Дипломна работа
ИмеДипломна работа
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер35.46 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/info-1807.doc
ДИПЛОМНА РАБОТА

ТЕМА: “Счетоводно отчитане на разчетите в общините”


СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД 2

Л И Т Е Р А Т У Р А


УВОДКаквито ни са разчетните взаимоотношения с контрагентите и държавата, такава ще ни е и адаптацията и интегрирането ни в световното стопанство”


Именно този извод ни говори за значението на коректното уреждане на разчетните взаимоотношения и възприемането им като теория и политика за пазарни промени н публичния сектор.

В условията на пазарна икономика се поставя въпросът за адаптирането на българската счетоводна наука и практика към европейските и световни изисквания. В тази връзка ясно се очертава необходимостта от засилване на управленския характер на счетоводството на микроикономическо равнище. Прилагането на теорията на управлението е част от усилията ни за интегриране на постиженията на световната счетоводна наука и практика в националната счетоводна система.

Свидетели сме на събития, които показват, че икономиката ни се развива по законите на пазарното стопанство. Счетоводното отчитане все по-успешно се адаптира към реалностите на съвременния икономически живот. Постепенно се създават необходими условия и предпоставки за приспособяване към международните счетоводни стандарти.

В условията на силна вътрешна и международна конкуренция уреждането на сметните взаимоотношения е от особена важност. Тези отношения могат да се уредят както непосредствено при възникването им, така и след определено време. Тогава, когато те се уреждат след тяхното възникване трябва да се спазват определени норми и правила. При уреждане на взаимоотношенията участват много страни и се засягат много интереси, затова спазването на законите и етиката в отношенията е задължително.

Правилното отчитане на всички разчети има важно значение както за външните потребители на информация – държавни и други специализирани органи, така и за самото управление на предприятието. Това зависи особено много от адекватната на сегашните изисквания и добре обоснована, а след това и оповестена организация на отчитането им.

Не са редки случаите, когато проблемите на стопанския живот не могат да се решат по пътя на взаимното споразумение. Тогава се прибягва до съдебната власт.

В своята многостранна дейност предприятието се намира в разчетни отношения с различни институции – държавния бюджет, НОИ, различни ведомства и др. и своевременното им уреждане е от голямо значение.

В своята дипломна работа разглеждам разчетните отношения, в които влизат бюджетните предприятия. По-конкретно съм насочила наблюденията си върху разчетите в Община Добричка – град Добрич.

Организацията на дейността на общинската администрация на община Добричка, град Добрич има за цел осигуряване на ефективна дейност на изпълнителната власт в съответствие с Конституцията на Република България, Европейската харта за местната администрация и действащото законодателство.

Целта на магистърския проект е да изследвам, обобщя и анализирам спецификата при отчитане на сметните взаимоотношения в общината, като се спра на по-особените, специфичните за нейната дейност.

Задачите на разработката са:

  1. Да се покажат специфичните особености на бюджетните предприятия и разчетите в тях.

  2. Да се класифицират различните разчети и покажат характерните им черти.

  3. Да се разгледа счетоводното отчитане на разчетите в Община Добричка.

  4. Да се анализира състоянието на разчетите в общината.

  5. Да се дадат някои насоки и препоръки за подобряване на разчетните отношения.

В първа глава на настоящия магистърски проект са посочени: характеристика на Община Добричка –град Добрич; специфичните особености на бюджетните предприятия; видовете бюджетни предприятия; същността и видовете разчети като обект на отчитане; организацията на счетоводната работа във връзка с разчетите; общите изисквания за организация на счетоводната работа; основните елементи на организацията на счетоводството; системата на индивидуално прилаганите счетоводни сметки; счетоводните документи и документооборот; формата на счетоводството и организацията на счетоводната работа в Община Добричка – град Добрич . Разглеждат се нормативните уредби, касаещи бюджетните предприятия и по конкретно разчетите в бюджетните предприятия

Втора глава съдържа същинската част на магистърския проект , т.е. резултатите от проучването на разчетните отношения в община Добричка. Посочва се организацията на счетоводния процес, синтетичното и аналитично отчитане на основните разчетни операции.

Мисля, че най-ценното в тази глава са практическите примери , осчетоводени на база проучените документи във връзка с отчитането на разчетите в Общината.

В трета глава се анализират разчетите в бюджетното предприятие. Посочени са възможностите за усъвършенстване на счетоводната отчетност на разчетите и контрола при отчитането им. Дадени са някои насоки и препоръки за усъвършенстване на отчетността, които са направени на основа на проучванията в общината.

Свързани:

Дипломна работа iconДипломна работа превод: Стефан Станчев
Как да превърнем разглеждането на актуален проблем в научно издържана дипломна работа
Дипломна работа iconНа вниманието на всички студенти
Съгласно решение No: 11/12. 06. 2009 г на Акадмичния съвет на Русенския университет «Ангел Кънчев» към процедурите по дипломиране...
Дипломна работа iconДипломна работа през м юни 2008 г
Студентите, завършили семестриално образователната степен “бакалавър”, които следва да се явяват на държавен изпит и защита на дипломна...
Дипломна работа iconДипломна работа
Текстът на дипломната работа трябва да бъде написан в трето лице, единствено число, сегашно историческо време. Дипломната работа...
Дипломна работа icon1 Структура на курсовата работа
Курсовата работа представлява студентско самостоятелно реферативно (по литературни източници), лабораторно или теренно научно изследване....
Дипломна работа iconИнститут по астрономия с
Свързана ли е програмата с работа на докторант (магистър) и написване на дисертация (дипломна работа)?
Дипломна работа iconДипломна работа тема : Миграционните процеси в община Благоевград
Избрания за разработка проблем в дипломната работа, безспорно е актуален, значим и полезен
Дипломна работа iconДипломна работа
Заглавна страница. Съдържанието и вида на заглавната страница на дипломната работа са представени на фиг. 1
Дипломна работа iconДипломна работа

Дипломна работа iconБул. Джеймс Баучър 5А, София 1164, тел.: 8161 411
Подготвянето на тази дипломна работа се отчита и като учебна практика в съответното звено, в което студентът подготвя дипломната...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом