Указани я
ИмеУказани я
Дата на преобразуване06.11.2012
Размер130.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pc-freak.net/international_university_college_files/ukazaniezaform.doc

У К А З А Н И Я


за попълване на формулярите за изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности на Център за професионално обучение


Документацията за изменение на издадена лицензия с допълване на нови професии и специалности съдържа:

Заявление


1. В първата част на заявлението попълнете наименованието на юридическото лице или едноличния търговец (наречен за краткост организация), трите имена на представителя на организацията, към която е създаден центърът и пълния адрес на заявителя.

Специална информация

Посочете наименованието и кода на професионалното направление, към което е предлаганата професия/и, наименованието на професията/ите, наименованието на специалността/ите и степента/ите на професионална квалификация.

Наименованията на професионалното направление, професията/ите, специалността/ите и техните кодове следва да съответстват на Списъка на професиите за професионално образование и обучение, утвърден от Министъра на образованието и науката през 2003 г., изменен и допълнен със заповед № РД

09-04 от 08.01.2004 г.

Списъка можете да намерите в WEB страницата на НАПОО – http://www.navet.government.bg, Нормативно-информационния бюлетин 2003г., издаден от НАПОО или при експертите на Агенцията.

Когато организацията кандидатства за провеждане на професионално обучение по професии и специалности от различни професионални направления, информацията се посочва по професионални направления.

Пример:

Професионално направление:

 • Производство на храни и напитки”, код 541

Наименование на професията:

 • Оператор в хранително-вкусовата промишленост”, код 541020

Наименование на специалностите:

 • Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи”, код 5410201 – втора степен на професионална квалификация;

 • Производство и преработка на мляко и млечни продукти”, код 5410202 - втора степен на професионална квалификация.

 • ……………………………………………………………………..

Посочва се лицето за контакти с НАПОО – собствено, бащино и фамилно име, пълен адрес, телефон, мобилен телефон, факс и e-mail адрес.

2. Във втората част на заявлението са описани документите, които задължително се прилагат в документацията за изменение на издадена лицензия.

Прилагат се следните документи:

1. Копие на издадена лицензия.

2. Копие на документи относно санитарно-хигиенните изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност на учебната база (теория и практика) - документи, издадени от компетентен орган.

Например: санитарни разрешителни, санитарни становища, сертификати за съответствие с нормативните изисквания за пожарна и аварийна безопасност и др.

3. Правилник за устойството и дейността на Центъра.

4. Списък на професия/и и специалност/и, за която/които се предлага професионалното обучение / на хартиен и магнитен носител/.

За заявените професии (специалности), се посочва информация, съдържаща:

4.1. Наименование и код на професионалното направление, професията/ите, специалността/ите, степента/ите на професионална квалификация и съответствието им със Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2003 г., допълнен и изменен 2004 г.), по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО:

 • професионално направление;

 • професия;

 • специалност/и и степен/и на професионална квалификация.

Информацията следва да бъде подредена в следната последователност:

Пример:


 • Наименование на професионалното направление и код:

 • Производство на храни и напитки, код 541
 • Наименование на професията и код:


 • Оператор в хранително-вкусовата промишленост, код 541020

 • Наименование на специалността/ите, код, степен на професионална квалификация и обозначение на рамковата програма по чл. 10, ал. 3, т. 1, 2 и 6 от ЗПОО.


КодНаименование на специалността/ите

jhkjКод


Степен на професионална квалификация

Рамкова програма или/и продължителност на обучението

Зърносъхранение, зърнопреработка и производство на фуражи

5410201

втора

Б

Производство и преработка на мляко и млечни продукти

5410202

втора

Б

………………………

…………..

………………

………………….


Наименованието на професионалното направление, професията, специалността/ите и техните кодове и степен на професионална квалификация следва да съответстват на Списъка на професиите за професионално образование и обучение (2003 г., допълнен и изменен 2004 г.,), по чл. 6, ал. 1 от ЗПОО.

Наименованието и кодът на професионалното направление, професията, специалността/ите следва да съответства на посочените в заявлението.

4.2. Обозначение на рамковата програма за обучение по всяка от предлаганите професия/и (специалност/и), съгласно чл. 10, ал. 3, т. 1, 2 и 6 от ЗПОО).

Пример:

При предложена от организацията продължителност на обучение по дадена специалност за първа квалификационна степен – обозначението на рамковата програма по чл. 10 от ЗПОО е програма “А”.

5. Учебен/ни план/ове и учебни програми за обучението по професията/ите и специалността/ите, съгласно чл. 13 от ЗПОО.

Прилагат се копия на учебен/и план/ове и учебни програми за обучение по заявената/ите професия/и и специалност/и.

6. Списък на материалната база за обучение по теория и практика / на хартиен и магнитен носител/.

За всяка професия и специалност се посочва база за обучение по теория и практика.

Приложените документи се описват във формуляра като за всеки документ се поставя гриф “Приложение № 1……."


Формуляр Л4

Критерий 4 - Система за осигуряване качество на обучението

4.1. Изисквания към кандидатите за обучение по предлаганите от Центъра програми

4.1.1. Условия и ред за приемане на кандидатите, желаещи да се включат в програмите за обучение и съответствието им с чл. 14, ал. 2 и 3 и чл. 15, ал. 2 от ЗПОО.

Опишете условията и редът за приемане на кандидатите за обучение, съгласно чл. 14, ал. 2 и 3 и чл. 15, ал. 2 от ЗПОО:

 • минимална възраст на кандидата в годината на кандидатстването;

 • здравословно състояние на кандидата;

 • входящо образователно равнище на кандидата.

4.1.2. Оценяване на входящото образователно и квалификационно равнище по чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗПОО – подбор и формиране на групи.

Опишете:

 • Оценяването на входящото образователно и входящото квалификационно равнище на кандидатите за обучение, съгласно чл. 14, ал. 4 и 5 от ЗПОО;

 • Подбора и формирането на групите.

  1. Организация на учебния процес.

4.2.1. Форми на обучение, организационни форми и организация на учебния процес и съответствието им с чл. 17, ал. 2 от ЗПОО.

Опишете:

 • формите на обучение;

 • организационните форми;

 • учебното време;

 • броя на обучаваните в един квалификационен курс.

Съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗПОО, организационната форма за програмите А, Б и Е за лица, навършили 16 г., е квалификационен курс. Формите на обучение, учебното време и броят на обучаемите в курса могат да се съгласуват със заявителя на професионалното обучение. Посочете предвидена ли е възможност за такова съгласуване.


4.2.2. Организация на практическото обучение.

Опишете осигурените места за провеждане на практическото обучение и съответствието им с целите на предлаганото професионално обучение.

Посочете предвидените от организацията:

 • вид на практическо обучение (учебна практика или производствена практика);

 • организация на практическото обучение (учебно-тренировъчни, учебно-производствени и производствено-учебни дейности).

Посочете местата (адресите) за провеждане на практическото обучение и предвидените в тях условия за безопасно обучение.

4.2.3. Система за оценяване на обучението, съгласно ДОИ за придобиване на квалификация по професии.

Към формуляра следва да се приложи разработената от организацията вътрешна система за текущо оценяване в процеса на обучението.

Препоръки:

В най общ вид системата може да съдържа:

 • механизъм на оценяване;

 • формите на оценяване (устни или писмени изпити, тестове, решаване на практически задачи и др.);

 • изисквания към тестовете за текуща проверка на знанията (с открити или закрити въпроси), бални точки, скала за оценка и др.;

 • задания за провеждане на изпитите и възможностите за съгласуването им със заявителите на обучение;

 • отразяване на оценките от текущата проверка;

 • други по Ваша преценка.

В случай, че оценяването на професионалното обучение е регламентирано в Правилника за устройството и дейността на центъра, то посочете съответната глава, раздел или член от него.

   1. Завършване и удостоверяване на професионалното обучение за придобиване на квалификация по професии, съгласно чл. 33, ал. 2 и 3, чл. 34, чл. 35, чл. 37 и чл. 38, ал. 2, 3, 4 и 5 от ЗПОО.

Опишете:

 • формите на оценяване за придобиване на степен на професионална квалификация;

 • организацията и съдържанието на изпитите за придобиване на професионална квалификация;

 • състава на комисиите за провеждане на изпитите за придобиване на професионална квалификация.

Към формуляра се прилагат проекти за изпитни материали (анкетни карти, тест за професионално насочване или други материали).

4.3. Осигуряване на качество на обучението – структура и съдържание на предлаганите от центъра програми за обучение.

   1. Структура и съдържание на учебните планове и учебните програми по заявената/ите професия/и и специалност/и и съответствието им със съдържанието на обучението, конкретизирано с ДОИ за придобиване на квалификация по професии.

Опишете:

Структурата и съдържанието на предлаганите учебни планове и учебни програми по предлаганата/ите професия/и и специалност/и, които да съответстват на държавните образователни изисквания.

За целите на обучението на възрастни е препоръчително учебните планове да се разработват на модулен принцип. Пакетът от модули трябва да осигурява завършване на желаната степен на професионална квалификация. За всеки един от модулите следва да се разработят учебни програми.

За всеки учебен план и учебна програма се изготвя заглавна страница, която съдържа: наименованието на програмата по чл. 10 ал. 3 т. 1, 2 или т. 6 (А, Б или Е), наименование на професионалното направление и кода, наименование на професията и кода; наименование на специалността/ите, кода и степента на професионална квалификация.

Оформянето на учебните планове и учебните програми трябва да съответства на рамковите програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.

Учебните планове и учебните програми се разработват в съответствие с държавните образователни изисквания (ДОИ) за придобиване на квалификация по професията. Същите се утвърждават от ръководителя на организацията и се подпечатват.


4.3.2. Съответствието на учебното съдържание с изискванията на заявителите на професионално обучение.

  1. Външна оценка за качеството на обучението.

4.4.1. Съобразяване с мненията и препоръките на заявители на обучението, потребители на кадри и обучавани за качеството на обучението в Центъра.

Към формуляра се прилага проект относно съобразяването с мненията и препоръките от заявители и потребителите на кадри за качеството на обучението в Центъра.

Приложените документи се описват във формуляра като за всеки документ се поставя гриф “Приложение № 4…….”


Формуляр 5

Критерий 5 - Ресурсно осигуряване

5.1. Човешки ресурси за осигуряване на професионалното обучение

Дайте информация за:

   1. Осигуреността на професионалното обучение по теория и практика с обучаващи и административен персонал:

 • обучаващи (образователен ценз, квалификация);

 • административен персонал (образователен ценз, квалификация).

5.1.2. Съответствието на обучаващите по теория и практика с изискванията, съгласно ДОИ за придобиване на квалификация по професии – образователно-квалификационна степен, специална научна подготовка и други.

Посочете за провеждането на един курс по дадена професия и специалност, колко и какви преподаватели по теория и практика са необходими.

Когато организацията кандидатства да получи изменение на издадена лицения за повече от една професия и специалност за всяка от тях поотделно се описват изискванията към обучаващите.

Например:

За обучение по теория за специалността “…………………..”

Право да преподават по теория имат лица, притежаващи висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър-инженер” или “бакалавър” и специалност “………..”, “………………”

За обучение по практика за специалността “……………………..”

Право да преподават по практика имат лица, притежаващи висше образование с образователно-квалификационна степен “магистър-инженер” или “бакалавър” и специалност “………..”, “………………” или учители по практика в “………………….” промишленост, област и др.

От посоченото по-горе описание и приложените доказателства трябва да могат да се направят съответните изводи и оценки относно обезпечеността с обучаващи на предлаганото от Вас професионално обучение.

5.2. Финансови ресурси за осигуряване на професионалното обучение

Посочете:

   1. Начините на финансиране на професионалното обучение:

 • такси, собствени средства, приходи от дарения, спонсорство и др.

5.3. Материални ресурси за осигуряване на професионалното обучение

Опишете:

   1. Наличието на материалната база за професионалното обучение по теория и практика с учебни кабинети, учебни офиси, учебно-производствени бази, работилници, лаборатории и други.

Посочете местонахождението (адреса) на материалната база за обучение по теория и практика.

Приложете документи за собственост или други документи, удостоверяващи правото на ползване на материалната база (нотариален акт, договори за наем, рамкови споразумения, договори за съвместна дейност и други).

   1. Материалната база за обучение по теория и практика и съответствието й с изискванията на ДОИ за придобиване на квалификация по професии - учебни кабинети, учебни офиси, учебно-производствени бази, лаборатории, работилници и други.

   2. Оборудването за професионално обучение (учебно-технически средства, уреди, устройства, механизми, машини, инсталации и др.) и съответствието му, с ДОИ за придобиване на квалификация по професията.

При описанието следва да се има предвид следното:

А) за материалната база за обучение по теория – учебни кабинети, офиси или други се описва:

 • необходимото основно оборудване - работно място на всеки обучаван и обучаващ (работна маса, стол), учебна дъска, шкафове, гладка свободна стена за окачване на табла, платно за прожектиране, дъска за писане, други средства за обучение и дидактическа техника за предлаганото обучение по теория;

 • необходимите учебни помагала – демонстрационни макети и модели, образци, онагледяващи табла, учебни видеофилми, програмни продукти и други, съобразно обучението по професията и специалността/ите.

Б) за материалната база за обучение по практика – учебни работилници, лаборатории или други се описва:

 • необходимото оборудването с машини, съоръжения, макети, образци, работни места за обучаващия и обучаваните и други, съобразно предлаганото обучение по професията и специалността/ите.

В) за всяка от предлаганите за обучение професия и специалност се посочват:

 • необходимите предмети на труда, като например: машини, апарати, транспортни средства, конструктивни детайли и възли и други, съобразно предлаганото обучение по професията и специалността;

 • необходимите средства на труда, като например – конструктивна и технологична документация, схеми, стандартизационни, каталожни и проспектни материали, уреди, инструменти и други;

 • необходимите лични предпазни средства, като например – работно облекло, очила, каски, антифони, ръкавици, и други;

Г) за необходимата материална база за обучение следва да посочите:

 • на кои от основните нормативни документи следва да отговаря (наредби, инструкции и други нормативни документи, свързани с изискванията за здравословни, безопасни, хигиенни, противопожарни, аварийни или други специфични за предлаганото обучение условия на обучение и труд);

 • вида и големината на сградата, площта и обема на учебните кабинети, офиси, работилници, лаборатории или други помещения за обучение по теория и практика, така че да няма рискове при обучението;

 • необходимостта от инструкции за безопасна работа и обучение;

 • с кои основни нормативни документи (наредби, сертификати, стандарти и др.), следва да са съобразени условията на обучение и труд (температура, влага, прах, токсични вещества, осветеност и др.)

От посоченото по-горе описание и приложените доказателства трябва да могат да се направят съответните изводи и оценки относно обезпечеността с материална база на предлаганото от Вас професионално обучение.

Когато организацията кандидатства да получи изменение на издадена лицензия за провеждане на професионално обучение по няколко професии и специалности, описание и доказателства за материалната база се представят поотделно за всяка професия и специалност.

Приложените документи се описват във формуляра като на всеки документ се поставя гриф “Приложение № 5……”


Обща препоръка за всички формуляри:

Когато по някой от показателите се иска описание и исканото описание е регламентирано в Правилника за устройството и дейността на Центъра или в друг документ, вместо описание може да се посочи раздела или точката/ите от този документ.

Общи изисквания за документацията:

След като попълните формулярите и съберете всички доказателства :

 • Номерирайте страниците последователно;

 • Добавете съдържание, ако документацията за кандидатурата Ви е обширна или има много приложения;

 • Направете три копия от цялата документация за кандидатстване. Всички копия на приложените документи се заверяват от организацията с "Вярно с оригинала", подпис и печат;

 • Комплектовайте документацията в класьори;

 • Представете трите екземпляра на адрес:

Национална агенция за професионално образование и обучение, София, 1113, бул. “Цариградско шосе”, № 125, бл. 5, ет. 5, ст. 508

 • Таксата за изменение на издадена лицензия е в размер, съгласно ПМС № 241/ 21.11.2000 г.

Банковата сметка на НАПОО е:

БУЛБАНК, клон Калоян

Банков код (BIC): BFTBBGSF

Банкова сметка, набирателна(IBAN): BG14 BFTB 7630 3300 0001 78

Такса за лицензиранеСвързани:

Указани я iconУказани я
За участие в процедурата, подготовка и подаване на оферта за възлагане на обществена поръчка
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 2 от зпзп и решение в Протокол № от г., Управителният съвет на дф “Земеделие” утвърди условията за
Указани я iconУказани я
Текущ ремонт на сграда и на отоплителна инсталация на руп свиленград при од на мвр-хасково”
Указани я iconРезюме
Настоящият документ се отнася за промишлените дейности, указани в точка 5 на Приложение I към Директива 96/61/EО, а именно
Указани я iconВеселин Благоев указани я за курсовата работа
Първо, извинете, че късно получих писмото ви, а не се сетих предварително да дам тези указания
Указани я iconУказани я
На основание чл. 12, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1, б. „б” от Закона за подпомагане на земеделските производители и решение на Управителния...
Указани я iconУказани я относно
Относно: Въвеждане на Десетата ревизия на Международната класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Указани я iconУказани я
С тези указания се уреждат правилата за провеждане на комплексен държавен изпит и разработване и защита на дипломни работи от катедра...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом