1. Финансовото право като отрасъл на българското право. Предпоставки за неговото обособяване. Терминът "Финансово право". Предмет. Метод. Основни начала на фин право
Име1. Финансовото право като отрасъл на българското право. Предпоставки за неговото обособяване. Терминът "Финансово право". Предмет. Метод. Основни начала на фин право
страница1/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер474.87 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.bglegis.com/z Finansovo pravo po S.Kichev VTU.doc
  1   2   3   4   5
Въпрос1

1. Финансовото право като отрасъл на българското право. Предпоставки за неговото обособяване. Терминът “Финансово право”.Предмет. Метод. Основни начала на фин. право.


 1. Определение – ФП е съвкупност от правни норми чрез които се осъществяват процесите на образуване, разпределение, натрупване, използване, разходване на финансово-парични средства на държавата и контролът на тази дейност.

 2. Терминът “ФП” отличава дисциплината, правното явление, конкретизира даден отрасъл на правото.

 3. ФП като отрасъл се характеризира с няколко белега:

А) по предмета на правно регулиране – регулират се обществените отношения чрез които се осъществяват процесите на разпределение, натрупване, използване на общонародните парични средства.Отношенията във ФП имат паричен характер. Всички ФО възникват или се прекратяват само по волята на държавата. Всички ФО имат за предметно съдържание една определена сума пари.

Б)съществен елемент е правното положение на страните – Д винаги е активен субект във Фин.Правоотношение независимо дали дава или получава парични средства.

 1. С термина ФП обозначаваме ФП наука – тя изучава ФП като отрасъл на обективното право. Изучават се ФП норми и отношения по повод регулиране процеса на националния доход, създаване на финансово стопанство, упражняване на финансов контрол и др. Като наука ФП има за предмет изследването на отрасъла ФП.

 2. ФП е и учебна дисциплина - предоставя теоретически и практически знания за ФП.

 3. с Фп обозначаваме правното явление – наложено е от икономическата и обществена необходимост за регулиране процесите в икономиката.

ІІ. Предмет на пр. регулиране са специфичните обществени отношения, свързани с натрупването, разпределението, разходването на нац. Доход и контрола върху тази дейност. Тези отношения възникват по повод финансовата дейност на държавата. Целта им е да се образуват фондове, които да се използват и разходват в съответствие с финансовото стопанство. Предмета на прав. регулиране от ФП е комплекс от отношения, които възникват в резултат на упражняваната фин. дейност на държавата по повод на разпределение, натрупване и разходване на нац. доход и контрола върху тази дейност.( това са индивидуалните особености на предмета на правно регулиране чрез ФПН) Общите особености са: 1) организиращата роля на държавата при разпределение на нац. доход и използването му;2) мястото на проявление на финансовите от-я- едни възникват и се развиват в нар. Стопанство, други – в данъчната система.;3) имуществено-паричния характер;4)правно положение на страните във фин-прав-е – активна страна е държавата, пасивна – фирми граждани соц. организации...

ІІІ. Метод на прав. регулиране. Зависи от характера на регулираните обществени от-я. 2 метода са :1 ) властнически метод - прилага се когато обществените отношения отразяват общонационалната нужда.2) метод на равнопоставеност - проявява се във всички части на ФПН- хипотеза, диспозиция, санкция.

ІV. Основни начала:

1)Планово начало - личи в плановото разпределяне и натрупване на финансови средства;

2)Централизмът - в Конституцията са посочени компетентните органи, упражняващи власт и управление на финансовата дейност на държавата- НС гласува бюджета, определя данъците на гражданите..

3) Демократизъм - отчитат се местните особености на населените места;

4)Законност - принципа изисква точно прилагане на закона за образуване и разпределяне на дохода и др.


въпрос2

2. ФП в системата на българското право. Разграничаване на ФП от другите клонове на правото.


І. ФП в системата на българското право.

Правната система се състои от правни отрасли, които действат самостоятелно. В същото време те са част от цялата правна система и могат да си взаимодействат с други отрасли.

 1. Има различни становища относно мястото на ФП в прав. система.:

1)някой автори смятат, че ФП е част от административното право.2)др. група – че ФП има комплексен характер;3) ФП е самостоятелен отрасъл( преобладаващо мнение) ФП се обособява в зависимост от обществено-икономическото развитие. То е средство на държавата за ръководство и управление на разпределение на нац. доход.

ІІ.Разграничаване на ФП от другите отрасли на правото:

1)предмета на прав. регулиране – е разграничителен критерий: ФП и Конституционното пр. – КП регулира отношения отнасящи се до характера на държ. строй, укрепва основни принципи на дейност на държ. органи. КП има норми, с които регулира финансовата дейност на органите на държавата без да е изчерпателно.Фп се основана на конституционни норми - с Конституцията се регулират отношенията по съставяне на бюджета, плащането на данъците от стопански организации и гражданите.Но пълно регламентира тези отношения ФП.

2) Административното право и ФП - Ап регламентира отношения, които възникват по повод управлението на държавата. Те не са свързани с процесите на разпределение, разходване, натрупване на нац. доход които са предмет на ФП.Адм. правоот-я са регламентирани обаче с властническия метод, той е присъщ и за ФП. Двата отрасъла се различават по предмета на прав. регулиране.

3) ФП и гражданското право- разграничават се по предмета на прав. регулиране: фин. отношения винаги възникват в резултат на финансова дейност на държавата – чрез тях се разпределя нац. доход. Гражданските отношения не винаги са дейност на държавата. Те са средство за определяне на имуществените отношения между две ФЛ или ЮЛ. При фин. правоотношение държавата винаги е страна. И в двата отрасъла правоотношенията имат имуществен характер. ФПО се развива в сферата на финансовата система, а граж. ПО имат по-широк обхват. ФПО са резултат от фин. дей-т на държавата; при граж. ПО не винаги държав. дейност е на лице.

ФПО са свързани с обществен интерес; ГПО имат повече имуществен характермежду 2 ЮЛ или ФЛ.

Съдържанието на ФПО е плановото разпределение на нац. доход.


Въпрос

3. Съотношение между Фп и другите клонове(отрасли) на правото.


І.ФП е клон от правната система. Той действа самостоятелно, но и винаги е във взаимодействие с др. правни клонове. Съотношението между Фп и др. клонове на правото може да се разгледа в няколко насоки:

 1. Организационни съотношения - възникват между всички клонове на правото. То се намира в по-тесни организационни правоотношения с държавното и административно право. Финансовата дейност се осъществява от органите на власт и управление с обща компетентност и специализирани органи- БНБ, МФ и др. Тази дейност може да се осъществи от др. държавни и обществени организации ако им се възложи. Кооперативните обществени организации могат да прилагат фин. законодателство като определят размера на данъците Като структура и организация те са определени от административното право. ФП използва постиженията на административ. право в изпълнително-разпоредителната дейност.

 2. Съотношението между ФП и др. клонове на правото се създават при прилагане на прав. норми. Тук се оформят 2 основни направления: а) изразява самостоятелно и независимо от др. клонове на прав. прилагане на ФПН.( прилагането им не зависи от други – Х прави завещание и умира). б)др. група очертава случаите, когато някой граж. пр. сделки се смятат за недействителни, ако не са получили разрешение от ФП орган.;в) съотношения между ФП и др.клонове на правото възникват по повод на употребата на някой понятия от др. клонове.;г)група съотношения между ФП и др. клонове възникват при действието на комплексните институти – кредит, застраховка, финансиране. д ) при изпълнението на правата и задълженията също се създават отношения между ФП и др. клонове на правото . Изпълнението става по финансово- административен ред, но може да се обжалва пред съда.Въпрос 4

4. Финансовата дейност на държавата. Същност. Цел, задачи и методи. Юридически форми за осъществяване на финансова дейност на държавата.


І. Фин. дейност на държавата. Държавата осъществява фин. дейност за да задоволи нарасналите си потребности ФД е съвкупност от определени действия и волеизявления във връзка с процесите на натрупване, разпределяне, разходване и използване на националния доход. Фин. дейност на държавата включва и контрола върху тази дейност. Тази дейност може да се разгледа от иконом. полит. и правен аспект: 1)от икон. гледна точка – фин. дейност на държавата в производствената сфера гарантира първоначалното разпределение на дохода и последващото му разпределение. Фин. дейност в непроизводителната сфера обезпечава развитието на образованието, здравеопазването, самоотбраната.;2) ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩЕСТВЕНО-ИКОНОМИЧ. АСПЕКТ - финансира развитието на производствените сили ,повишаване на жизненото равнище, развитието на културата, образованието, здравеопазването;3) от юридическа гл. точка е средство за осъществяване на икономическо и социално благополучие на обществето- държавата създава фондове за натрепвану, които осигуряват възпроизводството, фонд за лично и обществено потребление.4) фин. дейност е процес, проявява се конкретно като синхронизирано прилага фин. система. 5) фин. дейност е свързана със стопанската дейност. Фин. дейност на държавата е организиране и стопанисване на парични средства. Тя стимулира икономията на пари и материали. Фин. дейност като процес се характеризира и като контрол по разпределението и използването на нац. доход. Контрола е съпоставянето на дейността на лицата и органите, която са извършили и която са били длъжни да извършат. В резултат на фин. дейност на държавата се осигуряват средства за реализиране на програмата за развитие на обществото, икономиката, сигурността.

ІІ. Цел, задачи, методи.

 1. Цел – да се осигури високо развитие на икономиката, да се задоволят потребностите на държавата

 2. чрез фин. дейност държавата осигурява натрупване във фондовете, насочва и използва тези средства, упражнява фин. контрол за законосъобразността и правилното използване на паричните средства; планово натрупване на пари става чрез разпределение на нац. доход и събиране на средства във фондовете на държавата. Тази финансова дейност се осъществява чрез различни методи: а)метод на задължителни вноски и данъци - разпределя дохода на стопанските организации;б) разпределението се извършва и чрез метода на задължителните вноски за държавно-обществено осигуряване или за застраховане;в) организираното спестяване на гражданите също е метод на натрупване;

 3. плановото насочван4е и използване на средства се реализира чрез метода на икономическото планиране и съответстващото му разпределение на средствата, натрупани в бюджета, чрез разпределяне на приходите на местни и републикански.

 4. Финансово-контролираща дейност на държавата- осъществява се контрол относно точното прилагане на законите;

 5. Фин. дейност на държавата се осъществява чрез специално изградена финансова администрация и органите на власт и управление от натоварени затова органи.

ІІІ. Юридически форми за осъществяване на финансовата дейност на държавата.

А)Финансовата дейност на държавата се осъществява чрез законови и под законови актове на държ. власт.Актовете на МС касаят управлението на финансите. Основни нормативни актове са ЗДОД,ЗДДС,ЗМДТ,ЗСКДБ, ЗФК,ЗБ и др.Министерства и ведомства издават подзаконови актове във връзка със своята компетентност. Общинските съвети също издават такива.

Б) закони са и нормативните актове, които се издават от 2 или повече ведомства;

В)индивидуалните финансови актове – форма за осъществяване на финансова дейност - те не се различават от адм. актове . Инд. Фин. акт е властническо воляизявление на компетентен държавен финансов орган. Чрез акта се прилага закона или подзакон. Норм. Акт към конкретния случай, т. е. с индив. Фин. акт се определя размера на данъка, който данъкоплатеца трябва да плати, акта определя размера на държавното вземане.

Финансовите актове са различни – според характера на развиваната финансова дейност са

 1. облагателни;

 2. актове за упражняване на контрол;

 3. актове за изпълнение на едно право;

актове с които се планира движението на финансите са бюджет, финансов план, касов план и др.


въпрос 5

5.Финансова система. Ролята на финансовата система в държавата. Действия, методи и средства за осъществяване на финансовата дейност на държавата.


І. Ролята на финансовата система в държавата.- финансовата система чрез прилагане на фин.-прав. норми осигурява плановото натрупване и използване на финансовите средства за осъществяване функцията на държавата. Чрез финансовата система държавата ръководи, управлява и следи натрупването, разпределението, използването, контролирането на нац. доход.Чрез финансовата система се мобилизират парите в централ. държавни фондове, от там се връщат в народното стопанство. Така финансовата система влияе върху общественото развитие.

ІІ. Същност на финансовата система.

 1. системата е организационно дело. Чрез нея Д организира натрупването, разпределението, използването на нац. доход. Финансовата дейност е ръководен и управленчески труд в областта на финансите на държавата.Предпоставка за изграждането на фин. система е разделянето на производителен, управленчески и ръководен труд.

 2. фин. система се характеризира с елементите: 1.ефективност – характеризира ФС като механизъм годен да изпълни задачите на държавата. Ефективността прозира в начина на облагане, в начина на определяне на доходите на гражданите, фирмите и др.2. материята на - е съвкупност на специфични отношения и съотношения във връзка с разпределение и натрупване на нац. доход.съвкупността от тези отношения създава структурата на фин. система.характерно за отношенията е че:а) всяко отношение важи във времето за конкретна историческа обстановка;б)всяко отношение е определено в пространството;в)отношенията във ФС се намират в единство( банковите отношения се намират в единство);г)относителна самостоятелност – отношенията се развиват самостоятелно.

 3. Др. елемент характеризиращ ФС е организационната и обособеност: 1. всеки компонент на ФС има своя характеристика и е обособен в самостоятелна система( бюджетна, банкова, валутна и др.);2. ФС е организационно обособена – отделните и компоненти се намират в единство и неделимост;

 4. Организационни форми на ФС – на всеки компонент от ФС отговаря организационна форма – учреждения и институти- Мин. на финансите привежда в действие бюджетната и приходна система. От там нататък централно управление на финансите, фин. отдел при Об С , данъчни управления, ДЗИ, ДСК, стопански организации разпределят печалбата си за вноски в бюджета. Специализираните финансови органи имат контролни функции.

 5. Съотношение между компонентите на ФС – могат да бъдат причинно-следствени, на съподчинение, последователност или едновременност, отношения на координация. Съотношения на координация на функциите има между приходната и бюджетната система( приходната система разпределя доходите и ги натрупва , бюджетната – преразпределя доходите; отношение на последователност – не може да се финансира, ако преди това няма натрупани средства).

ІІІ. Органи на ФС – органите на власт и управление са органи на финансовата система . финансовата служба на стопанските организации е първия орган на фин. система.Счетоводството разходва паричните средства, прилага финансовото законодателство, изчислява вноските за данъците и др.в непроизводителната сфера органите на фин. система са финансовите отдели и служби в учрежденията. Те разходват бюджетните средства, прилагат фин. законодателство.

Ръководните органи на ФС ръководят пълновластно върху цялата територия на България процесите на разпределение, натрупване, разходване на нац. доход. Нар. Събрание, президентството, местните органи са не само органи на властта, но и органи на ФС. НС гласува закона, избира МС, контролира бюджета, ръководи изпълнението му. Специализирани органи са Мин. на финансите,ДЗИ,ДСК,БНБ. Към МС са изградени управления и дирекции по държ. данъци, по местните данъци, бюджета и др.

ІV. Действие на ФС. То обхваща 2 момента:

1). Вътрешна нагласа и способност да работи самата система( зависи от организационното обособяване на отношенията);

2).въздействие на системата върху други системи. Въздействието което ФС оказва на др. системи зависи от функциите на ФС. Те са: а) разпределителна - чрез нея се иззема част от дохода на СО и гражданите, като така се осигуряват средства за нуждите на държавата;

б) др. функция на ФС е планово насочване и използване на паричните средства. Това става чрез бюджета на България. Въздействие се оказва чрез насочване на средства към нар. Стопанство, за културни мероприятия, за издръжка на апарата.

в) стимулираща функция- осъществява се чрез инвестиране на средства н стопанството, чрез кредитната дейност на Банките и ДСК.

г) контролираща функция на ФС изпъква при образуването и разпределянето на дохода на СО. Контрола се осъществява с дейността на органите на ФС. Обект на контрола е правилното възникване и развитие на правоотношенията по разпределение и преразпределение на фон. средства.

V. Методи и средства за действие:

1).обобщен метод на действие на ФС е финансовото планиране, а средствата за действие са финансовите планове.Чрез него се обвързват материалното и финансовото планиране. То трябва да : 1.разкрива нови приходоизточници;2.да съдейства за интензивното развитие;3.да бъде всеобхватно и реално;4.да осигурява взаимодействие между компонентиет на ФС.


  1   2   3   4   5

Свързани:

1. Финансовото право като отрасъл на българското право. Предпоставки за неговото обособяване. Терминът \"Финансово право\". Предмет. Метод. Основни начала на фин право iconКонспек т по финансово право
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
1. Финансовото право като отрасъл на българското право. Предпоставки за неговото обособяване. Терминът \"Финансово право\". Предмет. Метод. Основни начала на фин право iconКонспект по финансово право на българия общачас т
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
1. Финансовото право като отрасъл на българското право. Предпоставки за неговото обособяване. Терминът \"Финансово право\". Предмет. Метод. Основни начала на фин право iconКонспект по финансово право на българия учебна 2001/2002 г
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
1. Финансовото право като отрасъл на българското право. Предпоставки за неговото обособяване. Терминът \"Финансово право\". Предмет. Метод. Основни начала на фин право icon1. Финансовото право като отрасъл на действащото право. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране. Източници на финансовото право
Финансовото право е съвкупност от правни норми, регулиращи обществените отношения. Финансовото право като всеки правен отрасъл основно...
1. Финансовото право като отрасъл на българското право. Предпоставки за неговото обособяване. Терминът \"Финансово право\". Предмет. Метод. Основни начала на фин право iconВеликотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий" историко-юридически факултет конспек т по
Финансовото право като отрасъл на действащото право на Република България. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране....
1. Финансовото право като отрасъл на българското право. Предпоставки за неговото обособяване. Терминът \"Финансово право\". Предмет. Метод. Основни начала на фин право iconФинансовото право като отрасъл на действащото право на рб. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране. Източници. Разграничение и съотношение на
Финансовото право има допирни точки със всички правни отрасли. Финансови правоотношения възникват и по повод на други правоотношения....
1. Финансовото право като отрасъл на българското право. Предпоставки за неговото обособяване. Терминът \"Финансово право\". Предмет. Метод. Основни начала на фин право icon1. Финансовото право като отрасъл на действащото право на рб. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране. Източници на финансовото право. Разграничение и съотношение на финансовото право с останалите правни отрасли
Финансовото право като отрасъл на действащото право на рб. Обща характеристика. Предмет и метод на правно регулиране. Източници на...
1. Финансовото право като отрасъл на българското право. Предпоставки за неговото обособяване. Терминът \"Финансово право\". Предмет. Метод. Основни начала на фин право iconАдминистративно право
Административното право като отрасъл на действащото право се характеризира с предмет и метод на правно регулиране
1. Финансовото право като отрасъл на българското право. Предпоставки за неговото обособяване. Терминът \"Финансово право\". Предмет. Метод. Основни начала на фин право iconХарактеристика на данъчното право
Данъчното право не е самостоятелен отрасъл, то е част от финансовото право. Има за предмет само част от обществените отношения, които...
1. Финансовото право като отрасъл на българското право. Предпоставки за неговото обособяване. Терминът \"Финансово право\". Предмет. Метод. Основни начала на фин право iconФинансово право
България. Предмет и метод на финансовото право, характеристики, източници йерархия на източниците
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом