 часа до 07.00 часа през зимните месеци и от 23.00 часа до 06.00 часа през останалите месеци. Тази забрана се отнася и за всички жилища при устройване на семейни тържества, когато шумът е над допустимите норми и нарушава спокойствието на съседите;

 3. упражняването на занаятчийски и други дейности, свързани с вдигането на необичаен шум, отделяне на прах и други вредности в близост до жилищни сгради;

 4. употребата на цинизми, непристойно поведение, скандали и други действия, несъвместими с правовия ред и морал;

 5. /изм.с р-е№79/1996г./сервирането на алкохол във всички заведения на лица в явно нетрезво състояние;

5 ”А”)/нова р-е№79/1996г/ сервирането и продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни лица във всички търговски обекти и заведения на територията на общината;

 1. консумирането на алкохолни напитки, играенето на хазартни игри по улиците, площадите, парковете и други открити обществени места и тяхното организиране;

 2. носенето и използването на предмети, застрашаващи сигурността, здравето и живота на гражданите на обществени места и на организирани масови прояви и мероприятия;

 3. свободното пускане на домашни кучета по улиците, площадите, парковете, градините и другите обществени места, както и превозването им в обществения транспорт без документи и предпазни средства.


ЧЛ. 6. Провеждането на масови политически, спортни мероприятия, традиционни събори, землячески срещи и др., се извършва след разрешение от общината. Организаторите им в ТРИДНЕВЕН СРОК депозират писмено искане пред органите на властта /кмет на общината, кмет на кметство/, ако не е предвиден друг срок в по-висш нормативен акт.

ЧЛ. 6 “А”./изм. р-е №51/2004г./ лицата, които провеждат организирани прояви за деца на обществени места, осигуряват реда и безопасността преди, по време и след провеждането им, като:

 1. уведомят писмено кмета на Община Елена и РПУ – Елена, не по – късно от 24 часа преди обявения начален час на проявата, като посочат времетраенето й;

 2. осигурят охрана, медицинско обслужване, а при необходимост и транспорт;

 3. отлагат или прекратяват мероприятието при установяване на обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността на децата, за което уведомяват РПУ– Елена и общината;

ЧЛ. 6 “Б”./изм.-р-е №51/2004г./ Поставянето на транспаранти и други висящи или залепващи нагледни материали се извършва само след писмено разрешение от кмета на общината или упълномощено от него лице, от кмета на кметството, в което е посочен и срокът, през който се разрешава поставянето им, а така също и имената на физическите лица, които ще отговарят, както за поставянето, така и за свалянето на същите.

ЧЛ. 7./изм.,р-е №79/1996,Р-е№14/1997,Р-е№35/1998г./ (1) нарушителите по раздела се наказват с глоби от 50 до 500 лв.

РАЗДЕЛ ТРЕТИ

ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ХИГИЕНАТА В ОБЩИНАТА


ЧЛ. 8. Поддържането и опазването на чистотата и хигиената в общината изискват редовно почистване на промишлените зони, улиците, площадите, градините, парковете, зелените площи, вътрешно-кварталните пространства, общите части на сградите – етажна собственост, предназначени за общо ползване обществени сгради, местата край коритата на реките, стълбовете, пътните знаци, автобусните спирки.

ЧЛ. 9. Дейността по предходния член се осигурява от:

 1. РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ от общинската администрация и от СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ КЪМ ОБЩИНАТА ОРГАНИ;

 2. РЪКОВОДИТЕЛИТЕ на учреждения, стопански и обществени организации по отношение на собствените им имоти и тези, които управляват и стопанисват, а така също и прилежащите към тях части от тротоари и други площи;

 3. ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ДОМСЪВЕТИТЕ по отношение на общите части на сградите, дворовете и прилежащите им площи;

 4. ГРАЖДАНИТЕ по отношение на индивидуалните дворове, постройки и прилежащите им тротоарни пространства.

ЧЛ. 10. Ръководителите на фирми, предприятия, организации, учреждения, кооперации, здравни и просветни заведения, председателите на домсъвети и гражданите СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ:

 1. да поддържат зелените площи, градинките и съоръженията в тях, намиращи се в техните райони или имоти;

 2. да поддържат и осигуряват чист, приветлив вид на жилищните и обществените сгради, празните места, дворовете, тротоарите, площадите, парковете, градините и улиците на територията на общината;

 3. да почистват снега, да го складират в близост до бордюра и да отстраняват ледените висулки;

 4. да се снабдяват с еднакви съдове за смет чрез “ЕЛБЕКС” ЕООД – Елена. Съдовете да се поставят на определените от сметосъбиращата фирма места, съгласувано с общинската комисия по безопасността на движението;

 5. да превозват добре укрепени товари в подходящи за целта превозни средства;

 6. да стоварват и приготвят строителни разтвори върху тротоарните и улични площи само при наличие на предпазни средства;

 7. /изм.р-е№31/1995г./да поставят рекламни и пропагандни материали по различни поводи само на определените за целта места, като до един месец след поставянето им следва да се изчистват от фирмите, организациите и физическите лица по чл. 6 “А”. Некролози да се разлепват само на определените за това места.

 8. да премахват строителните и горивни материали от тротоарните си площи и обществените места в следните срокове:

- до 14 дни – за улиците и местата, определени със заповед на кмета на общината или кметството;

- до 30 дни – за останалите места;

- за строителните обекти, срокът се определя с разрешително за строеж.

 1. /нова,р-е№38/1994г./да извозват битовата смет и твърдите отпадъци по обявен и утвърден от общинската администрация график.

ЧЛ. 11. ЗАБРАНЯВА СЕ:

 1. изхвърлянето по улиците, площадите, парковете, градините, поречията на реките и деретата и други обществени места на смет, строителни и други отпадъци;

 2. изхвърлянето в съдовете за смет на умрели животни, строителни материали, избухливи и запалителни вещества, метални и други обемисти предмети;

 3. събирането от варелите и контейнерите на хранителни отпадъци под какъвто и да е предлог;

 4. запалването на огън във варелите и контейнерите за смет, ползването им не по предназначение, пълненето им с вода, вар и др., както и механичното им увреждане и преобръщането им;

 5. изхвърлянето на нечисти води по улиците и в открити помийни ями, както и измиването на тераси, балкони и поливането на цветя с изтичане на вода по тротоарите;

 6. прането и миенето, при което се замърсяват обществени чешми;

 7. късането и увреждането на лозунги, плакати, обяви, афиши, некролози и други материали, разлепени с рекламна и пропагандна цел на определените за това места;

 8. разкопаването на тротоари, улични платна и други обществени площи от граждани, без разрешение от общинската администрация;

 9. миенето и гресирането на превозни средства по улиците и площадите;

10) изхвърлянето на неизгасени отпадъци от отоплителни печки с твърдо гориво, където и да било другаде, освен на пожаробезопасни места и метални съдове с капаци;

11) движението на превозни средства с животинска тяга, необорудвана с престилки.

ЧЛ. 12. Движението на стада от животни в селищата на общината да се извършва само по улици, определени със заповед на кмета на общината или кмета на кметството.

ЧЛ.13./доп.и изм. , р-я№38/1994г.,№31/1995г.,№14/1997г.,№35/1998г./(1) Нарушителите по раздела се наказват с глоби от 50 до 500 лв.

РАЗДЕЛ ЧЕТВЪРТИ


ОПАЗВАНЕ НА ПАРКОВЕТЕ, ГРАДИНИТЕ, ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ, ТРАЙНИТЕ НАСАЖДЕНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕНОТО ИМ ОФОРМЛЕНИЕ

ЧЛ. 14. ЗАБРАНЯВА СЕ:

 1. движението и пашата на всякакъв вид селскостопански животни и птици из парковете, градините, зелените площи в чертите на населените места;

 2. повреждането и чупенето на дръвчета, брането, рязането и чупенето на клонки липов цвят и други декоративни храсти, късането на цветя и увреждането на насажденията;

 3. повреждането и разместването на съоръженията, декоративните елементи и произведенията на изкуствата в парковете, на пейките, електрическите и водни инсталации, осветителни тела, на кошчетата за смет и др.;

 4. демонтирането и увреждането на паметници, паметни плочи, знаци, улични табели и др. подобни, без разрешение от общинската администрация и Общинския съвет;

 5. писането и драскането на думи, текстове и знаци по стените, по фасадите на сгради, обществени превозни средства, огради, коридори, обществени тоалетни и на други обществени места;

ЧЛ. 15. Погребенията се извършват само на отредените за целта терени.

ЧЛ. 16. (1) Редът и опазването на гробищните терени в общината се осъществява от общинската администрация и кметствата.

(2) Поддържането на гробищните паркове се осъществява от:

1.“ЕЛБЕКС” ЕООД – за общите части, празните терени, изоставените

гробове и оградите - за град Елена;

2.КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА – за общите части, празните терени, изоставените гробове и оградите – за населените места и кметствата;

3.ГРАЖДАНИТЕ – за гробовете на близките им и пространствата около тях /почистване от бурени и отпадъци/.

ЧЛ. 17. В гробищните паркове СЕ ЗАБРАНЯВА:

 1. повреждането и разрушаването на паметници, паметни плочи, снимки, надписи върху паметни плочи, надгробните ивици и гробищните огради;

 2. извършването на всякакъв вид непристойни действия, представляващи гавра с паметта на починалите;

 3. пускането на паша на животни, паленето на огньове и изхвърляне на отпадъци, освен на определени за това места.

ЧЛ. 18. /изм.,р-я №14/1997г.и№35/12998г./(1) Нарушителите по раздела се наказват с глоби от 50 до 500 лв.

РАЗДЕЛ ПЕТИ

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО


ЧЛ. 19. Организацията на движението на МПС на територията на общината се осъществява от общинската комисия по безопасност на движението, която е специализиран орган на изпълнителната власт.

ЧЛ. 20. За осигуряване на безопасно движение СЕ ЗАБРАНЯВА:

 1. движението на МПС с непочистени гуми по улиците и пътищата на общината;

 2. движението на моторни и други превозни средства, а така също и механични такива, които могат да повредят и унищожат пътната настилка, тротоарите и зелените площи;

 3. спирането и паркирането на лекотоварни и товарни автомобили, автобуси, селскостопанска и специализирана техника по тротоарите и зелените площи, освен на обозначените с пътна сигнализация места;

 4. снемането, преместването и увреждането на пътната сигнализация;

 5. замърсяването на автобусните спирки, драскането по тях, чупенето и увреждането им, както и унищожаването на автобусните разписания;

 6. пързалянето с шейни, колички, летни кънки, освен в определените за това места;

 7. движението на МПС с животинска тяга по улиците “Ст. Неювски” и “Хр. Станев” до пресечката с ул. “Робовска”;

 8. движението на автомобили с товароспособност над 2,5 тона и селскостопански машини от кръстовището при РПК до площад “Иларион Макариополски” по улиците “Ст. Неювски” и “Хр. Станев” в гр. ЕЛЕНА;

 9. движението, спирането и паркирането на МПС, освен на определените за целта места със ЗДП;

10) карането на велосипеди от малолетни деца до 14-годишна възраст от 18.00 часа до 06.00 часа през зимните месеци и от 21.00 часа до 06.00 часа през останалите месеци, с изключение на забранените за движение на МПС улици в населените места на общината;

11) возене на велосипед по двама, пързалянето с ролкови кънки, скейтборд, шейни и ски по улиците в населените места, с изключение на определените за целта такива;

12) изграждането върху уличните платна на допълнителни съоръжения, които се използват за подходи на автомобили към домовете /подвижни предмети, дървета и др./.

ЧЛ. 20. “А”./нов,р-е№55/1994 г./ Контролът по неправилното паркиране и спиране на моторни превозни средства се осъществява от органите на полицията, като нарушителят, наред с глобата, заплаща и разходите за евентуално “БЛОКИРАНЕ” на МПС по калкулация, одобрена от кмета на общината.

ЧЛ. 21. Собствениците на превозни средства с животинска тяга и на малогабаритна самоходна селскостопанска техника СА ДЛЪЖНИ да ги регистрират в кметствата, съгласно чл. 9 от ЗДП по ред и начин, определен с Наредба № 6 на МВР от 1985 г. В указаното от кметството време да представят превозното средство за годишен преглед.

ЧЛ. 22. (1) Извършването на строително-ремонтни работи в обхвата на уличните платна и тротоарите се осъществява само с разрешение на специализираните органи на общината при спазване разпоредбите на Наредба № 9 / ДВ, бр. 99 от 26.12.1975 г./.

(2) /нова,р-е№38/1994г./Извършителят на строително-ремонтните работи се задължава в 10-дневен срок след завършването им да възстанови улицата и тротоара във вида преди започване на строително-ремонтните работи.

ЧЛ. 23./изм.,р-я №14/1997г.,№35/1998г./ Нарушителите по раздела се наказват с глоби от 50 до 500 лв.


РАЗДЕЛ ШЕСТИ

ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ И УСЛУГИ

ЧЛ. 24. Търговската дейност на територията на общината се осъществява от физически и юридически лица, регистрирани съгласно действащата нормативна уредба.

ЧЛ. 25. Собствениците и отговорниците на търговски обекти, заведения за хранене, питейно-увеселителни заведения и обекти за услуги СА ДЛЪЖНИ:

 1. /изм.р-е №51/25.06.2004г./ да осъществяват дейността си в подходящи за целта места, съгласно ЗУТ;

 2. /отменена р-е №51/25.06.2004г./

3) /изм.р-е№35/98г./да поставят на видно място табелки с работното време, утвърдено от кмета на общината, като същото задължително се спазва от собствениците и отговорниците на търговските обекти;

4) /изм.р-е№51/25.06.2004г./да изписват фирмените названия на български език с Кирилица. За регистрирани в съда фирми с наименование на чужд език да има дублиращ надпис на български. Поставянето на фирмата и други рекламни табели да става при спазване на Правилника за приложение на ЗУТ;

5) да обявяват мярката и цените на предлаганите от тях стоки и услуги с подходящо оформени етикети, ценоразписи, лист-менюта;

6) при продажба на открито дейността да се извършва по ред и място, определени от общината;

7) да извършват продажба на издания с еротично съдържание само в закрити и специализирани помещения;

8) /нова,р-е№35/98г./при регистрация или пререгистрация на търговски обекти, издаване или подновяване на лицензи за търговия с вино, спирт и спиртни напитки, тютюн и тютюневи изделия да представят копие от документ за закупена кофа или контейнер за смет.

9) /нова, р-е №38/18.03.2004 г./да поставят на видно място табелка с надпис “Забранено е влизането с огнестрелно оръжие”.

10) /нова, р-е №51/25.06.2004г./да осигурят информация за максималния капацитет на обекта и да я поставят на видно за клиентите място.

11)/нова, р-е №51/25.06.2004г./ да разработят план за действие при възникване на ситуации застрашаващи безопасността на лицата намиращи се в обектите. Неразделна част от плана е план – схема за аварийно напускане, указваща всички съоръжения, входове, изходи, аварийни изходи,водоизточници и други. Планът се предоставя на РПУ – гр.Елена и РС”ПАБ” и в община Елена при започване на търговска дейност, както след всяко преустройство, с което се променя план – схемата. Същата се поставя на видни за клиентите места по пътя на евакуацията.

12) /нова, р-е №51/25.06.2004г./ в обекти, които се посещават от деца е необходимо да се предприемат действия за осигуряване безопасността на децата и недопускане на инциденти, като :

1. не се превишава максималния капацитет на обекта;

2. се осигурят достатъчно на брой аварийни изходи на обекта и безпрепятствен достъп до тях;

3. се осигурят охраняващи обекта лица, съобразно броя на децата, спецификата на обекта и вида на проявата;

Отговорника по охраната на обекта:

а/ организира и контролира пропускателния режим;

б/ не допуска в обекта:

- лица без документ за самоличност или ученическа карта;

- лица, които носят оръжие, други общо опасни средства, наркотични вещества или други упойващи вещества;

- лица във видимо нетрезво състояние или под влияние на други упойващи вещества;

- лица, които отказват да бъдат проверени;

в/ взаимодейства при необходимост с органите на МВР и с др. компетентни държавни и общински органи;

13) /нова, р-е №45/31.07.2007г./ да осъществяват пропускателен режим след 22,00 часа за недопускане на деца, ненавършили 16 години без придружител, както и недопускане на лица с огнестрелно оръжие.


ЧЛ. 26. ЗАБРАНЯВА СЕ:

 1. изграждането и монтирането на павилиони, сергии, каравани, фургони и други подобни, без разрешение от общинската администрация;

 2. извършването на търговска дейност и услуги на места, извън тези, упоменати в чл. 25, т.т. 1 и 6;

 3. разпространяването чрез продажба или по друг начин на материали с порнографско и еротично съдържание на лица до 16-годишна възраст;

 4. продажбата на хранителни продукти, козметични средства, перилни препарати, без да са снабдени със санитарен сертификат за годност и документ за нитратно съдържание, за тези, за които се изисква такъв документ;

 5. превозването на хранителни продукти с транспортни средства, които не са специализирани за целта;

 6. добиването, преработването, пренасянето и продажбата на хранителни продукти от лица, непритежаващи здравни книжки и подходящо работно облекло;

 7. тютюнопушенето в магазините, сладкарниците, аптеките, киносалоните, обществения транспорт;

 8. /доп.и изм.р-я №79/1996г.,№4/1998г.,№83б/2000г., №23/28.04.2006 г./допускането на лица под 18 години без родител в търговски обекти и питейно-увеселителни заведения за периода 1 септември – 30 юни между 22.00 и 06.00 часа и за периода 1 юли – 31 август между 24.00 и 06.00 часа.

 9. /нова,р-е№79/1996г./допускането на малолетни и непълнолетни лица в зали за хазартни игри.

 10. /нова, р-е №38/2004 г./1. допускането на лица, носещи огнестрелно оръжие за времето от 22.00 до 06.00 часа в увеселителни и питейни заведения и барове;

2./нова, р-е №38/2004 г./допускането по ал.10, т.1 не се отнася за лица, изпълняващи служебните си задължения в горепосочените обекти.

 1. /нова, р-е №30/2005 г.търговията на улици, площади, панаири, пазари и други подобни с газ-сигнални пневматични оръжия.

ЧЛ. 27./доп.и изм.,р-я№79/1996г.,14/1997г.,35/1998г./ (1) Нарушителите по раздела се наказват с глоби от 50 до 500 лв.


РАЗДЕЛ СЕДМИ

СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ПОЛСКИТЕ ИМОТИ

ЧЛ. 28. Физическите и юридическите лица осъществяват селскостопанска дейност само в границите на имоти, на които са собственици, или притежават вещни права, отдадени са им под наем или под аренда.

ЧЛ. 29. Засаждането на трайни насаждения и изграждането на постройки и други съоръжения в земеделските земи се извършва съгласно нормативно определените разстояния до съседни имоти и комуникации.

ЧЛ. 30. Собствениците и ползвателите на селскостопански имоти СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ:

 1. да извършват унищожаването на растителни отпадъци при спазване на противопожарните и санитарни норми;

 2. да почистват обществените водоизточници, които ползват в полските имоти;

 3. да опазват, а при аварии и технически прегледи да осигурят достъп на упълномощените лица до преминаващите през имотите им комуникации.

ЧЛ. 31. Охраната на полските имоти да се осъществява от полски пазачи, назначени със заповед на кмета на общината.

ЗАБРАНЯВА СЕ:

 1. преграждането на реки, дерета и други подобни с изключение на малки вади, предназначени за напояване и без да се увреждат съседните имоти;

 2. отсичането и изкореняването на всички видове плодни дръвчета, освен с разрешение по реда на ЗОСИ;

 3. увреждането на площите, отредени за селскостопански пътища;

 4. изхвърлянето на всякакъв вид отпадъци от селскостопанска дейност в чужди имоти, освен на отредените за целта места;

 5. пашата на домашни животни, освен в собствените и разрешените места;

 6. всякакъв вид действия по водопроводни мрежи и съоръжения с цел отклоняването на питейната вода за поливане на земеделските земи.


ЧЛ. 32. Ползването на общински места за паша се извършват по ред, определен в Наредба за ползване на общинските имоти.

ЧЛ. 33./изм.,р-я №14/1997г.,№35/1998 г./ Нарушителите по раздела се наказват с глоби от 50 до 500 лв.


РАЗДЕЛ ОСМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТДИХА ПО ПОРЕЧИЯТА НА РЕКИТЕ И НЕОХРАНЯЕМИТЕ ВОДОЕМИ

ЧЛ. 34. Гражданите, ползващи местата за отдих, освен забранените по поречията на реките и около другите водоеми СА ДЛЪЖНИ:

 1. адресно да се регистрират своевременно в съответното кметство, ако сменят местопребиваването си;

 2. да спазват общоприетите норми за опазване на околната среда.

ЧЛ. 35. ЗАБРАНЯВА СЕ:

 1. къмпирането и разполагането на палатки и каравани по поречието на реките:

- ВЕСЕЛИНА – цялата;

 • МИЙКОВСКА – 500 м. над базата на Горско стопанство – с. БУЙНОВЦИ – районът на с.Мийковци;

- КОСТЕЛСКА – 500 м. над с. Валето.

2) миенето на МПС в реките и водоемите;

3) къпането в язовирите, езерата на територията на общината;

 1. риболовът със средства, съоръжения и начин, освен регламентираните в Закона за риболова;

5) да нарушават хармонията на природната среда, като рушат скалите, чупят и режат клоните на дърветата и храстите, берат билки, които попадат под закрилата на закона, повреждат посевите и естествените ливади.

ЧЛ. 36. /изм.,р-я№14/1997,№35/1998г./(1) Нарушителите по раздела се наказват с глоби от 50 до 500 лв.


РАЗДЕЛ ДЕВЕТИ

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ В ОБЩИНАТА

ЧЛ. 37./доп.и изм.,р-е№14/1997г./ Ръководителите на предприятия, фирми, търговски дружества, частни стопанства, учреждения и други СЕ ЗАДЪЛЖАВАТ:

 1. да съгласуват с РСПО извършващото се ново строителство, реконструкция и разширение, разкриване на нови дейности, даване помещения под аренда или под наем за спазване на противопожарните строително-технически норми;

 2. да изготвят противопожарни наредби и инструкции със специфични противопожарни правила за пожаро- и взривоопасните производства, сгради, складове, машини и съоръжения. същите да се довеждат до знанието на длъжностните лица и гражданите за изпълнение.

 3. на видни места в производствените и други сгради с масово пребиваване на хора да се поставят схеми за евакуация, с обозначени евакуационни изходи и средства за пожарогасене с необходимия пояснителен текст;

 4. когато извършват или отговарят за изпълнението на огневи работи, да вземат необходимите мерки за пожаробезопасна работа, съгласно наредба № 15 /ДВ, бр. 95/04.12.1981 г./;

 5. да определят със заповед реда за ползване на отоплителни уреди, отговорниците за пожаробезопасната експлоатация и поддържането им в техническа изправност;

 6. поставянето на горими предмети и материали върху отоплителните уреди и на разстояние по-малко от това, определено с инструкции на фирмите производители;

 7. да почистват от тревна растителност и горивни отпадъци пространствата около сградите, съоръженията, складовете, фуражните площадки и други обекти, като ги изнасят на пожаробезопасни места;

 8. да не създават условия за възникване и разпространяване на пожари и да оказват съдействие и помощ в предотвратяването и гасенето им;

 9. да осигуряват и поддържат пътища и свободен достъп до всички сгради, съоръжения, водоизточници и противопожарен инвентар;

 10. да не палят стърнища, слогове, крайпътни ивици и други площи със суха трева. Допуска се изключение след приключване на жътвата и прибиране на сламата, съгласно Наредба № 1 /ДВ, бр. 94 от 1993 г./, съгласувано със съответното кметство, Районната инспекция по опазване на околната среда и горските стопанства. Изготвеният протокол се представя в РСПО най-малко 24 часа след запалването.

ЧЛ. 38. /доп.и изм., р-е№14/1997г./(1) Кметовете, съвместно с длъжностните лица от Горските стопанства са длъжни да определят и обозначат местата за паркиране, лагеруване, почивка и палене на огън в горските местности – обекти за масово посещаване от излетници, автотуристи и други граждани. На тези места се поставят указателни табелки за спазване на противопожарните правила в горите и се оборудват с противопожарни табла или депа.

(2) Всички притежатели на вили, пчелини, парцели и други земеделски обекти, граничещи с горския фонд да поддържат негорима ивица от 4 метра.

ЧЛ. 39. Всеки гражданин при възникнал пожар Е ДЛЪЖЕН:

 1. незабавно да съобщи в Районна служба ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА на тел. 160 за града и тел. 9-160 за села в общината;

 2. да спре или предприеме действия за спиране на работещи машини, агрегати и други и да изключи ел. ток в горящата сграда /обект/;

 3. да окаже помощ на застрашените хора и животни;

 4. да оказва съдействие и да изпълнява разпорежданията на противопожарните органи.

ЧЛ. 40. Организаторите на театрални, циркови, вариететни и други постановки, карнавални, увеселителни и други прояви, при които се използват пиротехнически средства, източници на огън, леснозапалителни течности или други пожароопасни материали или действия са длъжни да получат разрешение от Районната служба ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА. Същото изискване се отнася и до гастролиращите в общината състави.

ЧЛ. 41. Ръководителите на обекти при провеждане на мероприятия с масово събиране на хора, допълнително извършват проверка на всички помещения, евакуационни пътища и изходи, като вземат мерки за осигуряване живота на хората и пожарната безопасност на сградите и помещенията.

ЧЛ. 42. /доп.и изм.,р-е№14/1997г./ ЗАБРАНЯВА СЕ:

 1. паленето на огън на открито до производствени и жилищни сгради, навеси, складове, селскостопански постройки, складирани тревни фуражи, посеви, горски масиви и др.;

 2. използване на нестандартни и неизправни отоплителни и нагревателни уреди;

 3. използването на осветителни прибори с открит пламък свещи, факли, петролни и спиртни лампи в сгради и помещения за масово събиране на хора, селскостопански сгради, складове, магазини и др.;

 4. съхраняването на горива и леснозапалими течности в общите помещения – стълбища, коридори, тавани, сутерени, тераси и др., а в собствените помещения на гражданите горими материали и течности в количества по-големи от нормално допустимите;

 5. да се оставят без наблюдение работещи електро- газонагревателни и отоплителни уреди;

 6. едновременната работа на печка с твърдо гориво и газ в едно помещение. При работа на печка с твърдо гориво бутилката с газ да се изнася;

 7. в коридорите, изходите на сградите и на стълбищата да се складират материали и оборудване, както и да се затварят и закриват с мебели, оборудване и други примитивни предмети евакуационните изходи, люкове, балконни ложи, вътрешни пожарни кранове и ел. табла;

 8. складирането н груб фураж /сено, слама, царевичак и др./ на разстояние по-малко от 10 м. от жилищните и стопанските сгради;

 9. изменението на функционалното предназначение и техническото преоборудване на помещенията без разработване на съответната документация, утвърдена по установения ред. Премахване на предвидените в проектите врати, коридори, предверия, холове и вестибюли;

 10. експлоатация на неизправно технологично или друго оборудване, което може да доведе до пожари и експлозии;

 11. разливането на леснозапалими и горими течности при ремонтни дейности, товаро-разтоварна работа и др.;

 12. превозването и товаро-разтоварни работи на взриво- и пожароопасни вещества и материали да се извършва в необезопасени превозни средства и разтоварища. Зареждането, транспортирането и съхраняването на леснозапалими течности в пластмасови съдове;

 13. нормативно изискващите се разстояния между сградите да се използват за складиране на материали, оборудване, отпадъчен амбалаж, за паркиране на транспортни и др. технически средства и построяване на временни сгради и съоръжения;

 14. спирането и паркирането на МПС до пожарни хидранти пред изходи на заведения за масово събиране на хора, с което се възпрепятства преминаването на противопожарните автомобили, извършващи пожарогасителна дейност при производствена авария, природно бедствие и евакуация;

 15. пълненето и съхраняването на леснозапалими и горими течности в пластмасови съдове.

ЧЛ. 43./изм.,р-е №14/1997г./ Паленето на огън на открито до производствени и жилищни сгради, навеси, складове, селскостопански постройки, складирани тревни фуражи, посеви и горски масиви да става съгласно изискванията на Наредба № 1 /ДВ, бр. 94 от 1993 г./.

ЧЛ. 44. Ръководителите на търговски дружества и фирми да оборудват обектите си с необходимите уреди и средства за пожарогасене.

ЧЛ. 45. Ръководителите на учебни, културни и медицински заведения, на фирми, търговски дружества и заведения за масово събиране на хора, да разработят планове за евакуация. Периодично, но не по-малко от два пъти в годината, плановете да се проиграват практически, по график, съгласуван с Районна служба ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА.

ЧЛ. 46./изм., р-е№14/1997г./ Всички фирми, организации, служби и гражданите, извършващи ремонтни дейности, свързани с временно и постоянно затваряне или намаляване проходимостта на улици, временно или постоянно прекъсване на ел. захранването и телефонната мрежа, предварително да уведомят за продължителността на тази си дейност Районна служба ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА.

ЧЛ. 47. Всички държавни, общински и частни фирми и служби на територията на община ЕЛЕНА са длъжни да оказват помощ с техника и хора при поискване от Районна служба ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА при гасене на пожари и ликвидиране на стихийни бедствия и производствени аварии.

ЧЛ. 48. Извършваните ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа, изтичане на вода от пожарните водоеми или тяхното източване, незабавно да уведомят Районна служба ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА и вземат компенсиращи мерки за осигуряване на пожарната безопасност в обекта.

ЧЛ. 49./изм.,р-е№14/1997г./ Задължава се фирма “В и К” да осигурява поддържането на противопожарните хидранти на територията на общината – обозначаване, отремонтирване и подготовка за експлоатация при зимни условия.

ЧЛ. 50. За подобряване организацията за гасене и предотвратяване на пожари в общината, към кметствата може да се изгражда неуниформена противопожарна охрана, организирана от кметовете на кметства със средства на общината. Гражданите по места са длъжни да не създават условия за възникване и разпространяване на пожари, да участват в предотвратяването и гасенето им.

ЧЛ. 51. /доп.и изм.,р-я№14/1997,№35/1998г./Нарушителите по раздела се наказват с глоби от 50 до 500 лв.

РАЗДЕЛ ДЕСЕТИ

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ. 52. Нарушенията по Наредбата се констатират с актове, съставени от служители на общинската администрация, кметовете на кметства, органите на РПУ, на РСПО, на ХЕИ, ДВСК и др. лица, определени със заповед на кмета на общината.

ЧЛ. 53. За маловажни случаи на нарушения на Наредбата, овластените за това органи налагат на място срещу квитанция глоба в размер, предвиден в ЗАНН.

ЧЛ. 54. Наказателните постановления се издават от кмета на общината.

ЧЛ. 55. При повторение на нарушенията, спрямо нарушителя може да се приложат и:

 1. ограничения на работното време;

 2. временно лишаване от упражняване на определена професия или дейност, ако за нарушението не се предвижда по-тежко наказание от други нормативни актове.

ЧЛ. 56. Административно-наказателното производство се осъществява по реда на ЗАНН.

ЧЛ. 57. На обжалване не подлежат наказателни постановления, с които е наложена глоба в размера, посочен в ЗАНН.


РАЗДЕЛ ЕДИНАДЕСЕТИ

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящата Наредба се издава на основание чл. 22 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ.

§ 2. За прилагане на Наредбата кметът на общината и кметовете на кметства може да издават заповеди.

§ 3. Контролът и прилагането на Наредбата се възлагат на кмета на общината и кметовете на кметства, на упълномощените длъжностни лица в общинската администрация, РПУ, РСПО, ХЕИ, ДВСК.

§ 4. Наредбата може да бъде допълвана с решения на Общинския съвет.

§ 5. Наредбата влиза в сила 3 /три/ дни след обявяването й в средствата за масова информация.

§ 6. Наредбата е приета с Решение № 46 от 22.09.1992 г. на Общински съвет – Елена и изменена и допълнена с Решения № № 38 и 55 от 1994 г.; № 31 от 1995 г.; № 79 от 1996 г.; № 14 от 1997 г.; № 4 и 35 от 1998 г. ; № 83 “б” от 25.04.2000 г. ; № 38/18.03.2004 г. ; №51 от 25.06.2004г.; №30 от 30.06.2005 г.; № 23 от 28.04.2006 г.; №45/31.07.2007 г.


Председател на

Общински съвет – Елена:
(Симеон Кънчев)

Свързани:

Наредба за опазване на обществения ред в община елена iconОбщина търговище наредба за спазване на обществения ред в община търговище
Чл. 1 (1) Настоящата наредба има за цел поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване на общественото...
Наредба за опазване на обществения ред в община елена iconНаредб а за обществения ред глава първа
Чл. С тази Наредба се определят общите за опазване на обществения ред на територията на община Своге, реда за установяване на административните...
Наредба за опазване на обществения ред в община елена iconПроект ! Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен Глава първа Общи положения Чл. (1)
Чл. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, като определя правилата, нормите, задълженията и правомощията на Община Сливен...
Наредба за опазване на обществения ред в община елена iconЗа обществения ред на територията на община стралджа
Чл. Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряване и опазване на обществения ред на територията на община Стралджа,...
Наредба за опазване на обществения ред в община елена iconНаредба за обществения ред и ползването на публичната собственост на територията на община нова загора
Ществените отношения свързани с опазването на общественият ред и опазването и ползването на публичната собственост, като определя...
Наредба за опазване на обществения ред в община елена iconНаредба №3 за опазване на обществения ред и чистотата на територията на община Карнобат

Наредба за опазване на обществения ред в община елена iconПроект!!! Мотив и към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Ветово
Към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община...
Наредба за опазване на обществения ред в община елена iconНаредба за обществения ред община аврен община аврен
Настоящата Наредба урежда обществените отношения, свързани със осигуряването на обществения ред, опазването на публичната и частна...
Наредба за опазване на обществения ред в община елена iconБщински съвет враца
Относно: Приемане на първо четене на Наредба за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и опазване на имуществото...
Наредба за опазване на обществения ред в община елена iconНа територията на община златица
Чл. С тази наредба се уреждат обществените отношения, свързани с осигуряване и опазване на обществения ред, поддържане на чистотата,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом