Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г
ИмеНаредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г
Дата на преобразуване06.11.2012
Размер275.84 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.prsr.bg/attachment/nb_docs/file_36.docx

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; изм., бр. 37, 45 и 55 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Допустимостта на секторите по ал. 1 се определя въз основа на продуктите, за чиято преработка и/или маркетинг се кандидатства, технологията на производство и получените крайни продукти.“

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.

3. Досегашната ал. 4 става ал. 5, а думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

4. Досегашната ал. 5 става ал. 6, а думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.

5. Досегашните ал. 6, 7, 8 и 9 стават съответно ал. 7, 8, 9 и 10.

§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 числото „20“ се заменя с „50“.

2. В ал. 4 след думите „авансовото плащане“ се добавя „или договор за поръчителство, с който най-малко двама поръчители, всеки от които се задължава пред кредитора РА да отговаря за изпълнението на задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане“.

3. Създават се нови ал. 5 и 6:

„(5) Поръчителят по ал. 4 трябва да отговаря на следните условия:

1. да е юридическо лице – търговец по смисъла на чл. 1, ал. 2 от Търговския закон и да е вписан в търговския регистър;

2. да е регистриран и да извършва търговска дейност най-малко 3 години преди датата на подаване на заявката за авансово плащане;

3. да няма изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие“;

4. да няма изискуеми публични задължения към държавата;

5. да не е в открито производство по несъстоятелност и да не е обявен в несъстоятелност;

6. да не е в производство по ликвидация;

7. 25 % от размера на собствения му капитал, отразен във финансовите отчети от последната приключена финансова година и последното приключило тримесечие, преди подаване на заявката за авансово плащане да е равен или по-голям от 110 % от стойността на искания аванс;

8. 20 % от размера на приходите му от продажби за последната финансова година да е по-голям или равен на 110 % от стойността на искания аванс.

(6) При изчисляването на размера на собствения капитал по ал. 5, т. 7 РА изключва поетите задбалансови и условни задължения на поръчителя, като в тях не се включват обезпечения по кредити и по други задължения, които са отразени в баланса.“

4. Създават се ал. 7 и 8:

„(7) В случаите, когато едно лице е поръчител на повече от един ползвател по ПРСР, поръчителят трябва да отговаря на условията по ал. 5 и 6 за всеки договор за поръчителство.

(8) Разплащателна агенция не сключва договор за поръчителство с лице, за което установи, че не може да изпълни задължението по авансовото плащане на длъжника ползвател на помощта в размер 110 % от стойността на авансовото плащане.“

5. Досегашната ал. 5 става ал. 9, а след думите „ал. 4“ се поставя запетая и се добавя „или срокът на задължението по договора за поръчителство по ал. 4“.

6. Досегашната ал. 6 става ал. 10, а след думата „освобождава“ се добавя „или договорът за поръчителство по ал. 4 се прекратява“.

§ 3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови ал. 6 и 7:

„(6) Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът/ползвателят на помощта или негов законен или упълномощен представител попада в някоя от категориите, определени в чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (ОВ, L, бр. 248 от 16 септември 2002 г.).

(7) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта:

1. при които кандидатът/ползвателят на помощта или член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган или РА, което е участвало при одобряването на заявлението за подпомагане;

2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.“

2. Създава се ал. 8:

„(8) Липсата на обстоятелствата по ал. 6 и 7 се доказва от кандидата/ползвателя на помощта:

1. с декларация към момента на кандидатстване съгласно приложение № 2а;

2. с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, и с декларация съгласно приложение № 2а за всички останали обстоятелства, включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, в срок от 15 работни дни от датата на получаване на уведомително писмо от РА за представянето им.“

3. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 9 и 10.

§ 4. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 8 думите „Националната ветеринарномедицинска служба (НВМС)“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“.

2. В ал. 9 думите „регионалната ветеринарномедицинска служба (РВМС)“ се заменят с „БАБХ“.

3. В ал. 19 изречение второ се заличава.

4. Създават се нови ал. 20 и 21:

„(20) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на повече от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, предложени от един доставчик, за които са определени референтни цени или са за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание, се изисква предоставяне на една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи. Кандидатът представя и заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните изпълнители.

(21) За разходи по ал. 1, чиято стойност възлиза на по-малко от левовата равностойност на 15 000 евро или са част от доставки/услуги на обща стойност, по-малка от левовата равностойност на 15 000 евро, се изисква представяне на заверени копия на предварителни или окончателни договори с избраните доставчици или изпълнители.“

5. Досегашната ал. 20 става ал. 22 и се изменя така:

„(22) В случаите по ал. 19, 20 и 21 може с цел определяне на основателността на предложените разходи изпълнителният директор на РА със заповед да определи оценяваща комисия, която да се произнесе относно обосноваността на разходите. При кандидатстване за разходи за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание, основателността на предложените разходи се определя от оценяваща комисия. В състава на комисията се включват лица, притежаващи квалификация и опит.“

6. Досегашната ал. 21 става ал. 23, а след думите „ал. 19“ се добавя „и 20“.

7. Създава се ал. 24:

„(24) Списък с разходите по ал. 20, за които са определени референтни цени, се публикува на електронната страница на РА.“

8. Досегашната ал. 22 става ал. 25 и се изменя така:

„(25) В случаите по ал. 19 и 20 кандидатът изпраща запитване за оферта по образец съгласно приложение № 6а. В случаите по ал. 19, когато кандидатът не е избрал най-ниската оферта, направеният избор се обосновава писмено.“

9. Досегашната ал. 23 става ал. 26, а след думите „ал. 19“ се добавя „и 20“.

§ 5. В чл. 24, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 8 след думите „ал. 19“ се добавя „и 20“.

2. Създава се т. 17:

„17. които е установено нарушение на изискванията на чл. 11, ал. 6 и/или 7.“

§ 6. В чл. 30 се правят следните изменения:

1. В ал. 4 думите „ал. 6 или ал. 7“ се заменят с „ал. 7 или ал. 8“.

2. Алинея 5 се изменя така:

„(5) В случаите по ал. 3 и 4 ОДФ – ПСМП приема заявлението за подпомагане, при условие че липсата или нередовността се отнася за документи, издавани от други държавни и/или общински органи или институции, за които кандидатът представи писмено доказателство, с което е заявено искане към държавен и/или общински орган или институция за издаване на липсващия или нередовния документ. Кандидатът подписва декларация, че е запознат с липсите и нередовностите, задължението си да представи документите най-късно в срок по чл. 31, ал. 4, като отбелязва мотивите и забележките си.“

§ 7. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 4 след думата „нередовност“ се добавя „или липса“.

2. В ал. 5, т. 3 думите „ал. 20“ се заменят с „ал. 22“.

3. Създава се нова ал. 6:

„(6) В случаите по ал. 5 РА уведомява кандидата с мотивирано писмо за удължаването на срока по ал. 1.“

4. Досегашните ал. 6 и 7 стават съответно ал. 7 и 8.

5. Досегашната ал. 8 става ал. 9, а думите „ал. 6 или 7“ се заменят с „ал. 7 или 8“.

§ 8. В чл. 32 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „с положителен резултат от извършените проверки“ се заличават.

2. В ал. 5 се правят следните изменения:

а) в т. 1 думата „разкриване“ се заменя с „установяване“;

б) в т. 2 думата „разкриване“ се заменя с „установяване“.

§ 9. В чл. 33, ал. 1 се създава т. 6:

„6. установяване на обстоятелствата, посочени в чл. 11, ал. 6 и/или 7, както и непредставяне на документите по чл. 33а.“

§ 10. Създава се чл. 33а:

„Чл. 33а. Преди издаване на заповед за одобрение на заявлението за подпомагане РА изисква в срок по чл. 11, ал. 8, т. 2 от кандидата да представи:

1. свидетелство за съдимост от представляващия кандидата и член/ове на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му;

2. декларация съгласно чл. 11, ал. 8, т. 2.“

§ 11. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 4:

„(4) При съмнения за изкуствено създадени условия в договора по ал. 2 се предвиждат извършване на допълнителни проверки и/или обезпечение в полза на РА, съответстващо на финансовата помощ, свързана с инвестицията.“

2. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно ал. 5 и 6.

§ 12. В чл. 38 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 7:

„(7) В случаите, когато РА мотивирано откаже да сключи договор за поръчителство с лице, предложено от ползвателя, РА изпраща уведомително писмо на ползвателя, който в срок до 10 работни дни от получаването му предлага друг поръчител и представя съответните документи по т. 3 съгласно приложение № 12 или банкова гаранция.“

2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.

§ 13. В чл. 41, ал. 3 се създава т. 4:

„4. когато се провежда контролна проверка въз основа на Приложение I, т. 4 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията от 21 юни 2006г. относно реда и начина на прилагане на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други стопански субекти, както и по отношение на клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ и ЕЗФРСР (ОВ, L 171, 23.06.2006 г.), той се удължава с един месец.“

§ 14. В чл. 42 думите „чл. 31 от Регламент на Комисията № 1975/2006, на Комисията за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ, L 368, 23.12.2006 г., и Българско специално издание: глава 03, том 80) (Регламент (ЕО) № 1975/2006)“ се заменят с „чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011 на Комисията от 27 януари 2011 г. за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ, L 25, 28.01.2011 г.) (Регламент (ЕС) № 65/2011) и разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1998/2006“.

§ 15. В чл. 43, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 4 думите „чл. 31 от Регламент (ЕО) № 1975/2006“ се заменят с „чл. 30 от Регламент (ЕС) № 65/2011“.

2. Създава се т. 6 :

„6. установи обстоятелствата, посочени в чл. 11, ал. 6 и/или 7.“

§ 16. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3, т. 1 след думата „съдържание“ се добавя „и/или документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ,“.

2. Създават се ал. 4 и 5:

„(4) В случаите, когато РА установи до извършване на окончателно плащане обстоятелства по чл. 11, ал. 6 и/или 7, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените авансови и/или междинни плащания заедно със законните лихви върху тях.

(5) В случаите, когато РА установи, че обстоятелства по чл. 11, ал. 6 и/или 7 са съществували към датата на извършване на окончателно плащане по проекта, ползвателят на помощта дължи връщане на изплатените плащания по проекта заедно със законните лихви върху тях.“

§ 17. В чл. 54 ал. 1 и 2 се изменят така:

„(1) С цел осигуряване на публичност и прозрачност най-малко веднъж на три месеца РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки одобрен проект на ползватели на помощта юридически лица по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ от ПРСР 2007 – 2013 г.:

1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;

2. вид на подпомаганите дейности;

3. общ размер на одобрената финансова помощ по проекта.

(2) С цел осигуряване на публичност и прозрачност до 30 април всяка година за предходната финансова година РА публикува на електронната си страница следната информация за всеки проект на ползвател на помощта юридическо лице, по който е извършено плащане по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“:

1. пълното регистрирано юридическо наименование на ползвателя на помощта;

2. общината, в която ползвателят на помощ-та живее или е регистриран, и пощенския код, когато е наличен, или част от него за обозначаване на общината;

3. общата сума на публично финансиране, получена от ползвателя на помощта за съответната финансова година, която включва както вноски на Общността, така и национални вноски;

4. вид на подпомаганите дейности;

5. информация за сбора от сумите, изплатени за предходната година от Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони за всеки ползвател на финансова помощ;

6. валутата, в която тези суми са били получени.“

§ 18. В § 1 от допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 3 думите „чл. 26 от Регламент (ЕО) № 1975/2006“ се заменят с „чл. 24 от Регламент (ЕС) № 65/2011“.

2. В т. 4 думите „Регламент (ЕО) № 1975/2006“ се заменят с „Регламент (ЕС) № 65/2011“.

3. Точка 13 се изменя така:

„13. „Преработване на земеделски продукти“ е всяка дейност, свързана с технологично въздействие на земеделски продукт с изключение на селскостопанските дейности, необходими за подготовката на животински или растителен продукт за първоначална продажба. Технологично въздействие е онази част от производствения процес, при която има пряко преобразуване на свойствата или качественото състояние на първоначалния продукт.“

4. Точка 29 се изменя така:

„29. „Биомаса“ е всяка органична материя с растителен и животински произход, която може да бъде преработена, включително земеделски продукти, специализирани култури, селскостопански храни и фуражи, отпадъци и остатъци от селскостопански реколти, остатъчни продукти от преработвателната промишленост и др., включени в приложение № 1.“

5. Точка 35 се изменя така:

„35. „Независими оферти“ са оферти, подадени от лица, които не се намират в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

а) лица, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;

б) съдружници;

в) лица, които съвместно контролират пряко трето лице;

г) лица, които участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните;

д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;

е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;

ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.“

6. В т. 46 думите „чл. 5, т. 3 от Регламент (ЕО) № 1975/2006 на Комисията от 7 декември 2006 г. относно определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета по отношение на прилагането на процедури за контрол, както и кръстосано спазване по отношение на мерките за подпомагане на развитието на селските райони (ОВ, L 368 от 23.12.2006)“ се заменят с „чл. 4, т. 8 от Регламент (ЕС) № 65/2011“.

7. Точка 48 се изменя така:

„48. „Референтни цени“ са цени, ползвани от РА за сравняване при определяне основателността на разходите за различни инвестиции.“

8. Създава се т. 49:

„49. „Непреработена растителна и животинска продукция“ е всеки първичен продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат на която да са настъпили физико-химични изменения.“

§ 19. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 3 и 4 се изменя така:

„Приложение № 2 към чл. 3, ал. 4 и 5

Списък на производства и работни операции преди индустриалната преработка на дървесината и без производството на мебели:

1. разкрояване на дървен материал чрез бичене, фрезоване, комбинирано или рязане или развиване;

2. сушене на дървен материал;

3. белене, сортиране, рендосване, профилиране, фасониране и шлайфане на дървен материал;

4. окрайчване на дървен материал;

5. раздробяване на дървен материал;

6. производство на колове: белене, цепене, заостряне, пакетиране;

7. преработка на дърва за огрев: рязане, цепене, пакетиране;

8. производство на амбалаж и палети от дървен материал;

9. производство на дървесни пелети, брикети и енергийни трески от необработени дървени материали, вършина и други дървесни отпадъци;

10. производство на фурнир, шперплат, плочи от дървесни частици, дървесни влакна и ориентирани дървесни частици (ОСВ), многослойни мебелни плочи;

11. производство на паркет и други подови настилки.“

§ 20. Създава се приложение № 2а към чл. 11, ал. 8, т. 1 и 2:

„Приложение № 2а към чл. 11, ал. 8, т. 1 и 2

ДЕКЛАРАЦИЯ[1]

по чл. 11, ал. 8, т. 1 и 2 относно обстоятелства по чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности

Долуподписаният/ата ...........................................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .......................................... , притежаващ лична карта № .......................................... ,

издадена на .......................................... от МВР – гр. ................................................................................,

(дата на издаване) (място на издаване)

адрес: ........................................................................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството си на ..................................................................................................................................................

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на ..........................................................................................................................................., вписано

(наименование на кандидата)

в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № ..........................................,

със седалище .................................................................................... и адрес на управление ..........................................................................................................................................., тел.: .........................................., факс: ..........................................,

БУЛСТАТ .......................................... – кандидат/ползвател на помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“:

1. Не съм обявен в несъстоятелност и не съм обект на открито производство по несъстоятелност, ликвидация, дейността ми не е поставена под съдебен надзор, не съм сключил споразумение с кредитори, не съм преустановил стопанска дейност, не съм обект на производство, свързано с такива въпроси, и не се намирам в подобна процедура съгласно националните законови и подзаконови актове.

2. Не съм лишен от правото да упражнявам професия или дейност с влязъл в сила акт на компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

3. Не съм признат за виновен за тежки правонарушения при упражняване на професионална дейност, доказани с всякакви средства, които Управляващият орган или РА може да обоснове.

4. Нямам неизпълнени задължения към държавата и/или към общината, свързани с плащане на вноски за социално осигуряване или плащане на данъци съгласно националното законодателство на държавата, в която е седалището ми, и по българското законодателство, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията.

5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за измама, корупция, изпиране на пари, участие в престъпна организация или всякаква друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Общностите.

6. Понастоящем не ми е наложено административно наказание по чл. 78а НК за умишлено предоставяне на документи с невярно съдържание при осигуряване на информацията, изискана от РА.

7. Не съм получил пълен отказ за плащане поради виновно неизпълнение на задължения по договор, финансиран от бюджета на Общностите, въз основа на влязъл в сила съдебен акт.

8. Представляваният от мен кандидат не е в трудов или друг договор за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово и/или служебно правоотношение в Управляващия орган или РА до една година от прекратяване на правоотношението, в представлявания от мен кандидат такова лице не е съдружник, не притежава дялове или акции, не е управител или член на орган на управление или контрол.

9. При промяна на декларираните обстоятелства ще уведомя незабавно РА.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

...................... 20....... г. Декларатор: ........................“

§ 21. В приложение № 6а към чл. 23, ал. 22 думите „ал. 22“ се заменят с „ал. 25“.

§ 22. В приложение № 9 към чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В таблица III „Документи за кандидатстване“ се правят следните изменения и допълнения:

а) в раздел „Документи, свързани с допустимостта на кандидата“ се правят следните изменения и допълнения:

аа) точка 6 се изменя така:

„6. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от кандидата “;

бб) създават се т. 15 и 16:

„15. Декларация към чл. 11, ал. 8, т. 1 (посочена в приложение № 2а към чл. 11, ал. 8, т. 1 и 2) 

16. Декларация за нередности “;

б) в раздел „Документи, свързани с допустимостта на инвестицията и разходите“ се правят следните изменения и допълнения:

аа) в т. 1 след думата „ДДС“ се поставя точка и се добавя „Доставчиците или изпълнителите по договорите трябва да бъдат регистрирани за местни лица в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а чуждестранните лица трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно ЗКС и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.“;

бб) в т. 7 думите „(в случаите на доставка на машини офертите трябва да съдържат подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с цел определяне на основателността на предложените разходи)“ се заличават;

вв) в т. 8 след думата „цена“ се поставя запетая и се добавя „в случаите по чл. 23, ал. 19“;

гг) създава се т. 8а:

„8а. В случаите по чл. 23, ал. 20 кандидатите представят една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител, на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро или е за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите – местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно ЗКС и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферти не се изискват при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 6а. Заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) – обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС. “;

дд) в т. 14 абревиатурите „РВМС“ и „НВМС“ се заменят с „БАБХ“;

в) в т. 1 от раздел „Документи, свързани с критериите за оценка“ абревиатурата „НВМС“ се заменя с „БАБХ“.

2. След таблица „Декларирам, че съм запознат/запозната с правилата за предоставяне на финансова помощ по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“ се добавя таблица „Декларация за нередности“:

„ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА НЕРЕДНОСТИ[2]

Долуподписаният/-ата ..............................................................................................................................,

(собствено, бащино и фамилно име)

ЕГН .........................................., притежаващ лична карта № .......................................... ,

издадена на .......................................... от МВР – гр. ..........................................,

(дата на издаване) (място на издаване)

адрес: ..............................................................................................................................,

(постоянен адрес)

в качеството си на ....................................................................................

(посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява и управлява)

на .............................................................................................................................., вписано ....................................................................................

(наименование на кандидата)

в търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен идентификационен код № ..........................................,

със седалище .................................................................................... и адрес на управление ...................................................................................., тел.: .........................................., факс: ..........................................,

БУЛСТАТ .......................................... – кандидат по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, декларирам, че:

1. Запознат/а съм с определението за нередност съгласно Регламент на Съвета № 1083/2006 г., а именно:

Под „нередност“ следва да се разбира всяко нарушение на общностното право в резултат от действие или бездействие на икономически оператор, което е имало или би имало за резултат ощетяване на общия бюджет на Европейските общности или на бюджетите, управлявани от тях, чрез намаляване или загуба на приходи в резултат на собствени ресурси, събирани от името на ЕО, или посредством извършване на неоправдан разход.

Всички форми на корупция са също нередност.

2. Запознат/а съм с определението за измама съгласно чл. 1, параграф 1, буква „а“ от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности, а именно:

Под измама следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано със:

– Използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба, нередно теглене или неправомерно намаляване на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности;

– Укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, водещо до резултатите, споменати в предходната подточка;

– Използването на такива средства за цели, различни от тези, за които са отпуснати първоначално;

– Злоупотреба на правомерно получена облага със същия ефект.

3. Запознат/а съм с възможните начини, по които мога да подам сигнал за наличие на нередности и измами или за съмнение за нередности и измами, а именно:

– до служителя по нередности в РА.

При наличие или съмнение за връзка на някое от лицата, на които следва да се подават сигналите за нередности, със случая на нередност информацията се подава директно до един или до няколко от следните органи:

– до изпълнителния директор на РА;

– до ръководителя на Управляващия орган на „Програмата за развитие на селските райони“ 2007 – 2013 г.;

– до ресорния заместник-министър, в чийто ресор е Управляващият орган на „Програмата за развитие на селските райони“ 2007 – 2013 г.;

– до председателя на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, и до ръководителя на дирекция „Координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности“ в Министерството на вътрешните работи;

– до Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) към Европейската комисия.

Настоящата декларация е изготвена в два екземпляра, по един за деклариращия и за РА.

Дата: ..................... Подпис на деклариращия: ………..“.

§ 23. В приложение № 10 към чл. 30, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В раздел I „Документи, свързани с допустимостта на кандидата“ се правят следните изменения и допълнения:

а) точка 7 се изменя така:

„7. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че кандидатът няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от кандидата.“;

б) създават се т. 16 и 17:

„16. Декларация към чл. 11, ал. 8, т. 1 (посочена в приложение № 2а към чл. 11, ал. 8, т. 1 и 2).

17. Декларация за нередности.“

2. В раздел II „Документи, свързани с допустимостта на инвестицията и разходите“ се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 1 след думата „ДДС“ се поставя точка и се добавя „Доставчиците или изпълнителите по договорите трябва да бъдат регистрирани за местни лица в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а чуждестранните лица трябва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно ЗКС и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС.“;

б) в т. 7 думите „(в случаите на доставка на машини офертите трябва да съдържат и подпис и печат на производителя или официалния представител/вносител с цел определяне на основателността на предложените разходи)“ се заличават;

в) в т. 8 след думата „цена“ се поставя запетая и се добавя „в случаите по чл. 23, ал. 19“;

г) създава се т. 8а:

„8а. В случаите по чл. 23, ал. 20 кандидатите представят една независима оферта в оригинал, която съдържа фирмата на търговското дружество (фирмата не се попълва за оферти, подадени от НССЗ), срок на валидност на офертата, дата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента с цел съпоставяне с референтните цени и определяне на основателността на предложените разходи за всяка доставка/услуга на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро, както и в случай, че тя е част от доставки/услуги, договорирани с един доставчик/изпълнител, на обща стойност повече от левовата равностойност на 15 000 евро или е за специализирани производствени линии, изготвени по индивидуално технологично задание на стойност, по-голяма от левовата равностойност на 15 000 евро. Цената следва да бъде определена в левове или евро с описан ДДС. Офертите се придружават от техническа спецификация в случаите на закупуване на транспортни средства, машини, оборудване, съоръжения, включително компютърен софтуер и специализирана техника. Оферентите – местни лица, следва да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност съгласно националното им законодателство. Оферентите на строително-монтажни работи, местни и чуждестранни лица, трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя съгласно ЗКС и да могат да извършват строежи и/или отделни видове строителни и монтажни работи от съответната категория съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 ЗКС. Изискването за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията не се отнася за НССЗ. Оферти не се изискват при закупуване на земя, сгради и друга недвижима собственост, при придобиване на ноу-хау, патентни права и лицензии. Офертите се придружават от направените запитвания за оферти съгласно приложение № 6а. Заверено копие от предварителни или окончателни договори за услуги, работи, доставки (в т.ч. покупка на оборудване) – обект на инвестицията, с определени марка, модел, цена в левове или евро и срок. В договорите се описва ДДС.“;

д) в т. 14 думите „РВМС“ и „НВМС“ се заменят с „БАБХ“.

3. В т. 1 от раздел III „Документи, свързани с критериите за оценка“ абревиатурата „НВМС“ се заменя с „БАБХ“.

§ 24. В приложение № 12 към чл. 38, ал. 1 „Придружаващи документи към заявката за авансово плащане“ се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 3 се изменя така:

„3. Банкова гаранция или при поръчителство – удостоверения от Националната агенция по приходите, че предложените за поръчители лица нямат просрочени задължения, издадени не по-рано от 1 месец преди предоставянето им – оригинал или заверено копие, декларации от предложените за поръчители лица за наличие или липса на поети задбалансови и условни задължения (гаранции, запис на заповед, поръчителство и др.) и тримесечни финансови отчети за последното приключило тримесечие.“

2. Създават т. 4, 5 и 6:

„4. Свидетелство за съдимост на ползвателя на помощта – от представляващия и членовете на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай, че членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта.

5. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта.

6. Декларация по чл. 11, ал. 8, т. 2 (посочена в приложение № 2а към чл. 11, ал. 8, т. 1 и 2).“

§ 25. В раздел „Общи документи:“ от приложение № 13 към чл. 39, ал. 1 „Документи за междинно/окончателно плащане“ се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 4 се изменя така:

„4. Удостоверение от Националната агенция по приходите, че ползвателят на помощта няма просрочени задължения, издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или заверено копие от ползвателя на помощта.“

2. В т. 19 абревиатурите „РВМС“ и „НВМС/РВМС“ се заменят с „БАБХ“.

3. В т. 21 думите „Националната служба по зърното и фуражите“ се заменят с „БАБХ“.

4. Създават се т. 33 и 34:

„33. Свидетелство за съдимост на ползвателя на помощта – от представляващия и членовете на управителния му орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, а в случай, че членове са юридически лица – от техните представители в съответния управителен орган. Свидетелството за съдимост да е издадено не по-рано от 1 месец преди предоставянето му – оригинал или копие, заверено от ползвателя на помощта.

34. Декларация по чл. 11, ал. 8, т. 2 (посочена в приложение № 2а към чл. 11, ал. 8, т. 1 и 2).“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 26. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.

§ 27. (1) Съгласно чл. 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 679/2011 на Комисията от 14 юли 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1974/2006 г. за определянето на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) § 2, т. 1 от тази наредба се прилага за заявления, одобрени със заповед на изпълнителния директор на РА, издадена след 31 декември 2010 г.

(2) В срок до 31 октомври 2011 г. ползвателите с подадени и/или платени заявки за авансово плащане могат да подадат коригираща заявка за авансово плащане в размера съгласно § 2, т. 1 от тази наредба. Към нея се прилагат документите по т. 3 от приложение № 12.

(3) В случаите по ал. 2, когато първата заявка за авансово плащане е подадена преди повече от 6 месеца от подаването на коригираща заявка за авансово плащане, ползвателят на помощта прилага и документите по т. 1, 2, 4, 5 и 6 от приложение № 12.

За министър: Г. Костов

10002


[1] Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.

[2]1 Декларацията се подписва задължително от представляващия и управляващия кандидата/ползвателя. Когато управляващите кандидата/ползвателя са повече от едно лице, декларацията се попълва и подава по един екземпляр за всички лица от управителните органи на кандидата/ползвателя, а в случай че членове са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган и от прокуристите и търговските пълномощници, когато има такива.
Свързани:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г iconНаредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г iconНаредба №18 от 26 юни 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г iconНаредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „
Наредба №21 от 07. 07. 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Подобряване икономическата...
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №25 от 29 юли 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г iconПроект! Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 от 3 април 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 от 3 април 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 3 април 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8 от 3 април 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г iconНаредба за изменение и допълнение на Наредба №9 от 3 април 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 г
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №9 от 3 април 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ...
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г iconПрограма за развитие на селските райони 2007 2013
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по...
Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 от 2008 г за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г iconПрограмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013 Г
Наредба №21 от 7 юли 2008 Г. За условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "подобряване икономическата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом