Организация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика на бюджетния сектор. Видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета
ИмеОрганизация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика на бюджетния сектор. Видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета
страница1/8
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.84 Mb.
ТипОтчет
източникhttp://pgikj.com/old/temi/pgi_temi_2791.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8
Организация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика на бюджетния сектор. Видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета


1.Организация на счетоводството в бюджетния сектор.

Чрез бюджетното счетоводство се създава информация, която се използва за управление на процесите по изпълнението на бюджета.То може да се разглежда в три аспекта: като целесъобразна човешка дейност, като информационна система и като контролна система.

Бюджетното счетоводство включва:

  • счетоводно отчитане операциите по касовото изпълнение на бюджета и

  • счетоводно отчитане дейността в бюджетните предприятия.

Основни отчетни обекти, за които се “произвежда” информация, характеризираща касовото изпълнение на държавния и местните бюджети , са приходите и разходите по бюджета.

Счетоводното отчитане на дейността в бюджетните предприятия е направление в бюджетното счетоводство. В тези отчетно-обособени звена основни отчетни обекти са отново приходите и разходите.

2.Обща характеристика на бюджетния сектор.

Чрез бюджетната система се осъществява съсредоточаване на част от националния доход в ръцете на държавата и местните органи за управление с цел тяхното финансово осигуряване за изпълнение на възложените им задачи.

Бюджетната система на Република България включва следните структурни елементи:

а/държавен бюджет, и

б/местни бюджети.

Към държавния бюджет се включват републиканския бюджет и бюджета на съдебната система.

Изпълнението на централния републикански бюджет се осъществява от Министерството на финансите. Формираният централизиран паричен фонд се използва за финансиране на потребности с общонационално значение.

Държавни органи са Народното събрание, президентът, Министерският съвет, министерствата и другите ведомства, областните администрации, Конституционният съд и други бюджетни организации, определени със закон.

Бюджетът на съдебната система включва всички приходи от дейността на органите от системата на съдебната власт и разходите за тяхната издръжка.

Чрез местните бюджети се акумулират средства за финансиране на мероприятия от регионално значение./общини и кметства/

Областите като териториално-структурни и административни звена не формират самостоятелни бюджети. Финансирането на тяхната дейност се извършва по реда за финансиране на държавните органи.

3.Видове бюджетни предприятия.

Бюджетните предприятия са звена от извънпроизводствената сфера.В тях не се създава национален доход, а само се потребява такъв.


Според източника на финансиране, бюджетните предприятия се групират в две групи:

а/ предприятия на пълна бюджетна издръжка, и

б/предприятия на смесена издръжка.

4. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия.

Според чл.5 /2/ на Закона за счетоводството бюджетните предприятия прилагат сметкоплан и счетоводни стандарти утвърдени от министъра на финансите , които се обнародват в държавен вестник.

Специфичният характер на бюджетната сфера и на функциониране на нейните звена са в основата на конкретната счетоводна политика на всяко бюджетно предприятие.

В бюджетната сфера се използват и трите форми за реализация на отчетния процес:

  • централизирана:

  • децентрализирана

  • смесена.

По принцип финансиращият бюджет трябва да определи формата на реализация на отчетния процес в подведомствените бюджетни предприятия.


5. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета.

В държавният бюджет на РБългария се включват републиканският бюджет и бюджета на съдебната система. От своя страна той се състои от от централен бюджет и бюджети на държавните органи.

Административни органи за изпълнение на приходната част на държавния бюджет са териториалните данъчни управления и данъчни служби.

Изпълнението на разходната страна на държавния бюджет се осъществява от органи, наречени разпоредители с бюджетни кредити, които МС е разделил на две групи: първостепенни и второстепенни.

Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити съставят собствени бюджети, а второстепенните и третостепенните - бюджетни сметки.Бюджетните сметки се включват в бюджетите на държавните органи, които от своя страна са елементи на централния републикански бюджет.


Счетоводно отчитане на капитала в бюджетните предприятия. . Характеристика на капитала в бюджетните предприятия .Счетоводно отчитане на капитала

в бюджетните предприятия


1.Характеристика на капитала в бюджетното предприятие.

Всяко бюджетно предприятие осъществява дейността си на база на собствен и привлечен капитал. Като обект на счетоводно отчитане капитала представлява произхода и предназначението на всички активи, с които реализира дейността си всяко бюджетно предприятие.

В зависимост от източника на финансиране, бюджетните предприятия могат да се класифицират в две основни групи:

а/държавни;

б/общински.

Това е основание да се смята, че собствения капитал на бюджетните предприятия не е тяхна собственост, притежание на държавата или на съответната община. В същото време той е публична, а не частна държавна или общинска собственост, каквото е положението при търговските дружества, които са изцялапритежание на държавата или на някоя община. Това е причината да се говори за “собствен капитал в бюджетното предприятие”, а не за “собствен капитал на бюджетното предприятие”.

2.Счетоводно отчитане на капитала в бюджетното предприятие.

За класифициране на собствения капитал в бюджетните предприятия се използват следните понятия:

Разполагаем капитал;

Акумулиран прираст/намаление на нетните активи;

Изменение в нетните активи;

Нетен резултат.

Основна организационна форма на собствения капитал в бюджетните предприятия е разполагаемият капитал, която се определя като анологична на основния капитал в търговските дружества.

Счетоводните характеристики на тази част от счетоводния капитал, съгласно Сметкоплана на бюджетните предприятия, се осъществява чрез сметки от група10 Разполагаем капитал в бюджетните предприятия, към която е предвидена само една подгрупа/100/ със същото наименование и следните три четиризначни синтетични сметки:

1001 Разполагаем капитал по бюджети и бюджетни сметки;

1002 Разполагаем капитал по извънбюджетни сметки и фондове;

1009 Капитал в други нетни активи и дейности.

Сметките за отчитане на разполагаемия капитал в бюджетните предприятия от гледна точка на баланса са пасивни. Кредитират се при всички случаи на увеличение на отчетния обект, което се извършва по решение на собственика /държавата или общината/, а се дебитират при неговото намаление, което може да бъде извършено отново по решение на държавата или общината.


Обобщеният модел на за счетоводно отразяване на операциите по увеличаването на разполагаемия капитал в бюджетните предприятия, може да бъде представен по следния начин:


Дебит сметки от група 20 Дълготрайни материални активи

Или

Дебит сметки от група 21 Нематериални дълготрайни активи

Или

Дебит сметки от група 30 Материали, продукция, стоки,

Или

Дебит сметка 5013 Текущи банкови сметки в лева, или

Дебит сметка 5014 Текущи банкови сметки във валута и др.


Кредит сметка 1001 Разполагаем капитал по бюджети и бюджетни сметки, или

Кредит сметка 1002 Разполагаем капитал по извънбюджетни сметки и фондове, или

Кредит сметка 1009 Капитал в други активи и дейности


За отразяване операциите по намаляване на разполагаемия капитал в бюджетните предприятия ще се съставя обратна счетоводна статия.

За отчитане на текущите изменения в нетните активи, произтичащи от нестопанска дейност в новия бюджетен сметкоплан е предвидена група сметки 12 Изменение в нетните активи за периода, произтичащи от дейността с подгрупа 120 Прираст/намаление на нетните активи за периоди и следните три синтетични сметки:


1201 Прираст/намаление на нетните активи по бюджетни дейности;

1202 Прираст/намаление на нетните активи от извънбюджетни дейности;

1209 Прираст/намаление на нетните активи от други дейности.

Счетоводното отчитане на измененията в нетните активи от преоценки и други събития се извършва чрез сметки от група 13 Други изменения в нетните активи за периода, към която е предвидена подгрупа сметки /130/ със същото наименование и две синтетични сметки:


1301 Изменения в нетните активи от преоценки;

1309 Изменения в нетните активи от други събития.


Чрез сметките от група 12 и 13 от сметкоплана на бюджетните предприятия в края на всяка година се приключват сметките за отчитане на разходите /раздел6/ и приходите /раздел 7/.

Или тези две групи от сметки са предназначени за отчитане на резултата от дейността на бюджетното предприятие чрез съпоставяне на неговите приходи и разходи.


Счетоводно отчитане на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия. Характеристика на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия. Счетоводно отчитане на придобиването на ДМА


1.Характеристика на дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия.

Дълготрайните материални активи в бюджетните предприятия са средствата и обектите, в които е направило дългосрочни инвестиции и се използват в текущата им дейностза продължителен период от време.В групата на ДМА се включват:

а/търговски и административни сгради;

б/производствени сгради;

в/съоръжения-за спорт, отдих и туризъмм строителни, за търговската мрежам басейни, пътища, мостове и др.

г/машини и оборудване-енергетични и двигателни машини, трансформатори, помпи, двигатели, климатична инсталация и др.

д/стопански инвентар, включително и офис оборудване;

е/транспортни средства;


2.Оценката на ДМА, съгласно Закона за счетоводството може да се извърши по:


а/цена на придобиване – включва покупна цена и фактически извършените разходи, свързани с доставката и монтажа, изплатените суми за строителство, проучване и проектиране.

б/себестойност – определена на основата на действително извършените разходи по създаването на актива.

в/пазарна цена - определена като онази парична сума, която би могла да се получи от продажбата на актива в момента, когато се извършва неговата начална оценка или преоценка.


3.Сметки за отчитане на ДМА.

За отчитане на дълготрайните материални активи в Сметкоплана на бюджетните предприятия са предвидени следните сметки:

Група 20 Дълготрайни материални активи

Сметка 2020Продуктивни и работни животни

Сметки от подгрупа 203 Сгради

2031Жилищни сгради

2032Административни сград

2039Други сгради

Сметки от група 204Машини, съоръжения и оборудване

Сметки от подгрупа 205Транспортни средства

Сметки от подгрупа 207Дълготрайни матеуриални активи в процес на придобиване


Сметки от подгрупа 209Други дълготрайни материални активи

Сметките са активни и се дебитират при увеличение, а се кредитират при тяхното намаление.

Особено внимание заслужава отчитането на земите, инфраструктурните обекти, активите с историческа и художествена стойност и активи, предназначени за специални дейности по отбраната и сигурността. В сметкоплана на бюджетните предприятия е приет принципа тяхното придобиване да се отчита незабавно като разход.


4.Счетоводно отчитане придобиването на ДМА.


а/счетоводно отчитане покупката на ДМА

- въз основа на еднократно извършени разходи по придобиването на ДМА


Дебит сметка от група 20

Кредит сметка 4010Задължения към доставчици от страната, или

Кредит сметка 5013Текущи банкови сметки в лева


- когато при придобиването на ДМА се извършват и допълнителни разходи за привеждането на ДМА във вид готов за използване се използва сметка 6501Придобиване на ДМА по стопански начин


б/счетоводно отчитане придобиването на ДМА чрез строителство


Придобиването на ДМА чрез строителство може да се осъществи по два начина :

а/чрез възлагане;

б/по стопански начин.


Счетоводно отчитане на дълготрайните нематериални активи в бюджетните предприятия. Характеристика на дълготрайните нематериални активи в бюджетните предприятия .Счетоводно отчитане на придобиването на ДНА


1.Характеристика на дълготрайните нематериални активи в бюджетните предприятия.

В групата на нематериалните дълготрайни активи се отчитат вложенията /инвестициите/ на бюджетните предприятия в дълготрайни активи с нематериален характер под формата на продукти от научна и развойна дейнос, патенти, лицензии, фирмени марки, програмни продукти и търговски права с цел получаване на доход или друга стопанска изгода.

Под продукти от научна и развойна дейност, следва да се разбира извършени разходи, свързани със създаването на интелектуална собственост, които имат значителна стойност и могат да донесат изгода за бюджетното предприятие.

Патентът е признато и удостоверено право на авторство и изключително право за ползване на изобретението.

Лицензиите са документи, които бюджетното предприятие е придобило срущу заплащане за получаването им и има право да разрешава, обикновено срещу заплащане, използването на патентовано изобретение или призната рационализация.

Фирмената марка е документирано разрешение, получено срещу заплащане за използване на определена технология.

Търговските права са придобити защитени от закона права за упражняване на дадена дейност или използване на интелектуален продукт.


2.Счетоводно отчитане придобиването на ДНМ.

В Сметкоплана на бюджетните предприятия, за отчитане на нематериалните дълготрайни активи, е предвидена група сметки:

210 Нематериални дъпготрайни активи в която са включени:

с/ка 2101 Програмни продукти

с/ка 2102 Патенти, лицензии, концесионни права, фирмени и търговски марки и др.

с/ка 2119 Други нематериални дълготрайни активи

Сметките са активни от гледна точка на баланса. Аналитичното отчитане се организира по видове нематериални дълготрайни активи.


а/отчитане на операциите по придобиването нематериални дълготрайни активи.

За отчитане на извършените разходи в самото бюджетно предприятие, свързани със създаването на нематериални дълготрайни активи, се съставя счетоводна статия:


Дебит сметка от гр. 21

Кредит сметка 7990 Прираст в нетните активи от други събития


Придобиване на НДА чрез закупуване, се отразява чрез счетоводната статия:


Дебит сметка от гр.21

Кредит сметка 5011 Касови наличности в лева, или

Кредит сметка 5013 Текущи банкови сметки в лева, или

Кредит сметка от гр.40Доставчици, или други сметки за отчитане на парични средства или задължения


За получените безвъзмездно НДА:


Дебит сметка от гр.21

Кредит сметка 7414 Капиталови трансфери дарения в натура от страната


За отчитане увеличаването на ДНА при учреждяване на бюджетното предприятие се съставя счетоводната статия:


Дебит сметка от подгрупа 210

Кредит сметка 100 Разполагаем капитал в бюджетни предприятия


В случай, когато е създаден в самото бюджетно предприатие продукт от научна и развойна дейност и се патентова:


Дебит сметка 2102 Патенти, лицензии, концесионни прав, фирмени и търговски марки и др.

Кредит сметка 2019 Други НДА

  1   2   3   4   5   6   7   8

Свързани:

Организация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика на бюджетния сектор. Видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета iconКонспект по "финанси"
Реален и финансов сектор. Финансови пазари – видове, инструменти, инфраструктура. Финансови посредници – обща характеристика. Видове...
Организация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика на бюджетния сектор. Видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета iconОбщина асеновград
Счетоводната политика е съобразена с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и ддс №20 от...
Организация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика на бюджетния сектор. Видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета icon4. основи на счетоводството. Същност, особености и задачи на счетоводството
Особености -използване на паричния измерител и осъществяването на стойностното отчитане,в резултат на което се формират стойностни...
Организация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика на бюджетния сектор. Видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета iconЛекция №2 13. 02. 2009г
По отношение на предприятията от бюджетния сектор, финансовия одит се извършва от одиторите на Сметната палата, които заверяват годишните...
Организация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика на бюджетния сектор. Видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета iconЗакон за счетоводството
Предприятия са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци; бюджетните предприятия и неперсонифицираните...
Организация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика на бюджетния сектор. Видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета iconБългарска национална телевизия счетоводна политика на българска национална телевизия
Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, Единната бюджетна класификация, Указанията на Министерството на...
Организация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика на бюджетния сектор. Видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета iconОснови на счетоводството
Характеристика на нормативните актове, регламентиращи счетоводството Закон за счетоводството, Национални стандарти за финансови отчети...
Организация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика на бюджетния сектор. Видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета icon1. Закон за счетоводството > Национални счетоводни стандарти
Счетоводно отчитане на дълготрайни материални активи в бюджетните предприятия – придобиване
Организация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика на бюджетния сектор. Видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета iconБюджетно счетоводство
Обща характеристика и счетоводно отчитане на собствения капитал в бюджетните предприятия
Организация на счетоводството в бюджетния сектор. Обща характеристика на бюджетния сектор. Видове бюджетни предприятия. Специфични особености в организацията на счетоводството в бюджетните предприятия. Специфични особености в организацията на отчетността по касовото изпълнение на бюджета iconИкономически университет варна
Характеристика и особености на строителството като сектор на националното стопанство
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом