Инструкция за експлоатация
ИмеИнструкция за експлоатация
страница1/9
Дата на преобразуване06.11.2012
Размер1.11 Mb.
ТипИнструкция
източникhttp://vinelectronic.com/Downloads/User Guide 01xx Word2007.docx
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Инструкция за експлоатация


vin


Съдържание


 1. Предназначение и устройство.

 2. Логически модели и дефиниции.

 3. Алгоритъм на работа.

 4. Операции на пулта за управление.

 5. Прекъсване, възстановяване и отчитане на дозирането.

 6. Технически характеристики.

 7. Изисквания към потребителя.


Приложения

A1. Инструкция за работа с рецепти в ръчен режим /стандартна машина/.

A2. Инструкция за работа с рецепти в ръчен режим /машина с тегловни дозатори за всяка инертна фракция – SlaveDevice T1/

B. Възстановяване на комуникацията между SmartDoser и приложението SDConnector

C. Инструкция за синхронизиране на кантарите на SmartDoser с външен калибриран кантар.

D. SmartDoser AFra - дозатор на добавъчни вещества.

Е. Инструкция за калибровка на дозатора за добавъчни вещества SmartDoser AFra.


I. Предназначение и устройство.

SmartDoser представлява микропроцесорна система за конрол и управление на процесите на тегловно дозиране на материали, свързани с промишлено производството на бетон. При строго спазване на правилата за експлоатация тя гарантира качество на продукцията, отговарящо на съществуващите държавни и европейски стандарти. Системата фактически прдставлява усъвършенстван вариант на силовото и електронното управление на стандартна машина от типа Baukema.

Най-общо устройството му включва следните основни функционални части /хардуерни и софтуерни/:

 1. процесорен блок за изпълнение на аритметични и логически операции, базиран на промишления контролер MC68HC12;

 2. система от датчици за следене на статуса на машината;

 3. елекронни кантари - тензометричен датчик, аналого-цифров преобразувател, блок за управление;

 4. дебитен и времеви дозатор за вода, включващ датчик на дебит, електронен преобразувател, собствен хронометър, блок за управление;

 5. тегловни дозатори на инертни материали, свързващи вещества и добавки, обединяващи програмно контролирани входящи и изходящи клапи за управление на масовите потоци, транспортни устройства /шнекове/, електронните кантари и сложни логически схеми за контрол на технологичните процеси и синхронизация с други функционални части;

 6. вътрешни логически устройства за управление на транспортната количка и шибъра;

 7. вътрешно логическо устройство /Дневник/ за служебна информация. Последната има разнообразен характер и обхваща както технологичните аспекти на процеса на дозиране, така и историческите. Например, Дневника може да съхранява състава на повече от сто технологични рецепти за производствоте на различни класове бетони, активната в текущия момент рецепта и количество за дозиране, достигнатия стадии на дозирането, текущото значение на някои модифицируеми параметри на машината и т.н. От друга страна, Дневника събира и архивира реалните резултати от дозиранията до ниво индивидуален масов поток, допуснатите отклонения, режимите на дозиране, възникналите технически проблеми и други подобни. Това устройство е отговорно и за подръжката на опционална комуникационна линия с персонален компютър и взаимодействието със софтуерния пакет SmartDoser Extra;

 8. вътрешно логическо устройство /Супервайзор/ за общ контрол и синхронизация на всички останали устройства и функционални части и за управление на процеса на дозиране;

 9. часовник-календар за реално време, поддържащ година, месец, ден от месеца, ден от седмицата, час, минути, секунди;

 10. релейно-контакторен блок за подаване на команди към изпълнителните механизми – пневматични елементи и електромотори;

 11. устройства за комуникация с потребителя - пулт за управление на електронната и силовата част;

 12. комуникациона линия за връзка с персонален компютър по стандарта RS485 /half duplex/.


II.Логически модели и дефиниции.

Програмното осигуряване на SmartDoser гарантира безпроблемно функциониране в следния логически модел на работната среда. Най-общо се предполага, че потоците суровини, наричани по-нататък ‘масови потоци’, постъпват в системите за дозиране по независими дозиращи линии – до 5 за инертни материали, до 3 за цимент, 1 за вода и 2 за добавъчни вещества. След дозирането компонентите за инертни материали се транспортират /от количка или лентова система/, смесват се с останалите в миксер за определено време /сухо и мокро миксиране/, след което се разтоварват. По такъв начин естественно се оформят определен брой масови потоци, които SmartDoser контролира и регистрира, т.е. можем да кажем, че двете основни функции на системата са контрол и мониторинг на технологичния процес.

Действието на SmartDoser се характеризира с ясно изразена цикличност. В общия случай, нормалното работно състояние на системата представлява последователност от дозиране на отделни порции суровини за всички масови потоци, транспортиране на дозираните материали до миксера, смесване на компонентите за определено време и разтоварване на миксера. Тази последователност наричаме ‘малък дозиращ цикъл’. Това продължава до изпълнение на предварително дефиниран брой малки дозиращи цикли, което представлява един ‘голям дозиращ цикъл’. В битовия език се използават съответно термините бъркало, замес, цикъл в първия случай и поръчка, камион – във втория. Възможно е процеса на дозиране да бъде преждевременно прекратен или продължен и след достигане на предварително зададената граница – например, при техническа повреда или при корекция на поръчката. Това налага началото и края на големия дозиращ цикъл да бъде задължително маркиран от оператора чрез натискане на специален бутон. SmartDoser може да изпълнява дозиранията в три работни режима – Ръчен, Полуавтоматичен и Автоматичен – които същественно се различават по степеннта на контрол, предоставена на оператора. Важно е да се отбележи, че основните функции по мониторинг на технологичния процес се осъществяват във всички работни режими. В Ръчен режим, отговорността за координацията на различните устройства и за точността на дозиране е изцяло на оператора, като SmartDoser го предпазва само от някои груби грешки.

SmartDoser може да се самонастройва към интензитета на входящите потоци така, че във всеки работен цикъл да дозира приблизително еднакво количество. Това се постига чрез следене на разликата между дозата и действително претегленото колечество за всяка дозираща линия във всеки работен цикъл и определяне на съответните поправки за следващия. Тази способност на системата осигурява точно дозиране независимо от краткосрочните флуктуации и дългосрочните трендове в интензитета на масовите потоци или от трайните промени във времето за реакция на изпълнителните механизми.

В автоматичен режим на работа SmartDoser осъществява почти пълен контрол върху процеса на дозиране и оптимизира продължителността на малките дозиращи цикли. Алгоритмите на работа осигуряват интелигентна реакция при възникване на проблеми в изпълнителните елементи като временно се прекратяват дозирането в подходящо избран момент. След отстраняването на проблема технологичният процес се възстановява от оператора в така наречените ‘сигурни точки’, осигуряващи неговото гладко продължение. При определени обстоятелства /например, при краткотрайни сривове в електрозахранването или при възникване на софтурни грешки/ SmartDoser може да прави това абсолютно прозрачно, без намесата на оператора. Много от параметрите на технологичният цикъл могат да се настройват според особенностите на конкретна машина или условията на работната среда. Пример за такива параметри са време на разтоварване на количката, време на разтоварване на миксера, време на сухо и мокро миксиране на компонентите, начална точка на припокриване на малките цикли и др.

SmartDoser може да използва при своята работа до 100 фиксирани /записани от производителя/ и до 64 свободни /редактирани от потребителя/ технологични рецепти, свързани с различните класове бетони. Втората група рецепти са равностойни по функционалност на първата, но имат предимството, че могат да се използват за текуща корекция на “сухите” рецепти в машини без система за измерване влажността на инертните фракции. В състава на рецептите освен теглото на различните компоненти са включени и някои допълнителни параметри като време на миксиране, редуциран обем на миксера, които осигуряват възможност за изпълнение на ‘по-необикновенни’ поръчки.

Автоматичният режим и работата с рецептите са абсолютно необходими за изграждането на строга система за управление на производството и съответствието му със стандартите за качество. Те позволяват контрол на технологичната дисциплина, документиране на резултатите от дозиранията, администриране на процеса на приемане и изпълнение на заявките за бетон, обобщаване на резултатите по периоди, клиенти и обекти и изграждане на ‘складово стопанство’ с отчитане на движението на инертните фракции и цимента.


По долу са дадени дефиниции на някой понятия, използвани в по-нататъшното изложение:

 1. Малък дозиращ цикъл /замес,бъркало/ - група операции, извършвани последователно и синхронно от всички функционални устройства на SmartDoser, които осигуряват еднократно дозиране на всички зададени компоненти съгласно предварително определена рецепта;

 2. Голям дозиращ цикъл /поръчка,камион/ – група от малки дозиращи цикли, извършвани последователно от SmartDoser, които осигуряват производството на определено количество /в куб.м/ от определен клас бетон /рецепта/;

 3. Тегловен дозатор – специализирано устройство, предназначено за дозиране на конкретна компонента по тегловен метод. В състава на SmartDoser са включени следните тегловни дозатори:

 • дозатор на инертни фракции /филц,пясък,чакъл/ - обединява 4 или 5 програмно управлявани дозиращи линии /течки/ за контрол на входящите потоци, опционален буферен кош за дозиране и програмно управлявана клапа за контрол на изходящия поток, механичен и електронен кантар, логически блок за управление;

 • дозатор на цимент - обединява 2 или 3 програмно управлявани дозиращи линии /шнекове/ за контрол на входящите потоци, програмно управлявана клапа за контрол на изходящия поток, механичен и електронен кантар, логически блок за управление;

 • дозатор на добавки /пластификатори/ - обединява програмно управлявани входяща и изходяща клапа, механичен и електронен кантар, логически блок за управление;

 1. Дозатор на вода – специализирано устройство, предназначено за дозиране на вода по хронометричен метод или чрез измерване на дебит;

 2. Дозираща линия – функционален компонент от дозаторите, който транспортира/пропуска точно определена суровина от състава на бетона до измервателните устройства;

 3. Масов поток - количеството суровина, преминаващо през конкретена дозираща линия дозатор в текущия момент или в предходни периоди. В първият случай информацията се използва за контрол на дозиращия процес, а във втория - за предоставяне на исторически данни за разхода на суровините или протокол за вложени суровини в текущия дозиращ процес;

 4. Естествен и логически ред на дозиращите линии на тегловните дозатори – клапите за дозиране на инертните материали и шнековете за дозиране на цимент на тегловните дозатори /наричани общо дозиращи линии/ се характеризират с естествен ред, определен от реда, по който са осъществени електрическите свързвания. Този ред рядко съвпада с реда, по който е оптимално да се извърши включването на командните линии при дозиращия процес. Ето защо, тегловните дозатори могат да пренареждат приндлежащите им дозиращи линии по желание на оператора. Това ново нареждане се нарича логически ред на линиите и обикновенно се запазва за относително дълъг период от време;

 5. Доза - количество суровина, необходимо да бъде дозирана при всеки малък дозиращ цикъл от конкретен масов поток. В зависимост от изпълняваната рецепта, дозите се определят от SmartDoser - за всички рецепти с номер по-голям от нула или от потребителя – за т.нар. нулева рецепта;

  Инертни материали

  Клапа 1 – 450 кг

  Клапа 2 – 0 кг

  Клапа 3 – 250 кг

  Клапа 4 - 80 кг

  Клапа 5 – 0 кг

  Цимент

  Шнек 1 – 80 кг

  Шнек 2 – 50 кг

  Шнек 3 – 0 кг

  Вода

  Вода – 75 л

 6. Рецепта - набор от числа /в килограми или литри/, определящ дозите на всички линии за един малък дозиращ цикъл за конкретен клас бетон. Когато в състава на машината не е включена система за измерване на влажността, дозата за вода има само ориентировъчна стойност и се определя за всеки конкретен случай от оператора. Ако машината има такава система, някои от дозите автоматично се коригират от SmartDoser, според текущата влажност на инертната фракция /пясъка/. Данните за т.нар. нулева рецепта трябва да бъдат въведени или проверени от оператора преди старта на всеки голям дозиращ цикъл;

 7. Задача за изпълнение – това са количеството /в куб.м или брой цикли/ и рецептата, които SmartDoser ще изпълни при следващия дозиращ цикъл. Ако операторът избере рецепта, различна от “нулевата”, съответните дози се записват автоматично, в противен случай – те трябва да бъдат въведени като се използва т.нар. режим на редакция на дозаторите. Заредената за изпълнение рецепта се нарича “активна”;

 8. Работен обем на миксера – този обем се определя от производителя и представлява максимално допустимото количество компоненти в куб.метри, което се смесва в миксера при изпълнението на един дозиращ цикъл. SmartDoser може да работи с т.н. редуциран обем на миксера, което позволява изпълнение на рецепти с тегло на инертните фракции, превишаващо товарния капацитет на транспортната количка. Също така SmartDoser може динамично да редуцира обема на миксера в последния дозиращ цикъл, което от друга страна осигурява производството на произволно количество бетон в стъпки от 0.1 m3;

 9. Пулт за управление - специалицирано устройство за управление и за осъществяване на комуникация с потребителя. Пулта за управление включва както електронния блок, така и класическия пулт за управление на изпълнителните механизми на машината;

 10. Нормално и двойно натискане на бутоните – нормално натискане на бутон от пулта за управление означава натискане в продължение на около 0.7-0.8 секунди, а при двойното тази продължителност е около 1.5 секунди. Системата игнорира натискания по-краткотрайни от нормалните. По нататък ще използваме термина натискане като синоним на нормалното натискане, докато двойното винаги ще бъде изрично споменавано. Системата “привързва” различни операции към всеки бутон, които могат динамично да бъдат променяни в зависимост от текущето състояние на машината. Не всички бутони от пулта за управление реагират на двойно натискане, а също така е възможно в определени ситуации конкретен бутон да реагира, а в друга – да не реагира. Впрочем, същото се отнася и за нормалното натискане на бутона;

 11. Часовник – вътрешен електронен часовник-календар за реално време. Ако потребителят желае да използва функциите по мониторинг и архивиране на технологичния процес, часовникът задължително трябва да бъде сверен;

 12. Дневник - вътрешно логическо устройство за служебна информация, включително състава на технологичните рецепти, активната в текущия момент рецепта и количество за дозиране, достигнатия стадии на дозирането, текущото значение на някои модифицируеми параметри на машината и т.н. Дневника събира и архивира реалните резултати от дозиранията до ниво индивидуален масов поток, допуснатите отклонения, режимите на дозиране, възникналите технически проблеми и други подобни. Това устройство е отговорно и за подръжката на опционална комуникационна линия с персонален компютър и взаимодействието със софтуерния пакет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Свързани:

Инструкция за експлоатация iconИнструкция по експлоатация
Внимателно се запознайте с настоящата инструкция преди да пристъпите към монтаж/експлоатация на дадения уред! Нашата гаранция се...
Инструкция за експлоатация iconИнструкция по експлоатация
Внимателно се запознайте с настоящата инструкция преди да пристъпите към монтаж/експлоатация на дадения уред! Нашата гаранция се...
Инструкция за експлоатация iconИнструкция по експлоатация
Внимателно се запознайте с настоящата инструкция преди да пристъпите към монтаж/експлоатация на дадения уред! Нашата гаранция се...
Инструкция за експлоатация iconИнструкция по експлоатация
Внимателно се запознайте с настоящата инструкция преди да пристъпите към монтаж/експлоатация на дадения уред! Нашата гаранция се...
Инструкция за експлоатация iconИнструкция за експлоатация
Инструкция за работа с рецепти в ръчен режим /машина с тегловни дозатори за всяка инертна фракция – SlaveDevice T1
Инструкция за експлоатация iconИнструкция за монтаж и експлоатация
Този текст се обръща към схемите на първите страници, означени с букви. Следвайте стриктно инструкциите в това ръководство. Неспазването...
Инструкция за експлоатация iconИнструкция за монтаж, експлоатация и техническо обслужване Съдържание
Съхранявайте тази инструкция до уреда. В случай на продажба на уреда, инструкцията трябва да бъде предадена на новия собственик....
Инструкция за експлоатация iconИнструкция за експлоатация
Описание на типа и обяснения необходими за разбиране на правилното функциониране на везната
Инструкция за експлоатация iconИнструкция за монтаж и експлоатация
Устройство за автоматично включване на светлините и следене за забравено състояние
Инструкция за експлоатация iconИнструкция по безопасност и хигиена на труда при експлоатация на електрически уредби, ел съоръжения и инсталации до 1000 V

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом