Утвърдил: председател на административен съд: велико търново: георги чемширов конспект за изпит по административноправни науки
ИмеУтвърдил: председател на административен съд: велико търново: георги чемширов конспект за изпит по административноправни науки
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер30.72 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://asvt.eu/content/files/jh/jh_konspekt.rtf
УТВЪРДИЛ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД:

ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ГЕОРГИ ЧЕМШИРОВ

КОНСПЕКТ ЗА ИЗПИТ

ПО АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ

I част

 1. Субекти на административното право. Административноправен статус на физическите и юридическите лица.

 2. Органи на изпълнителната власт. Понятие и видове.

 3. Централни и териториални органи на изпълнителната власт.

 4. Администрация на изпълнителната власт.

 5. Държавна служба. Понятие. Статут на държавния служител.

 6. Възникване, изменение и прекратяване на служебните правоотношения.

 7. Административно-териториално устройство на Република България.

 8. Понятие за местно самоуправление. Правна характеристика на общината.

 9. Правен статут на общинския съвет. Актове. Правно положение на общинския съвет.

 10. Правен статут на кметовете и общинската администрация.

11. Административни актове на изпълнителните органи. Правна характеристика. Действие.

 1. Видове административни актове на изпълнителните органи.

 2. Предпоставки за законосъобразност на административните актове.

 3. Нищожност и унищожаемост на административните актове.

 4. Принудителни административни мерки. Понятие. Видове. Правни средства за обезпечаване на законността им.

 5. Административен контрол, произтичащ от вътрешноустройствено йерархическо положение на органите. Специализиран административен контрол.

II част

 1. Правна същност на административния процес. Принципи на административния процес.

 2. Субекти, страни и участници в административния процес. Представителство.

 3. Производство по издаване на административни актове.

 4. Оспорване на административните актове по административен ред.

 5. Възобновяване на производствата по издаване на административни актове.

 6. Предложения и сигнали до административни органи и органи, които осъществяват публичноправни функции.

7. Производства пред съд. Подведомственост. Подсъдност. Призоваване и съобщения. Разноски.

8. Оспорване на административни актове пред първата инстанция.

 1. Производства за обезщетения за вреди, причинени на граждани или юридически лица от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица. Отговорност на държавата и общините за вреди.

 2. Касационнно производство. Обжалване на определенията и разпорежданията.

 3. Отмяна на влезли в сила съдебни актове.

 4. Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.

 5. Тълкувателна дейност на Върховния административен съд.

 6. Изпълнение на административните актове и съдебните решения.

III част

 1. Административни нарушения. Административно-наказателно отговорни лица.

 2. Административни наказания. Определяне на административните наказания.

 3. Образуваме на административнонаказателно производство. Административнонаказващи органи.

 4. Производство по налагане на административните наказания.

 5. Обжалване на наказателните постановления. Влизане в сила на наказателните постановления.

 6. Възобновяване на административнонаказателните производства.

 7. Изпълнение на наказателните постановления и решения на съда.

Свързани:

Утвърдил: председател на административен съд: велико търново: георги чемширов конспект за изпит по административноправни науки iconПротоко л гр. Велико Търново, 27. 04. 2012г
Днес, 27. 04. 2012г в изпълнение на Заповед №132/27. 03. 2012г на Председателя на Административен съд Велико Търново, назначената...
Утвърдил: председател на административен съд: велико търново: георги чемширов конспект за изпит по административноправни науки iconБюлетин за планови прекъсвания на територията на област Велико Търново
...
Утвърдил: председател на административен съд: велико търново: георги чемширов конспект за изпит по административноправни науки iconBg-велико Търново: Покупка обявление за поръчка доставки
Национална агенция за приходите / тд на нап велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Център" №2, ет. 1, стая 106, За: Ваня Парчева;...
Утвърдил: председател на административен съд: велико търново: георги чемширов конспект за изпит по административноправни науки iconКомисия по чл. 7А от упоа област велико търново
Кк-15/06. 07. 2011 г относно премахване на незаконен строеж на територията на община Велико Търново, да се изиска преписката от Регионална...
Утвърдил: председател на административен съд: велико търново: георги чемширов конспект за изпит по административноправни науки iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Утвърдил: председател на административен съд: велико търново: георги чемширов конспект за изпит по административноправни науки iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Утвърдил: председател на административен съд: велико търново: георги чемширов конспект за изпит по административноправни науки iconBg-велико Търново публична покана
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" №2, За: Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000,...
Утвърдил: председател на административен съд: велико търново: георги чемширов конспект за изпит по административноправни науки iconРепублика българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година
Ията е учреден през месец октомври 2004 година. Съветът се председателства от Областен управител на област с административен център...
Утвърдил: председател на административен съд: велико търново: георги чемширов конспект за изпит по административноправни науки iconПриети сигнали по „зеления телефон и електронната поща в риосв – велико търново за месец февруари 2012 година
Сигнал, подаден от жител на гр. Велико Търново за изгаряне на найлони и други отпадъци в котелното на „Интерхотел“ ад, гр. Велико...
Утвърдил: председател на административен съд: велико търново: георги чемширов конспект за изпит по административноправни науки iconМинистерство на правосъдието списък
Закона за съдебната власт, при окръжните и административните съдилища във Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Русе към Апелативен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом